Faglig innhold

Mål, læringsutbytte, vurderingsform og fagtema for studiet barnehage- og skolemiljø og ledelse

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Målet med den modulbaserte videreutdanningen er at:

  1. barnehage- og skoleledere skal tilegne seg kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er nødvendige for å kunne;

  • fremme trygge og gode barnehage- og skolemiljø
  • forebygge mistrivsel og krenkelser
  • håndtere mistrivsel og krenkelser i egen barnehage eller skole
  • støtte barnehage- og skoleeiere i tverrfaglig og tverrsektorielt arbeid med å utvikle et inkluderende lokalmiljø

  2. den skal føre til konkret forbedring og endring i barnehagen eller skolens barnehage- eller skolemiljø.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • inngående kunnskap om fenomenet miljø og grunnleggende elementer i hva som kjennetegner og skaper et velfungerende godt og trygt miljø
  • avansert kunnskap om ulike strategier for å lede arbeidet med å sikre et trygt og godt miljø gjennom å forebygge mobbing og andre krenkelser
  • avansert kunnskap om hvordan prosessuelt håndtere hendelser knyttet til krenkelser og mobbing
  • inngående kunnskap om å initiere, lede og evaluere organisasjonens miljø og overgangen mellom barnehage og skole i samspill med eier
  • avansert kunnskap om hvordan profesjonsfellesskapet kan identifiseres, utvikles og styrkes gjennom team- og gruppeutvikling, organisatoriske læring og organisasjonskultur

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • tolke og analysere sin barnehage eller skolemiljø
  • ta i bruk ulike verktøy for å veilede, støtte og utfordre medarbeiderne og andre interessenter i møte med hendelser knyttet til krenkelser og mobbing
  • kan initiere og lede arbeid med utvikling av et trygt og godt miljø i sin enhet og i nettverk – både organisatoriske, strukturelt, fysisk og relasjonelt
  • kan skape en felles forståelse gjennom ledelse av forebyggende arbeid med miljø

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • anvende innsikt i prosesser, lovverk, og tilhørende begrepsbruk knyttet til barnehage og skolemiljø for å understøtte og utvikle egen ledelsespraksis og profesjonsfellesskap
  • bruke perspektiver og verktøy, innenfor tematikken barnehage- skolemiljø og ledelse, på en analytisk måte i praktiske og komplekse problemstillinger i sin organisasjon
  • utarbeide og formidle et omfattende selvstendig arbeid skriftlig med et språk og en terminologi som er relevant innenfor fagområdet
  • diskutere faglige problemstillinger og ta vanskelige beslutninger i møte med både med medarbeidere og andre aktører som skolen eller barnehagen samhandler med
 • Vurdering

  Vurdering

  Studentene blir evaluert ved skriftlig, individuell caseoppgave og en individuell prosjektoppgave.

  Etter samling 4 utdeles en caseoppgave som skal besvares innen 14 dager. Forventet tidsbruk totalt 12 timer. Hver oppgave har et omfang på 7,5 studiepoeng.