Faglig innhold

Faglig innhold

Mål, læringsutbytte og emner for Autorisert finansanalytikerstudium.

AFA-studiet er et toårig program på masternivå som gir en bred innføring i finansanalytiske tema både for analytikere, bedrifter og andre markedsaktører. Du vil gjennom studiet få økt dine kunnskaper om kapitalmarkedene.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi studentene

  • utvidede og avanserte kunnskaper om finansmarkedene
  • innsikt i hvordan markedene benyttes for ulike formål av investorer, forvaltere, analytikere, bedrifter og offentlige myndigheter. Basert på denne innsikten vil studenten oppnå relevante ferdigheter for å arbeide i, eller med, disse markedene.

  Studium av finansmarkedene gir en naturlig kobling mellom teori, empirisk forskning og praksis, og dette vektlegges både i forelesninger, pensum og andre aktiviteter i studiet.

  Studentene vil videre gjennom aktiv deltakelse i forelesninger og gruppearbeid kunne utvikle et nettverk med faglig relevans også etter fullført studium.  

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap:

  Kandidaten har

  • avansert forståelse av finansiell verdsettelse, både det teoretiske grunnlaget og hovedmodellene som benyttes.
  • god innsikt i hovedprinsippene for utarbeidelse av finansregnskap, samt relaterte analyser og styrker og svakheter ved disse
  • overordnet forståelse av makroøkonomiske sammenhenger med betydning for finansmarkedene.
  • kjennskap til de viktigste typer fastrentepapirer i markedet, samt den viktigste teoretiske og empiriske innsikten man har rundt rentefastsettelser og aktuelle analyser av disse papirene.
  • avansert forståelse av prinsippene for sammensetning av markedsbaserte finansielle porteføljer, inkludert det teoretiske grunnlaget og aktuelle analyser av risiko og prestasjoner.
  • kjennskap til de mest aktuelle finansielle derivatkontrakter, deres egenskaper og anvendelse i aktuelle strategier.
  • god forståelse av hovedelementene innen ‘corporate finance’ og hvordan bedrifter benytter seg av finansmarkedene og betydningen av ulike aktiviteter som belåning, kapitalinnhenting, oppkjøp & fusjoner.
  • kjennskap til de sentrale lover og andre hovedregler, samt de etiske prinsippene for aktørene i finansmarkedene og markedene generelt.

  Ferdigheter:

  Kandidaten kan

  • utføre avanserte verdsettelser av virksomheter og prosjekter ved anvendelse av finansielle verdsettelsesmodeller.
  • lese, analysere og forstå den viktigste informasjonen som kommer gjennom et selskaps finansregnskap, samt avsløre indikasjoner på feilinformasjon.
  • forstå makroøkonomiske analyser og trekke ut implikasjonene av disse for aktuelle vurderinger i finansmarkedet.
  • verdsette, analysere og forslå bruk av aktuelle fastrentepapirer.

   

  • kunne analysere og vurdere forslag til aktuelle porteføljer basert på markedsinnsikt og forståelse av investors situasjon.
  • analysere verdiene og egenskapene ved ulike derivater, både enkeltvis og som del av en portefølje.
  • utføre hovedanalysene av ulike selskapstiltak knyttet til finansiering og restrukturering.
  • forstå og forholde seg til de aktuelle reglene og etiske normer som rammer inn finansmarkedene, primært i Norge, samt når de kommer til anvendelse.

