Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, fagtema og vurdering for innovasjonsledelse

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  Modulen tar utgangspunkt i de omstillingsutfordringer organisasjoner i både privat og offentlig sektor står overfor for å tilpasse seg turbulente omgivelser. Sentrale utviklingstrekk og drivkrefter er endringer i teknologi, endret kunde/brukeratferd- og preferanser, økt digitalisering og automatisering, fremvekst av nye forretningsmodeller og generelle makrobetingelser som endret oljepris, globalisering og økonomiske sjokk.

  Modulen vil ha en helhetlig tilnærming og integrere ulike fagområder innfor samfunnsøkonomi, strategi, økonomisk organisasjonsteori, innovasjon og ledelse.

  Studiet skal gi deltakerne

  • innsikt i teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak omstilling og innovasjon.
  • innsikt, kunnskap og ferdigheter i å anvende faglige modeller og perspektiver til analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid.
  • anledning til å fordype seg i forskningsbasert teori innenfor innovasjon og omstilling og utforske hvordan innsikten kan anvendes strategisk, organisatorisk og ledelsesmessig.
 • Målgruppe

  Målgruppe

  Modulen henvender seg til ledere og nøkkelpersoner i private og offentlige virksomheter.

  Det er en sentral ambisjon i programmet at deltakerne skal være sammensatt på tvers av sektorer og bransjer, og at dette mangfoldet skal bidra til å skape en konstruktiv læringsdynamikk som øker kvaliteten på læringsutbytte for deltakerne. Dette skal realiseres gjennom at deltakerne skal kunne dele kunnskap og erfaringer på tvers av bransjer, sektorer og fag, og ved denne «speilingen» kunne utfordre hverandre, organisasjonenes oppfatninger og praksis, og på denne måten oppnå læring og utvikling.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende totale læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert kunnskap om hvordan eksterne rammebetingelser og sentrale utviklingstrekk påvirker bransjen/sektoren, og hvordan effektiv tilpasning til eksterne drivkrefter for endring påvirker organisasjoners utvikling, konkurranseevne og overlevelse.
  • inngående kunnskap om innovasjon som fenomen og nye forretningsmodeller, og hvordan denne kan utnyttes kommersielt, styrke konkurranseevnen og bidra til økt verdiskaping og kvalitetsforbedring innen offentlig tjenesteyting.
  • avansert og oppdatert kunnskap om hvordan forhold i organisasjonen som organisasjonsstruktur og kultur kan representere utfordringer for omstilling og innovasjon, og hvordan disse kan imøtekommes for å legge til rette for og skape utvikling og vekst.
  • forskningsbasert kunnskap om hvordan endrings- og innovasjonsprosesser kan initieres, ledes og evalueres i ulike typer organisasjoner. 

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • finne og analysere relevant informasjon og data i virksomhetens omgivelser og blant kunder/brukere som påvirker dens verdiskapning og konkurranseevne, og anvende innsikten til å skape effektiv tilpasning, utvikling og vekst.
  • initiere og gjennomføre innovasjonsprosesser- og prosjekter i egen virksomhet, og verktøy for å omsette og utnytte dette kommersielt, og for å øke kvaliteten og effektiviteten i offentlig tjenesteyting. 
  • anvende analysere og påvirke organisasjonens struktur og kultur, gjennom å anvende modeller for organisasjonsutvikling og organisering.
  • initiere, planlegge og lede omstilling i form av endringsprosesser og praktiske utviklingstiltak. 

  Kompetanse

  Kandidaten kan

  • anvende verktøy som introduseres i programmets ulike deler og forstår sammenhenger mellom disse, slik at kunnskapene og ferdighetene også får verdi på nye, men relaterte, problemstillinger.
  • bruke teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i deres respektive virksomheter.
  • diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere og andre aktører de samhandler med.
  • bidra aktivt og ta ansvar for nytenkning og innovasjonsprosesser i egen virksomhet, og kunne være en ressursperson på området overfor kunder, samarbeidspartnere eller eiere.
 • Fagtema for modulen

  Fagtema for modulen

  Fagtema 1: Rammebetingelser for omstilling og innovasjon
  Belyser hvordan eksterne rammebetingelser og utviklingstrekk påvirker ulike bransjer og sektorers utvikling på ulike nivå. Sentrale emner som utdypes er økonomiske makro faktorer, teknologiutvikling og disrupsjon, utvikling av nye og bærekraftige forretningsmodeller og organisasjoners konkurranseevne- og fortrinn.

