Moderne regnskapsførsel i egen bedrift

RRR11 Moderne regnskapsførsel i egen bedrift

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Emnet tar for seg interne rutiner som må bygges opp for å kunne starte og drive økonomisk virksomhet effektivt og med god kontroll. I tillegg til interne utfordringer er det omfattende krav om jevnlig regnskapsrelatert rapportering til offentlige myndigheter. Både forretnings- og regnskapsrutinene blir stadig mer automatisert i moderne IT-systemer. I emnet skal studentene bruke programmet Visma eAccounting for å håndtere disse utfordringene i et nystiftet aksjeselskap. Emnet er nyttig for alle som skal starte ny økonomisk virksomhet. Innhold:

  1. Regnskapsorganisasjon

  • Formelle rammebetingelser
  • Bedriftens internkontroll: Behov, formål og ansvar
  • Komponentene i internkontrollen: Struktur, risikovurdering, kontrollaktiviteter, overvåking
  • Oppbygging av regnskapssystemet og spesielt om IT-baserte systemer
  • Kvalitetskrav til regnskapet
  • regnskapsrutinene: Salgsrutinen, kjøpsrutinen, lagerrutinen, lønnsrutinen og bokføringen

  2. Bokføring og registrering

  • Kontosystemet, eksterne spesifikasjonskrav og interne ønsker
  • Dobbelt bokholderi-prinsippet og dagens IT-baserte systemer
  • Bokføring av kjøps-, salgs-, finansierings- og egenkapitaltransaksjoner
  • Nyttige registre
  • Bokføringsloven og dokumentasjonskravene, pluss standarden God regnskapsføringsskikk
  • Utarbeide terminvise pliktige offentlige oppgaver for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift / skattetrekk.

  3. Årsavslutningen og den eksterne rapporteringen

  Det regnskapsmessige årsavslutningsarbeidet gjennomgås med norske og internasjonale vurderingsregler, løsning av måleproblemer, presentasjonsmessige utfordringer og dokumentasjonskrav. Hovedtrekkene i dette vil være kjent fra kurset BED2, men bildet utfylles med flere detaljer i forhold til den praktiske gjennomføringen. I tillegg blir de skattemessige vurderingsreglene gjennomgått og sammenlignet med regnskapsreglene. Metodikken i aksjeselskapenes elektroniske skattemelding i Altinn forklares sammen med nødvendige beregninger for utfylling av pliktige vedlegg.

  Postene under gjennomgås.

  • Salg og kundefordringer
  • Kjøp og leverandørgjeld
  • Lønn, skyldig feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
  • Varekjøp og varelager i handelsbedrifter
  • Kostnader og varelager i produksjonsbedrifter
  • Anleggsmidler som må avskrives
  • Aksjeinvesteringer
  • Lån, renter og avdrag
  • Skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt
  • Resultatdisponeringen og egenkapitalpostene

 • Læringsutbytte

  En student som har fullført emnet;

  Kunnskap

  - kjenner hovedtrekkene i IT-baserte regnskapssystemer og norsk standard kontorammeplan

  - har kunnskaper om norske regler for merverdiavgift, lønn og arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

  - har detaljerte kunnskaper om forskjellene mellom finans- og skatteregnskapet

  - kjenner reglene i bokføringsloven og dokumentasjonskravene som muliggjør ekstern kontroll

  - kjenner hovedinnholdet i standarden God regnskapsføringsskikk

  - kjenner innholdet i Coso-modellen og prinsipper for internkontroll i sentrale bedriftsrutiner

  Ferdigheter

  - kan bistå bedrifter i å organisere regnskapsfunksjonen slik at ønsket kvalitet sikres gjennom gode rutiner og internkontroll

  - kan bygge fornuftige kontoplaner tilpasset bedriftens behov og utføre løpende bokføring av forretningstransaksjoner.

  - regnskapsføre med det elektroniske regnskapsprogrammet Visma eAccounting

  - kan utarbeide og sende inn terminvise pliktige oppgaver for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk

  - kan gjennomføre fullstendig årsavslutning med oppsett av et kvalitetssikret regnskap

  - kan foreta nødvendige beregninger for utfylling av skattemelding med pliktige vedlegg

  Generell kompetanse

  - kan formidle kompleks informasjon på en klar måte til brukere uten spesialisert regnskapsbakgrunn

  - kan planlegge og gjennomføre sammensatte arbeidsoppgaver ut fra gitte frister for ferdigstillelse

  - kan oppdatere sine kunnskaper om detaljert regnskaps-, skatte- og avgiftsregler som endres hyppig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesning 36 timer og assistert oppgavetrening 6 timer. Det planlegges en kombinasjon av forelesninger med fysisk oppmøte og noen som er rent digitale. Oppgavetreningen blir ikke filmet. Det blir heller ikke forelesninger med fysisk oppmøte som inneholder toveiskommunikasjon. Se oppdatert emneplan på Canvas.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at emnet BED2 Finansregnskap er tatt på forhånd.

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer VOA037

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1 obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen

 • Vurderingsordning

  3 timer individuel digital skoleeksamen.

  RRR11 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Elektronisk regnskapsprogram, regneark

 • Litteratur

  Obligatorisk pensum

  • Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein: Regnskapsorganisering - Virksomhetsstyring og intern kontroll. Cappelen Akademisk Forlag (siste utgave)
  • Oddbjørn Sættem: Videregående bokføring og årsavslutning. Los Forlag.(siste utgave) -Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. Los Forlag.(siste utgave)
  • Stoff som legges ut i Canvas

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator  

  Én tospråklig ordbok (kategori 1)

  Følgende verk i kategori 2

  • Norske lover og forskrifter

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023

Emneansvarlig

Oddbjørn Sættem, Associate Professor, Institutt for regnskap revisjon og rettsvitenskap.