Makroøkonomi

SAM3 Makroøkonomi

Høst 2021

 • Innhold

  Kurset går først gjennom de sentrale makroøkonomiske modellene for lang sikt (Solow, Solow-Romer).

  Arbeidsmarkedet, et viktig faktormarked, diskuteres i detalj, inkludert spesielle forhold gjeldende i Europa og Norge. 

  Videre tar kurset for seg svingninger i produksjon og sysselsetting. Penger, priser og inflasjon blir innført og diskutert. IS-kurven utledes med spesielt fokus på konsum og investeringsadferd. Deretter innføres pengepolitikk og MP-kurven. Tilbudssiden innføres ved Phillipskurven. IS-kurven, MP-kurven og Phillipskurven settes endelig sammen til en komplett modell for den aggregerte økonomien, AS-AD modellen.

  Med det etablerte modellapparatet, og relevante utvidelser, behandles så temaer som finanspolitikk, pengepolitikk, finanskrisen, internasjonal handel og valutakurser.

  Kurset vil i stor utstrekning ta utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger fra norsk og internasjonal økonomi.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene en oversikt over sentrale makroøkonomiske sammenhenger og gi innsikt i bruk av modeller for å analysere disse sammenhengene i en åpen økonomi.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset ha tilegnet seg følgende:

   

  Kunnskap

  • Kjenne til nasjonalregnskapet og forstå hvordan ulike transaksjoner vil bli bokført i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet
  • Forstå sentrale mekanismer bak økonomisk vekst
  • Kjenne til makroøkonomiske svingninger og betydningen av forventninger og tregheter 
  • Forstå mulige effekter av penge- og finanspolitikk 
  • Forstå hvordan de makroøkonomiske modellene forholder seg til norsk og internasjonal virkelighet

   

  Ferdigheter

  • Kunne analysere sentrale mekanismer bak økonomisk vekst, herunder rollen til visse politikktiltak
  • Kunne bruke en modell til å beskrive hvordan økonomien påvirkes av tilbuds- og etterspørselssjokk
  • Kunne bruke modellene til å beskrive virkninger av finans- og pengepolitikk
  • Kunne bruke modellene til å analysere effekter av visse aktuelle makroøkonomiske sjokk i Norge og internasjonalt

   

  Generell kompetanse

  • Evne til å forstå sentrale makroøkonomiske forhold, delta i diskusjoner om makroøkonomiske spørsmål og med enkle ord kunne forklare sentrale makroøkonomiske mekanismer

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, oppgaveløsning i grupper, samt en obligatorisk og en frivillig innleveringsoppgave.

  Forelesningene vil filmes.

 • Krav til forkunnskaper

  Studentene må ha bestått SAM1 og SAM2. Teorien for konsumentens og bedriftens tilpasning fra SAM2 forutsettes kjent og forstått.

 • Krav til kursgodkjenning

  1 av 2 innleveringsoppgaver må være godkjent (godkjent/ikke godkjent). Oppgavene skal besvares i grupper på 2-4 studenter.

  Kursgodkjenning fra SAM040 er gyldig som kursgodkjenning for SAM3.

 • Vurderingsform

  Midtveiseksamen (flervalgseksamen): Hjemmeeksamen, 1 time (30 % av endelig karakter).

  Avsluttende eksamen: Hjemmeeksamen, 3 timer (70% av endelig karakter), alle delspørsmål må være bestått for å få A-E. 

  Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i SAM1 samme semester som man tar SAM3, eller etter at SAM3 er bestått

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  • Macroeconomics (3rd edition eller nyere), Charles I. Jones, W. W. Norton & Company, kapittel 1-21
  • Meld. St. 1, Nasjonalbudsjettet (siste utgave), kapittel 1 og 2
  • Eventuell annen tilleggslitteratur vil bli gjort kjent i løpet av kurset

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

Kursansvarlig

Professor Øivind A. Nilsen, Institutt for samfunnsøkonomi

Førsteamanuensis Torfinn Harding, Institutt for samfunnsøkonomi