Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for studiet Den nasjonale rektorutdanningen.

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  Modulen tar utgangspunkt i de utfordringene rektorer og skoleledere i grunn- og videregåendeopplæring i Norge står overfor. Ledelse skal utøves i spenningen mellom forventninger og krav fra elever, medarbeidere med høy kompetanse, eiere med krav om fornyelse og kvalitet, samt deltakernes egne verdier.

  I modulen vil kravene fra hver av disse ulike aktørene hver for seg og samlet bli belyst. Hovedfokus vil være å drøfte hvordan kravene, forpliktelsene og forventningene, som stiller skoleledere overfor ulike dilemma, kan møtes og hvilke avveininger som kan eller bør foretas.

  Det er tre hovedmålsettinger

  • Modulen skal bidra til at du som leder får økt teoretisk kunnskap om ledelse.
  • Modulen skal gi deg som skoleleder større ledelsesmessige ferdigheter. Det betyr at modulen skal være en treningsarena hvor du skal utprøve de teoriene og verktøyene som blir presentert i undervisningen.
  • Modulen skal bidra til å gi deg et mer avklart forhold til ledelse. Det betyr at modulen ikke bare skal gi deg økt kunnskap og økte ferdigheter, men også økt selvinnsikt hva  ledelse angår. Slik læring realiseres ved at det faglige stoffet kontinuerlig knyttes til og anvendes på egen arbeidssituasjon og skolens funksjoner i samfunnet.
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Modulen skal gi deltakerne en bred kompetanseplattform for å arbeide som skoleledere. Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  • har avansert kunnskap om og forståelse for ulike organisasjonsformer og viktige forhold til ulike aktører i skolens omgivelser, samt hva som særpreget skolesektoren i et organisasjonsutviklingsperspektiv. Herunder kvalitets- og forbedringsarbeid i samarbeid med skoleeier og andre aktører, med spesiell vekt på Fagfornyelsen
  • har oppdatert og inngående kunnskap om skoleutvikling, nyere læringsteori, digitalisering, pedagogiske/didaktiske teorier og læringsbetingelser. Dette skal kunne settes i sammenheng med skolens samfunnsoppdrag, herunder læreplaner og læreplanarbeid, lover og forskrifter, samt elevenes læringsmiljø og ulike verktøy for å evaluere og utvikle dette
  • har avansert kunnskap om endrings- innovasjons-, og utviklingsprosesser, spesielt relatert til skolelederes roller som kulturelle arkitekter, også rektors sin ledergruppe sitt bidrag i pedagogisk utviklingsarbeid  
  • har kunnskap om økonomistyring i sammenheng med andre styringsparametere, som for eksempel brukertilfredshet, læringskvalitet og pedagogikk generelt
  • har avansert kunnskap om ledelse og utvikling av autonome medarbeidere innenfor kunnskapsintensiv virksomheter som skoler, spesielt relatert til organisasjonslæring og ledelse og utvikling av profesjonsfelleskap

  Ferdigheter

  • kan anvende relevante modeller for endringsledelse og organisasjonsutvikling, tilpasset de utfordringene skolen og egen organisasjon står overfor
  • kan analysere hvordan gruppedynamikk, konflikter og kommunikasjon har betydning for samhandling, utvikling og måloppnåelse i skolen, og kunne anvende verktøy for å håndtere dette i praksis
  • kan initiere utviklingsprosesser for lærende møter, klasseledelse, kunnskapsdeling og differensiert undervisning, samt benytte kartleggingsresultater til pedagogisk utviklingsarbeid
  • kan anvende måling og evaluering av kvantitative data som innfallsvinkel til strategisk organisasjonsutvikling, styring og budsjettering innenfor skolen

  Generell kompetanse 

  • utvikler innsikt i og bevissthet om egne personlige forutsetninger for ledelse, eget autoritetsgrunnlag og egen lederrolle, og kunne anvende denne innsikten for å understøtte og utvikle egen ledelsespraksis, og ta til seg ny kunnskap
  • kan bruke teoretiske modeller og verktøy analytisk på praktiske problemstillinger i skolen
  • kan diskutere faglige problemstillinger og analyser både med medarbeidere og andre aktører skolen samhandler med, og legge til rette for prosesser som skaper kvalitetsforbedring basert på disse
  • kan bidra til å initiere nytenkning og innovasjonsprosesser i samspill med medarbeidere, skoleeiere og kolleger
 • Programoversikt

  Programoversikt

  • Introduksjon: Perspektiver på ledelse og ledelsesutvikling
  • Organisasjonsforståelse og skolemiljø
  • Skoleutviking og digitalisering
  • Kultur og organisasjonslæring
  • Strategi og økonomistyring i skolen
  • Makt, arbeidsmiljø og legitimitet i en brytningstid
  • Endring og innovasjon i skolen
  • Ledelse av profesjonelle felleskap
  • Avslutningssamling
 • Oppbygning

  Oppbygning

  Modulen består av i alt 25 undervisningsdager fordelt over ni samlinger av tre dagers varighet. Modulen strekker seg over 1,5 år. Undervisningen vil bestå av både forelesninger og arbeid i grupper. Arbeidet i grupper er todelt og består både av arbeid med en prosjektoppgave og praktisk ferdighetstrening.

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Det stilles krav til obligatorisk deltakelse.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Deltakerne vil bli evaluert på to måter; skriftlige individuelle eksamener og prosjektoppgave. Det vil være to individuelle skriftlige hjemmeeksamener.

  Godkjenning vil skje med basis i de to skriftlige eksamenene, samt gjennomført prosjektoppgave.

  Les mer i Forskrift om studiene for etter- og videreutdanning ved NHH (Lovdata)