Faglig innhold

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  Målet med modulen er å gi deltakerne kunnskap hva som kjennetegner prosesstankegangen og prosessorientert ledelse. Studentene skal videre  lære a) hvordan prosesser kan ledes slik at de oppfyller organisasjonens og kundenes/brukernes krav og forventninger, b) hvordan prosesser kan kartlegges og beskrives ved hjelp av grafiske prosessmodeller, og c) metoder og analytiske ferdigheter for å analysere og forbedre prosessers ytelse og resultater gjennom et prosessutviklingsprosjekt.

  Modulen vil også gi innsikt i prosessrelaterte tilnærminger som brukes av mange virksomheter, slik som kvalitetsledelse og Lean. I modulen behandles også betydningen av prosesstenkning i forbindelse med digitalisering.

  Alle fagtema blir behandlet fra et ledelsesperspektiv. Ledelse av enkeltprosesser og av prosessorienterte organisasjoner vil være et gjennomgående tema.

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Dette er et studie for deg som er leder, prosjektleder kvalitetsleder, prosesseier eller nøkkelperson i virksomheter som jobber med, eller i større grad ønsker å jobbe i henhold til prosessorientert tankegang.

  Studiet er tilrettelagt for deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert kunnskap om prosessledelse, og hva det vil si å lede prosesser enkeltvis og samlet
  • avansert kunnskap om prosesstankegangen i relaterte tilnærminger som Lean, kvalitetsledelse og digitalisering.
  • avansert kunnskap om tilgjengelige metoder og teknikker, og hvordan de kan utnyttes

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • arbeide selvstendig med praktisk problemløsning basert på fagområdets teorier, metoder og teknikker
  • sette seg inn i en organisasjons prosesser, og enkelt kartlegge, modellere og analysere disse ved bruk av aktuelle teknikker og verktøy
  • gi råd til organisasjoner som er i gang med eller planlegger å innføre prosessledelse

  Kompetanse

  Kandidaten kan

  • ta initiativet til, og lede avanserte prosessutviklingsprosjekter
  • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig med en terminologi som er relevant innen fagområdet
  • drøfte faglige problemstillinger med personer på ulike organisatoriske nivå og eksterne aktører som bedriften samarbeider med
 • Fagtema for modulen

  Fagtema for modulen

  • Prosessperspektivet som ledelse og styringsfilosofi
  • Prosess som styringsobjekt
  • Ledelse av enkeltprosesser og av prosessorienterte virksomheter
  • Metoder for prosessforbedring
  • Ledelse av prosessutviklingsprosjekter
  • Enkle teknikker og PC-verktøy for prosessmodellering og analyse
  • Lean og kvalitetsledelse
  • Digitalisering av prosesser
  • Virksomhetsarkitektur
  • Status på forskning innen feltet
  • Digital sikkerhet
  • Sammenhengen mellom teknologi, organisasjon og ledelse vil være et gjennomgående tema.
 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  Erfaringslæring og bruk av teori og modeller utgjør en viktig del av den pedagogiske tilnærmingen, der det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til og anvendes i egen organisasjon.

  Modulen er praktisk orientert, med stort innslag av øvelser. Studentene jobber med praktiske oppgaver på PC, og et selvstendig prosjektarbeid med utgangspunkt i egen virksomhet gjennom hele modulen.

  Det legges opp til aktiv bruk av diskusjon og refleksjon over egne erfaringer i lys av nyervervet innsikt og læring, både individuelt og i grupper. 

 • Vurdering

  Vurdering

  Studenten blir evaluert ved skriftlig, individuell prosjektoppgave, som skal innleveres etter modulen. I prosjektoppgaven skal studenten benytte fagets teorier, verktøy og teknikker i egen virksomhet og gjennomføre et reelt prosessforbedringsprosjekt, hvor en reell prosess skal kartlegges, analyseres og forbedres.

  I prosjektarbeidet skal studenten benytte fagets teorier og modeller i egen virksomhet. Prosjektoppgaven er individuell, men der det er flere studenter fra samme virksomhet, kan gruppearbeid vurderes.