– Bedriftsinterne program gir oss et kunnskapsløft

Foto: Ove Sjøstrøm
Ole André Hansen, økonomisjef konsern i NRK sammen med økonomisjef med ansvar for innholdsdivisjonen og strategi og medier i NRK, Ann Lodell Mathisen.
Av Ove Sjøstrøm (tekst og foto)

30. april 2024 10:45

– Bedriftsinterne program gir oss et kunnskapsløft

NRK har valgt kompetanseheving gjennom skreddersydde bedriftsinterne program fra NHH Executive. Hensikten er å styrke økonomifunksjonen og sikre at NRK har kunnskapen og endringsevnen som trengs for å møte fremtidens utfordringer.

– Gjennom samarbeidet med NHH får vi muligheten til å oppfriske og utvide kunnskapen vår, samtidig som vi bygger nettverk og relasjoner på tvers av organisasjonen, sier Ole André Hansen, økonomisjef konsern i NRK.

Det er rundt 20 medarbeidere innen økonomiområdet i ulike funksjoner hos NRK som har gått sammen om et felles kompetanseløft i samarbeid med NHH Executive.

– Hovedmålet med disse samlingene er å få med seg ideer tilbake, slik at vi kan forbedre økonomistyringen i NRK. I tillegg gir det oss en anledning til å gjøre noe sammen. Vi samarbeider i hverdagen, men er i ulike divisjoner.

Relevant og anvendbar

Programmene fra NHH Executive skal tilføre kunnskap og kompetanse som deltakerne kan omsette til praksis i egen organisasjon.

– Vi er opptatt av at læringen skal være relevant og anvendbar. Derfor jobber vi tett med oppdragsgiver for å forstå deres situasjon og behov, slik at vi kan levere et innhold som gir mest mulig verdi, sier Trond Bjørnenak, programleder og NHH-professor.

Trond Bjørnenak. Foto: Ove Sjøstrøm
– Vi er opptatt av at læringen skal være relevant og anvendbar. Derfor jobber vi tett med oppdragsgiver for å forstå deres situasjon og behov, slik at vi kan levere et innhold som gir mest mulig verdi, sier Trond Bjørnenak, programleder og NHH-professor.

Mange av Norges største virksomheter, både i privat og offentlig sektor, har gjennom en årrekke valgt NHH Executive som partner for kompetanseheving. Skreddersydde bedriftsinterne program sikrer at opplæringen treffer virksomhetenes behov og bidrar til økt verdiskaping.

NHH bruker egne tunge fagmiljøer innen finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelsesteori og -utvikling.

– Våre bedriftsinterne program bygger bro mellom teori og praksis, mellom forskning og forretningsmessige behov. Slik bidrar vi til å ruste norske virksomheter for morgendagens utfordringer.

Viktig bestillerrolle

Bjørnenak trekker frem viktigheten av en tydelig bestilling og tett dialog med oppdragsgiver for å sikre et vellykket resultat. Det gjelder også når NHH vinner et anbud om videreutdanning, som i NRKs tilfelle.

– NRK har vært veldig klare på at de både ønsker faglig påfyll, men også at innholdet skal være knyttet til NRKs virksomhet. Ønskene har vært veldig tydelige. Bestillerrollen er utrolig viktig når disse programmene skreddersys.

– For å få maksimalt utbytte er det avgjørende at man sier klart hva man vil vite mer om. Hva er trendene? Hva det er vi forsker på og så videre. Samtidig må man ha egen virksomhet i bakhodet hele veien, forklarer Bjørnenak.

Bedre ressursutnyttelse

Ann Lodell Mathisen deltar også på programmet. Hun er økonomisjef med ansvar for innholdsdivisjonen og strategi og medier i NRK.

– Som en  allmennkringkaster finansiert med statstilskudd har NRK et særlig ansvar for å forvalte ressursene på en effektiv og transparent måte.

– Gjennom dette programmet får våre medarbeidere en dypere forståelse for sammenhengen mellom økonomiske beslutninger og det innholdet vi leverer til publikum. Dette vil bidra til bedre ressursutnyttelse og styrket økonomistyring i hele organisasjonen.

Tilbakemeldingene fra deltakerne har så langt vært svært positive, ifølge Lodell Mathisen.

– De opplever programmet som lærerikt, inspirerende og relevant for deres arbeidshverdag. Mange trekker også frem verdien av å knytte bånd med kolleger på tvers av organisasjonen.

Nye metoder og verktøy

For NRK handler satsingen på kompetanseheving om mye mer enn bare enkeltmedarbeideres faglige utvikling. Det er en investering i hele organisasjonens endringsevne og konkurransekraft, understreker Hansen.

– Vi er en kunnskapsbedrift, og vår viktigste ressurs er de menneskene som jobber her. Ved å investere i kompetanseutvikling styrker vi både den enkelte medarbeider og organisasjonen som helhet.

Lodell Mathisen skyter inn:

– Vi merker en ny giv og et sterkere engasjement i økonomiavdelingen. Medarbeiderne tar i bruk nye metoder og verktøy, og vi ser en tettere kobling mellom økonomi og strategi. Dette vil komme hele NRK til gode i form av bedre beslutninger og mer effektiv ressursbruk. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre oss og tilpasse oss nye rammevilkår.

NHH Executive undervisning i Jebsen-senteret. Foto: Ove Sjøstrøm
NHH bruker egne tunge fagmiljøer innen finans, økonomi, strategi, markedsføring og ledelsesteori og -utvikling.

– Ta kontakt

Kristin Stave er leder for Bedriftsinterne program hos NHH Executive. Hun er glad for attesten fra NRK.

– Noe av populariteten til dette programmet handler om at virksomhetene er med når det faglige opplegget utformes. Det er svært viktig for oss å involvere nøkkelpersoner i bedriftene for å klarlegge behovene.

– Vi lager ofte et årshjul med ulike faglige temaer som en organisasjon har praktisk nytte av.

– Hvordan kommer man i gang med slike programmer?

– Det er bare å ta kontakt, så skisserer vi en vei videre mot et skreddersydd program sammen med faglige krefter hos oss.

Les mer om Bedriftsinterne program