Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og moduler for Innovasjonsledelse - hvordan lykkes med innovasjon i etablerte virksomheter?

 • Mål for emnet

  Mål for emnet

  Virksomheter i både privat og offentlig sektor står overfor store omstillings- og innovasjonsutfordringer for å tilpasse seg endrede rammebetingelser. Sentrale drivkrefter er digitalisering og teknologiutvikling, endret kunde- og brukeratferd, og økt oppmerksomhet rettet mot bærekraft og innovasjon. For å oppnå vellykket omstilling og stimulere til innovasjon må virksomheter utfordre etablerte forretningsmodeller og praksiser som er forankret i organisasjonskultur.

  Emnet  skal gi studentene

  Innsikt  i hvordan  målrettede innovasjonsaktiviteter kan bidra til økt verdiskaping og utvikling, herunder kunnskap, ferdigheter og kompetanse i

  • Teorier og perspektiver som belyser viktige drivkrefter bak omstilling og innovasjon med særlig fokus på digitalisering og teknologisk utvikling
  • Analytisk og praktisk omstillings- og innovasjonsarbeid med særlig fokus på utforskning og implementering av nye forretningsmodeller
  • Hva som kjennetegner og fremmer lærings- og utviklingsorienterte kulturer og hvordan denne kan utvikles.    
 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert kunnskap om innovasjon som fenomen, nye forretningsmodeller og digitalisering, og hvordan denne kan utnyttes kommersielt og bidra til økt verdiskaping og kvalitetsforbedring.
  • inngående kunnskap om hvordan kulturelle og strukturelle forhold i organisasjonen kan representere utfordringer for omstilling og innovasjon, og hvordan en kan utvikle psykologisk trygghet og endrings-/innovasjonskapasitet for å møte disse utfordringene.
  • inngående kunnskap om hvordan kunde - og brukeratferd påvirker effektiv innføring av nye tjenester og produkter.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • initiere og gjennomføre innovasjonsprosesser- og prosjekter i egen virksomhet, og anvende verktøy for å omsette og utnytte dette kommersielt, og/eller for å øke kvaliteten og effektiviteten i offentlig tjenesteyting.
  • analysere og påvirke organisasjonens kultur, gjennom å anvende modeller for organisasjonsutvikling og organisering
  • anvende data om kunde- og brukerbehov, og utnytte disse ved utvikling og innføring av nye tjenester og produkter

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • presentere og diskutere relevante faglige problemstillinger, modeller og analyser tilegnet i studiet, med både kolleger og andre aktører de samhandler med
  • bidra aktivt og stimulere til nytenkning og innovasjonsprosesser i egen virksomhet, og kunne være en ressursperson på området overfor kunder, brukere, samarbeidspartnere og eiere.
 • Samling 1: Teknologiske skifter og psykologisk trygghet

  Samling 1: Teknologiske skifter og psykologisk trygghet

  På første samling vektlegges hvordan teknologiske endringer og digitalisering påvirker bransjer og virksomheters strategiske rammebetingelser og utvikling. Oppmerksomheten rettes spesielt mot hvordan disrupsjon og teknologiske sjokk skaper ny konkurransedynamikk, og hvordan rammebetingelser for offentlige virksomheter utfordres og påvirkes. Gjennom innsikt i hvordan denne typen endringer påvirker både bransjer, sektorer og virksomheter, diskuteres ulike former for strategiske valg og prioriteringer. Fokus blir å forstå hva som menes med disrupsjon og teknologiske sjokk, og utforske hvilke implikasjoner dette har for organisasjoner og lederskap. Et viktig tema er hvordan endringer innebærer at etablerte og offentlige virksomheter må vurdere beslutninger litt annerledes for å lykkes med innovasjon. På samlingen vil vi jobbe konkret med en spesifikk teknologisk endring, og utforske hvilke muligheter den kan gi for mer effektiv ressursutnyttelse og bedre brukeropplevelser. 

  På samlingen vil deltakerne få innsikt i og praktisere hvordan en tidlig i teamprosesser kan legge grunnlaget for innovativt samarbeid, da særlig med tanke på å etablere en kultur av psykologisk trygghet som gjennom forskning viser seg avgjørende for å fremme innovasjonskultur. For at virksomheter skal kunne utvikle seg strategisk og tilpasse seg endringer i samfunn, marked og blant kunder/brukere, vil innovasjon kunne være avgjørende.

 • Samling 2: Innovasjonskultur og innovasjon i praksis

  Samling 2: Innovasjonskultur og innovasjon i praksis

  På samlingen anvendes en kombinasjon av scenariotenking og innovasjonsmetoder som tar hensyn til drivkrefter, teknologiske trender og kunder/brukerpreferanser.  Som forberedelse til samlingen innhenter studentene  innsikt fra kunder og brukere, eiere og andre interessenter. Spesielt vil scenarioene brukes som et strategisk verktøy til  å forstå betydningen av smidige tilnærminger og tilpasningsevne, og til å løsrive seg fra kulturell rigiditet og fastlåste tankemønstre- og atferd. Studentene vil gjennomføre praktisk kunde- og brukerinnsiktsarbeid og utvikle scenarioer i form av nye tjenester eller produkter, nye prosesser eller nye strategier. Samlingen vil belyse hvordan virksomheters evne og vilje til å innovere ved å involvere kunder, brukere eller interne interessenter kan påvirke virksomhetens forretningsmodeller, både helhetlig og i dens ulike deler.

  Den kritiske utfordringen for både private og offentlige virksomheter er å balansere forholdet mellom å utnytte eksisterende ressurser, kompetanse og forretningsmodeller, samtidig som virksomheten må utforske og innovere for å finne nye måter å skape verdier for kunder og brukere.  Sentralt i forståelsen av virksomheters utvikling og måloppnåelse generelt, og effektiv omstilling og innovasjonsprosesser spesielt, er hvordan kollektiv atferd oppstår, opprettholdes og endres i virksomheter. I samlingen belyses dette gjennom fenomenet organisasjonskultur og hvordan ledere kan utvikle kultur for innovasjon, læring og omstilling.

 • Samling 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

  Samling 3: Omstillingsdyktige og innovative organisasjoner

  På samlingen introduseres modeller og perspektiver på forretningsmodellinnovasjon hvor implikasjoner av prototyper bearbeidet etter samling 2 drøftes inn mot konsekvenser for eksisterende og fremtidige forretningsmodeller. Samlingen vil også belyse kapasitet for endring og innovasjon hvor dette knyttes opp mot topp- og ikke minst mellomlederens rolle som endringsagenter. Samlingen knytter sammen innsikt fra samling 1 , 2 og 3 og belyser implikasjoner for strategiske valg og lederskap med særlig vekt på lederen som kulturell arkitekt for å understøtte innovasjon gjennom vekt på psykologisk trygghet, organisasjonskultur, scenariotilnærming, og kapasitet for endring gjennom deres lederskap og rolle som endringsagent. Også denne samlingen har en praktisk innfallsvinkel og vil introdusere konkrete verktøy som kan benyttes for å bidra til å øke innsikten i deltakernes egen organisatoriske kontekst, og som kan anvendes til organisasjonsutvikling.

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Prosjektoppgave

  Studentene arbeider med en prosjektoppgave som leveres etter siste studiesamling. I prosjektoppgaven skal det trekkes inn problemstillinger fra deltakernes virksomheter på tema knyttet til omstilling og innovasjon.

  Prosjektoppgaven vil ha et omfang på mellom minimum 15 og maksimum 24 sider for hver enkelt deltaker.