Faglig og praktisk innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Executive master i ledelse.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi studentene

  • en bred kompetanseplattform innen ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraftig verdiskaping, og et faglig grunnlag for å spille en aktiv rolle i ledelse og utvikling av organisasjoner. 
  • økt trygghet og innsikt i hvordan man som leder kan utvikle sin lederatferd og alternative tilnærminger for å håndtere strategiske muligheter og utfordringer.
  • økt kunnskap om og forståelse for hvordan utvikle og utnytte organisasjoners menneskelige ressurser på effektive måter.
  • styrket kunnskap om og forståelse for hvordan ledere kan forholde seg til endringer på ulike nivåer, både internt i virksomheten og i omgivelsene.

  Et sentralt premiss for studiet er å legge til rette for at studentene får utnyttet egen erfaring knyttet til de faglige tema som behandles. Erfaringslæring og praktisk anvendelse av teori og modeller utgjør derfor en viktig del av den pedagogiske tilnærmingen. Studiet avsluttes med et selvstendig arbeid hvor studenten får kunnskap i gjennomføring av metodisk og analytisk tilnærming til problemstillinger innenfor et valgt fordypningstema.

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Deltakerne har

  • lederansvar/ambisjoner om lederansvar, og ønsker faglig utvikling og fordypning.
  • høyere utdanning og relevant arbeidserfaring.

  Studiet er tilrettelagt for deltakere både fra offentlig og privat sektor.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

   

  Kunnskap
  Kandidaten har

  • avansert kunnskap i sentrale teoribidrag innenfor ledelse, omstilling, innovasjon og bærekraftig verdiskaping.
  • inngående kunnskap i hvordan en kan anvende teoretiske perspektiver for å forstå og håndtere egne leder- og organisatoriske utfordringer.

   

  Ferdigheter
  Kandidaten kan

  • forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samle inn og analysere relevant data for å løse faglige problemer og komme frem til gode beslutninger.
  • anvende relevante faglige modeller og med basis i dette identifisere utviklingsbehov samt initiere, planlegge, lede og evaluere utviklingsarbeid.

   

  Kompetanse
  Kandidaten kan

  • presentere faglige, teoretiske modeller muntlig og skriftlig, samt anvende konkrete eksempler for å illustrere og forklare generelle teoretiske modeller og begreper.
  • ta beslutninger og gjennomføre endringer i eget lederskap og egen organisasjon basert på faglig funderte vurderinger og teoretiske analyser.
 • Organisering av studiet

  Organisering av studiet

  Studieprogrammet settes sammen av en breddemodul på 30 studiepoeng, en fordypingsmodul på 30 eller to ganger 15 studiepoeng og en masteroppgave på 30 studiepoeng.

  Breddemodulen skal gi deg en bred forståelse for ulike kompetanseområder og ledelsesfunksjoner samt forutsetninger for omstilling og å videreutvikle organisasjoner og eget lederskap.

  Fordypningsmodulen skal gi deg faglig fordypning eller spissing mot et definert fagområde.

  Masteroppgaven er et selvstendig vitenskapelig arbeid som skrives etter gjennomført bredde- og fordypningsmodul, og utgjør dermed en ytterligere faglig fordypning innen valgt tematikk.

  Du søker om opptak til enkeltmodulene, og kan selv velge mellom ulike moduler innenfor strukturen i studieprogrammet.

  Vi anbefaler at du starter studiet med breddemodulen, men det er også mulig å ta fordypningsmodulen først. Masteroppgaven kan derimot først påbegynnes etter at både bredde- og fordypningsmodulen er fullført (totalt 60 studiepoeng).

  Studieporteføljen av bredde- og fordypningsmoduler vil kunne variere over tid og er i kontinuerlig utvikling. 

 • Krav til graden Executive master i ledelse

  Krav til graden Executive master i ledelse

  For å få utstedt graden Executive master i ledelse, må følgende krav være oppfylt:

  1. Modulkrav

  Studentene må ha gjennomført og bestått de nødvendige modulene i studieplanen. (Opptakskrav til modulene som kan inngå i graden framgår av den enkelte modulplan).

  1. Utdanningskrav

  Studenten må ha:

   1. Bachelorgrad, eller
   2. Cand. mag-grad, eller
   3. Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, eller
   4. Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  I spesielle tilfeller kan andre dokumenterte kvalifikasjoner vurderes som helt eller delvis likeverdig med eventuelle mangler i utdanningsløpene nevnt overfor.

  1. Praksiskrav

  Studenten må i tillegg kunne dokumentere minst to års relevant yrkespraksis.

 • Godskriving av tidligere utdanning

  Godskriving av tidligere utdanning

  Dersom du har tidligere utdanning fra en annen utdanningsinstitusjon, kan du søke om å få dette godkjent som del av en graden Executive master i ledelse ved NHH. Du kan få godkjent inntil 30 studiepoeng, men masteroppgaven må avlegges ved NHH. Utdanningen det søkes om godkjenning for må være tilsvarende i nivå, omfang og faginnhold.

  Fremgangsmåte ved søknad om godskriving eller forhåndsgodkjenning av utdanning

  Søknaden må inneholde dokumentasjon på det faglige innholdet i tidligere utdanning slik at dette kan vurderes opp mot Executive master i ledelse ved NHH. Nødvendig dokumentasjon i søknaden er: vitnemål/karakterutskrift, studie/emnebeskrivelse og pensumliste fra året da utdanningen ble gjennomført. Vitnemål/karakterutskrifter skal ikke sendes per epost, men deles fra Vitnemålsportalen.

  Søknad om godskriving av utdanning kan først bli vurdert etter at du har fått studieplass eller har fullført en bredde- eller fordypningsmodul.

  Forhåndsgodkjenning av utdanning kan være aktuelt dersom du vil ta emner/moduler ved andre utdanningsinstitusjoner som du ønsker å bruke inn i graden Executive maser i ledelse.

  Søknad om godskrivning av tidligere utdanning må sendes til etterutdanning@nhh.no

  For eventuelle spørsmål om forhåndsgodkjenning av utdanning ta kontakt på etterutdanning@nhh.no