Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Anvendt kredittanalyse.

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  Studiet skal gi studentene forskningsbasert og oppdatert spesialkunnskap og beste praksis innen ulike aspekter ved kredittanalyser.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert kunnskap om faktorer som påvirker kredittmarkedene samt hvilke strategier og redskap man kan benytte for å redusere risiko i en portefølje med kredittrisiko
  • spesialisert kunnskap om kredittmarginer, misligholdsannsynligheter, sannsynligheter for endring i rating og misligholdsprdikering
  • avansert kunnskap om beregning av kredittmarginer

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • gjennomføre en selvstendig kredittanalyser i tråd med gjeldende praksis og forskningsetiske normer
  • vurdere omfattende kredittanalyser og ratingprosesser
  • bruke relevante metoder for å prise  kredittinstrumenter som f.eks. nullkpuongsobligasjoner med konkursrisko

  Kompetanse

  Kandidaten kan

  • anvende kunnskaper og ferdigheter om kreditt på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter
  • kommunisere om hvordan regnskapstall og makroøkonomiske nøkkeltall kan brukes til kredittvurderinger
  • kommunisere om hvordan kreditt instrumenter fungerer
  • kan formidle omfattende kredittanalyser og konklusjoner, både med spesialister og til allmennheten og behersker fagområdets terminologi
 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Kandidatene vurderes i form av deltakelse på samlingene, samt presentasjon og diskusjon av en fagoppgave. Fagoppgaven har et omfang på 7,5 studiepoeng og er en del at det selvstendige skriftlige arbeidet som inngår i graden Executive master i anvendt finans.

  Fagoppgavens tema skal være relevant i forhold til temaer som er diskutert i løpet av studiet. Fagoppgaven består av å utarbeide en kredittanalyse av et selvvalgt selskap. Oppgaven skal benytte både regnskapsdata og markedsdata og skal konkludere med en rating anbefaling og/eller et forslag til kredittmargin/finansierkostnad.  

  Omfanget av fagoppgaven er 25-30 A4-sider pluss grafer og tabeller.

  Fagoppgaven skal presenteres på studiets avslutningsdager, og hver gruppe vil få ansvaret både for presentasjon av eget arbeid og for en forberedt diskusjon av en annens gruppes arbeid. Dette skaper faglige diskusjoner i plenum og deltagerne får trent seg på å være kritisk til fagstoffet.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved NHH (Lovdata)
 • Utdypende beskrivelser av

  Utdypende beskrivelser av

  Første studiesamling (tre dager) motiverer og forklarer ulike aspekt av kredittrisiko i praktiske sammenhenger. Deretter introduseres standard modelleringsverktøy, først  og fremst i form av strukturelle modeller (Merton-modellen). Prising av obligasjoner med kredittrisiko gjennomgås, men og prising av andre finansielle produkter med kredittrisiko tas opp. Disse modellene utgjør viktige deler av standard verktøyet for kredittanalyse, både med tanke på resten  av  studiet  og  i  andre  anvendelser. Låneavtalen, misligholdssituasjonen og bruk av ulike typer lånebetingelser (covenants.

  Andre studiesamling (tre dager) gir kunnskap om grunnleggende prinsipper for strategisk analyse, bl.a.  basert på makroøkonomisk utvikling, og hvordan innsikt fra dette kan anvendes i praktisk analyse av selskaper i ulike bransjer. Makroøkonomiske utviklingstrekk påvirker finansmarkedene og næringslivets ulike sektorer. Gi kunnskap om konjunkturanalyse, økonomisk politikk, og mer langsiktige, strukturelle problemstillinger i norsk og internasjonal økonomi. Interaksjonen mellom makroøkonomi og finansmarkedene blir sterk vektlagt. Samlingen har et dagsaktuelt fokus og et viktig tema er hvordan ulike utviklingstrekk i makro kan få ulike konsekevenser for forskjellige næringssektorer.  Videre vil samlingen gå inn i analyse av regnskaper og historiske trender, og hvilke regnskapsjusteringer som bør gjøres for å forstå bedriftens underliggende lønnsomhet, likviditet og soliditet. Bruk av strategi- og regnskapsanalyse til å modellere framtidig gjeldsbetjeningsevne, samt utvikling i sentrale nøkkeltall i historiske mislighold- stillfeller, belyses også i denne samlingen sammen med en overordnet gjennomgang av enkelte relevante regnskapsprinsipper (primært innen IFRS).

  Tredje studiesamling  (tre dager) ser på ratingprosessen hos banker  og  ratingbyråer.  Dette omfatter både hvilke nøkkeltall og indikatorer som best predikerer risiko, men også hvordan de settes sammen til modeller for kredittrisiko, Et viktig mål er kvantifisering av kredittrisiko. Dette inkluderer metoder for beregning av kredittspreader, sannsynligheter for mislighold, sannsynlighet for endring i rating, syklikalitet i kredittporteføljer og hvordan måle en modells evne til å predikere mislighold.  Samlingen går også gjennom virkningen av nye reguleringer og hvordan dette påvirker kredittvurderinger.

  Fjerde studiesamling (tre dager) gir fordypende kunnskap om kredittmarkeders karaktertrekk og faktorene  som  påvirker disse.  Avkastningen i kredittmarkedet er ikke normalfordelt, men asymmetrisk med fet hale (fat tail ) på venstresiden. Den er følsom for likvididetsrisiko og reagerer kraftig på finansiell systemrisiko. Samlingen synliggjør og gransker strategier og redskaper for å håndtere og redusere risiko som er typisk for en kredittportefølje. Vi ser spesifikt ulike finanskriser og stiller følgende spørsmål: Hva er en AAA rating verdt?

  I tillegg kommer en dag med presentasjon av fagoppgaven.

 • Pedagogikk

  Pedagogikk