Moderne regnskapsførsel i egen bedrift

RRR11 Moderne regnskapsførsel i egen bedrift

Høst 2022

 • Innhold

  Emnebeskrivelsen for høsten 2022 er under revisjon og vil bli publisert her når den er endelig vedtat.

   

 • Læringsutbytte

  En student som har fullført kurset;

  Kunnskap

  - kjenner hovedtrekkene i IT-baserte regnskapssystemer og norsk standard kontorammeplan

  - har kunnskaper om norske regler for merverdiavgift, lønn og arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

  - har detaljerte kunnskaper om forskjellene mellom finans- og skatteregnskapet

  - kjenner reglene i bokføringsloven og dokumentasjonskravene som muliggjør ekstern kontroll

  - kjenner hovedinnholdet i standarden God regnskapsføringsskikk

  - kjenner innholdet i Coso-modellen og prinsipper for internkontroll i sentrale bedriftsrutiner

  Ferdigheter

  - kan bistå bedrifter i å organisere regnskapsfunksjonen slik at ønsket kvalitet sikres gjennom gode rutiner og internkontroll

  - kan bygge fornuftige kontoplaner tilpasset bedriftens behov og utføre løpende bokføring av forretningstransaksjoner.

  - regnskapsføre med det elektroniske regnskapsprogrammet Visma eAccounting

  - kan utarbeide og sende inn terminvise pliktige oppgaver for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk

  - kan gjennomføre fullstendig årsavslutning med oppsett av et kvalitetssikret regnskap

  - kan foreta nødvendige beregninger for utfylling av skattemelding med pliktige vedlegg

  Generell kompetanse

  - kan formidle kompleks informasjon på en klar måte til brukere uten spesialisert regnskapsbakgrunn

  - kan planlegge og gjennomføre sammensatte arbeidsoppgaver ut fra gitte frister for ferdigstillelse

  - kan oppdatere sine kunnskaper om detaljert regnskaps-, skatte- og avgiftsregler som endres hyppig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesning 36 timer og assistert oppgavetrening 6 timer. Det planlegges en kombinasjon av forelesninger med fysisk oppmøte og noen som er rent digitale. Oppgavetreningen blir ikke filmet. Det blir heller ikke forelesninger med fysisk oppmøte som inneholder toveiskommunikasjon. Se oppdatert kursplan på Canvas.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at emnet BED2 Finansregnskap er tatt på forhånd.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer VOA037

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1 obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

 • Vurderingsordning

  3 timer digital skoleeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Elektronisk regnskapsprogram, regneark

 • Litteratur

  Obligatorisk pensum

  • Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein: Regnskapsorganisering - Virksomhetsstyring og intern kontroll. Cappelen Akademisk Forlag (siste utgave)
  • Oddbjørn Sættem: Videregående bokføring og årsavslutning. Los Forlag.(siste utgave) -Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. Los Forlag.(siste utgave)
  • Stoff som legges ut i Canvas

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022

Emneansvarlig

Oddbjørn Sættem, Associate Professor, Institutt for regnskap revisjon og rettsvitenskap.