Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Executive Master i ledelse - Utdanningsledelse.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Minimumskravet for opptak til studiet er:

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

  Noen enkeltmoduler kan i tillegg ha ytterligere spesifikke opptakskrav, det vil da framgå av den enkelte modulplan.

 • Søknadsfrist

  Søknadsfrist

  Det praktiseres fortløpende opptak, det betyr at ved tidlig søkning kan man tidlig få tilbakemelding på opptak til studiet.

 • Oppnådd kvalifikasjon

  Oppnådd kvalifikasjon

  Studieprogrammet fører frem til graden Master i ledelse.
  For at NHH skal utstede graden må

  • 60 studiepoeng eller mer være avlagt ved NHH
  • Masteroppgaven avlegges ved NHH
 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  Studiet er lagt opp som et fleksibelt deltidsstudium. Studiet er samlingsbasert hvor det er mest vanlig med samlinger som strekker seg over tre dager. Antall samlinger vil kunne variere i ulike moduler. Det må påregnes læringsaktiviteter mellom studiesamlingene.

  For å sikre kontinuitet i læringsprosessen er det obligatorisk fram­møte til studiesamlingene og på eventuelle studieturer. Dette sikrer at alle deltakere får samme innsikt de sentrale problemstillinger og utfordringer som reises i læringssituasjonene.

  Erfaringsdeling og nettverksbygging er en viktig del av læringen i studieløpet. Det er derfor en forventning at kandidatene aktivt deltar i undervisningen og deler av sine erfaringer.

  Oversikt over faglig innhold, struktur, undervisningsspråk, læringsutbytter, vurderinger og læringsaktiviteter vil fremkomme i modulplanen til det enkelte studium. 

 • Vurdering

  Vurdering

  Vurdering
  Studentene vil bli vurdert ved hjelp av individuelle og/eller gruppebaserte skriftlige og muntlige vurderingsformer. Det legges opp til variasjon i vurderingsformer. Modulplanene gir oversikt over vurderingsformen i den enkelte modul som inngår i studieprogrammet.