Selvstendig arbeid

MRRTHE Selvstendig arbeid

Vår 2019

 • Innhold

  For MRR-studenter der det er krav om dette (toårig løp),  skal det i 2. eller 3. semester av studiet gjennomføres et selvstendig arbeid som utgjør 30 studiepoeng. Det gis et tilrettelagt tilbud for MRR-studenter for selvstendig arbeid i de sentrale revisorfaglige områdene finansregnskap, revisjon og regnskapsanalyse og verdivurdering. Det er også mulig å skrive et selvstendig arbeid innenfor temaer fra de valgbare MRR-kursene eller andre MRR-relevante temaer.

  NHHs generelle retningslinjer for masteroppgaver (https://www.nhh.no/for-studenter/masteroppgaven/) gjelder også for MRRTHE med følgende unntak: MRR holder et eget informasjonsmøte om selvstendig arbeid i september hvor tema og veiledere presenteres. Frist for påmelding med ønske om tema og veileder er 1. oktober i 1. semester uavhengig av om du skal gjennomføre det selvstendige arbeidet i 2. eller 3. semester.Påmelding gjøres til administrativ koordinator MRR Ingrid Cecilia Sæthre: Ingrid.Saethre@nhh.no.

 • Læringsutbytte

  Det selvstendige arbeidet bidrar til at studenten oppnår følgende læringsutbytte:

  Kunnskap:

  • går ut med solid kompetanse innenfor bedriftsøkonomi og avansert kompetanse i finansregnskap, revisjon, verdsettelse, skatterett og relevante deler av foretaksretten.
  • har inngående og oppdaterte kunnskaper om teorier og metoder, reguleringer og praktisk profesjonsanvendelser innenfor det relevante fagfeltet til revisor.
  • har bred innsikt i relevante nasjonale og internasjonale problemstillinger revisor og revisorprofesjonen står ovenfor.
  • har innsikt i transformasjonsprosessen til en digital revisjon og har kunnskap om relevante datakilder og dataanalyser i en digital revisjon.

  Ferdigheter

  • kan anvende kunnskapen til forstå, strukturere og løse komplekse bedriftsøkonomiske problemer i ulike virksomheter.
  • kan anvende regnskapskonsepter og -prinsipper, samt regelverk på praktiske regnskapsproblemstillinger.
  • kan anvende den teoretiske, metodiske og praktiske innsikten til å  utøve godt profesjonelt revisorskjønn.
  • kan nytte et bredt sett av datakilder og gjennomføre avanserte dataanalyser for å fremskaffe tilstrekkelig og hensiktsmessig revisjonsbevis i en digital revisjon.
  • er i stand til å verdsette foretak og fastsette og ta stilling til rimeligheten av virkelig verdi av eiendeler og gjeld.
  • har ferdighetene til å identifisere juridiske problemstillinger og gi juridiske råd basert på lovens ordlyd og andre rettskilder innenfor det relevante fagfeltet til revisor.
  • kan anvende kunnskapen på nye områder og er i stand til selv å oppdatere seg og å ta i bruk ny kunnskap gjennom yrkeskarrieren.

  Generell kompetanse

  • kan kommunisere problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagfeltet til revisor, inkludert med ledelsen i virksomheten som revideres.
  • har evnen til å arbeide selvstendig med teoretiske og praktiske revisorrelevante problemstillinger og er i stand til å integrere og anvende kunnskap fra flere fagområder i problemløsingen.
  • har solid grunnlag til å utøve sin profesjon i en internasjonal kontekst.
  • kan bidra i innovasjonsprosesser i profesjonen.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

Oppsummering

Studiepoeng
30
Undervisningsspråk
Norsk