Psykologi og ledelse

SOL1 Psykologi og ledelse

Vår 2024

 • Innhold

  SOL1 gir et psykologisk perspektiv på ledelse og organisasjoner. Hva motiveres vi av? Hvordan tar vi beslutninger? Og hvordan ser den gode arbeidsplassen egentlig ut?

  Formålet med dette emnet er å gi bedre innsikt i den menneskelige faktoren i organisasjoner og arbeidsliv, og hva som kan gjøres for å skape en bedre arbeidsplass. Fra enkeltindivid til gruppenivå, vil emnet gi en forskningsbasert innføring i sentrale teorier om menneskelig atferd i organisasjoner. Den overordnede målsettingen er at studentene skal tilegne seg et faglig perspektiv på hvilke faktorer som skaper trivsel, helse og produktivitet - og motsatt, hvilke faktorer som kan være ødeleggende for en organisasjon. Det faglige grunnlaget for emnet er forskning innen psykologi, ledelse og team.

   

  SOL1 består av to hoveddeler.

  - Del 1 fokuserer på hvordan vi kan forstå enkeltindividet i organisasjoner og arbeidsliv. Spesifikke tema inkluderer: Personlighet, kognitive ressurser og holdninger; motivasjon og prestasjon; jobbtrivsel og helse; beslutningstaking og rasjonalitet. 

  - Del 2 inntar et mer sosialt perspektiv, og fokuserer på hvordan vi kan forstå samspillet mellom individ, gruppe og ledelse. Spesifikke tema inkluderer: Grupper og teamsamarbeid; relasjoner og moral i organisasjoner; kommunikasjon; kjennetegn ved ulike former for god og dårlig ledelse; og samfunnsmessige hensyn til bærekraft, mangfold og likebehandling. I tillegg, vil emnet også gi en kort introduksjon til akademisk skriving og vitenskapelig tenkning.   

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Kandidaten:

  • Har faglig forståelse for hva som kjennetegner enkeltindividets fungering i organisasjoner og arbeidsliv.
  • Har faglig forståelse for samspillet mellom enkeltindividet og sosiale prosesser på gruppe- og organisasjonsnivå.
  • Har kunnskap om rollen individet og samspillet mellom individer spiller i bærekraftige organisasjoner.

  Ferdigheter

  Kandidaten:

  • Er i stand til å identifisere utfordringer knyttet til samspillet mellom individ og gruppe i en organisatorisk kontekst.
  • Kan vurdere hvilke tiltak som kan iverksettes for å håndtere sentrale utfordringer knyttet til ledelse, trivsel og samarbeid.
  • Har evnen til å formidle relevant fagkunnskap på en reflektert og systematisk måte, i form av skriftlige caserapporter.

  Generell kompetanse

  Kandidaten:

  • Har innsikt i psykologifagets betydning for ledelse og organisasjoner, både på individ og gruppenivå.
  • Kan formidle egen innsikt og drøfte sentrale problemstillinger innenfor psykologi og ledelse.
  • Mestrer akademisk skriving, selvstendig søk etter vitenskapelig litteratur og kildekritikk.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, selvstudier, to gruppebaserte caseoppgaver underveis i semesteret, og én individuell breddetest etter siste forelesning. Generell informasjon om emnet og undervisningsopplegg vil bli delt på Canvas som en videosnutt i begynnelsen av semesteret. Presentasjon og diskusjon av sentrale hovedtema i faget vil bli gitt som fysisk forelesning.

 • Overlapping med andre emner

  Emnet tilsvarer SOL020 i den forrige studieplanen. Det gis ikke uttelling for begge emner.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Det er to arbeidskrav i dette emnet:

  1: Studenten må få godkjent 2 av 2 gruppebaserte caseoppgaver (én etter Del 1 og én etter Del 2) som består av en skriftlig innlevering på maksimalt 4 A4-sider. Vurdering: godkjent / ikke godkjent.

  Hvordan caseoppgavene skal besvares vil bli gjennomgått i forelesning med deling av powerpoint på Canvas i etterkant (med vekt på akademisk skriving og kildebruk). Studentene vil også motta en skriftlig tilbakemelding på styrker og svakheter ved hver caseoppgave fra emneassistenten.

  2: Studenten må få godkjent en individuell breddetest i form av multiple choice etter siste forelesning, med krav om minimum 50% riktig for å få godkjent. Vurdering: godkjent / ikkje godkjent.

  Testen består av 30 spørsmål fra utvalgt pensum dekket i emneplanen og forelesning (fire svaralternativ per spørsmål), som betyr at studenten må svare riktig på minimum 15 spørsmål. Ved ikke-godkjent vil studenten få ett nytt forsøk til å ta en ny breddetest.

 • Vurderingsordning

  8 timers individuell hjemmeeksamen, fra kl. 0800 - 1600, bestående av to caseoppgaver. Lengdebegrensning: Maksimalt 4 A4-sider per oppgave (enkel linjeavstand).

  Fra og med høsten 2024 blir det ikke arrangert gjentakseksamen i SOL1 i det undervisningsfrie semesteret. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Einarsen, S. V., Martinsen, Ø. L. og Skogstad, A. (2023). Organisasjon og ledelse (2. utg). Gyldendal.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Universitetslektor Bård Fyhn, ved Institutt for strategi og ledelse.