Makroøkonomi

SAM3 Makroøkonomi

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset går først gjennom de sentrale makroøkonomiske modellene for lang sikt (Solow, Solow-Romer).

  Arbeidsmarkedet, et viktig faktormarked, diskuteres i detalj, inkludert spesielle forhold gjeldende i Europa og Norge. 

  Videre tar kurset for seg svingninger i produksjon og sysselsetting. Penger, priser og inflasjon blir innført og diskutert. IS-kurven utledes med spesielt fokus på konsum og investeringsadferd. Deretter innføres pengepolitikk og MP-kurven. Tilbudssiden innføres ved Phillipskurven. IS-kurven, MP-kurven og Phillipskurven settes endelig sammen til en komplett modell for den aggregerte økonomien, AS-AD modellen.

  Med det etablerte modellapparatet, og relevante utvidelser, behandles så temaer som finanspolitikk, pengepolitikk, finanskrisen, internasjonal handel og valutakurser.

  Kurset vil i stor utstrekning ta utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger fra norsk og internasjonal økonomi.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene en oversikt over sentrale makroøkonomiske sammenhenger og gi innsikt i bruk av modeller for å analysere disse sammenhengene i en åpen økonomi.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset ha tilegnet seg følgende:

   

  Kunnskap

  • Kjenne til nasjonalregnskapet og forstå hvordan ulike transaksjoner vil bli bokført i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet
  • Forstå sentrale mekanismer bak økonomisk vekst
  • Kjenne til makroøkonomiske svingninger og betydningen av forventninger og tregheter 
  • Forstå mulige effekter av penge- og finanspolitikk 
  • Forstå hvordan de makroøkonomiske modellene forholder seg til norsk og internasjonal virkelighet

   

  Ferdigheter

  • Kunne analysere sentrale mekanismer bak økonomisk vekst, herunder rollen til visse politikktiltak
  • Kunne bruke en modell til å beskrive hvordan økonomien påvirkes av tilbuds- og etterspørselssjokk
  • Kunne bruke modellene til å beskrive virkninger av finans- og pengepolitikk
  • Kunne bruke modellene til å analysere effekter av visse aktuelle makroøkonomiske sjokk i Norge og internasjonalt

   

  Generell kompetanse

  • Evne til å forstå sentrale makroøkonomiske forhold, delta i diskusjoner om makroøkonomiske spørsmål og med enkle ord kunne forklare sentrale makroøkonomiske mekanismer

   

   

  The course shall provide an overview of central macroeconomic relations and give insight into the use of models for analyzing these relationships in an open economy

  On completing the course, the student should have obtained the following:

   

  Knowledge

  • Know national accounts and understand how different transactions are posted in the national accounts and foreign accounts
  • Understand key mechanisms behind economic growth
  • Recognize macroeconomic fluctuations and the importance of expectations and frictions
  • Understand possible effects of monetary and fiscal policy
  • Understand how the macroeconomic models relate to the Norwegian and international reality

   

  Skills

  • Be able to analyze key mechanisms for economic growth, including the role of certain policy measures
  • Be able to use a model to describe how the economy is affected by supply and demand shocks
  • Be able to use a model to describe effects of fiscal and monetary policy
  • Be able to use the models to analyze the effects of certain macroeconomic shocks in Norway and internationally

   

  General competence

  • Obtained an ability to understand key macroeconomic conditions, to participate in discussions on macroeconomic questions and with simple words be able to explain key macroeconomic mechanisms

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, oppgaveløsning i grupper, samt en obligatorisk og en frivillig innleveringsoppgave

 • Krav til forkunnskaper

  Studentene må ha bestått SAM1 og SAM2. Teorien for konsumentens og bedriftens tilpasning fra SAM2 forutsettes kjent og forstått.

 • Krav til kursgodkjenning

  1 av 2 innleveringsoppgaver må være godkjent (godkjent/ikke godkjent). Oppgavene skal besvares i grupper på 2--4 studenter.

  Kursgodkjenning fra SAM040 er gyldig som kursgodkjenning for SAM3.

 • Vurderingsform

  Skoleeksamen, skriftlig 3 timer.

  Studenter med resultat i SAM040 som ønsker gjentak må ta eksamen på nytt i SAM3. Den beste karakteren blir gjeldende.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle

 • Litteratur

  • Macroeconomics (3rd edition eller nyere), Charles I. Jones, W. W. Norton & Company, kapittel 1-21
  • Meld. St. 1, Nasjonalbudsjettet (siste utgave), kapittel 1 og 2
  • Eventuell annen tilleggslitteratur vil bli gjort kjent i løpet av kurset

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2019

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Torfinn Harding, Institutt for samfunnsøkonomi