Prosjektledelse

SOL11 Prosjektledelse

Vår 2024

 • Innhold

  Prosjektarbeid er en utbredt arbeidsform i virksomheter, og kompetanse i prosjektledelse er stadig mer etterspurt.  Formålet med emnet er å gi deg kunnskap og praktiske ferdigheter i prosjektledelse.

  Det er mange fordeler ved å organisere og gjennomføre en oppgave som prosjekt. Prosjektledelse skiller seg imidlertid fra tradisjonell ledelse på flere områder, og krever spesiell kompetanse og egne metoder. I emnet drøfter vi innledningsvis hva som kjennetegner prosjektet som arbeidsform, og hva det innebærer å være en prosjektleder. Deretter ser vi på hvordan prosjekter kan planlegges, organiseres og styres. Vi jobber med både tradisjonell prosjektmetodikk og smidig metodikk. For å konkretisere temaene vil det bli gjennomført praktiske øvelser underveis, blant annet ved bruk av MS-Project. Suksessfaktorer, styring av risiko, gevinstrealisering, og etiske problemstillinger i forhold til vellykket prosjektledelse vil bli behandlet. Vi snakker også om digitale verktøy som kan brukes for å planlegge og styre prosjekter. På bakgrunn av forelesninger og øvelser skal studentene i grupper arbeide med en prosjektoppgave.

  Emner

  • Prosjektet som arbeidsform
  • Initiering, vurdering og valg av prosjekter
  • Prosjektlederrollen
  • Planlegging og organisering av prosjekter
  • Styring og oppfølging av prosjekter
  • Innkjøp og kontraktstrategi
  • Kritiske suksessfaktorer og håndtering av risiko
  • Gevinstrealisering
  • Digitalisering av prosjektprosessen
  • Prosjektavslutning

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Ved fullført emne har kandidaten:

  • God forståelse for hva som karakteriserer prosjekt som arbeidsform.
  • God forståelse for hva som skiller ledelse av prosjekter fra annen ledelse.
  • God kunnskap om sentrale temaer, utfordringer og metoder innenfor prosjektledelse.

  Ferdigheter

  Ved fullført emne kan kandidaten:

  • Planlegge, organisere og styre et prosjekt.
  • Anvende relevante teknikker og verktøy.

  Generell kompetanse

  Ved fullført emne kan kandidaten:

  • Redegjøre for sentrale suksessfaktorer og etiske problemstillinger i forhold til prosjektledelse.
  • Formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger.

 • Undervisningsopplegg

  Temaene i emnet introduseres og gjennomgås i en serie av videoer som publiseres i Canvas. Vi bruker så fellessamlinger til å jobbe med øvelser tilknyttet de ulike temaene, teknikker og verktøy. 

  Annet:

  Studentene i emnet vil få tilbud om å gjennomføre en offentlig godkjent sertifisering i prosjektledelse. Sertifiseringen er basert på PRINCE2, en mye brukt prosjektmetodikk. Det må betales kursavgift for å ta sertifiseringsprøven. Avgiften inkluderer også et e-læringsprogram i prosjektledelse. Tilbudet er frivillig, og er ingen forutsetning for å ta emnet.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer VOA026. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent individuell multiple choice prøve etter siste samling i emnet. Minimum 50% riktige svar for å få godkjent. Flere forsøk tillatt.

 • Vurderingsordning

  Vurderingsformen består av en gruppebasert skriftlig prosjektoppgave. Det kan maksimalt være tre personer per gruppe, og studentene har 2 måneder på å gjennomføre prosjektoppgaven.

  Det blir ikke arrangert vurdering i SOL11 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Det vil bli gitt opplæring i bruk av MS Project i emnet.

 • Litteratur

  • Jan Terje Karlsen (2021): Prosjektledelse - fra initiering til gevinstrealisering. 5. utgave. Universitetsforlaget.
  • Artikler som publiseres i Leganto.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Kjersti Berg Danilova, Institutt for strategi og ledelse