  Generell kompetanse:

  Kandidaten kan

  • forstå grunnleggende markedsmekanismer/-transaksjoner og analyseverktøy i finansmarkedene slik at kunnskapene og ferdighetene også kan anvendes på nye problemstillinger.
  • vurdere etiske problemstillinger som kan oppstå i ulike markedssammenhenger og transaksjoner.
  • diskutere faglige problemstillinger og analyser både med spesialister og med allmennheten basert på faglig innsikt. • AFA 1: Finansregnskap med analyse

  AFA 1: Finansregnskap med analyse

  Emnet dekker de prinsipper som legges til grunn ved utarbeidelse av finansregnskap så vel som analyseteknikker og regnskapsanalyse.
  Emnet vil utvikle forståelse for de grunnleggende prinsipper som regnskapspresentasjon og regnskapsmessige vurderinger bygger på. Regnskapsreglene på sentrale områder, slik de kommer til uttrykk i internasjonale regnskapsstandarder, vil bli gjennomgått. Undervisningen vil fokusere på hovedprinsipper og ikke detaljregler. Regnskapsanalysen vil legge vekt på å øve opp en kritisk holdning til regnskapet. Formålet er å gi finansanalytikeren best mulige forutsetninger i det daglige analysearbeid for å avdekke reell resultat- og balanseutvikling i et selskap. Regnskapsinformasjonens rolle i kapitalmarkedet vil også bli drøftet.
  Viktige tema:

  • Sentrale internasjonale regnskapsstandarder (IAS/IFRS)
  • Foretaksintegrasjon (regnskapsmessig behandling)
  • «Resultatkvalitet»
  • Måling av lønnsomhet
  • Regnskap og verdsettelse
  • Regnskapsinformasjon og kapitalmarkedet
 • AFA 2: Verdsettelse

  AFA 2: Verdsettelse

  Verdien av et selskap kan finnes ved å diskontere fremtidige kontantoverskudd som selskapet antas å ville generere. I praksis er det meget vanskelig å budsjettere fremtidige kontantoverskudd for et selskap. Det benyttes derfor ofte andre modeller når verdien av et selskap skal bestemmes.  I emnet belyses verdsettelsesteori og ulike modeller som kan benyttes ved verdsettelse av foretak. Hovedvekten legges på praktisk verdsettelse, hvor en kombinerer regnskapsanalyse av historiske tall med strategisk analyse for å lage gode prognoser. I tillegg gjennomgås temaer som har vist seg utfordrende i teori og praksis.
  Viktige emner:

  • Kontantstrømmodeller og modeller basert på regnskapsmessige resultater
  • Avkastningskrav for et selskap
  • Analyse av historiske regnskapstall for å finne underliggende resultater og trender
  • Strategisk analyse for å lage gode resultatprognoser
  • Andre verdsettelsesmodeller
  • Samlet forståelse av bruk av forskjellige verdsettelsesmodeller
 • AFA 3: Anvende makroøkonomi

  AFA 3: Anvende makroøkonomi

  Makroøkonomiske analyser bør være integrert i finansanalyse på bransje- og på selskapsnivå. AFA-studiet skal øke forståelsen for samspillet mellom makro- og mikroøkonomiske elementer og deres betydning for analyser.
  I dette emnet vil makroøkonomisk teori og analyse bli koblet til de aktuelle makroøkonomiske problemstillingene i norsk og internasjonal økonomi.

  Viktige tema:

  • Konjunkturanalyse, makroøkonomiske nøkkeltall
  • Pengepolitikk og rentefastsettelse
  • Finanspolitikk
  • Petroleumsfondet og handlingsregelen
  • Internasjonal økonomi, valuta
 • AFA 4: Fastrentepapirer

  AFA 4: Fastrentepapirer

  Emnet legger opp til en omfattende gjennomgang av beregningsmetoder, avkastningsmodeller, risikoberegninger og porteføljestyring. Teorier for rentedannelse og for rentedifferensiering vil også bli gjennomgått.
  Viktige tema:

  • Instrumenter, markeder og aktører
  • Renteberegninger (effektiv rente, prising, løpetid og skatt)
  • Renteprognoser
  • Rentestruktur (yieldkurven, rating)
  • Kredittrisiko
  • Porteføljestyring (risiko, hedging, trading, analyser)
 • AFA 5: Finansielle instrumenter

  AFA 5: Finansielle instrumenter

  Dette emnet behandler de fleste sentrale aspekter knyttet til handel i derivater, slik som institusjonelle forhold, instrumentvurdering, prising og strategier for trading og sikring.
  Viktig tema:

