Faglig innhold

Faglig innhold

Mål, læringsutbytte og moduler for Autorisert finansanalytikerstudium.

AFA-studiet er et toårig program på masternivå som gir en bred innføring i finansanalytiske tema både for analytikere, bedrifter og andre markedsaktører. Du vil gjennom studiet få økt dine kunnskaper om kapitalmarkedene.

 • Mål for studiet

  Mål for studiet

  Studiet skal gi kandidatene kunnskaper om moderne finansmarkeder og innsikt i hvordan markedene brukes av ulike aktører som investorer, bedrifter og offentlige myndigheter. Studiet er utviklet og tilbys i et samarbeid mellom NHH og Norske Finansanalytikeres Forening (NFF).

  Kandidatene vil allerede ha en god akademisk og jobbmessig bakgrunn i finans som vil videreutvikles i forelesninger, case- og oppgavearbeid og lesing av relevant litteratur. Studium av finansmarkedene gir en naturlig kobling mellom teori, empiri og praksis og dette vektlegges i studiet. Målet er å gi deltakerne en relevant kompetanse på et høyt og faglig aktuelt nivå. Samtidig vil deltakelse i forelesninger og gruppearbeid utvikle et svært nyttig nettverk også etter fullført studium.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kandidatene skal etter fullført studium ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse og skal kunne

  Kunnskap:

  • ha avansert forståelse av finansiell verdsettelse, både det teoretiske grunnlaget og hovedmodellene som benyttes.
  • ha inngående kjennskap til hovedprinsippene for utarbeidelse av finansregnskap, samt relaterte analyser og styrker og svakheter ved disse.
  • ha overordnet og anvendbar forståelse av makroøkonomiske sammenhenger med betydning for finansmarkedene.
  • kjenne de viktigste typer fastrentepapirer i markedet, samt ha avansert teoretisk og empirisk innsikt rundt rentefastsettelser og aktuelle analyser av disse papirene.
  • ha en utførlig forståelse av prinsippene for sammensetning av markedsbaserte finansielle porteføljer, inkludert det teoretiske grunnlaget og aktuelle analyser av risiko og prestasjoner.
  • kjenne de mest aktuelle finansielle derivatkontrakter, og ha en avansert forståelse av deres egenskaper og anvendelse i aktuelle strategier.
  • ha forståelse av og innsikt i hovedelementene innen ‘corporate finance’, hvordan bedrifter benytter seg av finansmarkedene og betydningen av ulike aktiviteter som belåning, kapitalinnhenting, oppkjøp & fusjoner.
  • kjenne godt til de sentrale lover og andre hovedregler, samt de etiske prinsippene i finansmarkedene.

  Ferdigheter:

  • kunne utføre avanserte verdsettelser av virksomheter og prosjekter ved anvendelse av finansielle verdsettelsesmodeller.
  • kunne lese, analysere og oppnå grundig forståelse av den viktigste informasjonen som kommer gjennom et selskaps finansregnskap, samt avsløre indikasjoner på feilinformasjon.
  • forstå makroøkonomiske analyser og trekke ut de relevante implikasjonene av disse for aktuelle vurderinger i finansmarkedet.
  • kunne verdsette, analysere og foreslå bruk av aktuelle fastrentepapirer basert på en grundig forståelse.
  • analysere og vurdere forslag til aktuelle finansielle porteføljer basert på avansert markedsinnsikt og forståelse av investors situasjon.
  • analysere verdiene og alle relevante egenskaper ved ulike derivater, både enkeltvis og som del av en portefølje.
  • utføre utførlige analyser av ulike selskapstiltak knyttet til finansiering og restrukturering.
  • forstå når og hvordan de aktuelle reglene som rammer inn finansmarkedene, primært i Norge kommer til anvendelse.

