Verdsettelse i regnskapet (erstattes av ACC422)

MRR443 Verdsettelse i regnskapet (erstattes av ACC422)

Vår 2024

 • Innhold

  Finansregnskapet er fundamentet for revisors arbeid. Et IFRS regnskap i dag har en rekke vesentlige poster hvor virkelig verdi, estimater og nåverdiberegninger (bruksverdi) inngår. Dette er usikre størrelser med til dels betydelig grad av skjønn. En brukers og revisors viktigste oppgave er å teste disse skjønnsmessige postene og finne ut om de er beste estimat, kan forankres opp mot eksterne kilder og på andre måter kan sies å være i samsvar med kravene etter IFRS. I tillegg gjennomgås temaer knyttet til skatteadferd, skatteplanlegging og konsekvens av ulike transaksjoner.

  Emneoversikt:

  • Fair value og bruksverdi
  • Verdsettelsesmodeller og avkastningskrav
  • Nedskrivning
  • Finansielle instrumenter
  • Virksomhetsoverdragelser
  • Spesifikke poster i regnskapet: eiendom, biologiske eiendeler, pensjon mm
  • Skatteplanlegging, betydning av transaksjonsform  

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Studenten skal ved fullføring

  • Forstå de sentrale verdsettelsesproblemstillingene og områdene i et IFRS-finansregnskap
  • Ha inngående kunnskap om virkelig verdi (IFRS 13) og bruksverdi (IAS 36) som begreper og praktisering på ulike områder
  • Ha inngående kunnskap om verdsettelsesmetoder anvendt i regnskapet for ulike poster, inklusive avkastningskrav og forstå konsistent behandling av estimerte kontantstrømmer og avkastningskrav
  • Forstå andre sentrale verdivurderings- og estimeringsproblemer i regnskapet; finansielle instrumenter, aksjebasert avlønning, verdifordeling ved oppkjøp, pensjon, eiendom, biologiske eiendeler, avsetninger mv
  • Forstå sentrale problemstillinger om skattesystemet, skattesystem og skatteplanlegging

   

      Ferdigheter - Studenten skal ved fullføring

  • Kunne anvende konsepter og prinsipper for bruksverdi og virkelig verdi på konkrete problemstillinger, både for egen beregning, kritisk vurdering av andres bruksverdi samt vurdere tilsynsmyndigheters kritikk.
  • Kunne utøve fornuftig skjønn ved anvendelse av regnskapskonsepter og -prinsipper og verdsettelsesmetoder rundt estimater og verdsettelse.
  • Kunne anvende avkastningskrav og reflektere og begrunne bruken i ulike praktiske situasjoner.
  • Ha tilegnet seg ferdigheter på å forstå skatteadferd, skatteplanlegging og -konsekvens av ulike transaksjonsformer.
  • Generell kompetanse - Studenten skal ved fullføring
  • Kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kunne stille kritiske spørsmål til estimater, virkelig verdi og bruksverdi i regnskap, både ved utarbeidelse av regnskap og ved lesing av regnskap.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgavegjennomganger og egne studier. Forelesningene gjennomføres som hovedregel fysisk i auditorium i Bergen og blir filmet. Oppgavegjennomgangene gjennomføres fysisk både i Bergen og Oslo og blir ikke filmet. Det er kun studenter som er tatt opp på MRR Oslo som har adgang til oppgavegjennomganger i Oslo.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MRR 412/BUS 402 Finansregnskap eller tilsvarende

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Man må delta på minst 9 timer oppgavegjennomgang. Forberede gruppebasert fremføring. Dersom egen gruppe skal fremføre må man delta i presentasjonen

  Gjentak: Tidligere arbeidskrav vil fortsatt være gyldig selv om arbeidskravene senere er endret. 

 • Vurderingsordning

  4-timers individuell skriftlig skoleeksamen.

  På eksamen kan det bli gitt vedlegg på engelsk. 

 • Vurderingsuttrykk

  A - F 

 • Dataverktøy

  Excel

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  • Kaldestad, Y., Møller, B.: Verdivurdering, Fagbokforlaget, 2016, utvalgte kapitler
  • Lars Fallan: Økonomistyring, skatter og verdsettelse. Et kontraktsperspektiv. Gyldendal Akademisk 2011. Utvalgte sider-  legges ut på Canvas
  • FT: Finanstilsynet's brev (blir lagt ut på Canvas, samt finnes på FT sine hjemmesider)
  • Utvalgte artikler

  En detaljert oversikt over hvilke kapitler mv. som er pensum blir publisert på canvas. Studentene må også ha tilgang til International Financial Reporting Standards (IFRS)- og i bokform dersom det skal tas med på skole-eksamen (evt. IAS Plus fra Deloitte - men som ikke inneholder all informasjon).

  Forelesningene, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er også en viktig del av pensum i emnet.

  Anbefalt tilleggslitteratur:

  • Scott, W. R.: Financial Accounting Theory, seventh Edition, 2015, utvalgte kapitler
  • Picker et al. Applying IFRS Standards. Wiley. Fourth Edition, 2016

  IFRS i Norge (EY): utvalgte kapitler tilpasset emnene over

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Emneansvarlig

Finn Kinserdal, førsteamanuensis IRRR, statsautorisert revisor