Praktisk informasjon

Opptaks- og fremmøtekrav, omfang og kostnader ved bærekraftig business

 • Opptakskrav

  Opptakskrav

  Av utdanningsbakgrunn kreves enten:

  • Bachelorgrad
  • Cand.mag grad
  • Annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang
  • Utdanning som i henhold til § 3-5 i lov om universiteter og høgskoler er godkjent som jevngod med ovennevnte grader eller utdanningsløp

  NHH kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdig med utdanningsløpene nevnt ovenfor.

  I tillegg kreves minst to års relevant yrkespraksis.

 • Studieavgift og kostnader

  Studieavgift og kostnader

  Studieavgiften inkluderer undervisning, lunsj og pausebevertning.

  Andre kostnader:

  • Overnatting og middager til hver samling (ikke obligatorisk) 
  • Studietur ESCP, Berlin stipulert til kr. 15 000

  Semesteravgift til studentsamskipnaden er kr. 700 per semester inkl. en frivilling støtte til NHH Aid på kr. 50. Dersom du ikke ønsker å bidra til NHH Aid, kan denne trekkes fra. (jf. § 15 i forskrift om studentsamskipnader)

  Vi tar forbehold om endringer av stipulert priser.

   

 • Omgang og varighet

  Omgang og varighet

  Modulen er lagt opp som et samlingsbasert deltidsstudium og strekker seg over to semestre. Modulen består av fem fagtemaer og har totalt fem studiesamlinger. Det avvikles fire fagtemaer à to dager, samt ett fagtema som avholdes over fem dager ved en partnerinstitusjon. I tillegg avvikles en dag for presentasjon av prosjektoppgaven. Totalt er det 14 samlingsdager.  

  I tillegg kommer læringsaktiviteter som studentene skal gjennomføre mellom studiesamlingene. Disse er knyttet til prosjektoppgaven som skrives som gruppeoppgave. Prosjektoppgaven skal ta for seg et konkret og praktisk omstillings- og utviklingsarbeid eller prosjekt.

  Hovedvekten av undervisningen finner sted i Bergen og Oslo. I tillegg gjennomføres en samling ved en partnerinstitusjon (per i dag ved ESCP Business School i Berlin).

 • Finansiering

  Finansiering

  Studiekontrakten inngås med deg og ikke din arbeidsgiver selv om arbeidsgiver betaler for studiet.
  Studiet er godkjent for tildeling av støtte fra Statens lånekasse for utdanning etter reglene for deltidsutdanning.
  Se Lånekassens forskrifter

 • Fakturering

  Fakturering

  Studieavgift og eksamensavgift blir fakturert i forkant av hvert semester. Første faktura sendes etter studiets første samling.

  Faktura blir sendt direkte til deg som student, på din registrerte e-postadresse. Dersom arbeidsgiver skal betale for studiet må du selv avklare med arbeidsgiver hvordan dette skal gjøres.

  Ved behov for individuell tilpasset betalingsplan vennligst ta kontakt med etterutdanning@nhh.no