Økonomisk styring

BED5 Økonomisk styring

Høst 2024

 • Innhold

  BED5 er et videregående emne i bedriftsøkonomi, og bygger på kunnskap fra flere bachelor emner som BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi, BED2 Finansregnskap, SOL3 Organisasjonsteori og er relatert til SOL4 Strategisk ledelse.

  I dette emnet fokuserer vi på hvordan beslutninger og styringssystemer kan øke verdiskapningen i ulike virksomheter. Emnet er delt i to hoveddeler med følgende tema:

  Del 1 Kalkyler og beslutninger

  • Estimering av kostnadsfunksjoner
  • Fordeling av inntekter og kostnader
  • Ulike kalkyler (selvkost, ABC, dekningsbidrag, target costing)
  • Bruk av kalkyleinformasjon i prisbeslutninger
  • Bruk av kalkyleinformasjon for andre typer av bedriftsøkonomiske beslutninger

  Del 2 Styringssystemer

  • Helhetlig virksomhetsstyring
  • Budsjettstyring
  • Styring gjennom organisasjonsstruktur
  • Flerdimensjonal styring (Balansert målstyring, kvalitetsstyring)
  • Produktivitetsmåling
  • Analyser av avvik i forhold til andre eller mot budsjett
  • Internprising
  • Resultatmåling

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  • Har god kunnskap om hvordan vi kan lage kostnadsfunksjoner.
  • Har god kunnskap om kalkulasjonssystemer for beslutningsformål.
  • Har god kunnskap om delene i et styringssystem.
  • Har god kunnskap om hvordan produktivitets- og markedsavvik kan måles.
  • Har kunnskap om ulike finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål.
  • Har god kunnskap om internprisingssystem.

  Ferdigheter

  • Kan estimere kostnadsfunksjoner.
  • Kan utforme og bruke kalkulasjonssystemer for beslutningsformål.
  • Kan utforme og bruke et styringssystem.
  • Kan måle og evaluere produktivitet og markedsavvik.
  • Kan utforme og bruke et internprisingssystem.

  Generell kompetanse

  • Kan kommunisere de ovennevnte elementene knyttet til kunnskap og ferdigheter.
  • Kan anvende denne innsikten på praktiske problemstillinger (case).

 • Undervisningsopplegg

  Primært vil undervisningen foregå med ordinære forelesninger på campus supplert med innleveringsoppgaver, oppgaveløsning under veiledning i grupper, og personlig veiledning av studentassistenter.

 • Anbefalte forkunnskaper

  BED2 og SOL3

 • Krav til forkunnskaper

  Kunnskaper tilsvarende BED1

 • Overlapping med andre emner

  BED5 tilsvarer BED040 Økonomisystemer og - styring (utgått emnekode) og kan ikke kombineres med BED040

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent 2 av 3 innleveringsoppgaver

 • Vurderingsordning

  4 timers skriftlig digital skoleeksamen.

  Det blir arrangert vurdering i BED5 høsten 2024 for studenter som har gyldige arbeidskrav. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskalaen A-F

 • Dataverktøy

  Excel

 • Litteratur

  Datar, S. M. og Rajan, M. V. (2021). Horngren's Cost Accounting - A Managerial Emphasis, Pearson.17. utgave

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (Kategori I)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Anita Meidell, RRR (hovedansvarlig)

Professor Trond Bjørnenak, RRR