  Generell kompetanse

  • ha en avansert forståelse av de sentrale markedsmekanismer/-transaksjoner og analyseverktøy i finansmarkedene slik at kunnskapene og ferdighetene også kan anvendes på nye problemstillinger.
  • kunne reflektere rundt og vurdere etiske problemstillinger som kan oppstå i ulike markedssammenhenger og transaksjoner.
  • kunne diskutere faglige problemstillinger og analyser både med spesialister og med allmennheten basert på avansert faglig innsikt.
 • Modul 1: Verdsettelse

  Modul 1: Verdsettelse

  Verdien av et selskap kan finnes ved å diskontere fremtidige kontantoverskudd som selskapet antas å ville generere. I praksis er det meget vanskelig å budsjettere fremtidige kontantoverskudd for et selskap. Det benyttes derfor ofte andre modeller når verdien av et selskap skal bestemmes.  I modulen belyses verdsettelsesteori og ulike modeller som kan benyttes ved verdsettelse av foretak. Hovedvekten legges på praktisk verdsettelse, hvor en kombinerer regnskapsanalyse av historiske tall med strategisk analyse for å lage gode prognoser. I tillegg gjennomgås temaer som har vist seg utfordrende i teori og praksis.
  Viktige emner:

  • Kontantstrømmodeller og modeller basert på regnskapsmessige resultater
  • Avkastningskrav for et selskap
  • Analyse av historiske regnskapstall for å finne underliggende resultater og trender
  • Strategisk analyse for å lage gode resultatprognoser
  • Andre verdsettelsesmodeller
  • Samlet forståelse av bruk av forskjellige verdsettelsesmodeller
 • Modul 2: Finansregnskap med analyse

  Modul 2: Finansregnskap med analyse

  Modulen dekker de prinsipper som legges til grunn ved utarbeidelse av finansregnskap så vel som analyseteknikker og regnskapsanalyse.
  Modulen vil utvikle forståelse for de grunnleggende prinsipper som regnskapspresentasjon og regnskapsmessige vurderinger bygger på. Regnskapsreglene på sentrale områder, slik de kommer til uttrykk i internasjonale regnskapsstandarder, vil bli gjennomgått. Undervisningen vil fokusere på hovedprinsipper og ikke detaljregler. Regnskapsanalysen vil legge vekt på å øve opp en kritisk holdning til regnskapet. Formålet er å gi finansanalytikeren best mulige forutsetninger i det daglige analysearbeid for å avdekke reell resultat- og balanseutvikling i et selskap. Regnskapsinformasjonens rolle i kapitalmarkedet vil også bli drøftet.
  Viktige emner:

  • Sentrale internasjonale regnskapsstandarder (IAS/IFRS)
  • Foretaksintegrasjon (regnskapsmessig behandling)
  • «Resultatkvalitet»
  • Måling av lønnsomhet
  • Regnskap og verdsettelse
  • Regnskapsinformasjon og kapitalmarkedet
 • Modul 3: Anvende makroøkonomi

  Modul 3: Anvende makroøkonomi

  Makroøkonomiske analyser bør være integrert i finansanalyse på bransje- og på selskapsnivå. AFA-studiet skal øke forståelsen for samspillet mellom makro- og mikroøkonomiske elementer og deres betydning for analyser.
  I denne modulen vil makroøkonomisk teori og analyse bli koblet til de aktuelle makroøkonomiske problemstillingene i norsk og internasjonal økonomi.

  Viktige emner:

  • Konjunkturanalyse, makroøkonomiske nøkkeltall
  • Pengepolitikk og rentefastsettelse
  • Finanspolitikk
  • Petroleumsfondet og handlingsregelen
  • Internasjonal økonomi, valuta
 • Modul 4: Fastrentepapirer

  Modul 4: Fastrentepapirer

  Modulen legger opp til en omfattende gjennomgang av beregningsmetoder, avkastningsmodeller, risikoberegninger og porteføljestyring. Teorier for rentedannelse og for rentedifferensiering vil også bli gjennomgått.
  Viktige emner:

