Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Executive Master i ledelse - Utdanningsledelse.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi deg som deltaker økt kunnskap om ledelse relatert til en rekke aktuelle og sentrale utfordringer i dagens samfunn. Studiet vil styrke din forståelse for hvordan du kan forholde deg til endringer på ulike nivåer, både internt og i omgivelsene. Gjennom studiet vil du få økt trygghet og innsikt i hvordan du kan utvikle et bredere repertoar av lederatferd og alternativer for å håndtere muligheter og utfordringer. Studiet skal også gi økt kunnskap og forståelse for hvordan du kan utvikle og utnytte virksomhetens menneskelige ressurser på en effektiv måte. Hvordan organisasjoner og mennesker fungerer og samhandler blir utforsket og belyst gjennom oppdatert forskning og teori om strategisk ledelse, ledelsespsykologi, innovasjon, endringsledelse, økonomi- og virksomhetsstyring, konflikthåndtering og HRM.

  I studiet legges til rette for at du får utnytte egen og andre deltakeres erfaring knyttet til faglige tema som behandles. Verdien av deling og læring av hverandres erfaring er stor og blir derfor vektlagt i studiet. Erfaringslæring og praktisk anvendelse av teori og modeller utgjør en viktig del av den pedagogiske tilnærmingen. Det faglige stoffet knyttes fortløpende praktiske eksempler og anvendes på egen arbeidssituasjon. Det er en målsetting at de teoretiske perspektiver som introduseres og jobbes med skal gi deg en faglig plattform og et språk som setter deg i stand til å analysere og håndtere problemstillinger du eller din virksomhet står overfor.

  Som deltaker aktiviseres du på mange måter, blant annet gjennom bruk av praktiske øvelser, utstrakt dialog både i grupper og i plenum, fasilitert refleksjon, aktiv bruk av presentasjoner, samt ulike former for anvendelse av teori og modeller på egen praksis og erfaringer. Studiet gir deg anledning til å lære av NHHs beste faglige ressurser på hvert enkelt fagområde. Samtidig vil det også gi rom for aktivt samarbeid og refleksjon sammen med andre ledere.

  En dedikert faglig programdirektør vil følge studiet fra start til slutt, for å sikre god sammenheng mellom faglig bidrag, pedagogiske grep og at den gjennomgående røde tråden er klar og tydelig. Programdirektøren holder høy faglig kvalitet, har et sterkt engasjement og involverer seg personlig i din læring.
   

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Studiet henvender seg primært til deltakere som har avlagt 30 studiepoeng i ledelse på den nasjonale rektorutdanning (Rektorutdanningen), den nasjonal lederutdanningen for styrere i barnehager (Styrerutdanningen) og Bergen kommune lederskole.

  Studiepoengene kan være avlagt ved NHH eller ved andre utdanningsinstitusjoner.

  Deltakere som har avlagt minimum 30 studiepoeng innenfor fagområdet ledelse ved andre akkrediterte institusjoner kan og søke opptak til studiet.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi kandidatene bred kompetanseplattform i ledelse i utdanningssektoren. Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • Kandidaten kjenner og kan gjengi essensen i sentrale teoribidrag innenfor ledelse
  • Kandidaten kan anvende teoretiske perspektiver for å forstå egne lederutfordringer
  • Kandidaten forstår hvordan ulike teoretiske tilnærminger vektlegger ulike aspekter ved en lederutfordring, og dermed gir ulik forståelse av hvordan en utfordring kan håndteres

  Ferdigheter

  • Kandidaten er i stand til å forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, samle inn og analysere relevant data for å løse faglige problemer og komme frem tilgode beslutninger
  • Kandidaten kan anvende relevante faglige modeller og med basis i dette identifisere utviklings- og endringsbehov samt initiere, planlegge, lede og evaluere utviklings- og endringsarbeid
  • Kandidaten er i stand til å anvende faglig innsikt i utvikling av eget lederskap

  Kompetanse

  • Kandidaten kan presentere essensen i faglige, teoretiske modeller muntlig og skriftlig
  • Kandidaten kan finne og anvende konkrete eksempler for å illustrere og forklare generelle teoretiske modeller og begreper
  • Kandidaten kan ta beslutninger og gjennomføre endringer i eget lederskap, basert på faglig funderte vurderinger og teoretiske analyser
 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Deltakerne vil bli evaluert ved skriftlige, individuelle hjemmeeksamener.

