Revisjon II

MRR451 Revisjon II

Høst 2020

 • Innhold

  Emnet dekker sentrale profesjonsoppgaver, regulering og revisoretikk.

  • Revisorloven og kravene etter hvitvaskingsreglene
  • Profesjonsetikk og uavhengighet
  • Revisors kommunikasjon og rapportering, inkludert usikkerhet om fortsatt drift
  • Forenklet revisorkontroll av regnskaper, avtalte kontrollhandlinger og spesialområder
  • Attestasjonsoppdrag

  Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

 • Læringsutbytte

  Studenten skal:

  Kunnskap

  • være fortrolig med innholdet i og forstå kravene til revisor i revisorloven, inkludert reglene om revisors erstatningsansvar
  • kjenne til kravene etter hvitvaskingsreglene
  • besitte den nødvendige innsikten om etiske krav i lovgivningen og i profesjonsreglene, inkludert for revisors uavhengighet
  • ha god kunnskap om kravene til og innholdet i revisors kommunikasjon og rapportering, inkludert ved avslutningen av revisjonen og i revisjonsberetningen
  • kjenne godt til kravene til rapportering og innholdet i revisors oppgaver når det gjelder usikkerhet om fortsatt drift
  • kjenne til revisors oppgaver knyttet forenklet revisorkontroll av regnskaper, avtalte kontrollhandlinger og spesialområder
  • forstå rammene for attestasjonsoppdrag og ha kunnskap om attestasjonsstandarder og attestasjonsoppdrag revisor utfører   
  • være fortrolig med bakgrunnen for og innholdet i revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

    Ferdigheter

  • kunne anvende reglene i revisorloven og hvitvaskingsreglene i revisors profesjonsutøvelse
  • ha ferdigheter til å kunne finne gode løsninger på etisk utfordrende problemstillinger for revisor
  • være i stand til å anvende reglene for kommunikasjon og rapportering i revisors profesjonsutøvelse
  • kunne anvende reglene når det gjelder usikkerhet om fortsatt drift i revisors profesjonsutøvelse
  • ha ferdigheter til å anvende kunnskapen om forenklet revisorkontroll av regnskaper, avtalte kontrollhandlinger og spesialområder
  • være i stand til å gi uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen

  Generell kompetanse

  • ha en grundig forståelse av hvordan revisor løser sine profesjonsoppgaver innenfor rammen av lovgivningen og andre reguleringer, inkludert god revisoretikk. 
  • ha utviklet evnen til selvstendig resonnering omkring revisjons- og revisorproblemstillingene emnet dekker
  • kunne kommunisere revisorfaglig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, egne studier, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MRR411/BUS426N Revisjon eller tilsvarende

 • Krav til kursgodkjenning

  Gruppebaserte innleveringer. Fremmøte og deltakelse i studentpresentasjoner, casesdiskusjoner og oppgaver.

  Gjentak:

  Tidligere kursgodkjenning vil fortsatt være gyldig selv om kursgodkjenningskravene senere er endret. 

 • Vurderingsform

  Som følge av koronapandemien blir vurderingsformen som følger for våren 2020:

  Individuell hjemmeeksamen, 4 timer, karakterskala A-F

  Dato for eksamen er ikke endret

   

  Opprinnelig vurderingsform - tilbys ikke våren 2020:

  Skriftlig 4 timers skoleeksamen.

  Skriftlig 4 timers eksamen som dekker pensum, inkludert innhold i forelesninger, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Cordt-Hansen, H., H. A. Siebke og E. Knudsen. Revisorloven med kommentarer. Den norske Revisorforening, 2010.

  Eilifsen, Aa., W. F. Messier Jr., S. M. Glover og D. F. Prawitt. 2014. Auditing & Assurance Services Third International Edition, McGraw-Hill. Utvalgte kapitler.

  Se også bokens hjemmeside:  http://highered.mheducation.com/sites/0077143019/information_center_view0/index.html

  Utvalgte revisjonsstandarder, I ISA-er og andre oppdragsstandarder (ISRE-er, ISAE-er, ISRS-er): https://www.revisorforeningen.no/fag/standarder-og-veiledninger/revisjonsstandardene

  Eksempelsamling for revisjonsberetninger.

  Forelesningene, innleveringer, studentpresentasjoner, casediskusjoner og oppgaver er en viktig del av pensum i kurset.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2020.

Kursansvarlig

Aasmund Eilifsen, professor, IRRR

Forelesere:

Roger Kjelløkken, høyskolelektor II IRRR, partner PwC, statsautorisert revisor

Terje Tvedt, partner og fagansvarlig BDO, statsautorisert revisor 

Terje Granvang, advokat og partner, Arntzen de Besche Advokatfirma AS

Eirik Nakstad, advokat, Arntzen de Besche Advokatfirma AS