Næringsøkonomi

ECO427 Næringsøkonomi

Vår 2019

 • Innhold

  Markeder med perfekt konkurranse eller monopol forekommer sjelden i virkeligheten. De fleste markeder er karakterisert ved (imperfekt) konkurranse mellom et fåtall bedrifter. I en slik situasjon vil det være strategisk interaksjon mellom bedrifter - en bedrifts strategivalg (f eks pris) påvirker lønnsomheten til andre bedrifter og dermed deres strategivalg. Kurset presenterer ulike teorier og modeller for imperfekt konkurranse (oligopol), hvor det fokuseres på sentrale strategiske variabler som prising, produktdifferensiering, etablering, FoU, markedsføring, etc. Følgende emner vil belyses i kurset:

   

  -Statisk oliopolteori (Bertrand, Cournot)

  -Dynamisk oligopolteori (repetert konkurranse og samarbeid)

  -Produktdifferensiering (horisontal og vertikal)

  -Etablering og strategiske bindinger

  -Vertikale restriksjoner (produsent-distributør)

  -Forskning og innovasjon

  -Markedsføring (reklame og bundling)

  -Konkurranse i mediemarkedet test

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Deltagerne vil ved kursets avslutning

  • ha oversikt over ulike teorier og modeller for imperfekt konkurranse
  • forstå de grunnleggende trekkene ved tosidige markeder
  • forstå hvorfor bedrifter gjennom strategiske bindinger kan påvirke konkurrentenes handlinger                                                                                                                                                                                   

   

  Ferdigheter

  Deltakerne vil ved kursets avslutning

  • kunne anvende teoriene til å analysere konkurranseforhold i ulike næringer
  • kunne gi anbefalinger om prisstrategier overfor ulike kundegrupper i tosidige markeder
  • kunne gi anbefalinger om nærings- og konkurransepolitikk
  • kunne analysere virkningene av eksempelvis strategiske over- og underinvesteringer i forskning og utvikling

  Generell kompetanse

  Deltakerne vill ved kursets avslutning forstå

  • samspillet mellom samarbeidende og konkurrerende bedrifters strategiske valg, og hvordan de kan forbedre lønnsomheten gjennom å påvirke eget og konkurrerende bedrifters handlingsrom.
  • hvorfor konkurranseformen kan ha avgjørende betydning for hvordan bedrifter påvirkes av internasjonal handel og globalisering
  • de grunnleggende incentivene bedrifter har til (ikke) å differensiere seg langs ulike dimensjoner

 • Undervisningsopplegg

  - Plenumsforelesninger

  - Gjesteforelesninger

  - Oppgaveløsning

 • Krav til forkunnskaper

  From fall 2015 the following prerequisites will apply: a) The students must have knowledge about calculus and economic optimization techniques equivalent to ECO401 or similar, for example MAT13. b) To take this course you should already have skills in microeconomics and imperfect competition, similar to those obtained from ECN401.

 • Krav til kursgodkjenning

  To obligatoriske innleveringer som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsform

  Skoleeksamen, skriftlig, 4 timer.

 • Karakterskala

  Karakterskala A - F.

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  • Tirole, J., 1988. The Theory of Industrial Organization. MIT Press, Massachusetts.
  • Utvalgte artikler og bokkapitler.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2019

Kursansvarlig

Professor Hans Jarle Kind, Institutt for samfunnsøkonomi