Psykologi og ledelse

SOL1 Psykologi og ledelse

Høst 2022

 • Innhold

  SOL1 gir et psykologisk perspektiv på ledelse og organisasjoner. Hva motiveres vi av? Hvordan tar vi beslutninger? Og hvordan ser den gode arbeidsplassen egentlig ut?

  Formålet med dette emnet er å gi bedre innsikt i den menneskelige faktoren i organisasjoner og arbeidsliv, og hva som kan gjøres for å skape en bedre arbeidsplass. Fra enkeltindivid til gruppenivå, vil emnet gi en forskningsbasert innføring i sentrale teorier om menneskelig atferd i organisasjoner. Den overordnede målsettingen er at studentene skal tilegne seg et faglig perspektiv på hvilke faktorer som skaper trivsel, helse og produktivitet - og motsatt, hvilke faktorer som kan være ødeleggende for en organisasjon. Det faglige grunnlaget for dette kurset er nyere forskning innen psykologi, ledelse og atferdsøkonomi.

  SOL1 består av to hoveddeler.

  - Del 1 fokuserer på hvordan vi kan forstå enkeltindividet i organisasjoner og arbeidsliv. Spesifikke tema inkluderer: Personlighet, kognitive ressurser og holdninger; motivasjon og prestasjon; jobbtrivsel og helse; beslutningstaking og rasjonalitet.

  - Del 2 inntar et mer sosialt perspektiv, og fokuserer på hvordan vi kan forstå samspillet mellom individ, gruppe og ledelse. Spesifikke tema inkluderer: Grupper og teamsamarbeid; relasjoner og moral i organisasjoner; kommunikasjonsteknikk; kjennetegn ved ulike former for god og dårlig ledelse; og samfunnsmessige hensyn til mangfold og likebehandling. I tillegg, vil kurset også gi en kort introduksjon til akademisk skriving og vitenskapelig tenkning.

  Hver av de to hoveddelene vil bestå av forelesninger og selvstudier, som avsluttes med en individuell breddetest (godkjent/ikke godkjent) og en gruppebasert casepresentasjon (godkjent/ikke godkjent) som utgjør obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) . Studentene vil allerede i første forelesning bli delt inn i et tilfeldig team til de to casepresentasjonene (4 personer per gruppe), som skal gjennomføres halvveis (etter Del 1) og mot slutten av kurset (etter Del 2). Avslutningsvis, vil karaktergivende evaluering (A-F) bli gjennomført ved individuell hjemmeeksamen. Form (men ikke innhold) av hjemmeeksamen vil ligne på caseoppgavene, som gjør at det arbeidet studentene legger ned underveis med disse oppgavene også vil gjøre de bedre forberedt til eksamen.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: Kandidaten

  • Har bred kunnskap om hva som kjennetegner enkeltindividets fungering i organisasjoner og arbeidsliv, med forankring i sentrale teorier og tidligere forskning fra psykologi og ledelse.
  • Har bred kunnskap om samspillet mellom enkeltindividet og sosiale prosesser på gruppe- og organisasjonsnivå, med forankring i sentrale teorier og tidligere forskning fra psykologi og ledelse.
  • Har en faglig forståelse for hvilke egenskaper i individet og organisasjonen som sammen kan skape trivsel, helse og produktivitet.

  Ferdigheter: Kandidaten

  • Er i stand til å identifisere utfordringer knyttet til samspillet mellom individ og gruppe i en organisatorisk kontekst.
  • Kan vurdere hvilke konkrete tiltak som kan iverksette for å håndtere sentrale utfordringer knyttet til ledelse, trivsel og produktivitet.
  • Kan gjennomføre en beslutningsanalyse av spesifikke scenario, ved å identifisere vanlige feilvurderinger ("bias") og hvordan disse kan unngås ved å skape en bedre beslutningsprosess.
  • Har evnen til å formidle relevant fagkunnskap på en reflektert og systematisk måte, både i form av skriftlige caserapporter og muntlig presentasjonsteknikk.

  Generell kompetanse: Kandidaten

  • Har innsikt i psykologifagets betydning for ledelse og organisasjoner, både på individ og gruppenivå.
  • Kan formidle egen innsikt i sentrale problemstillinger innenfor psykologi og ledelse.
  • Mestrer akademisk skriving, selvstendig søk etter vitenskapelig litteratur og kildekritikk.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, selvstudier, to individuelle breddetester underveis kombinert med to gruppebaserte caseoppgaver med videopresentasjon. Forelesningene blir tatt opp på video som deles med studentene i etterkant.

 • Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer SOL020 i den forrige studieplanen. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav):

  1: Studenten må få godkjent 2 av 2 individuelle breddetester i form av multiple choice (én test etter Del 1 og én test etter Del 2 av kurset), med krav om minimum 50% riktig per test for å får godkjent. Vurdering: godkjent / ikkje godkjent. Hver test består av 20 spørsmål fra forelesning og relevant pensum (fire svaralternativ per spørsmål), som betyr at studenten må svare riktig på minimum 10 spørsmål per test. Ved ikke-godkjent vil studenten få et nytt forsøk.

  2: Studenten må få godkjent 2 av 2 gruppebaserte caseoppgaver (én etter Del 1 og én etter Del 2 av kurset), som består av en skriftlig innlevering på maksimalt 5 A4-sider og en muntlig videopresentasjon på maksimalt 15 minutter. Vurdering: godkjent / ikke godkjent. Hvordan caseoppgavene skal besvares vil bli gjennomgått i forelesning (med vekt på akademisk skriving og kildebruk), og studentene vil motta en kort tilbakemelding på styrker og svakheter ved presentasjonen fra kursassistentene.

  Studenter som ønsker å ta eksamen i SOL1 som har Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) fra tidligere, kan velge å ta eksamen uten ny obligatorisk aktivitet (arbeidskrav).

 • Vurderingsordning

  8 timers individuell hjemmeeksamen, kl. 0800 - 1600.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Einarsen, S., Martinsen, Ø. L. og Anders Skogstad (2017) Organisasjon og ledelse. Oslo: Gyldendal akademisk.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2022.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Hallgeir Sjåstad, Institutt for Strategi og Ledelse.