Faglig innhold

Faglig innhold

Mål, læringsutbytte og emner for Autorisert finansanalytikerstudium.

AFA-studiet er et program på masternivå som gir en bred innføring i finansanalytiske tema både for analytikere, bedrifter og andre markedsaktører. Du vil gjennom studiet få økt dine kunnskaper om kapitalmarkedene.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi studentene

  • utvidede og avanserte kunnskaper om finansmarkedene.
  • innsikt i hvordan markedene benyttes for ulike formål av investorer, forvaltere, analytikere, bedrifter og offentlige myndigheter. Basert på denne innsikten vil studenten oppnå relevante ferdigheter for å arbeide i, eller med, disse markedene.

  Studium av finansmarkedene gir en naturlig kobling mellom teori, empirisk forskning og praksis, og dette vektlegges både i forelesninger, pensum og andre aktiviteter i studiet.

  Studentene vil videre gjennom aktiv deltakelse i forelesninger og gruppearbeid kunne utvikle et nettverk med faglig relevans også etter fullført studium.

   

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha oppnådd følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

  Kunnskap

  Kandidaten har

  • avansert forståelse av finansiell verdsettelse, både det teoretiske grunnlaget og hovedmodellene som benyttes.
  • god innsikt i hovedprinsippene for utarbeidelse av finansregnskap, samt relaterte analyser og styrker og svakheter ved disse.
  • overordnet forståelse av makroøkonomiske sammenhenger med betydning for finansmarkedene.
   kjennskap til de viktigste typer rentepapirer i markedet, samt teoretisk og empirisk innsikt rundt rentefastsettelser og aktuelle analyser av rentepapirer.
  • avansert forståelse av prinsippene for sammensetning av markedsbaserte finansielle porteføljer, inkludert det teoretiske grunnlaget og aktuelle analyser av risiko og prestasjoner.
  • kjennskap til aktuelle finansielle derivatkontrakter, deres egenskaper og anvendelse for risikostyringsstrategier.
  • god forståelse av hovedelementene innen corporate finance: Hvordan bedrifter benytter seg av finansmarkedene og betydningen av ulike aktiviteter som belåning, kapitalinnhenting, oppkjøp & fusjoner.
  • kjennskap til sentrale lover og regler, samt de etiske prinsippene for aktørene i finansmarkedene og markedene generelt.

  Ferdigheter

  Kandidaten kan

  • utføre avanserte verdsettelser av virksomheter og prosjekter ved anvendelse av finansielle verdsettelsesmodeller.
  • lese, analysere og forstå den viktigste informasjonen som kommer gjennom et selskaps finansregnskap, samt avsløre indikasjoner på feilinformasjon.
  • forstå makroøkonomiske analyser og trekke ut implikasjonene av disse for aktuelle vurderinger i finansmarkedet.
  • verdsette, analysere og forstå bruk av aktuelle rentepapirer.
  • kunne analysere og vurdere forslag til aktuelle porteføljer basert på markedsinnsikt og forståelse av investors situasjon.
  • analysere verdier og egenskaper ved ulike derivater, både enkeltvis og som del av en portefølje.
   utføre analyser av ulike selskapstiltak knyttet til finansiering og restrukturering.
  • forstå og forholde seg til de aktuelle reglene og etiske normene som rammer inn finansmarkedene, primært i Norge.

  Generell kompetanse

  Kandidaten kan

  • forstå grunnleggende markedsmekanismer/-transaksjoner og analyseverktøy i finansmarkedene slik at kunnskapene og ferdighetene også kan anvendes på nye problemstillinger.
  • vurdere etiske problemstillinger som kan oppstå i ulike markedssammenhenger og transaksjoner.
  • diskutere faglige problemstillinger og analyser både med spesialister og med allmennheten basert på faglig innsikt.
 • Vurdering

  Vurdering

  Med unntak av AFA8 Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler, avsluttes fagemne med en skriftlig hjemmeeksamen hvor studentene testes på fagemnets læringsutbytte. AFA8 har pliktig oppmøte og deltakelse i diskusjoner på møtedagene som vurderingsform. Testing på fagemnenivå er også et element i autoriseringen AFA-studiet kvalifiserer for.

  De selvstendige fagoppgavene som inngår i studiet knyttes tett opp til de aktuelle fagemnene i studiet og vurderes gruppevis.

 • Finansregnskap med analyse

  Finansregnskap med analyse

  Modulen dekker først regnskapsprinsippene (IFRS – International Financial Reporting Standards) som legges til grunn ved utarbeidelse av finansregnskap, og deretter regnskapsanalyse og vurdering av bedriftens økonomi. Mer komplekse regnskapsregler etter IFRS vil også bli gjennomgått. Undervisningen vektlegger hovedprinsipper og ikke detaljregler. Regnskapsanalysen fokuserer på å forstå fleksibiliteten i regnskapsreglene, og deretter hvordan man kan avdekke reell resultat- og balanseutvikling en bedrift, og derigjennom bedriftens økonomiske ‘helsetilstand’. Formålet er å gi en dypere forståelse for at de rapporterte resultater eller balansestørrelser ikke nødvendigvis gir et riktig bilde av bedriftens faktiske resultater, likviditet eller soliditet. En rekke tradisjonelle nøkkeltall gjennomgås og revurderes, i tillegg til at nye nøkkeltall introduseres.

  Viktige emner: Internasjonale regnskapsstandarder (IAS/IFRS); Regnskapsfleksibilitet; Regnskapsanalyse; Nøkkeltall; Kredittvurdering; Konkursprediksjon; Omgruppering av balanse og normalisering av resultater for analyseformål.

