Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager.

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  Modulen tar utgangspunkt i de utfordringene du som styrer i en barnehager står overfor. Ledelse i en barnehagekontekst skal utøves i spenningen mellom forventninger og krav fra barn, medarbeidere med høy kompetanse, eiere med store krav til fornyelse og kvalitet, samt egne verdier. Modulen vil gi deg kunnskap om hvordan kravene og forventningene kan møtes og hvilke avveininger som kan eller bør foretas. Lederutdanning for styrere er viktig for den videre utviklingen av barnehagene.

  Det er tre hovedmålsettinger

  • Modulen bidra til at du som leder får økt teoretisk kunnskap om ledelse.
  • Modulen gi deg som leder i en barnehage større ledelsesmessige ferdigheter. Det betyr at modulen skal være en treningsarena hvor du skal utprøve de teoriene og verktøyene som blir presentert i undervisningen.  
  • Modulen skal bidra til å gi deg et mer avklart forhold til ledelse.  Det betyr at modulen ikke bare skal gi økt kunnskap og økte ferdigheter, men også økt selvinnsikt hva ledelse angår. Slik læring realiseres ved at det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til, og anvendes på, egen arbeidssituasjon og barnehagers funksjon og ansvar i samfunnet.
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Modulen skal gi deltakerne en bred kompetanseplattform for å arbeide som skoleledere. Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • Har inngående kunnskap om og forståelse for ulike organisasjonsformer og viktige forhold til ulike aktører i barnehagens omgivelser, samt hva som særpreget barnehagesektoren i et organisasjonsperspektiv
  • Har avansert kunnskap om nyere læringsteori og teorier om barns utvikling, tilknytning og medvirkning. Dette skal kunne settes i sammenheng med barnehagens samfunnsoppdrag, herunder Rammeplanen, Barnehageloven og forskrifter, samt ulike verktøy for å utvikle og evaluere barnehagens kvalitet
  • Har inngående kunnskap om og innsikt i hvilke spesielle utfordringer kulturell endring innebærer i forbindelse med utviklingen barnehagesektoren er inne i generelt, og styreres rolle og betydning i denne prosessen spesielt
  • Har kunnskap om økonomistyring i sammenheng med andre styringsparametere, som for eksempel bruker- og medarbeidertilfredshet

  Ferdigheter

  • Kan analysere og bearbeide organisasjonskulturer, spesielt med vekt på modellen for konkurrerende verdier
  • Kan analysere hvordan gruppedynamikk, konflikter og kommunikasjon har betydning for samhandling, utvikling og måloppnåelse i barnehager, og kunne anvende verktøy for å håndtere dette i praksis
  • Kan bruke måling og evaluering av kvantitative data som innfallsvinkel til strategisk organisasjonsutvikling, styring og budsjettering innenfor barnehager
  • Kan anvende relevante modeller for endringsledelse og utviklingsprosesser, tilpasset de utfordringene barnehager og egen organisasjon står overfor

  Generell kompetanse

  • Kan anvende sin kunnskap og bevissthet om egne personlige forutsetninger for ledelse, eget autoritetsgrunnlag og egen lederrolle, og kan anvende denne innsikten for å understøtte og utvikle egen ledelsespraksis
  • Kan bruke teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i barnehager
  • Kan kommunisere og diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere og andre aktører barnehager samhandler med
  • Kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser
 • Programoversikt

  Programoversikt

  • Introduksjonssamling: Perspektiver på ledelse og lederutdanning
  • Særtrekk ved barnehagen som organisasjon
  • Barnehagens formål og oppgaver: Lederrollen i en barnehagekontekst
  • Kultur og verdier: Relasjon til barn og foreldre
  • Økonomi, styring og utvikling i en barnehagekontekst
  • Makt og legitimitet
  • Endring og omstilling av barnehager
  • Barnehageledelse i et profesjonsperspektiv
  • Presentasjon av gruppeoppgave
 • Oppbygning

  Oppbygning

  Modulen består av i alt 25 samlingsdager fordelt på ni samlinger av tre dagers varighet. Modulen strekker seg over 1,5 år. Undervisningen vil bestå av både forelesninger og arbeid i grupper. Arbeidet i grupper er todelt og består både av arbeid med en prosjektoppgave og praktisk ferdighetstrening.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Det vil videre stilles krav til obligatorisk deltakelse.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Deltakerne vil bli evaluert på to måter; skriftlige individuelle eksamener og prosjektoppgave. Det vil være to individuelle skriftlige hjemmeeksamener. Godkjenning vil skje med basis i de to skriftlige eksamenene, samt gjennomført prosjektoppgave.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved NHH (Lovdata)