Næringsøkonomi

ECO427 Næringsøkonomi

Vår 2024

 • Innhold

  Markeder med perfekt konkurranse eller monopol forekommer sjelden i virkeligheten. De fleste markeder er karakterisert ved (imperfekt) konkurranse mellom et fåtall bedrifter. I en slik situasjon vil det være strategisk interaksjon mellom bedrifter - en bedrifts strategivalg (f eks pris) påvirker lønnsomheten til andre bedrifter og dermed deres strategivalg. Emnet presenterer ulike teorier og modeller for imperfekt konkurranse (oligopol), hvor det fokuseres på sentrale strategiske variabler som prising, produktdifferensiering, etablering, FoU, markedsføring, etc. Følgende temaer vil belyses i emnet:

  • Statisk oligopolteori (Bertrand, Cournot)
  • Dynamisk oligopolteori (repetert konkurranse og samarbeid)
  • Produktdifferensiering (horisontal og vertikal)
  • Etablering og strategiske bindinger
  • Vertikale restriksjoner (produsent-distributør)
  • Forskning og innovasjon
  • Markedsføring (reklame og bundling)
  • Konkurranse i mediemarkedet

 • Læringsutbytte

  Ved emnets avslutning, kan studenten:

  Kunnskap

  • gjøre rede for ulike teorier og modeller for imperfekt konkurranse
  • forklare de grunnleggende trekkene ved tosidige markeder
  • forklare hvordan bedrifter gjennom strategiske bindinger kan påvirke konkurrentenes handlinger                                                                                                                   

  Ferdigheter

  • anvende teoriene til å analysere konkurranseforhold i ulike næringer
  • gi anbefalinger om prisstrategier overfor ulike kundegrupper i tosidige markeder
  • gi anbefalinger om nærings- og konkurransepolitikk
  • analysere virkningene av eksempelvis strategiske over- og underinvesteringer i forskning og utvikling

  Generell kompetanse

  • forklare samspillet mellom samarbeidende og konkurrerende bedrifters strategiske valg, og hvordan de kan forbedre lønnsomheten gjennom å påvirke eget og konkurrerende bedrifters handlingsrom.
  • forklare hvorfor konkurranseformen kan ha avgjørende betydning for hvordan bedrifter påvirkes av internasjonal handel og globalisering
  • gjøre rede for de grunnleggende incentivene bedrifter har til (ikke) å differensiere seg langs ulike dimensjoner

 • Undervisningsopplegg

  Emnet består av plenumsforelesninger, gjesteforelesninger og oppgaveløsning.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det forutsettes at studentene innehar grunnleggende kunnskap om differensiering og optimering. Videre bør studentene ha i innsikt i mikroøkonomi og imperfekt konkurranse.

 • Krav til forkunnskaper

  Det forutsettes at studentene innehar grunnleggende kunnskap om differensiering og optimering. Videre bør studentene ha i innsikt i mikroøkonomi og imperfekt konkurranse.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To obligatoriske innleveringer som må godkjennes for å kunne gå opp til eksamen.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig skoleeksamen på papir, 4 timer.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle.

 • Litteratur

  • Belleflamme og Peitz (2015): Industrial Organization. Markers and Strategies. 2nd edition. Cambridge University Press. Utvalgte kapitler.
  • Utvalgte artikler og bokkapitler.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Hans Jarle Kind, Institutt for samfunnsøkonomi