  • Markedsorganisering
  • Aktører og instrumenter i egen- og fremmedkapitalmarkedene
  • Prisingsmodeller
  • Strategier (trading/sikring, posisjon-/porteføljenivå)
 • AFA 6: Porteføljestyring og kapitalmarkedsteori

  AFA 6: Porteføljestyring og kapitalmarkedsteori

  Moderne kapitalmarkedsteori gir styringsstrategier med henblikk på å optimere risiko-/avkastningsforholdene for en totalportefølje. Emnet diskuterer markedseffisiens, porteføljevalgsteori, kapitalverdimodellen, arbitrasjeteori og flerfaktormodeller, aktiv versus passiv investeringsstrategi og resultatvurdering. I tillegg kommer vurdering av forvaltningsprestasjoner.
  Viktige tema:

  • Markedseffisiens
  • Kapitalverdimodellen
  • Flerfaktormodeller
  • Aktive/passive porteføljestrategier
  • Risikomåling og resultatvurdering
 • AFA 7: Corporate Finance

  AFA 7: Corporate Finance

  Emnet setter bedriftens finansieringsbehov i fokus, og diskuterer hvorledes valg av finansieringsform påvirker kapitalkostnaden, investeringsbeslutninger og selskapsverdi. Det vises at gjeldsfinansiering har viktige insentivvirkninger, og at disse ofte kommer til uttrykk ved store transaksjoner som LBOs, M&A’s. Emnet viderefører diskusjonen om  salg av verdipapirer (IPOs såvel som børsnoterte papirer), samt temaer rundt investor protection og selskapers governance struktur.
  Viktige tema:

  • Insentivvirkninger av gjeld
  • Konkurser
  • Salg av verdipapirer (nyemisjoner)
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Corporate Governance
 • AFA 8: Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler

  AFA 8: Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler

  De seneste 10 - 15 år har finansmarkedene gjennomgått store forandringer og sterk vekst. Finansmarkedene er blitt mer internasjonale, det er gjennomført institusjonelle endringer og samtidig vedtatt en rekke nye lover og anbefalinger.  En viktig faktor er globalisering og Norges tilpasning til europeiske direktiver og regelverk. En finansanalytiker må ha god kjennskap til gjeldende reguleringer og forstå motiver og bakgrunn for de til enhver tid gjeldende rammevilkår, lovbestemte så vel som ikke lovfestede atferdsregler.
  Dette emnet behandler de mest sentrale lovene, eksempelvis deler av verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven og børsloven, og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen). Videre blir det en presentasjon av reguleringen av finansmarkedene. Atferdsregler vil bli grundig diskutert.
  Viktige punkter innenfor området sentrale atferdsregler vil være en gjennomgang av finansanalytikernes etiske ansvar overfor en rekke brukere av investeringsrådgivning, slik som offentligheten, kunder, ledelse i de børsnoterte selskapene samt andre analytikere. Emnet omhandler også praktiske problemstillinger og sentrale rettsregler i tilknytning til investorbeskyttelse og utøvelse av aksjonærrettigheter.
  Viktige tema:

  • Sentrale lover og reguleringer innen børs- og verdipapirområdet
  • Etiske standarder og atferds normer
  • Regler og standarder i forbindelse med verdipapirtransaksjoner og kapitaldekningskrav
 • Selvstendig arbeid

  Selvstendig arbeid

  Det selvstendige arbeidet er todelt, med en del første studieår og en del i andre studieår, totalt på 15 studiepoeng. Det selvstendige arbeidet knyttes tematisk til et av emnene, utenom AFA8, etter studentenes valg.

  Arbeidet gjøres gruppevis og gir anledning til å fordype seg i to tema som har særlig faglig interesse. Ved at det er gruppevis og skjer med faglig veiledning, så er det selvstendige arbeidet en viktig del av læringen i AFA.

  Veiledning vil skje parallelt med samlingene. Utredningene presenteres og forsvares overfor medstudentene i en egen avsluttende samling ved slutten av studiet.