Organisering og implementering

SOL3 Organisering og implementering

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Organisasjoner er overalt og de følger oss fra vugge til grav. De fleste av oss blir født på et sykehus, går i barnehage, på skole og deretter (eller samtidig) på jobb, og man ender gjerne opp på et sykehus eller et sykehjem til slutt. Med andre ord, veldig mye av aktiviteten i livet foregår i organisasjoner. En grunnleggende forståelse for organisasjoner og hvordan de fungerer er derfor en viktig forutsetning for å maksimere utbyttet av denne aktiviteten.

  Spesielt i arbeidslivet vil en kjennskap til og forståelse for organisasjonsteori være essensielt i mange sammenhenger. Det er for eksempel vanskelig å lede et selskap uten en svært god forståelse for hvordan organisasjoner fungerer. Og en god forståelse for organisasjonsteori blir desto viktigere i en tid hvor globalisering, digitalisering og en rekke aspekter knyttet til bærekraft i økende grad preger organisasjoner og arbeidslivene våre.

  Organisasjonsteori er et veldig omfattende fag med en lang historie. I dette kurset vil du bli kjent med et utvalg av sentrale begreper, konsepter og teorier innenfor organisasjonsteori. Vi kommer til å fokusere på en rekke vel-etablerte organisasjonsteorier, men også noen mer moderne organisasjonsteorier og -perspektiver. Mye av fokuset i kurset, særlig i semesteroppgaven og kurssamlingene, vil være på å forstå, forklare og skape organisasjonsendring. Målet er nettopp at du skal tilegne deg en forståelse for organisasjonsteori som kan hjelpe deg videre, både på NHH og i arbeidslivet men også for øvrig med aktiviteter som foregår i ulike organisasjoner.

  Overordnet sett har kurset to deler. I del 1 vil vi fokusere på hva som kjennetegner organisasjoner, herunder struktur, kultur, omgivelser, og mer overordnet sett hva en organisasjon er. I del 2 av kurset vil vi fokusere mer på prosesser i organisasjoner. Her er endringsprosess det sentrale overordnet sett, men også prosesser knyttet til læring og innovasjon, beslutninger og kommunikasjon.

 • Læringsutbytte

  Når studenten har fullført og bestått kurset vil hun/han:

  Kunnskap:

  • Ha kjennskap til grunnleggende begreper, konsepter og teorier innenfor organisasjonsteori
  • Ha kjennskap til sentrale utviklinger i organisasjonsteorifaget
  • Ha en forståelse for hvordan omgivelser, inkludert bærekraftaspekter, kan påvirke organisasjoner
  • Ha en forståelse for hvordan og hvorfor mange av nåtidens organisasjoner skiller seg fra organisasjoner fra det forrige århundret
  • Ha god kjennskap til og forståelse for vanlige (i) årsaker bak, (ii) innhold i, og (iii) utfall av organisasjonsendring

  Ferdigheter:

  • Kunne knytte arbeidslivs- og organisasjonspraksis opp mot relevant organisasjonsteori
  • Kunne anvende organisasjonsteori for å analysere og forklare ulike kjennetegn ved ulike organisasjoner
  • Kunne anvende organisasjonsteori for å analysere og forklare ulike prosesser i organisasjoner
  • Kunne formidle analyser som bygger på organisasjonsteori på en overbevisende måte

  Generell kompetanse:

  • Ha en forståelse for hvordan organisasjoner fungerer
  • Kunne anvende relevante verktøy (begreper, konsepter og teorier) fra organisasjonsteori
  • Kunne bidra med konstruktive innspill i diskurser knyttet til organisasjonsendring

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegget i SOL3 består av fire komponenter som supplerer hverandre for å gi studentene maksimal utbytte av kurset.

  1. Kjernen i kurset er forelesningene. Forelesningene vil ta utgangspunkt i pensum i tillegg til relevante caser fra virkeligheten.
  2. Vi kommer til å ha to casesamlinger. I løpet av disse samlingene vil studentene få delta aktivt i kurset gjennom å utføre praktiske oppgaver sammen med andre studenter.
  3. Det blir en todelt semesteroppgave hvor studentene får testet og utviklet sin forståelse for organisasjonsteori i forkant av eksamen.
  4. Kurset vil også ha en digital komponent, hvor ulike videoer og dokumenter som drøfter caser og organisasjonsteori vil bli gjort tilgjengelig på Canvas. Merk samtidig at det oppmuntres til fysisk fremmøte ved NHH. Det innebærer at digitalt materiell vil være et godt supplement til undervisningene, men ikke en fullgod erstatning.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To typer aktiviteter må gjennomføres:

  1. Det vil bli gjennomført to casesamlinger i løpet av semesteret. Arbeidet her foregår i grupper. Oppmøte på disse samlingene er obligatorisk.
  2. I løpet av semesteret vil studentene arbeide gruppevis med en oppgave som leveres inn mot slutten av semesteret. Denne må være godkjent (vurderingsuttrykk: godkjent/ ikke godkjent) før studenten kan gå opp til eksamen.

  Gjentak etter høst 2021: Gjentak blir etter ny ordning (må ha gyldig obligatoriskaktivitet (arbeidskrav).

 • Vurderingsordning

  Seks timers individuell skoleeksamen (digital).

  Dette emnet har også vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår) for studenter med gyldig arbeidskrav.

  Merk at fra og med høsten 2023 er hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldig arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  Hovedboken i faget er Hvordan organisasjoner fungerer av Jacobsen og Thorsvik (femte utgave, Fagbokforlaget).

  I tillegg vil et utvalg av klassiske/sentrale artikler og ‘state-of-the-art’ artikler supplere denne hovedboken i noen av forelesningene. Disse blir gjort tilgjengelig på Canvas i god tid før de aktuelle forelesningene.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3)

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023

Emneansvarlig

Hovedemneansvarlig Christer A. Flatøy

Stipendiat