Skatte- og avgiftsrett

ACC441-OSL Skatte- og avgiftsrett

Høst 2024

 • Innhold

  De juridiske fag skal gi studentene god kjennskap til de rettsområder en praktiserende revisor særlig vil arbeide med. De juridiske emnene dekker ulike rettsområder, men i praksis vil ofte en problemstilling berøre flere rettsområder Studentene skal gis en slik forståelse at de er i stand til å analysere hvilke skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger den aktuelle virksomhet står overfor i sin løpende drift og ved omorganiseringer. Skatte- og avgiftsrettslige spørsmål har ofte betydning for andre selskapsrettslige disposisjoner, for eksempel kan skatterettslige spørsmål ha betydning for hvordan en virksomhet organiseres. Det er derfor viktig at studentene i størst mulig grad ser sammenhengen mellom de juridiske fagene og ser at kunnskap innen et rettsområde kan lette læringen av et annet rettsområde.

  Emnet inneholder blant annet følgende emner: Alminnelig bedriftsbeskatning, herunder regler om tidfesting. Aktivering, avskrivning og avståelse av anleggsgjenstander. Uttaksbeskatning og beskatning av fordringer og andre gjeldsinstrumenter. Aksjeselskapers og aksjonærers skatteplikt. Fordringer og gjeld mellom nærstående og rentebegrensningsreglene. Beskatning av deltakerlignende selskaper og deltakere. Videre skal studentene ha oversikt over reglene om internprising og krav til dokumentasjon. Internasjonal skatterett, herunder dobbeltbeskatning og skatteavtaler, EØS-avtalen og inntektsskatt, vilkår for skatteplikt til Norge, virksomhetsinntekter, kapitalinntekter og gjennomføring av skatteleggingen. Utflyttingsskatter.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Kandidaten har:

  • God kunnskap om de skatteregler som gjelder for foretak, primært aksjeselskap og deltakerlignede selskap. Dette gjelder skattereglene knyttet til virksomhet, herunder fradragsrett, aktiveringsplikt, realisasjon av blant annet driftsmidler og finansielle eiendeler, eiernes uttak av verdier, likvidasjon og reglene om begrensning av rentefradrag.
  • God kunnskap om tidfestingsreglene og deres forhold til regnskapsreglene, og god kunnskap om skattemessig tilsidesettelse.
  • God oversikt over den internasjonale inntektsskatteretten, herunder over vilkårene for norsk skatteplikt og reglene for unngåelse av internasjonal dobbeltbeskatning.
  • God kunnskap om merverdiavgiftsreglene knyttet til omsetning av varer og tjenester, herunder om unntak og fritak fra avgiftsplikt, fradragsrett for merverdiavgift, justering av merverdiavgift for fast eiendom og om forskjellige registreringsformer i merverdiavgiftsregisteret. Kandidaten har også kunnskap om reglene om uttak av varer og tjenester, og om merverdiavgift ved import av varer og tjenester.

  Ferdigheter - Kandidaten kan:

  • Identifisere rettslige problemstillinger på skatte- og merverdiavgiftsrettens område, formulere rettsspørsmål og drøfte og ta stilling til disse.
  • Utvikle selvstendige rettslige resonnement og forstå ulike rettskilders relevans og vekt på skatte- og merverdiavgiftsrettens område.

  Generell kompetanse - Kandidaten har:

  • God innsikt i de emner som er dekket i pensum, og kan se sammenhengen mellom de ulike juridiske emner.
  • Utviklet evnen til å løse rettsspørsmål ved å resonnere selvstendig.
  • God innsikt i rettskildenes relative vekt, for eksempel at en klar lovtekst tillegges stor vekt og at en dom fra Høyesterett har større vekt enn en dom fra underrettene.
  • Evne til å analysere rettsspørsmål og formidle sin analyse til fremtidige kunder og oppdragsgivere på en forståelig måte.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisning gis som forelesninger i auditorium. Under forelesningene vil det bli gitt oppgaver som studentene skal drøfte i små grupper, såkalte «summeoppgaver». En eller flere grupper legger muntlig frem sin løsning, hvoretter foreleser og eventuelt andre studenter kommenterer innholdet.

  I tillegg til forelesninger og egne studier er en viktig del av læringen innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

  Frivillige gruppebaserte innleveringer.

 • Overlapping med andre emner

  ACC441 er en fortsettelse av MRR418 og kan ikke tas i kombinasjon med MRR418

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1. Obligatorisk innleveringsoppgave (gruppevis).

  2. Delta på minst 9 timer med case/øvinger

  Ved gjentak under poststudierett etter Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole § 2-10 gjelder ingen obligatorisk aktivitet (arbeidskrav).»

  Gyldige arbeidskrav fra MRR418 er gyldig for ACC441

 • Vurderingsordning

  Digital skriftlig individuel skoleeksamen på 4 timer som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer og casediskusjoner.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Pensumliste finnes i Leganto/Canvas

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator  

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Følgende verk i kategori II

  • Norges Lover Lovsamlinger med eller uten forskrifter (men uten kommentarer)
  • Særtrykk av lover med eller uten forskrifter (men uten kommentarer)
  • Særtrykk av forskrifter (men uten kommentarer)
  • Jacob Jarøy: Norsk skattelovsamling
  • Ole-Gjems-Onstad: Skattelovsamlingen
  • Ole Gjems-Onstad: Skattelover og sentrale forskrifter. Studenthefte.  

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ Det gis nærmere anbefalinger ved semesterstart med hensyn til hva som den best egnede lovsamlingen.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Tormod Torvanger, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (hovedemneansvarlig).

Forelesere:

Universitetslektor II Trond Erik Andersen, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Førsteamanuensis II Harald Hauge, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Advokat og partner i Advokatfirmaet Harboe & Co.

Førsteamanuensis Elin Sarai, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap.

Universitetslektor II Morten Fotland, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap. Advokat og direktør, PwC.