Rentemarkeder og -instrumenter

FIE423 Rentemarkeder og -instrumenter

Høst 2020

Vår 2021
 • Innhold

  Det er en nær sammenheng mellom utviklingen i makroøkonomien og rentemarkedet. Den nest største aktivaklassen til Oljefondet er obligasjoner med en investering på om lag 2500 milliarder kroner. Rentemarkedet er en viktig finansieringskilde for privat og offentlig virksomhet, og siden finanskrisen er det utviklet et stort marked i Norge for utstedelse og omsetning av «high yield» selskapsobligasjoner. Forståelse av moderne rentemarkeder og -instrumenter er viktig for investorer, virksomheter som søker finansiering, og aktører som ønsker å styre økonomisk risiko.

   

  Kurset integrerer innsikt og kunnskap fra teori og praksis for beslutninger om investering, finansiering og risikostyring i moderne rentemarkeder.

  • Kort introduksjon om makroøkonomi
  • Kort introduksjon om obligasjonsprising og renterisiko
  • Oversikt over rentemarkeder
  • Modellering av rentens terminstruktur
  • Relasjonen mellom makro og rentemarkedene
  • Modellering av usikkerheten i fremtidig rente
  • Verdsetting og risikostyring
  • Hvordan eget syn på makroøkonomisk utvikling kan komme til uttrykk i sammensetningen av porteføljen
  • Misligholds- og konkursrisiko, kredittmodeller
  • Praktiske anvendelser av analysemetoder og teori

   

  Undervisningen vil bli gjennomført som forelesninger/samlinger a 2 timer og 3 intensive samlinger a 6 timer. 

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: Studenten

  • har kjennskap til interaksjonen mellom makroøkonomien og rentemarkedene
  • har kjennskap til rentemarkedets basisinstrumenter og prinsipper for hvordan ta posisjoner i disse
  • har kjennskap til ulike rente- og kredittderivater, prinsipper for rasjonell prising av disse og styring av risiko

   

  Ferdigheter: Studenten

  • kan arbeide selvstendig med problemløsning basert på fagområdets teorier, metoder og teknikker
  • har bakgrunn for styring av rente- og kredittrisiko

   

  Generell kompetanse: Studenten

  • kan drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet
  • har evne til refleksjon og kritisk tenkning innenfor fagområdet
  • kan kommunisere kunnskapen muntlig og skriftlig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger og øvinger v/kursansvarlige Petter Bjerksund og Kristian Semmen. Videre vil sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, Sparebank1 Markets, også bidra.

   

  Det legges opp til 3 samlinger (a 6 timer) som gis av forelesere med lang og bred erfaring fra finansindustrien (Semmen og Andreassen). Videre legges det opp til 9 forelesninger a 2 timer.

   

  Det kreves aktiv studentinnsats, herunder til regneoppgaver og mindre prosjektarbeider..

 • Anbefalte forkunnskaper

  FIE400N Finansmarkeder / FIE400E Investments.

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjente innleveringer/prosjektarbeider.

 • Vurderingsform

  Som følge av koronapandemien blir vurderingsformen som følger for våren 2020:

  Individuell hjemmeeksamen, 4 timer, karakterskala bestått/ikke bestått

  Dato for eksamen er uendret

   

  Opprinnelig vurderingsform - tilbys ikke våren 2020:

  4 timers skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala våren 2020 bestått/ikke bestått

  (Ordinært A - F)

 • Litteratur

  • Sundaresan, S: Fixed Income Markets and Their Derivatives, Third Edition. Academic Press, 2009.
  • Utvalgte artikler/bokkapitler.
  • Forelesningsnotater og handouts.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2020.

NB! Endret vurderingsform våren 2020 som følge av koronapandemi.

Kursansvarlig

Professor Petter Bjerksund, Institutt for foretaksøkonomi

Direktør Kristian Semmen, Sparebank1 Markets