Matematisk statistikk

MAT12 Matematisk statistikk

Høst 2024

 • Innhold

  Emnet omhandler sannsynlighetsteori og metoder for statistisk inferens og er forberedende for videre studier i business analytics, økonometri og statistikk. Statistikkverktøyet R brukes i emnet.

  • Stokastiske variable, sannsynlighetsfordelinger: en- og flerdimensjonale
  • Transformasjoner av variable; momenter
  • Spesielle fordelinger: Normal, eksponensiell, Gamma, Beta, t, F og kjikvadrat.
  • Konvergenstyper: i sannsynlighet, i fordeling; Store talls lov og normaltilnærming
  • Samplefordeling
  • Estimering: Maximum likelihood prinsippet, konsistens og effisiens
  • Hypotesetesting: Likelihood ratio prinsippet
  • Bayesianske metoder

 • Læringsutbytte

  Kunnskaper 

  Etter å ha fullført emnet har en student

  • innsyn i teorigrunnlaget for de statistiske metoder som studentene møter i de obligatoriske emner i statistikk
  • kunnskaper til å løse statistiske problemer som ikke har en ferdig løsning i grunnleggende tekstbøker i økonomisk statistikk

  Ferdigheter 

  Etter å ha fullført emnet kan en student

  • formulere en stokastisk modell basert på et gitt beslutningsproblem
  • tilpasse denne modellen til et datasett
  • evaluere usikkerheten i tilpasningen

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet er en student forberedt til

  • en raskere progresjon i metode i et senere masterstudium
  • å lese mer avanserte artikler i økonomiske journaler, spesielt med hensyn på økonometri

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningen gis i form av forelesninger i plenum, fordelt på teori, eksempler og oppgaveregning.

 • Anbefalte forkunnskaper

  MAT10 Analyse og lineær algebra

 • Krav til forkunnskaper

  MET040/MET2 - Statistikk for økonomer

 • Overlapping med andre emner

  Tilsvarer MAT013

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  En obligatorisk innleveringsoppgave må være godkjent før eksamen.

 • Vurderingsordning

  5-timers skriftlig skoleeksamen (penn og papir).

  Emnet har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår).

 • Vurderingsuttrykk

  A - F

 • Dataverktøy

  R

 • Litteratur

  (HT) Hogg, Tanis and Zimmerman: Probability and statistical inference 9ed, Pearson, 2015 (8ed, Prentice Hall, 2010, av Hogg og Tanis er også mulig å bruke)

 • Hjelpemidler til eksamen

  Kalkulator 

   Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

   Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2024

Emneansvarlig

Professor Jonas Andersson, Institutt for foretaksøkonomi.