Norwegian Language for Foreign Students level II

NOR11 Norwegian Language for Foreign Students level II

Vår 2024

 • Innhold

  NOR11 er det andre emnet i norsk språk. Emnet bygger på NOR10 (A1) og utvider studentenes kunnskaper og praktiske ferdigheter i norsk. I NOR11 diskuterer vi tema knyttet til norsk kultur, historie og samfunnsliv. Vi legger vekt på muntlig og skriftlig kommunikasjon. Det felles europeiske rammeverket for språk (CEFR) ligger til grunn for pensum, undervisningsaktiviteter og vurdering, slik at studentene skal nå nivå A2 i løpet av semesteret.

  Nivå: A2

 • Læringsutbytte

  Ved fullført emne skal studenten har tilegnet seg følgende

  Kunnskaper

  • Kunnskaper om dagligspråket i Norge.
  • Kunnskaper om de viktigste feiringene og helligdagene i Norge.
  • Noe kjennskap til norske tradisjoner og sosiale konvensjoner.
  • Noe kunnskap om norsk historie og hvordan det har påvirket dagens samfunn.

  Ferdigheter

  • Kan lese og forstå enkle tekster om kjente emner fra dagligliv og arbeidsliv.
  • Kan beskrive og presentere folk, boforhold, arbeidsforhold og daglige rutiner.
  • Kan legge frem egne meninger og enkle sammenligninger.
  • Kan samtale uforberedt om kjente emner.
  • Kan skrive enkle tekster med et grunnleggende, dagligdags vokabular.

  Generell kompetanse

  • Kan kommunisere på norsk på en enkel og direkte måte om kjente emner og aktiviteter.

 • Undervisningsopplegg

  • Forelesninger
  • Skriftlig gruppearbeid
  • Muntlig gruppearbeid
  • Individuelt skriftlig arbeid
  • Konversasjonsklasser

  Muntlig deltakelse spiller en svært viktig del i undervisningen og emnet stiller høye krav til aktiv deltakelse både individuelt og i grupper.

 • Krav til forkunnskaper

  NOR10, eller kunnskaper og ferdigheter på nivå A1 i CEFR.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  For å gå opp til eksamen kreves det at studentene har levert og fått godkjent 2 individuelle skriftlige oppgaver av fastsatt lengde og en grammatikktest.

  Merk: Det kan forekomme obligatoriske aktiviteter i emnet før den formelle påmeldingsfristen.

 • Vurderingsordning

  • Individuell digital skoleeksamen, 3 timer, (50%)
  • Individuell muntlig eksamen 20 min. (50 %) samtale på norsk

  Alle delene må bestås i samme semester. Ved gjentak må dermed alle delene bestås på nytt.

  Det blir ikke arrangert vurdering i NOR11 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Bruk av Canvas og internettverktøy knyttet til læreboken er integrert i undervisningen.

 • Litteratur

  Pensumliste publiseres i Canvas/Leganto.

  Tekster som blir delt ut under emnet, for eksempel aktuelle avisartikler (også tilgjengelig via læringsplattformen).

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én ordbok, norsk-norsk (kategori 1) 

   Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Universitetslektor Kari Johanne Oma, Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon.