Prosjektledelse

SOL11 Prosjektledelse

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Prosjektarbeid er en utbredt arbeidsform i virksomheter, og kompetanse i prosjektledelse er stadig mer etterspurt. Formålet med kurset er å gi deg kunnskap og praktiske ferdigheter i prosjektledelse.

  Det er mange fordeler ved å organisere og gjennomføre en oppgave som prosjekt. Prosjektledelse skiller seg imidlertid fra tradisjonell ledelse på flere områder, og krever spesiell kompetanse og egne metoder. I kurset drøfter vi innledningsvis hva som kjennetegner prosjektet som arbeidsform, og hva det innebærer å være en prosjektleder. Deretter ser vi på hvordan prosjekter kan planlegges, organiseres og styres. For å konkretisere temaene vil det bli gjennomført praktiske øvelser underveis, blant annet ved bruk av MS-Project. Suksessfaktorer, styring av risiko, gevinstrealisering, og etiske problemstillinger i forhold til vellykket prosjektledelse vil bli behandlet. Vi snakker også om smidig tilnærming til prosjekter, og om digitale verktøy som kan brukes for å planlegge og styre prosjekter. På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene i grupper arbeide med en prosjektoppgave.

  Emner

  • Prosjektet som arbeidsform
  • Initiering, vurdering og valg av prosjekter
  • Prosjektlederrollen
  • Planlegging og organisering av prosjekter
  • Styring og oppfølging av prosjekter
  • Innkjøp og kontraktstrategi
  • Kritiske suksessfaktorer og håndtering av risiko
  • Gevinstrealisering
  • Agil prosjektmetodikk
  • Digitalisering av prosjektprosessen
  • Prosjektavslutning

 • Læringsutbytte

  Kunnskap - kandidaten

  • Har god forståelse for hva som karakteriserer prosjekt som arbeidsform
  • Har god forståelse for hva som skiller ledelse av prosjekter fra annen ledelse
  • Har god kunnskap om sentrale temaer, utfordringer og metoder innenfor prosjektledelse

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan planlegge, organisere og styre et prosjekt
  • Behersker relevante teknikker og verktøy

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Har innsikt i sentrale suksessfaktorer og etiske problemstillinger i forhold til prosjektledelse
  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger

 • Undervisningsopplegg

  Temaene i kurset introduseres og gjennomgås i en serie av videoer som publiseres i Canvas. Vi bruker så fellessamlinger til å jobbe med øvelser tilknyttet de ulike temaene, teknikker og verktøy.

  Annet:

  Studentene i kurset vil få tilbud om å gjennomføre en offentlig godkjent sertifisering i prosjektledelse. Sertifiseringen er basert på PRINCE2, en mye brukt prosjektmetodikk. Det må betales kursavgift for å ta sertifiseringsprøven. Avgiften inkluderer også et e-læringsprogram i prosjektledelse. Tilbudet er frivillig, og er ingen forutsetning for å ta kurset.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer VOA026. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Vurderingsordning

  Vurderingsformen består av en gruppebasert skriftlig prosjektoppgave. Tre studenter i hver gruppe.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Det vil bli gitt opplæring i bruk av MS Project i kurset.

 • Litteratur

  • Jan Terje Karlsen (2021): Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering. 5. utgave. Universitetsforlaget.
  • Artikler som publiseres i Leganto.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Postdoktor Kjersti Berg Danilova (Hovedemneansvarlig) og professor Jon Iden, Institutt for strategi og ledelse