Psykologi og ledelse

SOL1 Psykologi og ledelse

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  SOL1 gir et psykologisk perspektiv på ledelse og organisasjoner. Hva motiveres vi av? Hvordan tar vi beslutninger? Og hvordan ser den gode arbeidsplassen egentlig ut?

  Formålet med dette emnet er å gi bedre innsikt i den menneskelige faktoren i organisasjoner og arbeidsliv, og hva som kan gjøres for å skape en bedre arbeidsplass. Fra enkeltindivid til gruppenivå, vil emnet gi en forskningsbasert innføring i sentrale teorier om menneskelig atferd i organisasjoner. Den overordnede målsettingen er at studentene skal tilegne seg et faglig perspektiv på hvilke faktorer som skaper trivsel, helse og produktivitet - og motsatt, hvilke faktorer som kan være ødeleggende for en organisasjon. Det faglige grunnlaget for dette kurset er nyere forskning innen psykologi, ledelse og atferdsøkonomi.

  SOL1 består av to hoveddeler.

  - Del 1 fokuserer på hvordan vi kan forstå enkeltindividet i organisasjoner og arbeidsliv. Spesifikke tema inkluderer: Personlighet, kognitive ressurser og holdninger; motivasjon og prestasjon; jobbtrivsel og helse; beslutningstaking og rasjonalitet.

  - Del 2 inntar et mer sosialt perspektiv, og fokuserer på hvordan vi kan forstå samspillet mellom individ, gruppe og ledelse. Spesifikke tema inkluderer: Grupper og teamsamarbeid; relasjoner og moral i organisasjoner; kommunikasjon; kjennetegn ved ulike former for god og dårlig ledelse; og samfunnsmessige hensyn til mangfold og likebehandling. I tillegg, vil kurset også gi en kort introduksjon til akademisk skriving og vitenskapelig tenkning.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: Kandidaten

  • Har bred kunnskap om hva som kjennetegner enkeltindividets fungering i organisasjoner og arbeidsliv, med forankring i sentrale teorier og tidligere forskning fra psykologi og ledelse.
  • Har bred kunnskap om samspillet mellom enkeltindividet og sosiale prosesser på gruppe- og organisasjonsnivå, med forankring i sentrale teorier og tidligere forskning fra psykologi og ledelse.
  • Har en faglig forståelse for hvilke egenskaper i individet og organisasjonen som sammen kan skape trivsel, helse og produktivitet.

  Ferdigheter: Kandidaten

  • Er i stand til å identifisere utfordringer knyttet til samspillet mellom individ og gruppe i en organisatorisk kontekst.
  • Kan vurdere hvilke konkrete tiltak som kan iverksettes for å håndtere sentrale utfordringer knyttet til ledelse, trivsel og produktivitet.
  • Kan gjennomføre en beslutningsanalyse av spesifikke scenario, ved å identifisere vanlige feilvurderinger ("bias") og hvordan disse kan unngås ved å skape en bedre beslutningsprosess.
  • Har evnen til å formidle relevant fagkunnskap på en reflektert og systematisk måte, i form av skriftlige caserapporter.

  Generell kompetanse: Kandidaten

  • Har innsikt i psykologifagets betydning for ledelse og organisasjoner, både på individ og gruppenivå.
  • Kan formidle egen innsikt i sentrale problemstillinger innenfor psykologi og ledelse, som inkluderer samspillet mellom snever egeninteresse, moralske hensyn, og samfunnsansvar.
  • Mestrer akademisk skriving, selvstendig søk etter vitenskapelig litteratur og kildekritikk.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, selvstudier, to gruppebaserte caseoppgaver underveis i semesteret, én individuell breddetest etter siste forelesning. Generell informasjon om kurset og undervisningsopplegg vil bli delt på Canvas som en videosnutt i begynnelsen av semesteret. Presentasjon og diskusjon av sentrale hovedtema i faget vil bli gitt som fysisk forelesning.

 • Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer SOL020 i den forrige studieplanen. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav):

  1: Studenten må få godkjent 2 av 2 gruppebaserte caseoppgaver (én etter Del 1 og én etter Del 2 av kurset), som består av en skriftlig innlevering på maksimalt 4 A4-sider. Vurdering: godkjent / ikke godkjent.Hvordan caseoppgavene skal besvares vil bli gjennomgått i forelesning med deling av powerpoint på Canvas i etterkant (med vekt på akademisk skriving og kildebruk). Studentene vil også motta en skriftlig tilbakemelding på styrker og svakheter ved hver caseoppgave fra kursassistenten

  2: Studenten må få godkjent en individuell breddetest i form av multiple choice etter siste forelesning, med krav om minimum 50% riktig for å få godkjent. Vurdering: godkjent / ikkje godkjent. Testen består av 30 spørsmål fra utvalgt pensum dekket i kursplan og forelesning (fire svaralternativ per spørsmål), som betyr at studenten må svare riktig på minimum 15 spørsmål. Ved ikke-godkjent vil studenten få et nytt forsøk til å ta en ny breddetest.

 • Vurderingsordning

  8 timers individuell hjemmeeksamen, fra kl. 0800 - 1600, bestående av to caseoppgaver. Lengdebegrensning: Maksimalt 4 A4-sider per oppgave (enkel linjeavstand).

  Det blir arrangert vurdering i SOL1 våren 2023 for studenter som har gyldige arbeidskrav. Fra og med høsten 2024 blir det ikke arrangert gjentakseksamen i det undervisningsfrie semesteret.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Litteratur

  Einarsen, S., Martinsen, Ø. L. og Anders Skogstad (2017) Organisasjon og ledelse. Oslo: Gyldendal akademisk.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Hallgeir Sjåstad, ved Institutt for strategi og ledelse.