Verdsettelse i regnskapet

ACC422-OSL Verdsettelse i regnskapet

Høst 2024

 • Innhold

  Finansregnskapet er fundamentet for revisors arbeid. Et IFRS regnskap i dag har en rekke vesentlige poster hvor virkelig verdi, estimater og nåverdiberegninger (bruksverdi) inngår. Dette er usikre størrelser med til dels betydelig grad av skjønn. En brukers og revisors viktigste oppgave er å teste disse skjønnsmessige postene og finne ut om de er beste estimat, kan forankres opp mot eksterne kilder og på andre måter kan sies å være i samsvar med kravene etter IFRS. I tillegg gjennomgås temaer knyttet til skatteadferd, skatteplanlegging og konsekvens av ulike transaksjoner.

  Emneoversikt:

  • Fair value og bruksverdi.
  • Verdsettelsesmodeller og avkastningskrav.
  • Nedskrivning.
  • Finansielle instrumenter.
  • Virksomhetsoverdragelser.
  • Spesifikke poster i regnskapet: eiendom, biologiske eiendeler, pensjon mm
  • Skatteplanlegging, betydning av transaksjonsform.

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne, kan studenten:

  Kunnskap

  • Forstå de sentrale verdsettelsesproblemstillingene og områdene i et IFRS-finansregnskap.
  • Forklare virkelig verdi (IFRS 13) og bruksverdi (IAS 36) som begreper, og hvordan de praktiseres på ulike områder.
  • Forklare verdsettelsesmetoder anvendt i regnskapet for ulike poster, inklusive avkastningskrav og forstå konsistent behandling av estimerte kontantstrømmer og avkastningskrav.
  • Forstå andre sentrale verdivurderings- og estimeringsproblemer i regnskapet; finansielle instrumenter, aksjebasert avlønning, verdifordeling ved oppkjøp, pensjon, eiendom, biologiske eiendeler, avsetninger mv.

  Ferdigheter

  • Anvende konsepter og prinsipper for bruksverdi og virkelig verdi på konkrete problemstillinger, både for egen beregning, kritisk vurdering av andres bruksverdi samt vurdere tilsynsmyndigheters kritikk.
  • Utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapskonsepter og -prinsipper og verdsettelsesmetoder rundt estimater og verdsettelse.
  • Anvende avkastningskrav og reflektere og begrunne bruken i ulike praktiske situasjoner.

  Generell kompetanse

  • Formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Stille kritiske spørsmål til estimater, virkelig verdi og bruksverdi i regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgavegjennomganger og egne studier. Forelesningene gjennomføres som hovedregel fysisk i auditorium i Bergen og blir filmet. Oppgavegjennomgangene gjennomføres fysisk både i Bergen og Oslo og blir ikke filmet. Det er kun studenter som er tatt opp på MRR Oslo som har adgang til oppgavegjennomganger i Oslo.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MRR412/BUS402 Finansregnskap eller tilsvarende

 • Overlapping med andre emner

  ACC422 er en fortsettelse av MRR443, og kan ikke tas i kombinasjon med MRR443

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Man må delta på minst 9 timer oppgavegjennomgang. Forberede gruppebasert fremføring. Dersom egen gruppe skal fremføre må man delta i presentasjonen.

  Gjentak: Tidligere godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) under koden MRR443 vil fortsatt være gyldig selv om obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) senere er endret.

 • Vurderingsordning

  4-timers individuell skriftlig digital skoleeksamen.

  På eksamen kan det bli gitt vedlegg på engelsk.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Excel

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Kaldestad, Y., Møller, B.: Verdivurdering, Fagbokforlaget, 2016, utvalgte kapitler
  • FT: Finanstilsynet's brev (blir lagt ut på Canvas, samt finnes på FT sine hjemmesider)
  • Utvalgte artikler

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på canvas. Studentene må også ha tilgang til International Financial Reporting Standards (IFRS)- og i bokform dersom det skal tas med på skole-eksamen.

  Forelesningene, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i emnet.

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • IFRS i Norge (EY): utvalgte kapitler tilpasset emnene over

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3).

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Finn Kinserdal, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap