Markedsføring

SOL2 Markedsføring

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Kurset gir en innføring i sentrale begreper, teorier og metoder, som i neste omgang anvendes på reelle markedføringsproblemer i norske og internasjonale bedrifter. Etiske utfordringer diskuteres i tilknytning til alle sentrale temaområder og utgjør en integrert del av kurset.

  Forelesningene vil bli konsentrert om følgende emner:

  • Markedsføring som begrep, praksis og fagområde
  • Subjektiv kvalitet, tilfredshet, eksplisitte og implistitte holdninger, kundeatferd og lojalitet
  • Markedsanalyse
  • Markedsføringens strategiske forankring
  • Kategorivalg, markedssegmentering og målgruppevalg
  • Posisjonering
  • Produkt- og innovasjonsbeslutninger
  • Prisbeslutninger
  • Kommunikasjonsplanlegging
  • Ledelse av verdikjeden
  • Markedsplanlegging og monitorering
  • Etikk og samfunnsansvar
  • Juridisk rammebetingelser

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene kjennskap til sentrale begreper, teorier og metoder innen markedsføringsfaget. Videre skal studentene kunne anvende teoriene og metodene på praktiske markedsføringsproblemer.

  Kunnskap - kandidaten

  • har bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor markedsføring
  • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor markedsføring
  • kan oppdatere sin kunnskap innenfor markedsføring
  • har kunnskap om markedsføringsfagets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
  • kjenner til hvordan markedsføringsaktiviteter kan gjennomføres på en etisk forsvarlig måte slik at aktivitetene ivaretar bedriftens interesser og samfunnsansvar, samt fremmer FNs bærekraftsmål

  Ferdigheter - kandidaten

  • kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
  • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
  • kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling
  • kan beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer

  Generell kompetanse - kandidaten

  • har innsikt i relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger
  • kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, som tar hensyn til bærekraft og er i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig og muntlig.
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor markedsføring og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

 • Undervisningsopplegg

  I første del av kurset er fokus rettet mot grunnleggende begreper, teorier og metoder i faget. Denne bolken undervises i form av plenumforelesninger, små case øvelser som en del av forelesningen og «spørsmål-og-svar»-sesjoner. Deretter gis det mer anvendte forelesninger der studentene vil se relevansen av teorien i kurset første del. Kurset avsluttes med en obligatorisk dynamisk simuleringsoppgave der de får praktisk anvendelse av pensum i faget.

 • Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer SOL010. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Delta i et eksperiment og gjennomføre en simuleringsoppgave (grupper av 3-4 studenter).

  Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) gjelder bare for ett semester. Studenter med Godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) fra tidligere semester må få godkjent obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) på nytt.

 • Vurderingsordning

  Bokmål:

  Vurderingsformen i SOL2 er todelt:

  1. En gruppebasert videopresentasjon som oppsummerer og reflekterer rundt gjennomførte simuleringer i kurset (teller 25 % av karakteren). Gruppene skal være identiske med de som gjennomførte simuleringsoppgave.
  2. En gruppebasert hjemmeeksamen av 5 dagers varighet (teller 75 % av karakteren). Utlevering kl. 09:00 mandag i eksamensuken og innlevering kl. 14:00 fredag. 3-4 studenter i hver gruppe.

  Begge vurderingselementer må avlegges i samme semester. 

  SOL2 har ikke vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  canvas

 • Litteratur

  Supphellen, M., Thorbjørnsen, H., & Troye, S.V. (2014). Markedsføring: Verdibasert forventningsledelse, Fagbokforlaget.

  Utvalgte artikler. Publiseres på Canvas i løpet av semesteret

  Alternativ litteratur:

  Kotler, P., Keller, K.L. & Chernev, A. (2021), Marketing Management, Global Edition, 16th Edition, Pearson.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Alexander Hem, Institutt for strategi og ledelse.