  Det gjennomføres 24 timers hjemmeeksamen etter modul 1 og etter modul 2.

  Hver eksamen vil ha et omfang lik 15 studiepoeng og det gis karakter etter NHHs karakterskala (fra A til F, med A som beste karakter og E som laveste bestått karakter).

  Studiet avsluttes med en å skrive en masteroppgave. Masteroppgaven kan skrives individuelt eller i grupper på inntil tre studenter. Masteroppgaven tar utgangspunkt i selvvalgt problemstilling fra deltakerens/gruppens virksomheter og skrives med faglig veiledning.

  Masteroppgaven presenteres og forsvares overfor en faglig opponent.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH

 • Modul 1 og 2 (30 studiepoeng)

  Modul 1 og 2 (30 studiepoeng)

  Modul 1 og 2 består av seks samlinger på tilsammen 18 studiedager.

  Modulene tar utgangspunkt i et helhetlig perspektiv på hvordan virksomheter fungerer. Vi vil belyse hvordan ledelse handler om å håndtere endringer både internt og i omgivelsene, og utvikle ressurser på kort og lang sikt for å nå målsettinger og skape resultater. Basert på dette utgangspunktet tematiseres ulike virkemidler og innfallsvinkler ledere kan utnytte og utvikle for å bidra til effektive organisasjoner. Vi utforsker og belyser hvordan kunnskap om konstruktive endrings- og utviklingsprosesser setter ledere og organisasjoner bedre i stand til å takle de utfordringer en står overfor. Spesielt vektlegges tema som strategisk ledelse, innovasjon, organisasjonslæring og -utvikling, og økonomi- og virksomhetsstyring.

  Digitalisering og ny teknologi skaper nye muligheter og utfordringer på stadig nye områder både i næringsliv og offentlig sektor. Det medfører blant annet nye krav til mange organisasjoners humankapital i form av kunnskap og motivasjon. Samtidig opplever mange ledere at kunnskap og «intellektuell kapital» er krevende å styre fordi den er personbetinget, i kontinuerlig endring og ofte av taus karakter. I studiet vil vi derfor adressere ulike problemstillinger ledere møter som følge av dette fra ulike faglige ståsteder. Spesielt vektlegges å styrke deltakernes innsikt i endringsledelse, ledelse av menneskelige ressurser (Human Resource Management), hvordan man kan eller bør anvende team og teamledelse, og hvordan ledere kan og bør jobbe med konflikthåndtering som naturlig og integrert del i sitt lederskap.

 • Modul 3 (30 studiepoeng)

  Modul 3 (30 studiepoeng)

  I modul tre vil det bli arrangert to fagsamlinger, en to-dagers metodesamling ved oppstart og en to-dagers avslutningssamling med presentasjon og forsvar av masteroppgavene.

  Målsetning med modulen er å gi deltakerne kunnskap om forskningsmetoder, datainnsamling og analyse. Metodesamlingen ved oppstart knyttes tett opp til det konkrete arbeidet deltakerne skal gjøre i forbindelse med masteroppgaven. Videre gjennom modulen vil deltakerne få faglig veiledning av erfarne veiledere. Deltakerne skal arbeide med en utvalgt problemstilling som er relevant i forhold til egen arbeidssituasjon, og som kan analyseres og besvares i form av en masteroppgave. Deltakerne anbefales å skrive masteroppgave sammen med en annen deltaker (to deltakere per masteroppgave), men det legges også til rette for at deltakere som ønsker det kan skrive individuelle oppgaver.

  På den siste samlingen vil deltakerne presentere oppgavene og bli utfordret av en fagressurs fra NHH på forskningsmodell, analyse og funn. Dette er en anledning til å dele kunnskap og innsikt mellom deltakerne og til å reflektere omkring hvordan denne kan få praktisk nytte for utviklingstiltak i deltakernes organisasjoner. Samlingen markerer også avslutningen av modulen og programmet.