  • Instrumenter, markeder og aktører
  • Renteberegninger (effektiv rente, prising, løpetid og skatt)
  • Renteprognoser
  • Rentestruktur (yieldkurven, rating)
  • Kredittrisiko
  • Porteføljestyring (risiko, hedging, trading, analyser)
 • Modul 5: Finansielle instrumenter

  Modul 5: Finansielle instrumenter

  Denne modulen behandler de fleste sentrale aspekter knyttet til handel i derivater, slik som institusjonelle forhold, instrumentvurdering, prising og strategier for trading og sikring.
  Viktig emner:

  • Markedsorganisering
  • Aktører og instrumenter i egen- og fremmedkapitalmarkedene
  • Prisingsmodeller
  • Strategier (trading/sikring, posisjon-/porteføljenivå)
 • Modul 6: Porteføljestyring og kapitalmarkedsteori

  Modul 6: Porteføljestyring og kapitalmarkedsteori

  Moderne kapitalmarkedsteori gir styringsstrategier med henblikk på å optimere risiko-/avkastningsforholdene for en totalportefølje. Modulen diskuterer markedseffisiens, porteføljevalgsteori, kapitalverdimodellen, arbitrasjeteori og flerfaktormodeller, aktiv versus passiv investeringsstrategi og resultatvurdering. I tillegg kommer vurdering av forvaltningsprestasjoner.
  Viktige emner:

  • Markedseffisiens
  • Kapitalverdimodellen
  • Flerfaktormodeller
  • Aktive/passive porteføljestrategier
  • Risikomåling og resultatvurdering
 • Modul 7: Corporate Finance

  Modul 7: Corporate Finance

  Modulen setter bedriftens finansieringsbehov i fokus, og diskuterer hvorledes valg av finansieringsform påvirker kapitalkostnaden, investeringsbeslutninger og selskapsverdi. Det vises at gjeldsfinansiering har viktige insentivvirkninger, og at disse ofte kommer til uttrykk ved store transaksjoner som LBOs, M&A’s. Modulen diskuterer videre salg av verdipapirer (IPOs såvel som børsnoterte papirer), samt temaer rundt investor protection og selskapers governance struktur.
  Viktige emner:

  • Insentivvirkninger av gjeld
  • Konkurser
  • Salg av verdipapirer (nyemisjoner)
  • Fusjoner og oppkjøp
  • Corporate Governance
 • Modul 8: Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler

  Modul 8: Institusjonelle forhold og sentrale atferdsregler

  De seneste 10 - 15 år har finansmarkedene gjennomgått store forandringer og sterk vekst. Finansmarkedene er blitt mer internasjonale, det er gjennomført institusjonelle endringer og samtidig vedtatt en rekke nye lover og anbefalinger.  En viktig faktor er globalisering og Norges tilpasning til europeiske direktiver og regelverk. En finansanalytiker må ha god kjennskap til gjeldende reguleringer og forstå motiver og bakgrunn for de til enhver tid gjeldende rammevilkår, lovbestemte så vel som ikke lovfestede atferdsregler.
  Denne modulen behandler de mest sentrale lovene, eksempelvis deler av verdipapirhandelloven, verdipapirfondloven og børsloven, og Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse (NUES-anbefalingen). Videre blir det en presentasjon av reguleringen av finansmarkedene. Atferdsregler vil bli grundig diskutert.
  Viktige punkter innenfor området sentrale atferdsregler vil være en gjennomgang av finansanalytikernes etiske ansvar overfor en rekke brukere av investeringsrådgivning, slik som offentligheten, kunder, ledelse i de børsnoterte selskapene samt andre analytikere. Modulen omhandler også praktiske problemstillinger og sentrale rettsregler i tilknytning til investorbeskyttelse og utøvelse av aksjonærrettigheter.
  Viktige emner:

  • Sentrale lover og reguleringer innen børs- og verdipapirområdet
  • Etiske standarder og atferds normer
  • Regler og standarder i forbindelse med verdipapirtransaksjoner og kapitaldekningskrav