Moderne regnskapsførsel i egen bedrift

RRR11 Moderne regnskapsførsel i egen bedrift

Vår 2022

 • Innhold

  Kurset tar for seg interne rutiner som må bygges opp for å kunne starte og drive økonomisk virksomhet effektivt og med god kontroll. I tillegg til interne utfordringer er det omfattende krav om jevnlig regnskapsrelatert rapportering til offentlige myndigheter. Både forretnings- og regnskapsrutinene blir stadig mer automatisert i moderne IT-systemer. I kurset skal studentene bruke programmet Visma eAccounting for å håndtere disse utfordringene i et nystiftet aksjeselskap. Kurset er nyttig for alle som skal starte ny økonomisk virksomhet.

  Innhold:

  1. Regnskapsorganisasjon

  • Formelle rammebetingelser
  • Bedriftens internkontroll: Behov, formål og ansvar
  • Komponentene i internkontrollen: Struktur, risikovurdering, kontrollaktiviteter, overvåking
  • Oppbygging av regnskapssystemet og spesielt om IT-baserte systemer
  • Kvalitetskrav til regnskapet
  • Regnskapsrutinene: Salgsrutinen, kjøpsrutinen, lagerrutinen, lønnsrutinen og bokføringen

  2. Bokføring og registrering

  • Kontosystemet, eksterne spesifikasjonskrav og interne ønsker
  • Dobbelt bokholderi-prinsippet og dagens IT-baserte systemer
  • Bokføring av kjøps-, salgs-, finansierings- og egenkapitaltransaksjoner
  • Nyttige registre
  • Bokføringsloven og dokumentasjonskravene, pluss standarden God regnskapsføringsskikk
  • Utarbeide terminvise pliktige offentlige oppgaver for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift / skattetrekk.

  3. Årsavslutningen og den eksterne rapporteringen

  Det regnskapsmessige årsavslutningsarbeidet gjennomgås med norske og internasjonale vurderingsregler, løsning av måleproblemer, presentasjonsmessige utfordringer og dokumentasjonskrav. Hovedtrekkene i dette vil være kjent fra kurset BED2, men bildet utfylles med flere detaljer i forhold til den praktiske gjennomføringen. I tillegg blir de skattemessige vurderingsreglene gjennomgått og sammenlignet med regnskapsreglene. Metodikken i aksjeselskapenes elektroniske skattemelding i Altinn forklares sammen med nødvendige beregninger for utfylling av pliktige vedlegg.

  Postene under gjennomgås.

  • Salg og kundefordringer
  • Kjøp og leverandørgjeld
  • Lønn, skyldig feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
  • Varekjøp og varelager i handelsbedrifter
  • Kostnader og varelager i produksjonsbedrifter
  • Anleggsmidler som må avskrives
  • Aksjeinvesteringer
  • Lån, renter og avdrag
  • Skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt
  • Resultatdisponeringen og egenkapitalpostene

 • Læringsutbytte

  En student som har fullført kurset;

  Kunnskap

  - kjenner hovedtrekkene i IT-baserte regnskapssystemer og norsk standard kontorammeplan

  - har kunnskaper om norske regler for merverdiavgift, lønn og arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

  - har detaljerte kunnskaper om forskjellene mellom finans- og skatteregnskapet

  - kjenner reglene i bokføringsloven og dokumentasjonskravene som muliggjør ekstern kontroll

  - kjenner hovedinnholdet i standarden God regnskapsføringsskikk

  - kjenner innholdet i Coso-modellen og prinsipper for internkontroll i sentrale bedriftsrutiner

  Ferdigheter

  - kan bistå bedrifter i å organisere regnskapsfunksjonen slik at ønsket kvalitet sikres gjennom gode rutiner og internkontroll

  - kan bygge fornuftige kontoplaner tilpasset bedriftens behov og utføre løpende bokføring av forretningstransaksjoner.

  - regnskapsføre med det elektroniske regnskapsprogrammet Visma eAccounting

  - kan utarbeide og sende inn terminvise pliktige oppgaver for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk

  - kan gjennomføre fullstendig årsavslutning med oppsett av et kvalitetssikret regnskap

  - kan foreta nødvendige beregninger for utfylling av skattemelding med pliktige vedlegg

   

  Generell kompetanse

  - kan formidle kompleks informasjon på en klar måte til brukere uten spesialisert regnskapsbakgrunn 

  - kan planlegge og gjennomføre sammensatte arbeidsoppgaver ut fra gitte frister for ferdigstillelse

  - kan oppdatere sine kunnskaper om detaljert regnskaps-, skatte- og avgiftsregler som endres hyppig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesning 36 timer og assistert oppgavetrening 6 timer. Det planlegges en kombinasjon av forelesninger med fysisk oppmøte og noen som er rent digitale. Se oppdatert kursplan på Canvas.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at emnet BED2 Finansregnskap er tatt på forhånd. 

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer VOA037

 • Krav til kursgodkjenning

  1 obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

 • Vurderingsordning

  3 timer skriftlig hjemmeeksamen.

  Eksamen vil for høsten 2021 være hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Elektronisk regnskapsprogram, regneark

 • Litteratur

  Obligatorisk pensum

  • Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein: Regnskapsorganisering - Virksomhetsstyring og intern kontroll. Cappelen Akademisk Forlag (siste utgave)
  • Oddbjørn Sættem: Videregående bokføring og årsavslutning. Los Forlag.(siste utgave) -Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. Los Forlag.(siste utgave)
  • Stoff som legges ut i Canvas

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Kursansvarlig

Oddbjørn Sættem, Associate Professor, Institutt for regnskap revisjon og rettsvitenskap.