Revisjon II

MRR451-OSL Revisjon II

Vår 2023

 • Innhold

  Emnet dekker sentrale profesjonsoppgaver, regulering og revisoretikk.

  • Revisorloven og kravene etter hvitvaskingsreglene
  • Profesjonsetikk og uavhengighet
  • Revisors kommunikasjon og rapportering, inkludert vurdering av usikkerhet om fortsatt drift
  • Forenklet revisorkontroll av regnskaper, avtalte kontrollhandlinger og spesialområder
  • Attestasjonsoppdrag
  • Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

 • Læringsutbytte

  Studenten skal:

  Kunnskap

  • være fortrolig med innholdet i og forstå kravene til revisor i revisorloven, inkludert reglene om revisors erstatningsansvar
  • kjenne til kravene etter hvitvaskingsreglene
  • besitte den nødvendige innsikten om etiske krav i lovgivningen og i profesjonsreglene, inkludert for revisors uavhengighet
  • ha god kunnskap om kravene til og innholdet i revisors kommunikasjon og rapportering, inkludert ved avslutningen av revisjonen og i revisjonsberetningen
  • kjenne godt til kravene til rapportering og innholdet i revisors oppgaver når det gjelder usikkerhet om fortsatt drift
  • kjenne til revisors oppgaver knyttet forenklet revisorkontroll av regnskaper, avtalte kontrollhandlinger og spesialområder
  • forstå rammene for attestasjonsoppdrag og ha kunnskap om attestasjonsstandarder og attestasjonsoppdrag revisor utfører
  • være fortrolig med bakgrunnen for og innholdet i revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

  Ferdigheter

  • kunne anvende reglene i revisorloven og hvitvaskingsreglene i revisors profesjonsutøvelse
  • ha ferdigheter til å kunne finne gode løsninger på etisk utfordrende problemstillinger for revisor
  • være i stand til å anvende reglene for kommunikasjon og rapportering i revisors profesjonsutøvelse
  • kunne anvende reglene når det gjelder usikkerhet om fortsatt drift i revisors profesjonsutøvelse
  • ha ferdigheter til å anvende kunnskapen om forenklet revisorkontroll av regnskaper, avtalte kontrollhandlinger og spesialområder
  • være i stand til å gi uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

  Generell kompetanse

  • ha en grundig forståelse av hvordan revisor løser sine profesjonsoppgaver innenfor rammen av lovgivningen og andre reguleringer, inkludert god revisoretikk.
  • ha utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring revisjons- og revisorproblemstillingene emnet dekker
  • kunne kommunisere revisorfaglig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, oppgavegjennomganger og egne studier. Forelesningene gjennomføres enten fysisk i auditorium i Bergen og blir filmet, eller som videoer med opplegg for interaksjon med foreleser. Oppgavegjennomgangene gjennomføres fysisk både i Bergen og Oslo og blir ikke filmet. Det er kun studenter som er tatt opp på MRR Oslo som har adgang til oppgavegjennomganger i Oslo. Oppgavegjennomgangene er organisert som 4 samlinger á 3 timer.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MRR411/BUS426N Revisjon I, eller tilsvarende.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Delta på minimum 9 timer oppgavegjennomgang.

  Dersom oppgavegjennomgangen legger opp til det, forberede gruppebasert fremføring. Dersom egen gruppe skal fremføre, må samtlige gruppemedlemmer normalt delta i presentasjonen.

  Gjentak: Tidligere kursgodkjenning vil fortsatt være gyldig selv om kursgodkjenningskravene senere er endret.

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell skriftlig skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  Kjelløkken, R., T. Granvang, B. Bruu, A. Ellefsen og E. Nakstad. 2021. Revisorloven og revisjonsforordningen- Kommentarutgave. Fagbokforlaget.

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover og D. F. Prawitt. 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. Utvalgte kapitler. (Se også bokens hjemmeside: http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html)

  Utvalgte revisjonsstandarder, ISA-er og andre oppdragsstandarder (ISRE-er, ISAE-er, ISRS-er): https://www.revisorforeningen.no/fag/standarder-og-veiledninger/revisjonsstandardene

  Eksempelsamling for revisjonsberetninger.

  Utvalgte artikler og annet studiestoff angis av forelesere.

  Forelesninger og oppgavegjennomganger er en viktig del av pensum i kurset.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Norges Lover

  Lovsamlinger med eller uten forskrifter (men uten kommentarer)

  Særtrykk av lover med eller uten forskrifter (men uten kommentarer)

  Særtrykk av forskrifter (men uten kommentarer)

  Jacob Jarøy: Norsk skattelovsamling

  Eivind Furuseth og Ole Gjems-Onstad: Norges lover - skattelovsamling for studenter 2021-2022

  Ole-Gjems-Onstad: Skattelovsamlingen

  Ole Gjems-Onstad: Skattelover og sentrale forskrifter. Studenthefte.

  Én tospråklig ordbok kan benyttes

  Kalkulator i hht regelverket

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Emneansvarlig

Aasmund Eilifsen, professor, IRRR

Forelesere:

Roger Kjelløkken, høyskolelektor II IRRR, partner PwC, statsautorisert revisor

Terje Tvedt, partner og fagansvarlig BDO, statsautorisert revisor

Terje Granvang, advokat og partner, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Eirik Nakstad, advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS