Faglig og praktisk innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Executive master i ledelse.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi studentene

  • en bred kompetanseplattform innen ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraftig verdiskaping, og et faglig grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av organisasjoner. 
  • økt trygghet og innsikt i hvordan man som leder kan utvikle sin lederatferd og alternative tilnærminger for å håndtere strategiske muligheter og utfordringer.
  • økt kunnskap om og forståelse for hvordan utvikle og utnytte organisasjoners menneskelige ressurser på effektive måter.
  • styrket kunnskap om og forståelse for hvordan ledere kan forholde seg til endringer på ulike nivåer, både internt i virksomheten og i omgivelsene.

  Et sentralt premiss for studiet er å legge til rette for at studentene får utnyttet egen erfaring knyttet til de faglige tema som behandles. Erfaringslæring og praktisk anvendelse av teori og modeller utgjør derfor en viktig del av den pedagogiske tilnærmingen. Studiet avsluttes med et selvstendig arbeid hvor studenten får kunnskap i gjennomføring av metodisk og analytisk tilnærming til problemstillinger innenfor et valgt fordypningstema.

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Deltakerne har

  • lederansvar/ambisjoner om lederansvar, og ønsker faglig utvikling og fordypning.
  • høyere utdanning og relevant arbeidserfaring.

  Studiet er tilrettelagt for deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap
  Kandidaten har

  • avansert kunnskap i sentrale teoribidrag innenfor ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraftig verdiskaping.
  • inngående kunnskap i hvordan en kan anvende teoretiske perspektiver for å forstå og håndtere egne leder- og organisatoriske utfordringer.

  Ferdigheter
  Kandidaten kan

  • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samle inn og analysere relevant data for å løse faglige problemer og komme frem til gode beslutninger.
  • anvende relevante faglige modeller og med basis i dette identifisere utviklingsbehov samt initiere, planlegge, lede og evaluere utviklingsarbeid.

  Kompetanse
  Kandidaten kan

  • presentere faglige, teoretiske modeller muntlig og skriftlig, samt anvende konkrete eksempler for å illustrere og forklare generelle teoretiske modeller og begreper.
  • ta beslutninger og gjennomføre endringer i eget lederskap og egen organisasjon basert på faglig funderte vurderinger og teoretiske analyser.
 • Organisering av studiet

  Organisering av studiet

  Studieprogrammet settes sammen av fagemner og fagmoduler på til sammen 60 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

  Emner og moduler som inngår i studieprogrammet må ha et omfang tilsvarende 7,5, 15, eller 30 studiepoeng.

  For å skrive masteroppgaven må du ha gjennomført til sammen 60 studiepoeng fagemner/moduler som inngår i studieprogrammet.

  Studieporteføljen av moduler og emner vil kunne variere over tid og er i kontinuerlig utvikling.

  Du søker om opptak til enkeltmodulene, og kan selv velge mellom ulike moduler innenfor strukturen i studieprogrammet.

 • Krav til graden Executive master i ledelse

  Krav til graden Executive master i ledelse

  For å få utstedt graden Executive master i ledelse, må følgende krav være oppfylt:

  1. Modulkrav

  Studentene må ha gjennomført og bestått de nødvendige emnene/modulene i studieplanen. Opptakskrav til modulene som kan inngå i graden framgår av den enkelte modulplan.

  1. Utdanningskrav

  Studenten må ha:

   1. Bachelorgrad, eller
   2. Cand. mag-grad, eller
   3. Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
   4. Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  1. Praksiskrav

  Studenten må i tillegg kunne dokumentere minst to års relevant yrkespraksis.

 • Godkjenning av tidligere utdanning

  Godkjenning av tidligere utdanning

  Dersom du har tidligere utdanning fra en annen utdanningsinstitusjon, kan du søke om å få dette godkjent som del av graden Executive master i ledelse ved NHH. Du kan få godkjent inntil 30 studiepoeng. Masteroppgaven må avlegges ved NHH.

  Utdanningen det søkes om godkjenning for må være tilsvarende i nivå (master), omfang og faginnhold.

  Du må dokumentere følgende i søknaden:

  • Vitnemål/karakterutskrift: vitnemål/karakterutskrifter skal ikke sendes per epost, men deles fra Vitnemålsportalen.
  • Emneplan/emneomtale: søknaden må inneholde en offisiell emneomtale inkludert pensumoversikt fra det semesteret du gjennomførte emnet.

  Søknad om godkjenning av utdanning kan først bli innvilget når du har mottatt tilbud om studieplass ved NHH.

  Søknad om godkjenning av tidligere utdanning skal sendes til etterutdanning@nhh.no.

  For informasjon og veiledning angående fag og emner som kan inngå i Executive master i ledelse ta gjerne kontakt med Lena Marie Vestli på telefon 55 95 99 01.