Makroøkonomi

SAM3 Makroøkonomi

Vår 2024

 • Innhold

  Emnet skal gi studentene en oversikt over sentrale makroøkonomiske sammenhenger og gi innsikt i bruk av modeller for å analysere disse sammenhengene i en åpen økonomi.

  Emnet går først gjennom de sentrale makroøkonomiske modellene for lang sikt (Solow, Solow-Romer).

  Arbeidsmarkedet, et viktig faktormarked, diskuteres i detalj, inkludert spesielle forhold gjeldende i Europa og Norge. 

  Videre tar emnet for seg svingninger i produksjon og sysselsetting. Penger, priser og inflasjon blir innført og diskutert. IS-kurven utledes med spesielt fokus på konsum og investeringsadferd. Deretter innføres pengepolitikk og MP-kurven. Tilbudssiden innføres ved Phillipskurven. IS-kurven, MP-kurven og Phillipskurven settes endelig sammen til en komplett modell for den aggregerte økonomien, AS-AD modellen.

  Med det etablerte modellapparatet, og relevante utvidelser, behandles så temaer som finanspolitikk, pengepolitikk, finanskrisen, internasjonal handel og valutakurser.

  Emnet vil i stor utstrekning ta utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger fra norsk og internasjonal økonomi.

 • Læringsutbytte

  Ved emnets avslutning, kan studentene:

  Kunnskap

  • Forklare nasjonalregnskapet og forstå hvordan ulike transaksjoner vil bli bokført i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet
  • Gjøre rede for sentrale mekanismer bak økonomisk vekst
  • Forklare makroøkonomiske svingninger og betydningen av forventninger og tregheter 
  • Drøfte mulige effekter av penge- og finanspolitikk 
  • Gjøre rede for hvordan de makroøkonomiske modellene forholder seg til norsk og internasjonal virkelighet

  Ferdigheter

  • Analysere sentrale mekanismer bak økonomisk vekst, herunder rollen til visse politikktiltak
  • Bruke en modell til å beskrive hvordan økonomien påvirkes av tilbuds- og etterspørselssjokk
  • Bruke modellene til å beskrive virkninger av finans- og pengepolitikk
  • Bruke modellene til å analysere effekter av visse aktuelle makroøkonomiske sjokk i Norge og internasjonalt

  Generell kompetanse

  • Forklare sentrale makroøkonomiske forhold, delta i diskusjoner om makroøkonomiske spørsmål og med enkle ord kunne forklare sentrale makroøkonomiske mekanismer
  • Kjenne til utfordringer og mulige løsninger på langsiktige bærekraftsmål knyttet til velferdsstaten, offentlige finanser og klima.   

 • Undervisningsopplegg

  Emnet består av plenumsforelesninger, quiz, oppgaveløsning i grupper, samt en obligatorisk og en frivillig innleveringsoppgave.

 • Krav til forkunnskaper

  Teorien for konsumentens og bedriftens tilpasning fra SAM2 forutsettes kjent og forstått.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  1 av 2 innleveringsoppgaver må være godkjent (godkjent/ikke godkjent). Oppgavene skal besvares i grupper på 2-3 studenter.

  Deltakelse i minst 3 av 6 quizer.

  Arbeidskrav fra tidligere er gyldig.

 • Vurderingsordning

  3 timers digital skoleeksamen. Alle delspørsmål må være bestått for å få A-E. 

  Det blir arrangert vurdering i SAM3 høsten 2024 for studenter som har gyldige arbeidskrav. Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  • Macroeconomics (3rd edition eller nyere), Charles I. Jones, W. W. Norton & Company, kapittel 1-21
  • Meld. St. 1, Nasjonalbudsjettet (siste utgave), kapittel 1 og 2
  • Eventuell annen tilleggslitteratur vil bli gjort kjent i løpet av emnet

 • Hjelpemidler til eksamen

  En tospråklig ordbok tillatt (kategori 1) 

  i henhold tilUtfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Professor Øivind A. Nilsen, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedemneansvarlig)

Professor Gernot Doppelhofer, Institutt for samfunnsøkonomi