Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Ledelse av utviklings- og endringsarbeid.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Målet med den modulbaserte videreutdanningen er at:

  Skolelederne skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å kunne

  • identifisere utviklings- og endringsbehov
  • planlegge og lede utviklings- og endringsarbeid
  • evaluere utviklings- og endringsarbeid
  • utvikle kollektive prosesser, herunder profesjonelt læringsfellesskap og skolebasert kompetanseutvikling
  • analysere og utvikle skolens kultur
  • utvikle og lede nettverk

  Utdanningen skal føre til konkret forbedring i skoleleders arbeid med utviklings- og endringsarbeid i egen skole.

  Et sentralt premiss for studiet er å legge til rette for at deltakerne får utnyttet egen erfaring knyttet til de faglige tema som behandles. Erfaringslæring og praktisk anvendelse av teori og modeller utgjør derfor en viktig del av den pedagogiske tilnærmingen.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi deltakerne en bred kompetanseplattform for å arbeide som skoleledere. Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

  Kunnskap

  Kandidaten

  • har avansert kunnskap i sentrale teoribidrag innenfor endringsledelse, innovasjonsledelse og organisasjonslæring.
  • har inngående kunnskap om hvordan endrings- og innovasjonsprosesser kan initieres ledes og evalueres i skoler, nettverk og i samspill med kommunenivået.        
  • har avansert kunnskap i hvordan en kan utvikle kollektive prosesser og skape et profesjonelt læringsfellesskap og systemisk skolebasert kompetanseutvikling.
  • har inngående kunnskap om hvordan en kan analysere, utfordre og utvikle skolens kultur.

  Ferdigheter

  Kandidaten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til relevant informasjon og data for å løse faglige problemer og komme frem til utviklings- og endringstiltak i skoler og nettverk.
  • kan bruke relevante ledelsesstiler og lederverktøy for å veilede, støtte og utfordre medarbeiderne, og lede utviklings- og endringsprosesser i skoler.
  • kan bruke relevante metoder for organisasjonsutviklingsprosesser og tilpasset de utfordringene skolen og egen organisasjon står overfor.
  • kan analysere hvordan gruppedynamikk, konflikter og kommunikasjon har betydning for samhandling, utvikling og måloppnåelse i skolen, og kunne anvende verktøy for å håndtere dette i praksis.

  Generell kompetanse 

  Kandidaten      

  • har inngående kunnskap og bevissthet om egne personlige forutsetninger for ledelse, eget autoritetsgrunnlag, egen lederrolle og identitet som leder, og kunne anvende denne innsikten for å understøtte og utvikle egen ledelsespraksis.
  • kan anvende teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i skolen/utdanningssektoren.
  • kan utarbeide og formidle et omfattende selvstendig arbeid skriftlig med et språk og en terminologi som er relevant innenfor fagområdet.
  • kan kommunisere og diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere og andre aktører skolen samhandler med.
  • kan bidra til endring og innovasjonsprosesser.
 • Samling en og to - Endringsverksted – Endringskapasitet og skoleleders rolle i endring og utviklingsprosesser

  Samling en og to - Endringsverksted – Endringskapasitet og skoleleders rolle i endring og utviklingsprosesser

  Bakgrunn for samling en og to er skoleledernes rolle som endringsagent i et samfunn med stadig nye og voksende forventninger, høy endrings- og utviklingstakt, og nye kompetansebehov både i utdanningssektoren og i samfunnet som helhet.

  Samling en og to vil bli gjennomført som endringsverksteder. På endringsverkstedet jobber skolelederne med egne endringsprosjekter basert på gjennomgått teori og praktiske eksempler. Felles diskusjon og refleksjon sikrer læring på tvers og økt endringskapasitet i deres respektive organisasjoner og nettverk.

  I periodene mellom endringsverkstedene jobber deltakerne med praktisk gjennomføring av endringsprosjektene både i egen enhet sammen med øvrige ansatte og/eller endringsprosjekter som er en del av et større nettverk.

 • Samling tre - Innovasjonskapasitet, og skolelederens rolle som kulturell arkitekt i utvikling og endringsarbeid

  Samling tre - Innovasjonskapasitet, og skolelederens rolle som kulturell arkitekt i utvikling og endringsarbeid

  I OECD rapporten «Leadership for 21st Century Learning» (2013b) påpekes behovet for mer nyskapende og nysgjerrig ledelse i utdanningssektoren. På samlingen vil skolelederne få styrket forståelse for hvorfor og hvordan innovasjon er viktig på mange nivåer i samfunnet, hvordan de kan lede og organisere for å stimulere til innovative skoler og hvordan innovasjon ofte kan være produkt av samspill mellom en rekke aktører i ulike roller.

  Deltakerne vil også få lære mer om sentrale utfordringer knyttet til innovasjoner, eksempelvis hvordan beslutninger ofte må tas på begrenset faktagrunnlag ved nye innovative løsninger og hvordan ledere må forstå risikobildet tilhørende innovasjonsprosesser. Videre belyses ledelse av organisasjonslæring og kollektiv profesjonsutvikling. 

  I tillegg tematiseres betydning av organisasjonskultur, skolekultur, og deltakerens rolle som kulturell arkitekt i utvikling av en strategisk relevant kultur som understøtter de behov for utvikling og endringsarbeid du som skoleleder står ovenfor.

 • Samling fire - Workshop fra ord til handling!

  Samling fire - Workshop fra ord til handling!

  På den siste samlingen vil skolelederne arbeide med å designe og gjennomføre endringsprosesser.

  Formålet er å få erfaring med ulike design for å utvikle forståelse og ferdigheter som sikrer felles forståelse for bakgrunn og innhold i utviklings- og endringsarbeid. Særlig vektlegges hvordan man sikrer forankring og aksept for atferdsendringer hos egne medarbeidere og prosjektdeltakere i nettverksorganisasjoner.

  Deltakerne vil arbeide med øvelser som øker bevissthet og innsikt om, og gir praktisk trening i, hvordan en kan sikre initiering og gjennomføring av utviklings- og endringstiltak med vekt på å utvikle kollektive læringsprosesser og et profesjonelt læringsfellesskap. Sentrale elementer vil være hvordan en leder diskusjoner, håndterer uenighet, tar andres perspektiver og når frem til enighet.

  Samlingen oppsummerer de viktigste læringsdimensjonene i modulen og sikrer sammenheng mellom tilegnelse av kunnskap, ferdigheter og holdninger.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Det stilles krav til deltakelse. Fravær på mer enn en dag pr. samling eller 20 % av programmet, vil medføre krav om en ekstra innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Deltakerne blir evaluert ved skriftlig, individuell hjemmeeksamen og en obligatorisk oppgave.

  Det gjennomføres 24 timers hjemmeeksamen etter modulen.  Eksamen vil ha et omfang lik 10 studiepoeng og det gis karakter etter NHHs karakterskala.

  I tillegg skal deltakerne levere en obligatorisk prosjektoppgave som har et omfang på fem studiepoeng. Formålet med oppgaven er todelt: Det skal øke deltakernes ferdigheter i anvendelse av kunnskap og det skal belyse aktuelle problemstillinger fra deltakernes hverdag som ledere. Det blir gitt faglig veiledning fra NHH. Oppgaven vil bli vurdert som bestått/ikke bestått.

  Oppgaven kan nyttes som oppgaveskisse til en masteroppgave dersom student velger å benytte seg av tilbudet om å ta en helhetlig mastergrad.