Faglig innhold

for modulen Corporate Branding & Communication

 • Mål for modulen

  Mål for modulen

  Strategisk virksomhetskommunikasjon spiller en sentral rolle i moderne bedrifter. Effektiv og målrettet kommunikasjon er avgjørende, både internt og i forhold til alle bedriftens interessenter, i arbeidet med å bygge et sterkt omdømme og realisere forretningsstrategien. Forskningsfronten beveger seg raskt og det er stadig behov for faglig oppdatering. Denne modulen gir studentene oppdatert kunnskap om strategisk virksomhetskommunikasjon og praktisk trening i å anvende kunnskapen på kommunikasjonsutfordringer i egen virksomhet.

  Studiet skal gi studentene

  • oppdatert forskningsbasert kunnskap om effektiv virksomhetskommunikasjon.
  • ferdigheter i rollen som strategiske rådgivere på kommunikasjon.
  • trening i å anvende kunnskapen på aktuelle utfordringer i egen virksomhet.
  • ferdigheter i å vurdere kommunikasjonseffekter
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert forskningsbasert kunnskap om strategic branding av virksomheter
  • dyp innsikt i kommunikasjonens rolle i realisering av virksomhetens strategi
  • inngående kunnskap om effektiv organisering og ledelse av kommunikasjons-funksjonen
  • avansert forskningsbasert kunnskap om tilgjengelige metoder og teknikker for strategisk virksomhets-kommunikasjon
  • kunnskap om sentrale metoder og teknikker for måling av kommunikasjonseffekter

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • utvikle og evaluere strategiske mål-bilder for virksomhetsmerker (merkeposisjonering/ ønsket omdømme)
  • anvende sentrale metoder og teknikker for kommunikasjon-planlegging
  • analysere, evaluere og forbedre kommunikasjonstiltak i lys av relevante teorier
  • analysere, evaluere og forbedre ledelse og organisering av kommunikasjonsfunksjonen

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • ta initiativet til, og lede avanserte kommunikasjons- og merkevareprosjekter
  • formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig og muntlig med en terminologi som er relevant innen fagområdet
  • drøfte kommunikasjons- og merkevarefaglige problemstillinger med personer på ulike organisatoriske nivå og eksterne aktører som bedriften samarbeider med
 • Fagtema for modulen

  Fagtema for modulen

  • Finansielle effekter av merkevare- og omdømmebygging
  • Kommunikasjonens rolle i realiseringen av virksomhetens strategi
  • Strategisk merkeposisjonering for virksomheter: Merkets mål-bilde
  • Prosessering av kommunikasjon og betydningen av distinkte merkemarkører
  • Ledelse og organisering av kommunikasjonsfunksjonen i små og store virksomheter
  • Strategisk kommunikasjonsplanlegging
  • Rådgiverrollen: Fra kommunikasjons-medarbeider til strategisk rådgiver
  • Metoder og teknikker for effektiv virksomhetskommunikasjon
  • Accountability: Måling av kommunikasjonseffekter
 • Pedagogisk modell

  Pedagogisk modell

  Tre pedagogiske tilnærminger kombineres i modulen: Forelesninger om forskningsbaserte teorier, erfaringslæring og ferdighetstrening. Modulen er praktisk orientert, med stort innslag av cases og anvendelser på egen virksomhet. Det legges opp til aktiv bruk av diskusjon og refleksjon over egne erfaringer i lys av nyervervet innsikt og læring, både individuelt og i grupper.

  Studentene jobber med et selvstendig prosjektarbeid med utgangspunkt i aktuelle problemstillinger i egen virksomhet gjennom hele modulen. På samling en etableres grupper på 4-5 deltakere. Målet er å støtte hverandres læring gjennom studiet. Det forventes at gruppene møtes mellom samlingene for sparring og refleksjon med utgangspunkt i den enkeltes prosjektarbeid. Alle leser hverandres utkast og spiller inn ideer og forbedringsforslag. 

 • Vurdering

  Vurdering

  Studenten blir vurdert ved en skriftlig, individuell prosjektoppgave, som skal innleveres, presenteres og forsvares etter siste samling. I prosjektoppgaven skal studenten benytte fagets teorier, verktøy og teknikker i egen virksomhet og planlegge eller evaluere og forbedre (a) et reelt kommunikasjonstiltak, eller (b) rutiner for kommunikasjon i virksomheten.

 • Første samling: Kommunikasjonens strategiske og finansielle betydning

  Første samling: Kommunikasjonens strategiske og finansielle betydning

  Første samling starter med en gjennomgang av direkte og indirekte finansielle effekter av merkevarebygging og virksomhets-kommunikasjon. Hensikten er å dokumentere kommunikasjonens strategiske rolle og betydning i moderne virksomheter. Videre drøftes et rammeverk for strategic corporate branding & communication og hvordan dette rammeverket kan bidra til å gjøre virksomhetskommunikasjonen mer strategisk målrettet og effektiv. Deretter anvendes rammeverket på egen virksomhet i jakten på forbedringspunkter. Frem til neste samling skal deltagerne (1) utvikle eller evaluere og forbedre virksomhetens merkeposisjonering, og (2) utarbeide et forslag til problemstilling for prosjektoppgaven.

 • Andre samling: Merkeposisjonering og betydningen av distinkte merkemarkører

  Andre samling: Merkeposisjonering og betydningen av distinkte merkemarkører

  På andre samling settes det av tid til individuell oppfølging av deltagernes arbeid med egen merkeposisjonering. Dette fordi merkeposisjoneringen er grunnleggende viktig for det øvrige kommunikasjonsarbeidet. Vi drøfter i neste omgang hvordan merkeposisjoneringen kan brukes i planleggingen av kommunikasjonstiltak, og gir eksempler på gode og dårlige praksiser. I andre del av denne samlingen drøftes teori og modeller for hvordan målgrupper responderer på kommunikasjonstiltak (prosesseringsteorier). I denne sammenheng drøftes også betydningen av distinkte merkemarkører (merkets identitetskjennetegn og dominante mentale bilder). Deltagerne anvender innsikten på et nylig kommunikasjonstiltak i egen virksomhet og vurderer sannsynlige effekter i lys av teorien. Frem til neste samling jobber deltagerne med prosjektoppgaven.

 • Tredje samling: Integrert kommunikasjon og effektmåling

  Tredje samling: Integrert kommunikasjon og effektmåling

  Tredje samling er dedikert til temaet integrert ekstern og intern kommunikasjon. Her gis en oversikt over forskning på effekter av ulike typer virkemidler. Utvikling av tillit er et sentralt tema. Prosesseringsteoriene fra andre samling benyttes aktivt. Det legges særlig vekt på digital og personlig kommunikasjon og hvordan skape samspillseffekter mellom kommunikasjon i flere kanaler samtidig. Problemer og muligheter i omdømmekriser og kommunikasjon av bærekraftstiltak vies spesiell oppmerksomhet. På denne samlingen drøftes også mulighetene for å teste effekter av kommunikasjonstiltak, og hvordan tiltak kan og bør evalueres både i forkant og i etterkant av gjennomføringen. Frem til siste samling jobber deltagerne med prosjektoppgaven.

 • Fjerde samling: Ledelse, organisering og rollen som strategisk rådgiver

  Fjerde samling: Ledelse, organisering og rollen som strategisk rådgiver

  På den siste samlingen er fokus rettet mot organiseringen av kommunikasjonsarbeidet, hvordan det ledes effektivt og rollen til den enkelte medarbeider. I drøftingen av organisering ser vi både på store virksomheter med egen kommunikasjonsavdeling og mindre foretak med et fåtall eller bare én kommunikasjonsansvarlig. Det legges vekt på at kommunikasjons-ansvarlige, uavhengig av virksomhetens størrelse, bør utvikle rollen som strategisk rådgivere.