Faglig innhold

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  Studiet skal gi deltakerne

  • innsikt, kunnskap og ferdigheter for å utforske, utfordre og utvikle eget lederskap i møte med økt kompleksitet, tvetydighet og omstillingskrav.
  • anledning til å fordype seg i forskningsbasert teori og utforske hvordan dette kan anvendes i egen lederhverdag.
  • praksisnær tilnærming i læringen og ha stort fokus på aktiv læring gjennom interaksjon, refleksjon og utprøving av ferdigheter i konkrete case og praktiske øvelser.
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert kunnskap i sentrale teoribidrag innenfor ledelse, ledelse av grupper og team, samspill-  og  konflikthåndtering og ledelse av endring og innovasjon.
  • inngående kunnskap om hvordan utøve ledelse i deres respektive organisasjoner, nettverk og i samspill med andre interessenter og samarbeidspartnere.
  • avansert kunnskap i hvordan en kan utvikle seg selv i lederrollen samt lede samspill i grupper/team og håndtere samspill og ledelse mellom enheter i egen organisasjon og nettverk.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • analysere og forholde seg kritisk til informasjon og prosess komme frem til utviklings- og endringstiltak i egen lederrolle, team/gruppe, og organisasjoner.
  • bruke relevante ledelsestilnærminger og ledelsesverktøy for å veilede, støtte og utfordre medarbeiderne og kollegaer, og lede utviklings- og endringsprosesser i organisasjoner.
  • analysere hvordan gruppedynamikk, konflikter og kommunikasjon har betydning for samhandling, utvikling og måloppnåelse i organisasjoner, og kunne håndtere dette i praksis.

  Kompetanse

  Kandidaten kan

  • analysere og forholde seg kritisk til egen ledelsespraksis og hvordan en kan videreutvikle denne.
  • anvende og kommunisere teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger og derved bidra til ledelse og samspill i og mellom ulike enheter.
  • utarbeide og formidle et omfattende selvstendig arbeid skriftlig med et språk og en terminologi som er relevant innenfor fagområdet.
 • Fagtema for modulen

  Fagtema for modulen

  Fagtema 1: Ditt Lederskap
  Utforsker det individuelle lederskapet og den personlige lederplattformen. Sentrale dimensjoner vil være knyttet til hvem en er som leder, hva som er viktig for den enkelte som leder og hvem en vil være som leder. Fagtemaet vil ha fokus på økt selvinnsikt gjennom bevisstgjøring, selvforståelse og rolleforståelse.

  Fagtema 2: Fenomen og kontekst
  Ledelse som fenomen  både i en historisk-, nåtids- og fremtidskontekst. Utgangspunktet er et ledelsesteoretisk perspektiv med vekt på historisk utvikling, ledelse i dagens organisasjoner og drivkrefter/trender innenfor ledelse forskningen og praksisfeltet. Sentrale emner er autoritetsgrunnlaget, leders handlingsrom, ulike lederstiler samt muligheter og dilemmaer ved ledelse og lederrollen. Organisasjonen som kontekst for ledelse belyses gjennom fenomenet organisasjonsidentitet.

  Fagtema 3: Ledelse Mål og mening
  Belyser dimensjoner knyttet til å sette mål og skape mening. Sentrale emner er hvordan motivere kunnskapsmedarbeidere og hvordan sette mål for å utvikle prestasjoner i egen virksomhet. I tillegg utforskes hvordan verdier og tankemønster viser vei i håndtering av motstridende krav i lederrollen. 

  Fagtema 4: Ledelse i bevegelse
  Utforsker ledelse av omstilling og innovasjon. Sentrale emner er lederens rolle som endringsleder og innovatør i omstilling, innovasjon og kriser. Tematikken belyses både i en organisatorisk og global kontekst.

  Fagtema 5: Ledelse samspill og konflikt
  Belyser konflikt og samspill i organisasjoner. Sentrale emner er konflikthåndtering, ulike konfliktstiler, sosial kapital, tillit og samspill.

