Skatte- og avgiftsrett

MRR418-OSL Skatte- og avgiftsrett

Vår 2023

 • Innhold

  De juridiske fag skal gi studentene god kjennskap til de rettsområder en praktiserende revisor særlig vil arbeide med. De juridiske kursene dekker ulike rettsområder, men i praksis vil ofte en problemstilling berøre flere rettsområder Studentene skal gis en slik forståelse at de er i stand til å analysere hvilke skatte- og avgiftsrettslige problemstillinger den aktuelle virksomhet står overfor i sin løpende drift og ved omorganiseringer. Skatte- og avgiftsrettslige spørsmål har ofte betydning for andre selskapsrettslige disposisjoner, for eksempel kan skatterettslige spørsmål ha betydning for hvordan en virksomhet organiseres. Det er derfor viktig at studentene i størst mulig grad ser sammenhengen mellom de juridiske fagene og ser at kunnskap innen et rettsområde kan lette læringen av et annet rettsområde.

  Kurset inneholder blant annet følgende emner: Alminnelig bedriftsbeskatning, herunder regler om tidfesting. Aktivering, avskrivning og avståelse av anleggsgjenstander. Uttaksbeskatning og beskatning av fordringer og andre gjeldsinstrumenter. Aksjeselskapers og aksjonærers skatteplikt. Fordringer og gjeld mellom nærstående og rentebegrensningsreglene. Beskatning av deltakerlignende selskaper og deltakere. Videre skal studentene ha oversikt over reglene om internprising og krav til dokumentasjon. Internasjonal skatterett, herunder dobbeltbeskatning og skatteavtaler, EØS-avtalen og inntektsskatt, vilkår for skatteplikt til Norge, virksomhetsinntekter, kapitalinntekter og gjennomføring av skatteleggingen. Utflyttingsskatter.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - Kandidaten

  • har god kunnskap om de skatteregler som gjelder for foretak, primært aksjeselskap og deltakerlignede selskap. Dette gjelder skattereglene knyttet til virksomhet, herunder fradragsrett, aktiveringsplikt, realisasjon av blant annet driftsmidler og finansielle eiendeler, eiernes uttak av verdier, likvidasjon og reglene om begrensning av rentefradrag.
  • har god kunnskap om tidfestingsreglene og deres forhold til regnskapsreglene, samt skattemessig tilsidesettelse.
  • har god oversikt over foretaks skatteplikt til Norge, forholdet til utenlandsk foretak og investeringer i utlandet, samt reglene for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning.
  • ha god kunnskap om merverdiavgiftsreglene knyttet til omsetning av varer og tjenester, herunder skillet mellom unntak og fritak fra avgiftsplikt. Ha god kunnskap om reglene for fradragsrett for merverdiavgift, samt justering av merverdiavgift for fast eiendom. Ha god kunnskap om reglene knyttet til registrering og forskjellige registreringsformer i merverdiavgiftsregisteret, herunder frivillig registrering for utleie av fast eiendom. Ha kunnskap om reglene knyttet til uttak av varer og tjenester, samt merverdiavgift ved import av varer og tjenester.

  Ferdigheter - Kandidaten

  • kan identifisere rettslige problemstillinger, formulere rettsspørsmål og drøfte og løse disse.
  • kan utvikle selvstendige, rettslige resonnement og vise ulike rettskilders relevans og vekt
  • kan fremstille og drøfte juridiske problemstillinger, enten de gis i form av praktiske eller teoretiske oppgaver.

  Generell kompetanse - Kandidaten

  • har god innsikt i de emner som er dekket i pensum, og kunne se sammenhengen mellom de ulike juridiske emner.
  • har utviklet evnen til å løse rettsspørsmål ved å resonnere selvstendig.
  • har god innsikt i rettskildenes relative vekt, for eksempel at en klar lovtekst tillegges stor vekt og at en dom fra Høyesterett har større vekt enn en dom fra underrettene.
  • kan analysere rettsspørsmål og formidle sin analyse til fremtidige kunder og oppdragsgivere på en forståelig måte.

  Kravene til læringsutbytte er gjenstand for revisjon og vi vil komme tilbake med justerte krav til læringsutbytte.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisning gis som forelesninger i auditorium. Under forelesningene vil det bli gitt oppgaver som studentene skal drøfte i små grupper, såkalte «summeoppgaver». En eller flere grupper legger muntlig frem sin løsning, hvoretter foreleser og eventuelt andre studenter kommenterer innholdet.

  I tillegg til forelesninger og egne studier er en viktig del av læringen innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

  Frivillige gruppebaserte innleveringer.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Fremmøte og deltakelse i studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver. Dette utgjør 10-15 timer og godkjenning av obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) krever 75% oppmøte.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig skoleeksamen på fire timer som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer og casediskusjoner.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Frederik Zimmer (red), Bedrift, selskap og skatt, 6. utgave, Oslo 2014.

  Frederik Zimmer, Internasjonal inntektsskatterett, 5. utgave, Oslo 2017.

  Gjems-Onstad m.fl.: Lærebok i merverdiavgiftsrett 5. utgave, Oslo 2017.

  Eventuelt utvalg av artikler oppgis ved kursstart.

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

  Nærmere angivelser av pensum presenteres ved senere anledning i Canvas.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2019

Emneansvarlig

Kursansvarlig: Tormod Torvanger, advokat, universitetslektor II IRRR

Forelesere:

Trond Erik Andersen, advokat, egen praksis, cand.jur. universitetslektor II RRR.

Harald Hauge, advokat og partner i Advokatfirmaet Harboe & Co, PhD, førsteamanuensis II RRR.

Kristin Hegstad, advokat og partner i Brækhus Advokatfirma DA.

Andreas Bullen, advokat og partner i Advokatfirmaet Wiersholm AS, PhD.

Morten Fotland, advokat og direktør, PwC, universitetslektor II RRR.