Risiko og forsikring

MAT15 Risiko og forsikring

Høst 2024

 • Innhold

  Grunnleggende emner i forsikringsmatematikk.

  Det sannsynlighetsteoretiske grunnlaget for livsforsikring.

  Statistisk analyse av livslengde og dødelighet.

  Beregning av premie og premiereserve.

 • Læringsutbytte

  Studentene kan, etter å ha gjennomført emnet:

  Kunnskap

  • Forstå grunnleggende konsepter i livsforsikringsmatematikk.

  Ferdigheter

  • Beherske grunnleggende begreper i forsikringsmatematikk (preferanser og usikkerhet, ekvivalensprinsippet, premiereserver, stokastisk avhengighet, kostnader, overskudd og bonus).
  • Bruke dødelighetstabeller.
  • Bruke grunnleggende metoder innen livsforsikringsmatematikk (pensjonsforsikringer, livforsikringskontrakter på ett og flere liv).
  • Foreta forsikringsberegninger. Tolke og presentere oppnådde resultater.

  Generell kompetanse

  • Lære nye metoder i forsikringsmatematikk som har mange anvendelser i aktuarmatematikk.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger (med videoopptak)

 • Anbefalte forkunnskaper

  MAT10 Analyse og Lineær Algebra

 • Krav til forkunnskaper

  MET1 Matematikk for Økonomer

  MET2 Statistikk for Økonomer

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  En individuell skriftlig innlevering. Denne innleveringen må være godkjent for at man skal kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsordning

  5 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  Knut K Aase: Anvendt Sannsynlighetsteori: Forsikringsmatematikk (tilgjengelig online)

  Utvalgte notater/overheads tilgjengelig i Canvas.

  Anbefalt litteratur:

  Roger Loen: Forsikringer, Universitetsforlaget, 2019, ISBN: 9788215032467

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Formelark og dødelighetstabeller (deles ut sammen med eksamensoppgaver),

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys ikke høst 2023.

Emneansvarlig

Professor Roman Kozlov, Institutt for foretaksøkonomi.