Næringsøkonomi

ECO427 Næringsøkonomi

Høst 2021

 • Innhold

  Markeder med perfekt konkurranse eller monopol forekommer sjelden i virkeligheten. De fleste markeder er karakterisert ved (imperfekt) konkurranse mellom et fåtall bedrifter. I en slik situasjon vil det være strategisk interaksjon mellom bedrifter - en bedrifts strategivalg (f eks pris) påvirker lønnsomheten til andre bedrifter og dermed deres strategivalg. Kurset presenterer ulike teorier og modeller for imperfekt konkurranse (oligopol), hvor det fokuseres på sentrale strategiske variabler som prising, produktdifferensiering, etablering, FoU, markedsføring, etc. Følgende emner vil belyses i kurset:

   

  • Statisk oliopolteori (Bertrand, Cournot)
  • Dynamisk oligopolteori (repetert konkurranse og samarbeid)
  • Produktdifferensiering (horisontal og vertikal)
  • Etablering og strategiske bindinger
  • Vertikale restriksjoner (produsent-distributør)
  • Forskning og innovasjon
  • Markedsføring (reklame og bundling)
  • Konkurranse i mediemarkedet test

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltagerne vil ved kursets avslutning

  • ha oversikt over ulike teorier og modeller for imperfekt konkurranse
  • forstå de grunnleggende trekkene ved tosidige markeder
  • forstå hvorfor bedrifter gjennom strategiske bindinger kan påvirke konkurrentenes handlinger                                                                                                                                   

  Ferdigheter

  Deltakerne vil ved kursets avslutning

  • kunne anvende teoriene til å analysere konkurranseforhold i ulike næringer
  • kunne gi anbefalinger om prisstrategier overfor ulike kundegrupper i tosidige markeder
  • kunne gi anbefalinger om nærings- og konkurransepolitikk
  • kunne analysere virkningene av eksempelvis strategiske over- og underinvesteringer i forskning og utvikling

  Generell kompetanse

  Deltakerne vill ved kursets avslutning forstå

  • samspillet mellom samarbeidende og konkurrerende bedrifters strategiske valg, og hvordan de kan forbedre lønnsomheten gjennom å påvirke eget og konkurrerende bedrifters handlingsrom.
  • hvorfor konkurranseformen kan ha avgjørende betydning for hvordan bedrifter påvirkes av internasjonal handel og globalisering
  • de grunnleggende incentivene bedrifter har til (ikke) å differensiere seg langs ulike dimensjoner

 • Undervisningsopplegg

  • Plenumsforelesninger
  • Gjesteforelesninger
  • Oppgaveløsning

  Forelesningene vil filmes, slik at de som ikke er fysisk til stede kan følge live-streaming eller opptak av undervisningen. 

 • Krav til forkunnskaper

  Det forutsettes at studentene innehar grunnleggende kunnskap om matematisk analyse og optimering. Videre bør studenter i innsikt i mikroøkonomi og imperfekt konkurranse.

 • Krav til kursgodkjenning

  To obligatoriske innleveringer som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsform

  Individuell hjemmeeksamen, 4 timer.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  • Tirole, J., 1988. The Theory of Industrial Organization. MIT Press, Massachusetts.
  • Utvalgte artikler og bokkapitler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Kursansvarlig

Professor Hans Jarle Kind, Institutt for samfunnsøkonomi