Prosjektledelse

SOL11 Prosjektledelse

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  I kurset vil vi innledningsvis drøfte hva som kjennetegner prosjektet som arbeidsform, og hva det innebærer å være en prosjektleder. Deretter vil vi på grunnlag av en generell prosjektmetodikk, behandle hvordan prosjekter planlegges, organiseres og styres. For å konkretisere temaene vil det bli gjennomført praktiske øvelser underveis, blant annet ved bruk av MS-Project. Suksessfaktorer, styring av risiko, gevinstrealisering, og etiske problemstillinger i forhold til vellykket prosjektledelse vil bli behandlet. På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene i grupper arbeide med en prosjektoppgave, som skal innleveres som en hjemmeeksamen.

  Emner

  • Prosjektet som arbeidsform
  • Initiering og valg av prosjekter
  • Prosjektlederrollen
  • Planlegging og organisering av prosjekter
  • Styring og oppfølging av prosjekter
  • Innkjøp og kontraktstrategi
  • Kritiske suksessfaktorer og håndtering av risiko
  • Prosjektavslutning og gevinstrealisering
  • Digitalisering av prosjektprosessen
  • Gruppebasert prosjektoppgave

 • Læringsutbytte

  Prosjektarbeid er en utbredt arbeidsform i næringslivet. Det er mange fordeler ved å organisere og gjennomføre en oppgave som prosjekt. Prosjektledelse skiller seg imidlertid fra tradisjonell ledelse på flere områder, og krever spesiell kompetanse og egne metoder. Formålet med kurset er å gi deltakerne kunnskap og praktiske ferdigheter i prosjektledelse.

  Kunnskap - kandidaten

  • Har god forståelse for hva som karakteriserer prosjekt som arbeidsform
  • Har god forståelse for hva som skiller ledelse av prosjekter fra annen ledelse
  • Har god kunnskap om sentrale temaer, utfordringer og metoder innenfor prosjektledelse

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan planlegge, organisere og styre et prosjekt
  • Behersker relevante teknikker og verktøy

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Har innsikt i sentrale suksessfaktorer og etiske problemstillinger i forhold til prosjektledelse
  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger

 • Undervisningsopplegg

  Kurset organiseres ved en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser, plenumsdiskusjoner, og gruppebasert prosjektoppgave. Erfarne prosjektledere fra næringslivet vil bidra med sine erfaringer, og gi praktiske råd.

  Kurset og semesteret blir delt i to. I første del av semesteret gjennomføres forelesninger og praktiske øvelser. I andre del skal studentene arbeide selvstendig i gruppe med prosjektoppgaven.

  Annet:

  Det vil også bli gitt et tilbud om å ta en offentlig godkjent sertifisering i prosjektledelse. Sertifiseringen er basert på PRINCE2, en mye brukt prosjektmetodikk i næringslivet. Det må betales en avgift for å ta sertifiseringsprøven. Avgiften inkluderer også et e-læringsprogram i prosjektledelse. Tilbudet er frivillig, og er ingen forutsetning for å ta kurset.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer VOA026. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Vurderingsform

  Eksamen består av en gruppebasert skriftlig prosjektoppgave. Tre studenter i hver gruppe.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Det vil bli gitt opplæring i bruk av MS Project i kurset.

 • Litteratur

  • Jan Terje Karlsen: Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering. 4. utgave. Universitetsforlaget
  • Utlevert materiell

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. 

Kursansvarlig

To be announced