Moderne regnskapsførsel i egen bedrift

RRR11 Moderne regnskapsførsel i egen bedrift

Vår 2020

 • Innhold

  Kurset tar for seg interne rutiner som må bygges opp for å kunne starte og drive økonomisk virksomhet effektivt og med god kontroll. I tillegg til interne utfordringer er det omfattende krav om jevnlig regnskapsrelatert rapportering til offentlige myndigheter. Både forretnings- og regnskapsrutinene blir stadig mer automatisert i moderne IT-systemer. I kurset skal studentene bruke programmet Visma eAccounting for å håndtere disse utfordringene i et nystiftet aksjeselskap. Kurset er nyttig for alle som skal starte ny økonomisk virksomhet.

  Det forutsettes at studentene på forhånd har tatt et innføringskurs i finansregnskap.

  1. Regnskapsorganisasjon

  - Formelle rammebetingelser

  - Bedriftens internkontroll: Behov, formål og ansvar

  - Komponentene i internkontrollen: Struktur, risikovurdering, kontrollaktiviteter, overvåking

  - Oppbygging av regnskapssystemet og spesielt om IT-baserte systemer

  - Kvalitetskrav til regnskapet

  - Regnskapsrutinene: Salgsrutinen, kjøpsrutinen, lagerrutinen, lønnsrutinen og bokføringen

  2. Bokføring og registrering

  - Kontosystemet, eksterne spesifikasjonskrav og interne ønsker

  - Dobbelt bokholderi-prinsippet og dagens IT-baserte systemer

  - Bokføring av kjøps-, salgs-, finansierings- og egenkapitaltransaksjoner

  - Nyttige registre

  - Bokføringsloven og dokumentasjonskravene, pluss standarden God regnskapsføringsskikk

  - Utarbeide terminvise pliktige offentlige oppgaver for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift / skattetrekk.

  3. Årsavslutningen og den eksterne rapporteringen

  Det regnskapsmessige årsavslutningsarbeidet gjennomgås med norske og internasjonale vurderingsregler, løsning av måleproblemer, presentasjonsmessige utfordringer og dokumentasjonskrav. Hovedtrekkene i dette vil være kjent fra kurset BED2, men bildet utfylles med flere detaljer i forhold til det produsentorienterte perspektivet. I tillegg blir de skattemessige vurderingsreglene gjennomgått og sammenlignet med regnskapsreglene. Metodikken i aksjeselskapenes elektroniske selvangivelse i Altinn forklares sammen med nødvendige beregninger for utfylling av ligningspapirene. Postene under gjennomgås.

  - Salg og kundefordringer

  - Kjøp, leverandørgjeld og varelager

  - Lønn, skyldig feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk

  - Tilvirkningskostnader og egentilvirket varelager

  - Kontraktstilvirkning

  - Anleggsmidler og av-/nedskriving

  - Aksjer, utbytte og kursendringer

  - Lån, renter og avdrag

  - Skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt

  - Resultatdisponeringen og egenkapitalpostene

 • Læringsutbytte

  En student som har fullført kurset;

  Kunnskap

  - kjenner hovedtrekkene i IT-baserte regnskapssystemer og norsk standard kontorammeplan

  - har kunnskaper om norske regler for merverdiavgift, lønn og arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

  - har detaljerte kunnskaper om forskjellene mellom finans- og skatteregnskapet

  - kjenner reglene i bokføringsloven og dokumentasjonskravene som muliggjør ekstern kontroll

  - kjenner hovedinnholdet i standarden God regnskapsføringsskikk

  - kjenner innholdet i Coso-modellen og prinsipper for internkontroll i sentrale bedriftsrutiner

  Ferdigheter

  - kan bistå bedrifter i å organisere regnskapsfunksjonen slik at ønsket kvalitet sikres gjennom gode rutiner og internkontroll

  - kan bygge fornuftige kontoplaner tilpasset bedriftens behov og utføre løpende bokføring av forretningstransaksjoner.

  - regnskapsføre med det elektroniske regnskapsprogrammet Visma eAccounting

  - kan utarbeide og sende inn terminvise pliktige oppgaver for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk

  - kan gjennomføre fullstendig årsavslutning med oppsett av et kvalitetssikret regnskap

  - kan foreta nødvendige beregninger for utfylling av skattemelding med pliktige vedlegg

   

  Generell kompetanse

  - kan formidle kompleks informasjon på en klar måte til brukere uten spesialisert regnskapsbakgrunn 

  - kan planlegge og gjennomføre sammensatte arbeidsoppgaver ut fra gitte frister for ferdigstillelse

  - kan oppdatere sine kunnskaper om detaljert regnskaps-, skatte- og avgiftsregler som endres hyppig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesning 33 timer, PC-lab 6 timer, assistert oppgavetrening 3 timer, mailbasert orakeltjeneste

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at emnet BED2 Finansregnskap er tatt på forhånd. 

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer VOA037

 • Krav til kursgodkjenning

  1 obligatorisk innleveringsoppgave som må være bestått for å kunne gå opp til eksamen

 • Vurderingsform

  Som følge av koronapandemien blir vurderingsformen som følger for våren 2020:

  Individuell hjemmeeksamen,3 timer, karakterskala bestått/ikke bestått

  Dato for eksamen er uendret

   

  Opprinnelig vurderingsform - tilbys ikke våren 2020:

  3 timer skriftlig skoleeksamen.

 • Karakterskala

  Karakterskala våren 2020 bestått/ikke bestått

  (Ordinært A - F)

 • Dataverktøy

  Elektronisk regnskapsprogram, regneark

 • Litteratur

  Obligatorisk pensum

  - Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein: Regnskapsorganisasjon. Cappelen Akademisk Forlag (siste utgave)

  - Oddbjørn Sættem: Videregående bokføring og årsavslutning. Los Forlag.(siste utgave)

  -Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. Los Forlag.(siste utgave)

   

  - Stoff som legges ut i Canvas

   

  Supplerende litteratur

  -Siri Helen Reidulff, Terje Tvedt og Tove-Gunn Moen: Bokføringsloven. Den norske Revisorforening

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2019

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Oddbjørn Sættem, Associate Professor, Institutt for regnskap revisjon og rettsvitenskap.