Verdsettelse i regnskapet

MRR443 Verdsettelse i regnskapet

Høst 2021

 • Innhold

  Finansregnskapet er fundamentet for revisors arbeid. Et IFRS regnskap i dag har en rekke vesentlige poster hvor virkelig verdi, estimater og nåverdiberegninger (bruksverdi) inngår. Dette er usikre størrelser med til dels betydelig grad av skjønn. En brukers og revisors viktigste oppgave er å teste disse skjønnsmessige postene og finne ut om de er beste estimat, kan forankres opp mot eksterne kilder og på andre måter kan sies å være i samsvar med kravene etter IFRS. I tillegg gjennomgås temaer knyttet til skatteadferd, skatteplanlegging og konsekvens av ulike transaksjoner.

  Emneoversikt:

  • Fair value og bruksverdi
  • Verdsettelsesmodeller og avkastningskrav
  • Nedskrivning
  • Finansielle instrumenter
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Spesifikke poster i regnskapet: eiendom, biologiske eiendeler, pensjon mm
  • Skatteplanlegging, betydning av transaksjonsform  

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Studenten skal ved fullføring

  • Forstå de sentrale verdsettelsesproblemstillingene og områdene i et IFRS-finansregnskap
  • Ha inngående kunnskap om virkelig verdi (IFRS 13) og bruksverdi (IAS 36) som begreper og praktisering på ulike områder
  • Ha inngående kunnskap om verdsettelsesmetoder anvendt i regnskapet for ulike poster, inklusive avkastningskrav og forstå konsistent behandling av estimerte kontantstrømmer og avkastningskrav
  • Forstå andre sentrale verdivurderings- og estimeringsproblemer i regnskapet; finansielle instrumenter, aksjebasert avlønning, verdifordeling ved oppkjøp, pensjon, eiendom, biologiske eiendeler, avsetninger mv
  • Forstå sentrale problemstillinger om skattesystemet, skattesystem og skatteplanlegging

   

      Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring

  • Kunne anvende konsepter og prinsipper for bruksverdi og virkelig verdi på konkrete problemstillinger, både for egen beregning, kritisk vurdering av andres bruksverdi samt vurdere tilsynsmyndigheters kritikk.
  • Kunne utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapskonsepter og -prinsipper rundt estimater og verdsettelse
  • Ha tilegnet seg gode ferdigheter på å forstå skatteadferd, skatteplanlegging og -konsekvens av ulike transaksjonsformer
  • Generell kompetanse - Studenten skal ved fullføring
  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kunne stille kritiske spørsmål til estimater, virkelig verdi og bruksverdi i regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgavegjennomgang (herunder studentpresentasjoner og casediskusjoner) og egne studier. Forelesninger og oppgavegjennomgang vil som hovedregel gjennomføres fysisk i auditorium; koronapandemien kan medføre større grad av digital undervisning. Det vil foreligge et digitalt alternativ for forelesninger og oppgavegjennomganger som gjennomføres fysisk.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MRR 412/BUS 402 Finansregnskap eller tilsvarende

 • Krav til kursgodkjenning

  Forberede gruppebasert fremføring. Dersom egen gruppe skal fremføre må man delta i presentasjonen

  Gjentak: Tidligere kursgodkjenning vil fortsatt være gyldig selv om kursgodkjenningskravene senere er endret. 

 • Vurderingsordning

  4-timers individuell skriftlig hjemmeeksamen.

  På eksamen kan det bli gitt vedlegg som er på engelsk. 

 • Karakterskala

  A - F 

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Kaldestad, Y., Møller, B.: Verdivurdering, Fagbokforlaget, 2016, utvalgte kapitler
  • Lars Fallan: Økonomistyring, skatter og verdsettelse. Et kontraktsperspektiv. Gyldendal Akademisk 2011. Utvalgte sider-  legges ut på Canvas
  • FT: Finanstilsynet's brev (blir lagt ut på Canvas, samt finnes på FT sine hjemmesider)
  • Utvalgte artikler

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på canvas. Studentene må også ha tilgang til International Financial Reporting Standards (IFRS).

  Forelesningene, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i kurset

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Gjesdal, F. og Johnsen, T., Kravsetting, lønnsomhetsmåling og verdivurdering, CAF, 1999, utvalgte kapitler
  • Petersen, Plenborg, Kinserdal: Financial Statement Analysis, Fagbokforlaget, 2017
  • Scott, W. R.: Financial Accounting Theory, seventh Edition, 2015, utvalgte kapitler
  • Picker et al. Applying IFRS Standards. Wiley. Fourth Edition, 2016

  IFRS i Norge (EY): utvalgte kapitler tilpasset emnene over

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

Finn Kinserdal, førsteamanuensis IRRR, statsautorisert revisor