Praktiske opplysninger

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved Omstilling og Innovasjonsledelse - Brytningstid.

 • Målgruppe

  Målgruppe

  Ledere og nøkkelpersoner i private og offentlige virksomheter i vestlandsfylkene (Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal) som står overfor omstillings- og innovasjonsutfordringer/behov. Det er en sentral forutsetning i programmet at deltakerne skal være sammensatt på tvers av sektorer og bransjer, og at dette mangfoldet skal bidra til å skape en konstruktiv læringsdynamikk som øker kvaliteten på læringsutbytte for deltakerne. Dette skal realiseres gjennom at deltakerne skal kunne dele kunnskap og erfaringer på tvers av bransjer, sektorer og fag, og ved denne «speilingen» kunne utfordre hverandre, virksomhetenes oppfatninger og praksis, og på denne måten oppnå læring og utvikling.

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Søkere må tilhøre private og offentlige virksomheter i vestlandsfylkene Vestland, Rogaland og Møre og Romsdal, som står overfor omstillings- og innovasjonsutfordringer/behov.

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag.-grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum tre års omfang.
  • Utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis. NHH vurderer hva som er relevant yrkespraksis.

 • Informasjon om søknaden

  Informasjon om søknaden

  Søknad skjer gjennom Søknadsweb.

  Les mer om søknadsprosessen 

 • Varighet, omfang og nivå

  Varighet, omfang og nivå

  Studiet er lagt opp som deltidsstudium over ca. 13 måneder, og samlet omfang er 30 studiepoeng.

   

 • Studiets organisering

  Studiets organisering

  Studiet består av fire fagmoduler over totalt åtte samlinger samt en avslutningsdag. Undervisningen er organisert som intensive studiesamlinger, og det avvikles normalt to studiesamlinger à tre dager pr. modul.

  Hovedvekten av undervisningen finner sted på NHH i Jebsen-senteret. Men enkelte samlinger, eller deler av samlingene, vil kunne bli lagt til deltakernes virksomheter i Bergensområdet.

  En ukes studietur til samarbeidende utenlandsk studiested er lagt inn i studiets tredje modul. Deltakerne må selv dekke kostnader til reise og opphold på samlingene både i Norge og utlandet.

  Les om studiets faglige innhold

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studiet er delfinansiert av Sparebanken Vest Samfunnsnyttige midler.

  Egenandelen er kr 43 000.

  Litteratur, lunsj og pausebevertning er inkludert.

  Andre kostnader:

  • Kostnader til reise og opphold i forbindelse med samlingsdager
  • Studietur utland: estimert til kr 30 000

  Semesteravgift til studentsamskipnaden kr. 600 per semester (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no

 • Obligatorisk fremmøte

  Obligatorisk fremmøte

  Studiets egenart krever en aktiv og engasjert innsats og har derfor obligatoriske samlinger. Du må avtale permisjon i forbindelse med studiesamlinger, studietur og eksamen med din arbeidsgiver.