Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Merkeledelse og internasjonalisering.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi deltakerne kunnskaper om merkeledelse og innovasjon som skal gjøre dem i stand til å bli enda mer internasjonale. Det legges vekt på teori og hensiktsmessige metoder for å forstå de utfordringer norsk møbel- og interiørindustri står ovenfor i et internasjonalt marked. Det åpnes også opp for at andre deltakere fra andre bransjer kan delta.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi deltakerne en bred kompetansebakgrunn for å kunne arbeide med merkeledelse og innovasjon. Kandidatene skal etter fullført studium sitte igjen med følgende læringsutbytte:

  Kunnskap

  • Du har innsikt i hva som karakteriserer et sterkt merke
  • Du har kunnskaper om hvordan du kan bygge og utvikle sterke merker over tid
  • Du har kunnskaper om hvordan du kan nytte gjøre deg nye prosesser og teknikker for å utvikle innovative løsninger i egen virksomhet
  • Du har kunnskaper om hvilke deler av nåsituasjonen til et merke det er sentralt å kartlegge og ha kompetanse om
  • Du har kunnskaper om ulike strategiske valg og strategiske utfordringer du vil kunne møte i internasjonale markeder
  • Du har kunnskaper om utfordringer norske selskaper vil møte i en internasjonaliseringsprosess
  • Du har kunnskaper om hvilke utfordringer du møter i en digitalisert verden der kjøp og salg finner nye former mellom selger og kunde
  • Du har innsikt i hvilke muligheter som ligger i delingsøkonomi og nye forretningsmodeller

  Ferdigheter

  • Du er i stand til å analysere og identifisere styrker og svakheter ved et merke i et norsk og i et internasjonalt marked
  • Du kan gjennomføre undersøkelser som er nødvendige for å kartlegge merkets kjennskap og assosiasjoner i relevante markeder
  • Du er i stand til å gjennomføre nye og effektive prosesser for å utvikle innovative varer og tjenester
  • Du kan planlegge og gjennomføre internasjonaliseringsprosesser
  • Du kan kartlegge og håndtere ulike strategiske utfordringer
  • Du kan anvende ulike modeller og verktøy for å håndtere muligheter og utfordringer i delingsøkonomien og i nye verdikjeder (nye forretningsmodeller)

  Generell kompetanse

  • Du forstår hvorfor og hvordan man bygger sterke merker nasjonalt og internasjonalt
  • Du forstår hvordan man systematisk kan jobbe med innovasjon og sammenhengen med konkurransekraft og fremtidig lønnsomhet
  • Du forstår betydningen å ha innsikt i forbrukeres atferd på tvers av kulturer
  • Du forstår sammenhengen mellom det å utvikle sterke merker og arbeidet med å systematisk jobbe med produktutvikling og innovasjon
  • Du forstår sammenhengen mellom det å utvikle sterke merker og mulighetene som kan ligge i delingsøkonomi og nye forretningsmodeller
 • Merkevareledelse

  Merkevareledelse

  I den første modulen gis du en innføring i sentrale begreper og sammenhenger innen merkeledelse. Merkeledelse er forståelsen av hvordan forbrukere reagerer på ulike merker og deres innhold. Det er også forståelsen av hvordan bedrifter systematisk kan jobbe med sine merker for å oppnå de ønskede effekter hos forbrukerne. Merkeledelse er derfor både forbrukeratferd og strategi. Innsikten i forbrukernes atferd gir et godt grunnlag for å strategisk utvikle og bruke sine ressurser på en best mulig måte.

 • Internasjonalisering

  Internasjonalisering

  I den andre modulen gis du innsikt i hvordan man kan arbeide målrettet med å utvikle merket internasjonalt. Hvordan bør man angripe ulike internasjonale markeder? Hvilke utfordringer kan man møte? Ulike teoretiske modeller for internasjonalisering presenteres og diskuteres. Man vil i denne modulen trekke på kunnskaper om effektene av et sterkt merke fra den første modulen. Hovedpoenget er å se sammenhengen mellom ha etablert et sterkt merke nasjonalt og hvordan man kan benytte denne plattformen til å ekspandere effektivt internasjonalt. I denne modellen vil også nye forretningsmodeller, innovasjonsprosesser, delingsøkonomi, digitalisering og andre utviklingstrekk internasjonalt tas opp med en teoretisk, metodisk og praktisk innfallsvinkel.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Det avholdes eksamen etter hver modul.

  Vurderingsform kan variere og kunngjøres i forkant av hvert kull.

  I tillegg må en omfattende oppgave leveres inn og forsvares der vurderingen er bestått/ikke bestått.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved NHH (Lovdata)