Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Den nasjonale rektorutdanningen.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Programmet tar utgangspunkt i de utfordringene rektorer og skoleledere i grunn- og videregåendeopplæring i Norge står overfor. Ledelse skal utøves i spenningen mellom forventninger og krav fra elever, medarbeidere med høy kompetanse, eiere med krav om fornyelse og kvalitet, samt deltakernes egne verdier.

  I programmet vil kravene fra hver av disse ulike aktørene hver for seg og samlet bli belyst. Hovedfokus vil være å drøfte hvordan kravene, forpliktelsene og forventningene, som stiller skoleledere overfor ulike dilemma, kan møtes og hvilke avveininger som kan eller bør foretas.

  Det er tre hovedmålsettinger

  • Programmet skal bidra til at du som leder får økt teoretisk kunnskap om ledelse.
  • Programmet skal gi deg som skoleleder større ledelsesmessige ferdigheter. Det betyr at programmet skal være en treningsarena hvor du skal utprøve de teoriene og verktøyene som blir presentert i undervisningen.
  • Programmet skal bidra til å gi deg et mer avklart forhold til ledelse. Det betyr at programmet ikke bare skal gi deg økt kunnskap og økte ferdigheter, men også økt selvinnsikt hva  ledelse angår. Slik læring realiseres ved at det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til og anvendes på egen arbeidssituasjon og skolens funksjoner i samfunnet.
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Studiet skal gi deltakerne en bred kompetanseplattform for å arbeide som skoleledere. Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • ha kunnskap om og forståelse for ulike organisasjonsformer og viktige forhold til ulike aktører i skolens omgivelser, samt hva som særpreget skolesektoren i et organisasjonsutviklingsperspektiv.
  • ha oppdatert kunnskap om nyere læringsteori, pedagogiske/didaktiske teorier og læringsbetingelser. Dette skal kunne settes i sammenheng med skolens samfunnsoppdrag, herunder planer, lover og forskrifter, samt læringsmiljøet og ulike verktøy for å utvikle og evaluere dette.
  • ha kunnskap om økonomistyring i sammenheng med andre styringsparametere, som for eksempel brukertilfredshet, læringskvalitet og pedagogikk generelt.
  • ha kunnskap om ledelse og utvikling av autonome medarbeidere innenfor kunnskapsintensiv virksomheter som skoler, og om organisasjonslæring. 

  Ferdigheter

  • skal kunne anvende relevante modeller for endringsledelse og organisasjonsutviklingsprosesser, tilpasset de utfordringene skolen og egen organisasjon står overfor.
  • skal kunne analysere hvordan gruppedynamikk, konflikter og kommunikasjon har betydning for samhandling, utvikling og måloppnåelse i skolen, og kunne anvende verktøy for å håndtere dette i praksis.
  • skal kunne initiere utviklingsprosesser for lærende møter, klasseledelse, kunnskapsdeling og differensiert undervisning
  • skal kunne anvende måling og evaluering av kvantitative data som innfallsvinkel til strategisk organisasjonsutvikling, styring og budsjettering innenfor skolen.

  Generell kompetanse

  • har innsikt i og bevissthet om egne personlige forutsetninger for ledelse, eget autoritetsgrunnlag og egen lederrolle, og kunne anvende denne innsikten for å understøtte og utvikle egen ledelsespraksis.
  • kan bruke teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i skolen
  • kan diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere og andre aktører skolen samhandler med.
  • kan bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser.
 • Programoversikt

  Programoversikt

  • Introduksjon: Perspektiver på ledelse og ledelsesutvikling
  • Skoleutvikling
  • Organisering i skolen
  • Skolekultur
  • Økonomi og organisasjonsutvikling
  • Makt, tillit og legitimitet
  • Endringsledelse og skolestrategi
  • Kunnskapsledelse
  • Avslutningssamling
 • Oppbygning

  Oppbygning

  Programmet består av i alt 25 undervisningsdager fordelt over ni samlinger av tre dagers varighet. Studiet strekker seg over 1,5 år. Undervisningen vil bestå av både forelesninger og arbeid i grupper. Arbeidet i grupper er todelt og består både av arbeid med en prosjektoppgave og praktisk ferdighetstrening.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Det stilles krav til deltakelse. Fravær på mer enn en dag pr. samling eller 20 % av programmet, vil medføre krav om en ekstra innleveringsoppgave.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Deltakerne vil bli evaluert på to måter; skriftlige individuelle eksamener og prosjektoppgave. Det vil være to individuelle skriftlige hjemmeeksamener.

  Godkjenning vil skje med basis i de to skriftlige eksamenene, samt gjennomført prosjektoppgave.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved Norges Handelshøyskole, NHH