Management Consulting

SOL12 Management Consulting

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  • Hva er management consulting?
  • Plan for (design) management consulting
  • Tre modeller i management consulting
  • Hva konsulent og klient ikke vet om hverandre i utgangspunktet men som de bør avklare (antagelser)
  • Relasjonen mellom konsulent og klient
  • Problemformulering
  • Problemløsning og iverksetting
  • Management consulting ved organisasjonsendringer
  • Hvordan håndtere motstand mot endringer?
  • Hvordan mobilisere oppslutning om endringer?

 • Læringsutbytte

  Kurset sikter mot å dyktiggjøre deltakerne i rollen som konsulent i hans/hennes arbeid med å kommunisere med og gi råd til organisasjoner og ledere (klienter) på en effektiv måte.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  • Ha kunnskap om hva det vi si å ivareta klientens interesser.
  • Ha innsikt i hvordan konsulenten bygger en god relasjon til klienten.
  • Kunne anvende tre ulike modeller for å gi hensiktsmessige råd til klienten.
  • Forstå hvordan konsulenten skal gi hensiktsmessige råd ved endringer knyttet til klientens organisasjon.

 • Undervisningsopplegg

  Undervises på norsk om våren og på engelsk om høsten. Forelesninger inkludert gjesteforelesninger samt gruppearbeid med hovedvekt på arbeid med caseoppgaver. Gruppene presenterer gruppearbeid i plenum og leder diskusjon. Besvarelse av caseoppgaver inngår i hjemmeeksamen. Gruppene arbeider med hjemmeeksamen i løpet av kurset og får skriftlig og muntlig tilbakemelding på utkast til hjemmeeksamen.

 • Overlapping med andre emner

  Kurset tilsvarer VOA033. Det gis ikke uttelling for begge kurs.

 • Krav til kursgodkjenning

  • Til stede minst 80% av antall ganger med undervisning.
  • Deltakelse i gruppearbeid, presentasjon av gruppearbeid i plenum samt ledelse av diskusjon. Ved fravær fra gruppepresentasjon samt ledelse av diskusjon i plenum stilles krav om skriving og innlevering av et essay som skal godkjennes av foreleser.
  • Innleveringer av utkast til hjemmeoppgaven som skrives i grupper på 4-5 deltakere. Gruppene får skriftlig tilbakemelding fra foreleser.
  • Deltakelse i gruppens møte med foreleser for muntlig veiledning om hjemmeoppgaven.

 • Vurderingsform

  Gruppebasert skriftlig hjemmeoppgave (100% av karakter) som i hovedsak er basert på besvarelse av caseoppgaver i løpet av undervisningen. 4-5 deltakere i hver gruppe. Oppgaven kan skrives på norsk, dansk, svensk eller engelsk.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F.

 • Litteratur

  Samling av bokkapitler/artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk om våren og engelsk om høsten. 
Semester

Høst (engelsk) og Vår (norsk). Kurset tilbys høst 2018.

Kursansvarlig

Gunnar Magne Økland, Institutt for Strategi og ledelse