  Fagtema 6: Ledelse av grupper og team
  Utdyper ledelse av team og ledergrupper, utfordringer og muligheter som ligger i team og gruppearbeid. Sentrale emner er oppstartsfasen, kreativitet, inn- og utgrupper, fenomener i grupper samt utfordringer og forutsetninger for lærende og effektive ledergrupper.

  Fagtema 7: Utvikling og fornyelse i lederskapet
  En verden i stadig endring krever at en evner å utvikle og fornye sitt lederskap kontinuerlig. Sentrale emner er leders evne til læring og utvikling i rollen, samt leders handlingsrom.

 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  Erfaringslæring og anvendelse av teori og modeller utgjør en viktig del av den pedagogiske tilnærmingen der det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til og anvendes på egen arbeidssituasjon. Modulen bygger på en pedagogisk modell utformet i samarbeid med våre kollegaer i AFF. AFF har lang erfaring med å legge til rette for utviklingsprosesser på organisasjons-, team- og individnivå på tvers av bransjer og sektor. AFF vektlegger særlig hvordan innsikt kan bli omgjort til reelle endringer i tankesett og ferdigheter gjennom fokus på refleksjonsøvelser, caseøvelser og ferdighetstrening.

  De teoretiske perspektivene som introduseres og bearbeides vil gi deltakerne en felles faglig plattform og terminologi for å analysere og håndtere praktiske problemstillinger og utfordringer de og deres organisasjoner står ovenfor. Praktisk forståelse og anvendelse av teori og modeller er derfor både en sentral pedagogisk tilnærming og mål for deltakernes læringsutbytte. Det legges opp til aktiv bruk av case, øvelser, diskusjon og refleksjon over egne erfaringer i lys av nyervervet innsikt og læring, både individuelt, parvis og i grupper.

  I tillegg til samlinger og læringsaktiviteter på og mellom samlingene vil vi invitere inn praktikere som deler sine erfaringer fra et ledelsesperspektiv enten i form av foredrag eller caseoppgaver i samarbeid med foreleser.

  Læringsaktiviteter

  For å sikre læring og anvendelse av ny kunnskap på og mellom samlingene vil studentene gjennomføre ulike læringsaktiviteter, som personlig refleksjonslogg, indre prosjekt og Buddy coaching.

 • Vurdering

  Vurdering

  Studenten blir evaluert gjennom en obligatorisk individuell refleksjonsoppgave og en caseoppgave som løses i team.

  I arbeidet med den individuelle refleksjonsoppgaven skal studenten velge et utviklingsprosjekt fra egen jobbhverdag som skal ha særlig fokus gjennom studiet. Utviklingsprosjektet følges opp ved hjelp av ny kunnskap mellom hver samling og forankres hos nærmeste leder for å sikre støtte i utviklingsarbeidet. Arbeidet med refleksjonsoppgaven omfatter både refleksjon over ny innsikt inn mot eget utviklingstiltak og hvordan ny innsikt konkret er anvendt i egen ledelse.

  Formålet med refleksjonsoppgaven er todelt: Det skal øke deltakernes ferdigheter i anvendelse av kunnskap og det skal belyse aktuelle problemstillinger fra deltakernes hverdag som ledere (med personal eller fagansvar) eller i deres utøvelse av ledelse (som prosjektledere eller ledere av programmer i egen organisasjon). Refleksjonsoppgaven leveres etter samling 7.

  Caseoppgaven introduseres og gjennomføres i sin helhet på samling 8. Studentene jobber i team, deler og skaper ny kollektiv kunnskap ved at teamene presenterer innsikt, drøfter refleksjoner og spiller ut dilemmaer hvor ferdigheter fra modulen skal benyttes for å løse disse dilemmaene.  slik blir læring både knyttet til innsikt i teori og ferdigheter vurdert.