Praktisk og faglig informasjon

Her finner du praktisk og faglig informasjon om masteroppgaven.

 • Organisering av studiet

  Organisering av studiet

  Masteroppgaven gjennomføres over to semestre og har følgende organisering:

  • Modulen starter med en tre dagers obligatorisk metodesamling hvor studentene får inngående innføring i metode, herunder innsikt i problemstilling, litteratur, forskningsmetoder, datainnsamling og analyse. I tillegg velges samarbeidspartner.
  • Etter metodesamlingen utarbeides en prosjektplan som sendes fagansvarlig for godkjenning og for tildeling av veileder
  • Midtveis arrangeres en endags obligatorisk mellomsamling.
   Formålet er å gi studentene en mulighet for å presentere sine problemstillinger, teori og metodevalg, samt foreløpige funn og drøftinger. Dagen struktureres i 2 timers økter med 4 masteravhandlingsoppgaver i hver økt. På samlingen vil studentene presenterer oppgaven i 10 minutter og deretter får de 10 minutter tilbakemelding fra de andre gruppene, samt faglig ansvarlig.
  • I skriving av masteroppgaven blir studentene tildelt en veileder fra relevant fagmiljø. Veileder skal godkjenne tema for oppgaven. Det er satt en gitt mengde veiledningstimer per gruppe. Antall veiledningstimer reguleres av antall medlemmer i gruppen.

  Med hensyn til læringsprosess og læringsutbytte anbefales det at studentene skriver masteroppgaven i grupper på to til tre personer. Det er mulig å skrive alene.
  Dersom det skrives gruppeoppgave, skal den enkeltes bidrag tilsvare en individuell masteroppgave med hensyn til arbeidsinnsats. Masteroppgaven er normert til om lag 800 arbeidstimer.

 • Målsetning

  Målsetning

  Målsetningen med modulen er å gi studenten inngående kunnskap om problemstilling, litteratur, forskningsmetoder, datainnsamling og analyse. Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten vise forståelse, refleksjon og modning.

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Studenter ved studieprogrammet Master i Executive ledelse.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • inngående, forskningsbasert kunnskap innen et avgrenset fagområde innenfor tematikken ledelse, omstilling, innovasjon eller bærekraftig verdiskaping.
  • avansert innsikt i forskningsdesign og metodiske valg.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samle inn og analysere relevant data for å løse faglige problemer og komme frem til gode beslutninger.
  • gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt ved bruk av relevante teorier og metoder, og i tråd med etiske normer for forskning.

  Kompetanse

  Kandidaten kan

  • presentere faglige, teoretiske modeller muntlig og skriftlig, samt anvende og drøfte konkrete teoretiske modeller og begreper i lys av empiriske funn.
  • knytte forskningsbasert kunnskap til egen ledererfaring som viser evne til selvstendig analytisk refleksjon
 • Vurdering

  Vurdering

  Vurdering består av den skriftlige masteroppgaven. Masteroppgaven vurderes med graderte bokstavkarakter fra A-F, der E er laveste ståkarakter.

  Ved gruppeinnlevering vurderes besvarelsen samlet.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Studenten har gjennomført og bestått fagemner-/moduler som inngår i studieprogrammet på til sammen 60 studiepoeng.

  I tillegg kreves:

  • Bachelorgrad, eller
  • Cand. mag-grad, eller
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

 • Semesteravgift

  Semesteravgift

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.