Næringsøkonomi

ECO427 Næringsøkonomi

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Markeder med perfekt konkurranse eller monopol forekommer sjelden i virkeligheten. De fleste markeder er karakterisert ved (imperfekt) konkurranse mellom et fåtall bedrifter. I en slik situasjon vil det være strategisk interaksjon mellom bedrifter - en bedrifts strategivalg (f eks pris) påvirker lønnsomheten til andre bedrifter og dermed deres strategivalg. Kurset presenterer ulike teorier og modeller for imperfekt konkurranse (oligopol), hvor det fokuseres på sentrale strategiske variabler som prising, produktdifferensiering, etablering, FoU, markedsføring, etc. Følgende emner vil belyses i kurset:

  • Statisk oligopolteori (Bertrand, Cournot)
  • Dynamisk oligopolteori (repetert konkurranse og samarbeid)
  • Produktdifferensiering (horisontal og vertikal)
  • Etablering og strategiske bindinger
  • Vertikale restriksjoner (produsent-distributør)
  • Forskning og innovasjon
  • Markedsføring (reklame og bundling)
  • Konkurranse i mediemarkedet

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltagerne vil ved kursets avslutning

  • ha oversikt over ulike teorier og modeller for imperfekt konkurranse
  • forstå de grunnleggende trekkene ved tosidige markeder
  • forstå hvorfor bedrifter gjennom strategiske bindinger kan påvirke konkurrentenes handlinger

  Ferdigheter

  Deltakerne vil ved kursets avslutning

  • kunne anvende teoriene til å analysere konkurranseforhold i ulike næringer
  • kunne gi anbefalinger om prisstrategier overfor ulike kundegrupper i tosidige markeder
  • kunne gi anbefalinger om nærings- og konkurransepolitikk
  • kunne analysere virkningene av eksempelvis strategiske over- og underinvesteringer i forskning og utvikling

  Generell kompetanse

  Deltakerne vill ved kursets avslutning forstå

  • samspillet mellom samarbeidende og konkurrerende bedrifters strategiske valg, og hvordan de kan forbedre lønnsomheten gjennom å påvirke eget og konkurrerende bedrifters handlingsrom.
  • hvorfor konkurranseformen kan ha avgjørende betydning for hvordan bedrifter påvirkes av internasjonal handel og globalisering
  • de grunnleggende incentivene bedrifter har til (ikke) å differensiere seg langs ulike dimensjoner

 • Undervisningsopplegg

  • Plenumsforelesninger
  • Gjesteforelesninger
  • Oppgaveløsning

 • Krav til forkunnskaper

  Det forutsettes at studentene innehar grunnleggende kunnskap om differensiering og optimering. Videre bør studentene ha i innsikt i mikroøkonomi og imperfekt konkurranse.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To obligatoriske innleveringer som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsordning

  Skoleeksamen, 4 timer.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  • Belleflamme og Peitz (2015): Industrial Organization. Markers and Strategies. 2nd edition. Cambridge University Press. Utvalgte kapitler.
  • Utvalgte artikler og bokkapitler.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Hans Jarle Kind, Institutt for samfunnsøkonomi