Strategisk ledelse

SOL4 Strategisk ledelse

Vår 2024

 • Innhold

  Formålet med SOL4 er å gjøre studentene bedre i stand til å besvare tre av de mest grunnleggende spørsmålene man finner i de bedriftsøkonomiske fag: 1) Hva er det som gjør at noen bedrifter har suksess, mens andre ikke har det? 2) Hva er det som gjør at slike prestasjonsforskjeller i enkelte tilfeller kan vedvare over lang tid, mens fortrinn i andre tilfeller raskt blir utliknet av konkurrenter? 3) Og hvordan kan bedriftsledere bruke kunnskap om de to førstnevnte punktene til å formulere strategier som gjør at deres bedrift er best mulig rustet til å møte de muligheter og utfordringer de står ovenfor?

  SOL4 Strategisk Ledelse er delt opp i tre ulike faglige bolker. I den første bolken, strategisk analyse, skal studentene lære de mest sentrale teoretiske mekanismene og praktiske rammeverkene som kan brukes for å forstå hvordan og hvorfor prestasjonsforskjeller både mellom og innad i bransjer kan oppstå og vedvare over tid. I den andre bolken, strategiformulering, skal studentene lære å bruke kunnskapen fra den første bolken til å formulere strategier for hvordan bedriftene skal konkurrere i et enkelt produktmarked (forretningsstrategi) og hvilke produktmarkeder bedriften skal være representert i (konsernstrategi). Den tredje og siste bolken, strategisk implementering, tar for seg hvilke utfordringer bedriftsledere møter når de skal implementere og iverksette bedrifters strategier i praksis. Ved fullført emne vil studentene bli bedre i stand til å identifisere og analysere strategiske alternativer, treffe fornuftige strategiske valg og ha kunnskap om hvordan strategiske beslutninger kan iverksettes.

  SOL4 er et integrasjonsemne som bygger på et bredt spekter av fag studentene tidligere har hatt i bachelorstudiet i økonomi, inkludert fag som organisasjon og ledelse, finans og mikroøkonomi. Strategisk Ledelse stiller store krav til modenhet og studentene må kunne gjøre selvstendige vurderinger uten at det finnes fasitsvar. Gjennom gruppebaserte caseoppgaver vil studentene få anledning til å anvende teoretiske verktøy i praksis, både gjennom skriftlige innleveringer og gjennom muntlige presentasjoner.

  Emneoversikt:

  • Konkurransefortrinn, verdiskapning og verdikapring
  • Analyse av eksterne konkurranseomgivelser
  • Analyse av interne ressurser og aktiviteter
  • Forretningsstrategi: Posisjonering & Innovasjon
  • Konsernstrategi: M&As, vertikal integrering, diversifisering og internasjonal strategi
  • Implementering og iverksetting av strategi 

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten:

  • Kan identifisere og forklare sentrale temaer, teorier, problemstillinger, verktøy og metoder innenfor strategifaget.
  • Kan diskutere de viktigste årsakene til prestasjonsforskjeller mellom bedrifter både innad i- og på tvers av bransjer.
  • Kan vurdere hvorfor prestasjonsforskjeller kan vedvare over tid og diskutere potensielle endringsfaktorer.

  Ferdigheter

  Kandidaten:

  • Kan anvende metoder for å analysere bedrifters eksterne konkurranseomgivelser, interne ressurser og aktiviteter.
  • Kan utarbeide og begrunne strategiske valg på forretningsenhetsnivå og konsernnivå basert på en strategisk analyse.
  • Kan vurdere og tilpasse strategiske valg for implementering og iverksetting.
  • Kan vurdere og diskutere etiske aspekter ved en strategi, samt dens implikasjoner for bærekraft og samfunnet.

  Generell kompetanse

  Kandidaten:

  • Kan vurdere og reflektere over relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i strategiske sammenhenger.
  • Kan planlegge, organisere og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter over tid, både selvstendig og som deltaker i en gruppe, i tråd med etiske krav og retningslinjer.
  • Kan kommunisere og formidle faglige problemstillinger, analyser og resultater innenfor strategifaget til ulike målgrupper.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet vil tilbys som en miks av digital og fysisk undervisning. 

  Den digitale delen består av teori-videoer. Alt som tidligere ble levert som enveis-kommunikasjon om teori i Aud Max, flyttes over på video slik at studentene kan se det når de vil og så mange ganger de ønsker. 

  Den fysiske delen består av tre typer samlinger. Den første er heldags workshops, hvor studentene får jobbe med å anvende teori og verktøy fra emnet for å gi mening til et reelt case knyttet til en gjest fra næringslivet. Vi vil ha tre eller fire slike heldags workshops gjennom emnet. Den andre typen er seks sesjoner/mini-workshops hvor studentene kan stille spørsmål om innhold i teorivideoene og/eller vi eksemplifiserer teori fra emnet med gjester fra næringslivet. Den siste delen er case-presentasjoner hvor studentene presenterer case de har jobbet for medstudenter i sesjoner ledet av studentassistenter. 

 • Overlapping med andre emner

  Emnet tilsvarer SOL040. Det gis ikke uttelling for begge emner.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1.Godkjent case-presentasjon og opponentjobb på caseseminar.

  3.To gruppebaserte caseoppgaver i grupper på 3-4. Caseoppgavene tar utgangspunkt i to av heldagsworkshopene.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i emnet før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  Individuell hjemmeeksamen på 7 timer.

  Gjentak må skje etter til enhver tids gjeldende vurderingsform.

  Det blir arrangert vurdering i SOL4 høsten 2024 for studenter som har gyldige arbeidskrav. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F.

 • Litteratur

  Lien, L.B., Knudsen, E.S. og Baardsen, T.Ø. (2016) Strategiboken, Fagforlaget.

  Alternativ litteratur: Barney, J. B. (2011) Gaining and Sustaining Competitive Advantage, (4th edition), Prentice Hall, New Jersey

  + Utvalgte artikler/kompendium (TBA)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Eirik Sjåholm Knudsen, Institutt for strategi og ledelse