Matematisk statistikk

MAT12 Matematisk statistikk

 • Innhold

  Innhold

  - Stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger: en- og flerdimensjonale

  - Transformasjoner av variable og konvolusjon; momenter

  - Spesielle fordelinger: Normal, eksponensiell, Gamma, Beta, t, F og kjikvadrat.

  - Konvergenstyper: i sannsynlighet, i fordeling; Store talls lov og normaltilnærming

  - Estimering: Maximum likelihood prinsippet, konsistens og effisiens

  - Hypotesetesting: Likelihood ratio prinsippet

  - Bayesianske metoder

  In English:

  - Stochastic variables, probability distributions: univariate and multivariate

  - Transformations of variables, convolutions; moments
  Special distributions: Normal, exponential, Gamma, Beta, t, F and chi-square

  - Modes of convergence: in probability, in distribution; Law of large numbers and normal approximation.

  - Estimation: The maximum likelihood principle, consistency and efficiency

  - Hypothesis testing: The likelihood ratio principle

  - Bayesian methods

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  I kurset utvikles statistisk teori og prinsipper for statistisk inferens.

  Etter å ha fullført kurset skal en student:

  • Ha et solid grunnlag for stokastisk modellering i økonomi og for dataanalyse knyttet til slike modeller, dvs. økonometri
  • Ha innsyn i teorigrunnlaget for de statistiske metoder som studentene møter i de obligatoriske kurs i statistikk
  • Bli forberedt til en raskere progresjon i metode i et senere Masterstudium

  Learning Outcomes

  In this course statistic theory and principles for statistical inference are developed.

  After completion of the course a student will:

  • Have a solid foundation for stochastic modeling in economics and for data analysis connected to such models, i.e., econometrics
  • Have insight into the theoretical foundation for the statistical methods which students meet in the compulsory courses in statistics
  • Be prepared for a swifter progression in a later Master program

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset gis i høstsemesteret og har en ramme på 7.5 studiepoeng. Undervisningen gis i form av forelesninger i plenum, antatt ramme 36+9=45 fordelt på teori og oppgaveregning. Kurset omfatter to innleveringer, hvorav en er obligatorisk og må være godkjent før eksamen.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  MET040/MET2 - Statistikk for økonomer (absolutt); MAT015 - Matematisk analyse og differensiallikninger (anbefalt)

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT013

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  En obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent før eksamen

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  5-timers skriftlig eksamen

 • Karakterskala

  Karakterskala

  Karakterskala A - F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  Ingen

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst.

 • Litteratur

  Litteratur

  (HT) Hogg and Tanis: Probability and statistical inference 8ed, Prentice Hall, 2010 (7ed er også mulig å bruke)

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Jonas Andersson, Institutt for foretaksøkonomi.