Organisering og implementering

SOL3 Organisering og implementering

Høst 2021

 • Innhold

  Formålet med kurset er at studentene skal bli kjent med den kunnskapen og de ferdighetene som skal til for å analysere og forstå hvordan organisasjoner fungerer. Dette er viktig for alle som arbeider med implementering av strategi enten organisasjonene er små eller store, og enten de er private, offentlige eller ideelle. Målet med kurset er å vise hvordan faget kan anvendes for å utvikle og omstille effektive organisasjoner.  

  Nye teknologiske muligheter, økt fokus på bærekraft, endrede konkurranselandskaper og COVID-19 tvinger bedrifter til å tenke nytt og handle strategisk. For å lykkes med omstilling, holder det ikke at bedriftsledere lager fine strategiske planer, strategiene må også implementeres. Dessverre viser forskning at 70 prosent av strategiimplementering mislykkes. Implementering av strategier henger tett sammen med hvordan ledere organiserer og leder sine virksomheter. I dette kurset skal vi ta utgangspunkt i noen viktige strategiske beslutninger og systematisk bygge opp kunnskap rundt hvilke valg og organisatoriske dilemma ledere står overfor når de skal implementere strategiene. 

  Kurset vil bli lagt opp med 7 moduler:

  Modul 1: Organisasjonsstruktur

  Modul 2: Organisasjonskultur

  Model 3: Makt i organisasjoner

  Modul 4: Organisasjon og omgivelser

  Modul 5: Beslutningsprosesser

  Modul 6: Innovasjon

  Modul 7: Endring

  Innenfor hver modul vil vi gjennomgå to eller flere cases og ta utgangspunkt i hvordan ledelse og organisering kan støtte oppunder bedriftenes strategi. I flere av modulene vil vi invitere inn gjesteforelesere til å presentere sine valg og organisatoriske dilemma i konkrete cases. Hver modul vil avsluttes med en forelesning hvor vi sammenstiller cases og teori. 

 • Læringsutbytte

  Bokmål:

  Kunnskap: Når studenten har fullført og bestått kurset, vil han/hun

  • kunne vise at han/hun har kunnskap om og forståelse av sentrale temaer, teorier, prosesser, verktøy og metoder innenfor organisasjon og ledelse
  • kunne vise at han/hun kjenner til forskningsbasert kunnskap innenfor organisasjon og ledelse

   

  Ferdigheter: Når studenten har fullført og bestått kurset, vil han/hun

  • ha en kritisk og reflektert forståelse av hvordan organisasjoner kan ledes og organiseres
  • kunne bruke fagkunnskapen på praktiske problemstillinger
  • anvende de relevante verktøyene og prosessene

   

  Generell kompetanse: Når studenten har fullført og bestått kurset, vil han/hun

  • kunne planlegge og gjennomføre ulike arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og i grupper, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • kunne formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og på andre relevante måter
  • kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn fra organisasjon og ledelse og slik bidra til utvikling av god praksis

 • Undervisningsopplegg

  For å bli dyktige til å anvende teori på konkrete cases, vil studentene bli delt inn i grupper og bedt om å velge to mindre oppgaver og en større oppgave. I de to mindre oppgavene vil studentene bli bedt om å anvende teori på cases innenfor to av modulene. I den større oppgaven vil studentene bli bedt om å velge et case og trekke på teori fra flere moduler. I denne oppgaven vil studentene gi feedback til hverandre og de vil bli bedt om å presentere oppgaven for grupper av studenter.  

 • Krav til kursgodkjenning

  For å få kurset godkjent, må studentene få godkjent tre gruppeoppgaver. I tillegg må studentene gi tilbakemelding til medstudenter på den tredje oppgaven og presentere sin egen oppgave tre for grupper av studenter. 

 • Vurderingsordning

  Seks timers individuell hjemmeeksamen på maksimum 10 sider.

  Gjentak høst 2021: Gjentak for studenter som har kursgodkjenning fra høst 2020 eller tidligere vil være en individuell hjemmeksamen basert på kursopplegg høst 2020.

  Gjentak etter høst 2021: Gjentak blir etter ny ordning (må ha gyldig kursgodkjenning).

 • Karakterskala

  A - F

 • Litteratur

  Jacobsen, D. I. og Thorsvik, J. (2020): Hvordan organisasjoner fungerer. Fagbokforlaget

  Tilleggslitteratur vil bli lastet opp på Canvas

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Professor Inger G. Stensaker, Institutt for strategi og ledelse.

Professor Christine B. Meyer, Institutt for strategi og ledelse (hovedemneansvarlig).