Praktisk informasjon

Opptakskrav, informasjon om søknad og kostnader for Innovasjonsledelse

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Minimumskravet for opptak til studiet er:

  • Bachelorgrad
  • Cand. mag-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

 • Informasjon om søknad

  Informasjon om søknad

  Søknad skjer gjennom EVUWeb.

 • Organisering og varighet

  Organisering og varighet

  Modulen er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium og strekker seg over to semester. Modulen består av fire fagemner, totalt syv studiesamlinger. I tillegg kommer en endags samling for presentasjon av oppgaven.  

  Det avvikles fire samlinger à tre dager for fagtema 1 og 2 og tre samlinger à tre dager for fagtema 3 og 4. I tillegg avvikles en dag for presentasjon av prosjektoppgaven. Totalt 22 samlingsdager.

  I studiet skal studentene arbeide i grupper med en gjennomgående prosjektoppgave. Prosjektoppgaven skal ta for seg et konkret og praktisk omstillings- og utviklingsarbeid/ prosjekt.

  I tillegg kommer læringsaktiviteter som studentene skal gjennomføre mellom studiesamlingene som vil være knyttet til utforskning av tematikk og ny innsikt sammen med kollega eller deltakere på studiet.

  Hovedvekten av undervisningen finner sted i Oslo. Men enkelte samlinger, eller deler av samlingene, vil kunne bli lagt til deltakernes organisasjoner.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader

  Litteratur og eventuelle utgifter til reise/opphold kommer i tillegg. Det samme gjelder semesteravgiften til studentsamskipnaden; kr 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no