Revisjon II

MRR451 Revisjon II

Vår 2019

 • Innhold

  Emnet dekker sentrale profesjonsoppgaver, regulering og revisoretikk.

  • Revisorloven og kravene etter hvitvaskingsreglene
  • Profesjonsetikk og uavhengighet
  • Revisors kommunikasjon og rapportering, inkludert usikkerhet om fortsatt drift
  • Forenklet revisorkontroll av regnskaper, avtalte kontrollhandlinger og spesialområder
  • Attestasjonsoppdrag

  Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

 • Læringsutbytte

  Studenten skal:

  Kunnskap

  • være fortrolig med innholdet i og forstå kravene til revisor i revisorloven, inkludert reglene om revisors erstatningsansvar
  • kjenne til kravene etter hvitvaskingsreglene
  • besitte den nødvendige innsikten om etiske krav i lovgivningen og i profesjonsreglene, inkludert for revisors uavhengighet
  • ha god kunnskap om kravene til og innholdet i revisors kommunikasjon og rapportering, inkludert ved avslutningen av revisjonen og i revisjonsberetningen
  • kjenne godt til kravene til rapportering og innholdet i revisors oppgaver når det gjelder usikkerhet om fortsatt drift
  • kjenne til revisors oppgaver knyttet forenklet revisorkontroll av regnskaper, avtalte kontrollhandlinger og spesialområder
  • forstå rammene for attestasjonsoppdrag og ha kunnskap om attestasjonsstandarder og attestasjonsoppdrag revisor utfører   
  • være fortrolig med bakgrunnen for og innholdet i revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

    Ferdigheter

  • kunne anvende reglene i revisorloven og hvitvaskingsreglene i revisors profesjonsutøvelse
  • ha ferdigheter til å kunne finne gode løsninger på etisk utfordrende problemstillinger for revisor
  • være i stand til å anvende reglene for kommunikasjon og rapportering i revisors profesjonsutøvelse
  • kunne anvende reglene når det gjelder usikkerhet om fortsatt drift i revisors profesjonsutøvelse
  • ha ferdigheter til å anvende kunnskapen om forenklet revisorkontroll av regnskaper, avtalte kontrollhandlinger og spesialområder
  • være i stand til å gi uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

  Generell kompetanse

  • ha en grundig forståelse av hvordan revisor løser sine profesjonsoppgaver innenfor rammen av lovgivningen og andre reguleringer, inkludert god revisoretikk. 
  • ha utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring revisjons- og revisorproblemstillingene emnet dekker
  • kunne kommunisere revisorfaglig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, egne studier, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Krav til forkunnskaper

  MRR411/BUS426N Revisjon eller tilsvarende

 • Krav til kursgodkjenning

  Gruppebaserte innleveringer. Fremmøte og deltakelse i studentpresentasjoner, casesdiskusjoner og oppgaver.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 4 timers eksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Cordt-Hansen, H., H. A. Siebke og E. Knudsen. Revisorloven med kommentarer. Den norske Revisorforening, 2010.

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover og D. F. Prawitt. 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. Utvalgte kapitler.

  Se også bokens hjemmeside:  http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html

  Utvalgte revisjonsstandarder, I ISA-er og andre oppdragsstandarder (ISRE-er, ISAE-er, ISRS-er): https://www.revisorforeningen.no/fag/standarder-og-veiledninger/revisjonsstandardene

  Eksempelsamling for revisjonsberetninger.

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

Aasmund Eilifsen, professor, IRRR

Forelesere:

Roger Kjelløkken, høyskolelektor II IRRR, partner PwC, statsautorisert revisor (RK)

Terje Tvedt, partner og fagansvarlig BDO, statsautorisert revisor (TT)