Strategisk ledelse

SOL4 Strategisk ledelse

Høst 2022

 • Innhold

  Formålet med SOL4 er å gjøre studentene bedre i stand til å besvare tre av de mest grunnleggende spørsmålene man finner i de bedriftsøkonomiske fag: 1) Hva er det som gjør at noen bedrifter har suksess, mens andre ikke har det? 2) Hva er det som gjør at slike prestasjonsforskjeller i enkelte tilfeller kan vedvare over lang tid, mens fortrinn i andre tilfeller raskt blir utliknet av konkurrenter? 3) Og hvordan kan bedriftsledere bruke kunnskap om de to førstnevnte punktene til å formulere strategier som gjør at deres bedrift er best mulig rustet til å møte de muligheter og utfordringer de står ovenfor?

  SOL4 Strategisk Ledelse er delt opp i tre ulike faglige bolker. I den første bolken, strategisk analyse, skal studentene lære de mest sentrale teoretiske mekanismene og praktiske rammeverkene som kan brukes for å forstå hvordan og hvorfor prestasjonsforskjeller både mellom og innad i bransjer kan oppstå og vedvare over tid. I den andre bolken, strategiformulering, skal studentene lære å bruke kunnskapen fra den første bolken til å formulere strategier for hvordan bedriftene skal konkurrere i et enkelt produktmarked (forretningsstrategi) og hvilke produktmarkeder bedriften skal være representert i (konsernstrategi). Den tredje og siste bolken, strategisk implementering, tar for seg hvilke utfordringer bedriftsledere møter når de skal implementere og iverksette bedrifters strategier i praksis. Ved fullført kurs vil studentene bli bedre i stand til å identifisere og analysere strategiske alternativer, treffe fornuftige strategiske valg og ha kunnskap om hvordan strategiske beslutninger kan iverksettes.

  SOL4 er et integrasjonskurs som bygger på et bredt spekter av fag studentene tidligere har hatt i bachelorstudiet i økonomi, inkludert fag som organisasjon og ledelse, finans og mikroøkonomi. Strategisk Ledelse stiller store krav til modenhet og studentene må kunne gjøre selvstendige vurderinger uten at det finnes fasitsvar. Gjennom gruppebaserte caseoppgaver vil studentene få anledning til å anvende teoretiske verktøy i praksis, både gjennom skriftlige innleveringer og gjennom muntlige presentasjoner.

  Emneoversikt:

  • Konkurransefortrinn, verdiskapning og verdikapring
  • Analyse av eksterne konkurranseomgivelser
  • Analyse av interne ressurser og aktiviteter
  • Forretningsstrategi: Posisjonering & Innovasjon
  • Konsernstrategi: M&As, vertikal integrering, diversifisering og internasjonal strategi
  • Implementering og iverksetting av strategi

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor strategifaget
  • Kan beskrive og forklare de viktigste årsakene til at det eksisterer prestasjonsforskjeller mellom bedrifter både innad i- og på tvers av bransjer
  • Kan beskrive og forklare de viktigste årsakene til hvorfor prestasjonsforskjeller kan vedvare over tid

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan gjennomføre analyser av bedrifters eksterne konkurranseomgivelser, interne ressurser og aktiviteter
  • Er i stand til å foreslå veloverveide strategiske valg på forretningsenhetsnivå og konsernnivå med utgangspunkt i en strategisk analyse.
  • Kan reflektere over hvordan strategiske valg skal implementeres og iverksettes
  • Er i stand til å presentere og argumentere for strategiske valg for en konkret bedrift

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
  • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • Kan formidle faglige problemstillinger innenfor fagområdet

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil tilbys som en miks av fysisk og digital undervisning. Dersom Corona-situasjonen krever det, vil kurset tilbys heldigitalt

 • Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer SOL040. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  obligatorisk aktivitet (arbeidskrav):

  1.Oppmøte på begge caseoppgave seminarene

  2.Godkjent case-presentasjon og opponentjobb

  3.To gruppebaserte (3-5 studenter) caseoppgaver - caseoppgavene er svært omfattende (beregnet tid er ca. 95 timer)

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i kurset før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  Individuell hjemmeeksamen på 7 timer

  Gjentak må skje etter til enhver tids gjeldende vurderingsform

 • Karakterskala

  Karakterskala for emnet totalt A-F

 • Litteratur

  Lien, L.B., Knudsen, E.S. og Baardsen, T.Ø. (2016) Strategiboken, Fagforlaget.

  Alternativ litteratur: Barney, J. B. (2011) Gaining and Sustaining Competitive Advantage, (4th edition), Prentice Hall, New Jersey

  + Utvalgte artikler/kompendium (TBA)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Skriftlig hjemmeeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

Emneansvarlig

Cassandra Torgnes, høyskolelektor, Institutt for strategi og ledelse