Moderne regnskapsførsel i egen bedrift

RRR11 Moderne regnskapsførsel i egen bedrift

Høst 2024

 • Innhold

  Emnet tar for seg interne rutiner som må bygges opp for å kunne starte og drive økonomisk virksomhet effektivt og med god kontroll. I tillegg til interne utfordringer er det omfattende krav om jevnlig regnskapsrelatert rapportering til offentlige myndigheter. Både forretnings- og regnskapsrutinene blir stadig mer automatisert i moderne IT-systemer. I emnet skal studentene bruke et regneark for å håndtere disse utfordringene i et nystiftet aksjeselskap. Regnearket vil danne bakgrunn for sammenligninger med elektroniske regnskapsprogrammer fra IT-leverandører. Emnet er nyttig for alle som skal starte ny økonomisk virksomhet. Innhold:

  1. Regnskapsorganisasjon

  • Formelle rammebetingelser
  • Bedriftens internkontroll: Behov, formål og ansvar
  • Komponentene i internkontrollen: Struktur, risikovurdering, kontrollaktiviteter, overvåking
  • Oppbygging av regnskapssystemet og spesielt om IT-baserte systemer
  • Kvalitetskrav til regnskapet
  • regnskapsrutinene: Salgsrutinen, kjøpsrutinen, lagerrutinen, lønnsrutinen og bokføringen

  2. Bokføring og registrering

  • Kontosystemet, eksterne spesifikasjonskrav og interne ønsker
  • Dobbelt bokholderi-prinsippet og dagens IT-baserte systemer
  • Bokføring av kjøps-, salgs-, finansierings- og egenkapitaltransaksjoner
  • Nyttige registre
  • Bokføringsloven og dokumentasjonskravene, pluss standarden God regnskapsføringsskikk
  • Utarbeide terminvise pliktige offentlige oppgaver for merverdiavgift og arbeidsgiveravgift / skattetrekk.

  3. Årsavslutningen og den eksterne rapporteringen

  Det regnskapsmessige årsavslutningsarbeidet gjennomgås med norske og internasjonale vurderingsregler, løsning av måleproblemer, presentasjonsmessige utfordringer og dokumentasjonskrav. Hovedtrekkene i dette vil være kjent fra emnet BED2, men bildet utfylles med flere detaljer i forhold til den praktiske gjennomføringen. I tillegg blir de skattemessige vurderingsreglene gjennomgått og sammenlignet med regnskapsreglene. Metodikken i aksjeselskapenes elektroniske skattemelding i Altinn forklares sammen med nødvendige beregninger for utfylling av meldingen.

  Postene under gjennomgås.

  • Salg og kundefordringer
  • Kjøp og leverandørgjeld
  • Lønn, skyldig feriepenger, arbeidsgiveravgift og skattetrekk
  • Varekjøp og varelager i handelsbedrifter
  • Kostnader og varelager i produksjonsbedrifter
  • Anleggsmidler som må avskrives
  • Aksjeinvesteringer
  • Lån, renter og avdrag
  • Skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt
  • Resultatdisponeringen og egenkapitalpostene

 • Læringsutbytte

  En student som har fullført emnet;

  Kunnskap

  - kjenner kravene som bokføringsloven stiller til moderne regnskapssystemer

  - har kunnskaper om norske regler for merverdiavgift, lønn og arbeidsgiveravgift, feriepenger og skattetrekk

  - har detaljerte kunnskaper om forskjellene mellom finans- og skatteregnskapet

  - kjenner reglene i bokføringsloven og dokumentasjonskravene som muliggjør ekstern kontroll

  - kjenner hovedinnholdet i standarden God regnskapsføringsskikk

  - kjenner innholdet i Coso-modellen og prinsipper for internkontroll i sentrale bedriftsrutiner

  -forstår betydningen av etiske verdier med økonomisk kriminalitet som bakteppe

  Ferdigheter

  - kan bistå bedrifter i å organisere regnskapsfunksjonen slik at ønsket kvalitet sikres gjennom gode rutiner og internkontroll

  - kan bygge fornuftige kontoplaner tilpasset bedriftens behov og utføre løpende bokføring av forretningstransaksjoner.

  - kan regnskapsføre med et egenkonstruert regneark og overføre dette til elektroniske regnskapsprogrammer 

  - kan utarbeide og sende inn terminvise pliktige oppgaver for merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og skattetrekk

  - kan gjennomføre fullstendig årsavslutning med oppsett av et kvalitetssikret regnskap

  - kan foreta nødvendige beregninger som er nødvendige for skattemeldingen 

   

  Generell kompetanse

  - kan formidle kompleks informasjon på en klar måte til brukere uten spesialisert regnskapsbakgrunn 

  - kan planlegge og gjennomføre sammensatte arbeidsoppgaver ut fra gitte frister for ferdigstillelse

  - kan oppdatere sine kunnskaper om detaljerte regnskaps-, skatte- og avgiftsregler som endres hyppig

 • Undervisningsopplegg

  Forelesning 36 timer og assistert oppgavetrening 6 timer. Det planlegges en kombinasjon av forelesninger med fysisk oppmøte og noen som er rent digitale. Oppgavetreningen blir ikke filmet. Det blir heller ikke forelesninger med fysisk oppmøte som inneholder toveiskommunikasjon. Se oppdatert emneplan på Canvas.

 • Adgangsbegrensing

  Ingen adgangbegrensing.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det anbefales at emnet BED2 Finansregnskap er tatt på forhånd. 

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer VOA037

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Én obligatorisk innleveringsoppgave som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

  Studentene skal bruke et regneark i arbeidskravet for selv å konstruere et regnskapssystem som tilfredsstiller kravene i bokføringsloven.

 • Vurderingsordning

  3 timer individuel digital skoleeksamen med tilgang til Excel.

  Dette emnet har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår). 

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  Elektronisk regnskapsprogram, regneark

 • Litteratur

  Obligatorisk pensum

  • Tove-Gunn Moen og Bjørgunn Havstein: Regnskapsorganisering - Virksomhetsstyring og intern kontroll. Cappelen Akademisk Forlag (siste utgave)
  • Oddbjørn Sættem: Videregående bokføring og årsavslutning. Los Forlag.(siste utgave) -Oddbjørn Sættem: Bedriftens finansregnskap. Det analytiske brukerperspektivet. Los Forlag.(siste utgave)
  • Stoff som legges ut i Canvas

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator   

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

  Følgende verk i kategori 2

  • Norske lover og forskrifter

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024.

Emneansvarlig

Oddbjørn Sættem (kontaktperson), Associate Professor, Institutt for regnskap revisjon og rettsvitenskap.

Ståle Christensen, Universitetslektor II Institutt for regnskap, revisjon og rettsvitenskap, partner KPMG.