Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og fagtema for studiet Ledelse av utviklings- og endringsarbeid.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Målet med dette studiet er å gi ledere kompetanse til å kunne:

  • identifisere utviklings- og endringsbehov
  • planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid
  • evaluere utviklings- og endringsarbeid
  • utvikle kollektive prosesser, herunder profesjonelt læringsfellesskap og skolebasert kompetanseutvikling
  • analysere og utvikle barnehagens og skolens kultur
  • utvikle og lede nettverk

  Studiet skal gi deg som leder nødvendig kompetanse for å se muligheter og løse utfordringer som fører til konkret forbedring og endring i din organisasjon.

  Dere skal i løpet av studiet anvende og prøve ut kunnskaper i egen organisasjon. Dette innebærer utprøving på egen arbeidsplass under studiet. Studiene legger til rette for erfaringsutveksling, samarbeid og veiledning mellom deltakerne. Studiet er praksisnært og forskningsbasert.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi deltakerne en bred kompetanseplattform for å arbeide som barnehageledere og skoleledere. Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert kunnskap i sentrale teoribidrag innenfor endringsledelse, innovasjonsledelse og organisasjonslæring
  • inngående kunnskap om hvordan endrings- og innovasjonsprosesser kan initieres, ledes og evalueres i deres respektive organisasjoner, nettverk og i samspill med kommunenivået/eiere
  • avansert kunnskap i hvordan en kan utvikle kollektive prosesser og skape et profesjonelt læringsfellesskap og systemisk kompetanseutvikling
  • inngående kunnskap om hvordan en kan analysere, utfordre og utvikle organisasjonens kultur

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • analysere og forholde seg kritisk til relevant informasjon og data for å løse faglige problemer og komme frem til utviklings- og endringstiltak i organisasjoner og nettverk
  • bruke relevante ledelsesstiler og lederverktøy for å veilede, støtte og utfordre medarbeiderne, og lede utviklings- og endringsprosesser i organisasjoner
  • bruke relevante metoder for organisasjonsutviklingsprosesser tilpasset de utfordringene barnehage- og utdanningssektoren inkludert egen organisasjon står overfor
  • analysere hvordan utviklings og endringsprosesser i grupper og organisasjoner utspiller seg og håndtere ulike dilemmaer, konflikter og samhandlingsutfordringer for  å sikre måloppnåelse

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • anvende innsikt i eget lederskap  for å understøtte og utvikle egen ledelsespraksis
  • anvende teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i barnehage-, skole,-  og  og utdanningssektoren og derved bidra til endring og innovasjonsprosesser
  • utarbeide og formidle et omfattende selvstendig arbeid skriftlig med et språk og en terminologi som er relevant innenfor fagområdet
  • kommunisere og diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere og andre aktører organisasjonen samhandler med
 • Samling 1 og 2: Endringsverksted – Endringskapasitet. Lederens rolle i utviklings- og endringsprosesser

  Samling 1 og 2: Endringsverksted – Endringskapasitet. Lederens rolle i utviklings- og endringsprosesser

  Bakgrunn for samling en og to er ledernes rolle som endringsagent i et samfunn med stadig nye og voksende forventninger, høy endrings- og utviklingstakt, og nye kompetansebehov både i barnehage – og utdanningssektoren og i samfunnet som helhet.

  Samling en og to vil bli gjennomført som endringsverksteder. På endringsverkstedet jobber deltakerne med egne endringsprosjekter basert på gjennomgått teori og praktiske eksempler. Felles diskusjon og refleksjon sikrer læring på tvers og økt endringskapasitet i deres respektive organisasjoner og nettverk.

  I periodene mellom endringsverkstedene jobber deltakerne med praktisk gjennomføring av endringsprosjektene både i egen enhet sammen med øvrige ansatte og/eller endringsprosjekter som er en del av et større nettverk.

 • Samling 3: Ledelse av utviklings- og endringsarbeid – Innovasjonskapasitet. Lederens rolle som kulturell arkitekt i utviklings- og endringsarbeid

  Samling 3: Ledelse av utviklings- og endringsarbeid – Innovasjonskapasitet. Lederens rolle som kulturell arkitekt i utviklings- og endringsarbeid

  Samlingen belyser innovasjon, organisasjonslæring, kollektiv profesjonsutvikling, organisasjonskultur og lederens rolle som kulturell arkitekt. På samlingen vil lederne få styrket forståelse for hvorfor og hvordan innovasjon er viktig på mange nivåer i samfunnet, hvordan de kan stimulere til innovasjon i sin egen organisajon, og hvordan innovasjon ofte kan være produkt av samspill mellom en rekke aktører i ulike roller.

  Deltakerne vil også få lære mer om sentrale utfordringer knyttet til innovasjoner, eksempelvis hvordan beslutninger ofte må tas på begrenset faktagrunnlag ved nye innovative løsninger og hvordan ledere må forstå risikobildet tilhørende innovasjonsprosesser. Videre belyses ledelse av organisasjonslæring og kollektiv profesjonsutvikling – viktige forutsetninger for å lykkes med utviklingsarbeid i egne organisasjoner og sine respektive ledergrupper.

  I tillegg tematiseres betydning av organisasjonskultur og deltakerens rolle som kulturell arkitekt i utvikling av en strategisk relevant kultur som understøtter de behov for utvikling og endringsarbeid som man står ovenfor som leder. Herunder vil deltakerne anvende kartleggingsverktøy for analyse og utvikling av organisasjonskulturen i egen barnehage og skole.

 • Samling 4: Workshop. Fra ord til handling!

  Samling 4: Workshop. Fra ord til handling!

  På den siste samlingen vil deltakerne arbeide med å designe og gjennomføre endringsprosesser.

  Formålet er å få erfaring med ulike design for å utvikle forståelse og ferdigheter som sikrer felles forståelse for bakgrunn og innhold i utviklings- og endringsarbeid. Særlig vektlegges hvordan man sikrer forankring og aksept for atferdsendringer hos egne medarbeidere og prosjektdeltakere i nettverksorganisasjoner.

  Deltakerne vil arbeide med øvelser som øker bevissthet og innsikt om, og gir praktisk trening i, hvordan en kan sikre initiering og gjennomføring av utviklings- og endringstiltak med vekt på å utvikle kollektive læringsprosesser og et profesjonelt læringsfellesskap. Sentrale elementer vil være hvordan en leder diskusjoner, håndterer uenighet, tar andres perspektiver og når frem til enighet.

  Samlingen oppsummerer de viktigste læringsdimensjonene i modulen og sikrer sammenheng mellom tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og holdninger.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Deltakerne blir evaluert ved en skriftlig, individuell caseoppgave og en obligatorisk oppgave.

  Etter siste samling utdeles det en caseoppgave som skal besvares innen 14 dager. Oppgaven har et omfang lik 10 studiepoeng og det gis karakter etter NHHs karakterskala.

  I tillegg skal deltakerne levere en obligatorisk prosjektoppgave som har et omfang på fem studiepoeng. Formålet med oppgavene er todelt: De skal øke deltakernes ferdigheter i anvendelse av kunnskap, og belyse aktuelle problemstillinger fra deltakernes hverdag som ledere. Det blir gitt faglig veiledning fra NHH. Oppgavene vil bli vurdert som bestått/ikke bestått.

  Oppgavene kan nyttes som oppgaveskisse til en masteroppgave dersom student velger å benytte seg av tilbudet om å ta en helhetlig mastergrad.