  Fagtema 2: Innovasjon i praksis
  Utforsker innovasjonsbegrepet- og prosesser, tjenesteinnovasjon, «Design Thinking» og kommersialisering av innovasjoner.  Fokus på hva som driver kundeopplevelser- og atferd samt hvordan innovasjon kan anvendes for å utvikle og fornye forretningsmodeller og dermed bidra til økt verdiskapning og effektivitet.

  Fagtema 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner
  Utdyper modeller og perspektiver på organisering og organisasjonskultur, for å belyse hvilke ofte motstridende hensyn organisasjoner må ta, og hvordan dette påvirker omstilling og innovasjonsprosesser. Fagtema vektlegger hvilke egenskaper og trekk som kjennetegner innovative kulturer, og kritiske faktorer og utfordringer for å utvikle organisasjoner som understøtter innovasjon, økt fleksibilitet og nytenkning.

  Fagtema 4: Ledelse av omstilling og innovasjon
  Belyser de utfordringer etablerte organisasjoner møter når de skal iverksette mer innovative strategier, eller bedre de interne forutsetningene for økt kreativitet, innovasjon og nytenkning. Sentrale modeller og teorier er nyere perspektiver på ledelse og ledelsesstiler, innovasjonsledelse, endringsledelse og endringskapasitet.

 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  En grunntanke i den pedagogiske tilnærmingen er at deltakerne skal bli kjent med relevant teori om de temaene som fokuseres, og deretter relatere dette til egne omstillings- og innovasjonsutfordringer. Dette vil bli ivaretatt ved at det aktuelle temaet introduseres i form av forelesninger og foredrag. Felles for alle fagtema er at det vil bli benyttet en kritisk, konstruktiv og praktisk tilnærming med rom for å belyse fenomen og problemer fra ulike ståsted og perspektiver.  Det legges videre opp til at deltakerne gjennom dialog og drøftinger integrerer teori og modeller med egen praksis ved en kritisk- kollektiv undersøkelse av både teori og praksis.

  Den faglige og pedagogiske tilnærmingen skal tilsammen skape relevans, dybdeforståelse og innsikt i sammenhenger mellom de tema som belyses, og hvordan disse påvirker organisasjoner på disse områdene. For å ivareta dette vil NHH, i tillegg til egne fagressurser, involvere faglige bidragsytere fra AFF og andre kompetansemiljø, så vel som ledere og ressurspersoner.

  Modulen er lagt opp som et sammenhengende deltidsstudium. Fordi deltakerne følger hverandre gjennom hele studiet, og fordi deltakerne er en viktig læringsressurs, skapes et miljø der man lærer av andres erfaringer over et bredt spekter innen temaene omstilling og innovasjon.

  For å sikre kontinuitet i undervisningen/læringen, er det obligatorisk fram¬møte på studiesamlingene.

 • Vurdering

  Vurdering

  Det avholdes to eksamener i løpet av studiet, en for fagtema 1 og 2, og en for fagtema 3 og 4.  
  Eksamensform er en caseoppgave, med gitt problemstilling, som skal besvares innen 14 dager. Forventet tidsbruk totalt 12 timer.

  I tillegg skal studentene arbeide med en prosjektoppgave. Studentene deles i grupper på fire til seks studenter, og det gis faglig veiledning underveis i arbeidet. I prosjektoppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra studentenes virksomheter på tema knyttet til omstilling og innovasjon. Prosjektoppgaven leveres i slutten av programmet, og presenteres og forsvares i plenum. En prosjektoppgave skal være på totalt i størrelse 100-120 sider, avhengig av gruppestørrelse.