Markedsføring

SOL2 Markedsføring

 • Innhold

  Innhold

  Kurset gir en innføring i sentrale begreper, teorier og metoder, som i neste omgang anvendes på et reelt markedføringsproblem i en norsk bedrift. Etiske utfordringer diskuteres i tilknytning til alle sentrale temaområder og utgjør en integrert del av caseoppgavene.

  This is an introductory course in marketing management. Basic concepts, theories and methods of marketing are discussed and subsequently applied on relevant Norwegian and international cases. Ethical challenges are discussed as an integrated element of each topic and casework.

  Forelesningene vil bli konsentrert om følgende emner:

  • Markedsføring som begrep, praksis og fagområde
  • Kundeatferd
  • Markedsanalyse
  • Markedsføringens strategiske forankring
  • Kategorivalg, markedssegmentering og målgruppevalg
  • Posisjonering
  • Produkt- og innovasjonsbeslutninger
  • Prisbeslutninger
  • Kommunikasjonsplanlegging
  • Ledelse av verdikjeden
  • Markedsplanlegging og monitorering
  • Etikk og samfunnsansvar
  • Juridisk rammebetingelser

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene kjennskap til sentrale begreper, teorier og metoder innen markedsføringsfaget. Videre skal studentene kunne anvende teoriene og metodene på praktiske markedsføringsproblemer.

  Students should develop an understanding of basic concepts, theories and methods in marketing, and develop skills in applying these on practical marketing problems.

  Kunnskap - kandidaten

  • Har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor markedsføring
  • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor markedsføring
  • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor markedsføring
  • Har kunnskap om markedsføringsfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet

  Ferdigheter - kandidaten

  • Kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • Kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • Kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

  Generell kompetanse - kandidaten

  • Har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
  • Kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • Kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor markedsføring og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  I første del av kurset er fokus rettet mot grunnleggende begreper, teorier og metoder i faget. Denne bolken undervises i form av plenumforelesninger og «spørsmål-og-svar»-sesjoner, og avsluttes med en multiple choice eksamen. Deretter utdeles caset som studentene skal jobbe med i grupper på 3-4 studenter. Her skal studentene anvende teorier og metoder på en aktuell markedsføringsutfordring i en norsk bedrift. I forkant av prosjektarbeidet gjennomgås tidligere eksempler på gode (og svake) prosjektoppgaver. Gruppene følges opp med veiledning underveis i prosjektarbeidet.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer SOL010. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Multiple-choice test

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Karakterfastsettelsen er basert på muntlig presentasjon og diskusjon av et gruppebasert prosjektarbeid (teller 100%). I forkant av muntlig eksamen leveres et skriftlig utkast til presentasjon av prosjektarbeidet. Dette dokumentet teller ikke som et selvstendig arbeid, men er en hjelp for sensorene i forberedelsene til utspørringen. Prosjektarbeidet og muntlig eksamen er gruppebasert (3-4 studenter) og alle gruppemedlemmene gis samme karakter. Karakteren meddeles umiddelbart etter høringen, etter en kort rådføring sensorene imellom. Det gis anledning til å stille spørsmål til vurderingen. Karakteren ved muntlig eksamen kan ikke påklages.

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A-F

 • Dataverktøy

  Dataverktøy

  itslearning

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst.

 • Litteratur

  Litteratur

  Supphellen, M., Thorbjørnsen, H., & Troye, S.V. (2014). Markedsføring: Verdibasert forventningsledelse, Fagbokforlaget.

  Utvalgte artikler. Publiseres eller deles ut i løpet av semesteret

  Alternativ litteratur:

  Kotler, P. & Keller, K.L. (2011), Marketing Management, 14. utg., Prentice-Hall.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Professor Magne Supphellen, Institutt for strategi og ledelse.