Revisjon II

MRR451-OSL Revisjon II

Vår 2024

 • Innhold

  Emnet dekker profesjonsoppgaver, relevante regulering og revisoretikk.  Sentrale problemstillinger som revisor møter i praksis adresseres og emnet viser hvordan disse kan håndteres innenfor gjeldende reguleringer. Studentene får gjennom emnet et godt grunnlag for å praktisere som revisor.  

  • Revisorloven og kravene etter hvitvaskingsreglene
  • Profesjonsetikk og uavhengighet
  • Revisors kommunikasjon og rapportering, inkludert vurdering av usikkerhet om fortsatt drift
  • Attestasjonsoppdrag
  • Lovpålagte oppgaver knyttet til bærekraftsrappotering
  • Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

 • Læringsutbytte

  Studenten skal:

  Kunnskap

  • være fortrolig med innholdet i og forstå kravene til revisor i revisorloven, inkludert reglene om revisors erstatningsansvar
  • kjenne til kravene etter hvitvaskingsreglene
  • besitte den nødvendige innsikten om etiske krav i lovgivningen og i profesjonsreglene, inkludert for revisors uavhengighet
  • ha god kunnskap om kravene til og innholdet i revisors kommunikasjon og rapportering, inkludert ved avslutningen av revisjonen og i revisjonsberetningen
  • kjenne godt til kravene til rapportering og innholdet i revisors oppgaver når det gjelder usikkerhet om fortsatt drift
  • forstå rammene for attestasjonsoppdrag og ha kunnskap om attestasjonsstandarder og attestasjonsoppdrag revisor utfører, inkludert attestasjon av miljørapportering
  • kjenne til revisors lovpålagte oppgaver knyttet til bærekraftsrapportering
  • være fortrolig med bakgrunnen for og innholdet i revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

   Ferdigheter

  • kunne anvende reglene i revisorloven og hvitvaskingsreglene i revisors profesjonsutøvelse
  • kunne finne gode løsninger på etisk utfordrende problemstillinger for revisor
  • være i stand til å anvende reglene for kommunikasjon og rapportering i revisors profesjonsutøvelse
  • kunne anvende reglene når det gjelder usikkerhet om fortsatt drift i revisors profesjonsutøvelse
  • være i stand til å gi uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

  Generell kompetanse

  • ha en grundig forståelse av hvordan revisor løser sine profesjonsoppgaver innenfor rammen av lovgivningen og andre reguleringer, inkludert god revisoretikk
  • ha utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring revisjons- og revisorproblemstillingene emnet dekker
  • kunne kommunisere revisorfaglig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgavegjennomganger og egne studier. Forelesningene gjennomføres enten fysisk i auditorium i Bergen og blir filmet, eller som videoer med opplegg for interaksjon med foreleser. Oppgavegjennomgangene gjennomføres fysisk både i Bergen og Oslo og blir ikke filmet. Det er kun studenter som er tatt opp på MRR Oslo som har adgang til oppgavegjennomganger i Oslo. Oppgavegjennomgangene er organisert som 3-4 samlinger á 3 timer.

 • Anbefalte forkunnskaper

  ACC402N/E Internkontroll og revisjon (tidligere MRR411/BUS426N Revisjon I), eller tilsvarende.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Delta på minimum 9 timer oppgavegjennomgang.

  Dersom oppgavegjennomgangen legger opp til det, forberede gruppebasert fremføring. Dersom egen gruppe skal fremføre, må samtlige gruppemedlemmer normalt delta i presentasjonen.

  Gjentak: Tidligere arbeidskrav vil fortsatt være gyldig selv om kursgodkjenningskravene senere er endret. 

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell skriftlig digital skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  Kjelløkken, R., T. Granvang, B. Bruu, A. Ellefsen og E. Nakstad. 2021. Revisorloven og revisjonsforordningen- Kommentarutgave. Fagbokforlaget.

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover og D. F. Prawitt. 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. Utvalgte kapitler. (Se også bokens hjemmeside:  http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html)

  Utvalgte lover, forskrifter m.m.

  Revisjonsforordningen. Europaparlaments- og rådsforordning 537/2014 om særlige krav til lovpålagt revisjon av allmenn interesse-foretak.

  Utvalgte revisjonsstandarder, ISA-er og andre oppdragsstandarder (ISRE-er, ISAE-er, ISRS-er) som angitt i forelesningsplanen.

  IESBA International Code of Ethics for Professional Accountants (including International Independence Standards).

  Eksempelsamling for revisjonsberetninger.

  Finanstilsynet (FT). Rundskriv 14/2019 Veiledning om revisorers og revisjonsselskapers etterlevelse av hvitvaskingsregelverket.

  Utvalgte artikler og annet studiestoff angitt av forelesere.

  Forelesninger og oppgavegjennomganger er en viktig del av pensum i emnet.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Kalkulator

  Følgende tekster - alle i kategori 2

  Norges Lover

  Lovsamlinger med eller uten forskrifter (men uten kommentarer)

  Særtrykk av lover med eller uten forskrifter (men uten kommentarer)

  Særtrykk av forskrifter (men uten kommentarer)

  Eivind Furuseth og Ole Gjems-Onstad: Norges lover - skattelovsamling for studenter

  Ole-Gjems-Onstad: Skattelovsamlingen

  Ole Gjems-Onstad: Skattelover og sentrale forskrifter. Studenthefte

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Aasmund Eilifsen, professor, Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap (hovedansvarlig)

Forelesere:

Roger Kjelløkken, høyskolelektor II Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, partner PwC, statsautorisert revisor

Tobias Behncke, høyskolelektor II Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap , advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Barbro Bruu, fagdirektør bærekraft, PwC, statsautorisert revisor

Terje Tvedt, partner og fagansvarlig BDO, statsautorisert revisor

Helene Øgreid, manager PwC, statsautorisert revisor