Rentemarkeder og -instrumenter

FIE423 Rentemarkeder og -instrumenter

Vår 2023

 • Innhold

  Det er en nær sammenheng mellom utviklingen i makroøkonomien og rentemarkedet. Den nest største aktivaklassen til Oljefondet er obligasjoner med en investering på om lag 3000 milliarder kroner. Rentemarkedet er en viktig finansieringskilde for privat og offentlig virksomhet. Siden finanskrisen er det utviklet et stort marked i Norge for utstedelse og omsetning av «high yield» selskapsobligasjoner. Forståelse av moderne rentemarkeder og -instrumenter er viktig for investorer, virksomheter som søker finansiering, og aktører som ønsker å styre økonomisk risiko.

   

  Kurset integrerer innsikt og kunnskap fra teori og praksis for beslutninger om investering, finansiering og risikostyring i moderne rentemarkeder.

  • Kort introduksjon om makroøkonomi
  • Kort introduksjon om obligasjonsprising og renterisiko
  • Oversikt over rentemarkeder
  • Modellering av rentens terminstruktur
  • Relasjonen mellom makro og rentemarkedene
  • Modellering av usikkerheten i fremtidig rente
  • Verdsetting og risikostyring
  • Hvordan eget syn på makroøkonomisk utvikling kan komme til uttrykk i sammensetningen av porteføljen
  • Misligholds- og konkursrisiko, kredittmodeller
  • Praktiske anvendelser av analysemetoder og teori

   

  Undervisningen vil bli gjennomført som forelesninger/samlinger a 2 timer og 3 intensive samlinger a 6 timer. 

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: Studenten

  • har kjennskap til interaksjonen mellom makroøkonomien og rentemarkedene
  • har kjennskap til rentemarkedets basisinstrumenter og prinsipper for hvordan ta posisjoner i disse
  • har kjennskap til ulike rente- og kredittderivater, prinsipper for rasjonell prising av disse og styring av risiko

   

  Ferdigheter: Studenten

  • kan arbeide selvstendig med problemløsning basert på fagområdets teorier, metoder og teknikker
  • har bakgrunn for styring av rente- og kredittrisiko

   

  Generell kompetanse: Studenten

  • kan drøfte faglige problemstillinger innenfor fagområdet
  • har evne til refleksjon og kritisk tenkning innenfor fagområdet
  • kan kommunisere kunnskapen muntlig og skriftlig

 • Undervisningsopplegg

  Det legges opp til 9 forelesninger a 2 timer v/professor Petter Bjerksund. Videre legges det opp til 3 samlinger (a 6 timer). Samlingene gis av direktør Kristian Semmen (Sparebank1 Markets) og sjeføkonom Harald Magnus Andreassen (Sparebank1 Markets). Begge har lang og bred erfaring fra finansindustrien og som forelesere.

  Det kreves aktiv studentinnsats, herunder til regneoppgaver og mindre prosjektarbeider.

 • Anbefalte forkunnskaper

  FIE400N Finansmarkeder / FIE400E Investments.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjente innleveringer/prosjektarbeider.

 • Vurderingsordning

  4 timers skriftlig individuell skoleeksamen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  • Sundaresan, S: Fixed Income Markets and Their Derivatives, Third Edition. Academic Press, 2009.
  • Utvalgte artikler/bokkapitler.
  • Forelesningsnotater og handouts.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbudt våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Petter Bjerksund, Institutt for foretaksøkonomi

Direktør Kristian Semmen, SpareBank 1 Markets

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen, Sparebank 1 Markets