Faglig innhold

for emnet Strategisk økonomistyring

 • Mål for emnet

  Mål for emnet

  Studiet skal gi studentene

  • innsikt i teori og empiri om ulike styringsmekanismer og -verktøy
  • kunnskap om hvordan styringsverktøy kan påvirke beslutninger og aktiviteter rundt om i organisasjonen
  • ferdigheter for å analysere verdiskapingen og bruke ulike styringsverktøy
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • inngående kunnskap om ulike måter å bedrive målstyring på, inklusive for eksempel Balanced Scorecard (BSC) og Objectives & Key Results (OKR)
  • avansert kunnskap om hvordan virksomheter kan jobbe for å oppnå dynamisk eller smidig styring (agility), med eller uten budsjetter (Beyond Budgeting)
  • spesialisert kunnskap om hvordan markedsmekansismer kan virke i organisasjoner, i form av insentiver (bonuslønn) til ansatte og internprising mellom enheter

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • analysere verdiskapingen til en virksomhet ved å beregne ulike nøkkeltall
  • kartlegge risiko og lede risikostyringsprosesser i en virksomhet
  • analysere hvordan ulike internpriser og insentivkontrakter kan påvirke beslutninger og aktiviteter

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • presentere og diskutere relevante:
   1. faglige problemstillinger
   2. teoretiske perspektiver og modeller
   3. metodiske avveininger og analyser

  innen strategisk økonomistyring. Dette er kompetanse den enkelte skal tilegne seg, og som den enkelte skal kunne diskutere/formidle til kolleger og andre aktører de samhandler med.

 • Fagtema for emnet

  Fagtema for emnet

  Studiesamling 1: Virksomhetsstyring

  Studiesamling 2: Resultatmåling

  Studiesamling 3: Insentiver og interne markeder

 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  Undervisningsopplegget er dels basert på forelesninger hvor teori og empiri introduseres og diskuteres og dels basert på diskusjoner med utgangspunkt i case. Det legges opp til at studentene gjennom dialog og drøftinger anvender teori og modeller på virkelige case.

  Det vil også være oppgavearbeid mellom samlingene. Dette foregår i grupper og leder frem til levering av en gruppebasert prosjektoppgave. Temaene for prosjektene kan basere seg på erfaringer fra egne virksomheter.

  Det er obligatorisk frammøte på studiesamlingene.

 • Vurdering

  Vurdering

  Det avholdes en 6 timers hjemmeeksamen i løpet av emnet som finner sted etter studiesamling 3. Hjemmeeksamen omfatter alle tre fagtemaene.