Organisasjonen

SOL3 Organisasjonen

Høst 2024

 • Innhold

  Organisasjoner er overalt og følger oss fra vugge til grav. De fleste av oss blir født på et sykehus, går i barnehage, på skole og deretter (eller samtidig) på jobb, og man ender gjerne opp på et sykehjem til slutt. Med andre ord, veldig mye av aktiviteten i livet foregår i organisasjoner. En grunnleggende forståelse for hva organisasjoner er og hvordan de fungerer er derfor en viktig forutsetning for å maksimere utbyttet av denne aktiviteten.

  Særlig i arbeidslivet vil kjennskap til organisasjonsteori være essensielt. Det er for eksempel vanskelig å lede et selskap eller lage selskapsstrategi uten en svært god forståelse for hvordan organisasjoner fungerer. Og en god forståelse for organisasjoner blir desto viktigere i en tid hvor globalisering, digitalisering og en rekke aspekter knyttet til bærekraft i økende grad preger samfunnet og livene våre.

  Organisasjonsteori er et omfattende fag med en lang historie. I dette emnet vil du bli kjent med helt sentrale begreper, konsepter og teorier innenfor faget. Mye av fokuset, særlig i semesteroppgaven og case-samlingene, vil være på å forstå, forklare og skape organisasjonsendring. Målet er nettopp at du skal tilegne deg en forståelse for hvordan organisasjoner fungerer som kan hjelpe deg videre, både på NHH og i arbeidslivet. En dag er det kanskje du som leder en organisasjon.

 • Læringsutbytte

  Ved emnets avslutning, vil studenten:

  Kunnskap

  • Ha kjennskap til grunnleggende begreper, konsepter og teorier innenfor organisasjonsteori
  • Ha kjennskap til sentrale utviklinger i organisasjonsteorifaget.
  • Ha en forståelse for hvordan omgivelser, inkludert bærekraftaspekter, kan påvirke organisasjoner.
  • Ha en forståelse for hvordan og hvorfor mange av nåtidens organisasjoner skiller seg fra organisasjoner fra det forrige århundret.
  • Ha god kjennskap til og forståelse for vanlige (i) årsaker bak, (ii) innhold i, og (iii) utfall av organisasjonsendring.

     Ferdigheter

  • Kunne knytte arbeidslivs- og organisasjonspraksis opp mot relevant organisasjonsteori.
  • Kunne anvende organisasjonsteori for å analysere og forklare ulike kjennetegn ved ulike organisasjoner.
  • Kunne anvende organisasjonsteori for å analysere og forklare ulike prosesser i organisasjoner.
  • Kunne formidle analyser som bygger på organisasjonsteori på en overbevisende måte.

    Generell kompetanse

  • Ha en forståelse for hvordan organisasjoner fungerer.
  • Kunne anvende relevante verktøy (begreper, konsepter og teorier) fra organisasjonsteori.
  • Kunne bidra med konstruktive innspill i diskurser knyttet til organisasjonsendring.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegget i SOL3 består av fire komponenter som supplerer hverandre for å gi studentene maksimalt utbytte av emnet.

  1. Kjernen i emnet er forelesningene. Forelesningene vil ta utgangspunkt i pensum i tillegg til relevante caser fra virkeligheten.
  2. Vi kommer til å ha to-tre casesamlinger. I løpet av disse samlingene vil studentene få delta aktivt i emnet gjennom å utføre praksisorienterte oppgaver sammen med andre studenter.
  3. Det blir en todelt semesteroppgave hvor studentene får utviklet sin forståelse for organisasjonsteori i forkant av eksamen.
  4. Emnet vil også ha en digital komponent, hvor ulike videoer og dokumenter som redegjør for informasjon om faget og drøfter caser og organisasjonsteori vil bli gjort tilgjengelig på Canvas. Merk samtidig at det oppmuntres til fysisk fremmøte ved NHH. Det innebærer at digitalt materiell vil være et godt supplement til undervisningene, men ikke en fullgod erstatning.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Studentene arbeider gruppevis med en semesteroppgave som leveres rundt halvveis i emnet (del 1) og mot slutten av semesteret (del 2). 

  Godkjente arbeidskrav etter høsten 2021 er fremdeles gyldig.

 • Vurderingsordning

  6 timers individuell skoleeksamen (digital).

  Dette emnet har også vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår) for studenter med gyldig arbeidskrav.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Litteratur

  Hovedboken i faget er Hvordan organisasjoner fungerer av Jacobsen og Thorsvik (femte utgave, Fagbokforlaget).

  I tillegg vil et utvalg av klassiske/sentrale artikler og ‘state-of-the-art’ artikler supplere denne hovedboken i noen av forelesningene. Disse blir gjort tilgjengelig på Canvas i god tid før de aktuelle forelesningene.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Alle skriftlige hjelpemidler tillatt (kategori 3)

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024

Emneansvarlig

Universitetslektor Christer A. Flatøy, Institutt for strategi og ledelse