Faglig innhold

for emnet Strategiske lønnsomhetsanalyser

 • Mål for emnet

  Mål for emnet

  Studiet skal gi studentene

  • innsikt i metoder og perspektiver på ulike lønnsomhetsberegninger.
  • kunnskap om teori og metoder som kan brukes for å fatte bedre bedriftsøkonomiske beslutninger

  ferdigheter for å kunne identifisere en virksomhets potensielle resultat med ulike teknikker og metoder.  

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • inngående kunnskap om hvordan virksomheter kan utnytte analyser av lønnsomheten til aktiviteter, produkter, kunder og kundegrupper til å fatte bedre beslutninger
  • kunnskap om avanserte analyser for å forklare variasjoner i kostnadsnivå i ulike bransjer
  • inngående kunnskap om hvordan virksomheter kan utforme prisstrategier

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • utarbeide kalkyler for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av lønnsomheten
  • analysere lønnsomheten for ulike aktiviteter, produkter, produktegenskaper, kunder og markedssegmenter
  • anvende forskjellige metoder for fastsetting eller justering av pris tilpasset små eller store datasett

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • presentere og diskutere relevante:
   1. faglige problemstillinger,
   2. teoretiske perspektiver og modeller,
   3. metodiske avveininger og analyser

  innen lønnsomhetsanalyser. Dette er kompetanse den enkelte skal tilegne seg og skal kunne diskutere/formidle til kolleger og andre aktører de samhandler med.

 • Fagtema for emnet

  Fagtema for emnet

  Studiesamling 1: Potensielt resultat og beslutningsrelevante kostnader

  Studiesamling 2: Produkt- og kundelønnsomhet – hvilke segmenter skal vi satse på?

  Studiesamling 3: Prosjektlønnsomhet og prising i et strategisk perspektiv.

 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  Undervisningsopplegget er i stor utstrekning case basert. Det legges videre opp til at studentene gjennom dialog og drøftinger integrerer teori og modeller gjennom diskusjon av virkelige case. Casene diskuteres på de fysiske samlingene.

  I tillegg følges samlingene opp med oppgavearbeid mellom samlingene. Dette foregår i grupper og leder frem til levering av en gruppebasert prosjektoppgave. Temaene for disse prosjektene vil delvis basere seg på erfaringer fra egne virksomheter.

  Det er obligatorisk frammøte på studiesamlingene.

 • Vurdering

  Vurdering

  Det avholdes en 6 timers hjemmeeksamen i løpet av emnet som finner sted etter studiesamling 3. Hjemmeeksamen omfatter alle tre fagtemaene.