 • Verdsettelse

  Verdsettelse

  Verdien av et selskap kan finnes ved å diskontere fremtidige kontantoverskudd som selskapet estimeres å ville generere. I praksis er det meget vanskelig å budsjettere fremtidige kontantoverskudd for et selskap. Det benyttes derfor ofte andre modeller når verdien av et selskap skal bestemmes.  I modulen belyses ulike modeller som kan nyttes ved verdsettelse av foretak, inkludert hvordan bærekraft kan hensyntas. Hovedvekten legges på praktisk verdsettelse, hvor en kombinerer regnskapsanalyse av historiske tall med strategisk analyse for å lage gode prognoser. I tillegg gjennomgås temaer som har vist seg utfordrende i teori og praksis.

  Viktige emner: Kontantstrømmodeller og modeller basert på regnskapsmessige resultater; Avkastningskrav; Analyse av historiske regnskapstall; Strategisk analyse for resultat-prognoser; Andre verdsettelsesmodeller.

 • Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler

  Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler

  De seneste 10-15 årene har finansmarkedene gjennomgått store forandringer og sterk vekst. Finansmarkedene er blitt mer internasjonale, det er gjennomført institusjonelle endringer og samtidig vedtatt en rekke nye lover og anbefalinger.  En viktig faktor er globalisering og Norges tilpasning til europeiske direktiver og regelverk. Kandidater i finans må ha god kjennskap til gjeldende reguleringer og forstå motiver og bakgrunn for de til enhver tid gjeldende rammevilkår.

  Viktige emner: Regelverksprosess i Norge og EU. Tilsyn med finansinstitusjoner. Regulering av kapitalmarkedene.

 • Rentepapirer

  Rentepapirer

  Modulen gjennomgår beregningsmetoder, avkastningsmodeller, risikoberegninger og porteføljestyring. Teorier for rente­dannelse og for rentedifferensiering vil også bli diskutert.

  Viktige emner: Instrumenter, markeder og aktører. Renteberegninger (effektiv rente, prising, lengde). Renteprognoser. Rentestruktur (yieldkurven, rating). Kredittrisiko. Porteføljestyring (risiko, hedging, trading, analyser).

 • Makrofinans

  Makrofinans

  Makroøkonomiske analyser bør være integrert i finansanalyse på bransje- og på selskapsnivå. AFA-studiet skal øke forståelsen for samspillet mellom makro- og mikro­økonomiske elementer og deres betydning for analyser. I denne modulen vil makroøkonomisk analyse bli koblet til aktuelle problemstillinger som pengepolitikk, rentefastsettelse, formuesforvaltning og konjunkturanalyse.

  Viktige emner: Pengepolitikk og rentefastsettelse; Finanspolitikk; Formuesforvaltning; Internasjonal økonomi; Konjunkturanalyse og makroøkonomiske nøkkeltall

 • Porteføljestyring

  Porteføljestyring

  Moderne kapitalmarkedsteori gir styringsstrategier med henblikk på å optimere risiko-/avkastningsforholdene for en portefølje. Modulen diskuterer markedseffisiens, porteføljevalg, kapitalverdimodellen, arbitrasjeteori og flerfaktormodeller, aktiv versus passiv investeringsstrategi og resultatvurdering.

  Viktige emner: Markedseffisiens; Kapitalverdimodeller; Aktive/passive porteføljestrategier; Risikomåling og resultatvurdering.

 • Derivater og risikostyring

  Derivater og risikostyring

  Denne modulen behandler sentrale aspekter knyttet til handel i derivater, slik som institusjonelle forhold, instrumentvurdering, prising og strategier for trading og sikring.

  Viktige emner: Markedsorganisering; Aktører og instrumenter i egenkapital- og gjeldsmarkedene; Prisingsmodeller; Strategier (trading/sikring, posisjon-/porteføljenivå)

 • Corporate Finance

  Corporate Finance

  Modulen setter bedriftens finansieringsbehov i fokus, og diskuterer hvorledes valg av finansieringsform påvirker kapitalkostnaden, investeringsbeslutninger og selskapsverdi. Det vises at gjeldsfinansiering har viktige insentivvirkninger, og at disse ofte kommer til uttrykk ved store transaksjoner som LBOs, M&As. Modulen diskuterer videre salg av verdipapirer (IPOs såvel som børsnoterte papirer), samt temaer rundt investor protection og selskapets governance struktur.

  Viktige emner: Insentivvirkninger av gjeld; Konkurser; Salg av verdipapirer (emisjoner); Fusjoner og oppkjøp; Corporate Governance.

 • Selvstendig arbeid

  Selvstendig arbeid

  I løpet av studiet skal studentene skrive og presentere ett prosjekt/case tilknyttet hver av modulene Verdsettelse, Porteføljestyring og Corporate Finance, fordelt som ett prosjekt per semester. Hvert prosjekt utgjør fem studiepoeng og  utføres i grupper på 3-4 studenter. Prosjektarbeidene skal gjennom praktiske problemstillinger bidra til forståelse, refleksjon og modning av sentrale temaer innen finansfaget. I slutten av studiet skal hver student sette sammen de tre prosjektene i en felles rapport som samlet utgjør studiets selvstendige arbeid. Rapporten skal innlede med et oppsummerings- og refleksjonsnotat.

  Aktuelle temaer for prosjektene presenteres i tilknytning til hvert fagemne.