Psykologi og ledelse

SOL1 Psykologi og ledelse

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset fokuserer på hvilken innvirkning individer og grupper har på andre menneskers atferd i organisasjoner. Formålet med kurset er å gi innsikt i sentrale begreper og teorier om individer og grupper i organisasjoner, kunne identifisere og analysere utfordringer knyttet til samspillet mellom individer og grupper i organisasjoner, og gi praktisk ferdighetstrening i sentrale mellommenneskelige utfordringer en står overfor i organisasjoner.

  Innholdet i kurset er tredelt: For det første vil kurset gjennom forelesninger og selvstudier gi en grunnleggende innsikt i begreper og teorier knyttet til menneskelig atferd og mellommenneskelige relasjoner i en organisatorisk kontekst. For det andre vil kurset gjennom casestudium og presentasjon gi en bredere forståelse av hvordan ulike samspillsutfordringer kan identifiseres i en kompleks kontekst og hvordan en kan tilnærme seg disse. For det tredje vil kurset gjennom ulike øvelser og aktiviteter gi praktisk ferdighetstrening i hvordan sentrale mellommenneskelige utfordringer oppleves og kan håndteres. Kurset består av plenumsforelesninger og gruppesamlinger (ca. 12 storgrupper). Studentene blir delt inn i tilfeldige team (4-5 personer) på første gruppesamling, som vil gjennomføre diverse øvelser, casearbeid og presentasjon i løpet av semesteret.

  Emneoversikt

  • Individuell atferd, personlighet og verdier
  • Persepsjon og kognisjon
  • Holdninger
  • Motivasjon
  • Beslutningstaking
  • Teamarbeid
  • Kommunikasjon
  • Ledelsesteorier
  • Endring

  Innhold - engelsk

  The course focuses on the impact of individuals and groups on human behavior in organizations. The purpose of the course is to provide insight into key concepts and theories of individuals and groups in organizations, to identify and analyze the challenges related to the interaction between individuals and groups in organizations, and provide practical training to develop skills in key interpersonal challenges one faces in organizations.

  The contents of the course are threefold: first, the course consists of lectures and self-studies to provide a basic understanding of the concepts and theories of human behavior and interpersonal relationships in an organizational context. Second, the course will through case studies and presentations provide a broader understanding of how different challenges tied to interaction between individual and groups can be identified in a complex context and how to approach these. Third, the course will through various exercises and activities provide practical skills on how to perceive and handle interpersonal challenges. The course consists of plenary lectures and group meetings. The students will be divided into random teams (4-5 persons) at the first group meeting, and the teams will carry out exercises, casework and a presentation during the semester.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap: kandidaten

  • Har bred kunnskap om hvordan knytte viktige begreper og teorier til hvordan individets holdninger, motivasjon, og personlighet påvirker deres atferd i en arbeidssetting
  • Har bred kunnskap om hvordan viktige begreper og teorier på gruppe- og organisasjonsnivå henger sammen med beslutninger, kommunikasjon og ledelse

  Ferdigheter: kandidaten

  • Er i stand til å identifisere utfordringer knyttet til samspillet mellom individ og gruppe i en organisatorisk kontekst, og evne til å presentere disse til andre på en analytisk og reflektert måte
  • Kan analysere og reflektere over hvilke konkrete tiltak en kan iverksette for å håndtere sentrale utfordringer knyttet til ledelse
  • Kan reflektere og lære fra kursaktiviteter, som tar sikte på å utvikle mellommenneskelige ferdigheter

  Generell kompetanse: kandidaten

  • Har innsikt i sentrale mellommenneskelige prosesser som samarbeid, kommunikasjon, og sosial bevissthet
  • Kan formidle faglige problemstillinger innenfor fagområdet
  • Kan skrive akademisk og søke etter litteratur

  Engelsk:

  Knowledge: the candidate

  • Has broad knowledge on how important concepts and theories relate to individual attitudes, motivation, and personality affect their behaviors in a work setting
  • Has broad knowledge on how important concepts and theories on group and organizational level relate to decision-making, communication and leadership

  Skills: the candidate

  • Is able to identify challenges related to the interaction between individuals and groups in an organizational context, and the ability to present them to others
  • Can analyse and reflect on specific steps one can take to deal with key challenges in leadership
  • Can reflect and learn from the courses activities to further develop interpersonal skills

  General competence: the candidate

  • Has insights in key interpersonal processes, such as collaboration, communication, and social awareness
  • Can communicate research problems in the field
  • Can write academically and conduct literature search

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, selvstudier, gruppebaserte øvelser, gruppebaserte caseoppgaver og presentasjoner.

 • Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer SOL020. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Krav til kursgodkjenning

  Kursgodkjenning baserer seg på: Godkjent 2 av 3 refleksjonsoppgaver fra øvelsene og godkjent begge de to gruppebaserte caseoppgavene med både innlevering og muntlig presentasjon. Det er obligatorisk oppmøte til første gruppeøvelse.

 • Vurderingsform

  8 timers individuell hjemmeeksamen, elektronisk innlevering.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Litteratur

  Einarsen, S., Martinsen, Ø. L. og Anders Skogstad (2017) Organisasjon og ledelse. Oslo: Gyldendal akademisk. 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019.

Kursansvarlig

Alexander Madsen Sandvik, Institutt for strategi og ledelse