Makroøkonomi

SAM3 Makroøkonomi

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Kurset går først gjennom de sentrale makroøkonomiske modellene for lang sikt (Solow, Solow-Romer).

  Arbeidsmarkedet, et viktig faktormarked, diskuteres i detalj, inkludert spesielle forhold gjeldende i Europa og Norge. 

  Videre tar kurset for seg svingninger i produksjon og sysselsetting. Penger, priser og inflasjon blir innført og diskutert. IS-kurven utledes med spesielt fokus på konsum og investeringsadferd. Deretter innføres pengepolitikk og MP-kurven. Tilbudssiden innføres ved Phillipskurven. IS-kurven, MP-kurven og Phillipskurven settes endelig sammen til en komplett modell for den aggregerte økonomien, AS-AD modellen.

  Med det etablerte modellapparatet, og relevante utvidelser, behandles så temaer som finanspolitikk, pengepolitikk, finanskrisen, internasjonal handel og valutakurser.

  Kurset vil i stor utstrekning ta utgangspunkt i dagsaktuelle problemstillinger fra norsk og internasjonal økonomi.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi studentene en oversikt over sentrale makroøkonomiske sammenhenger og gi innsikt i bruk av modeller for å analysere disse sammenhengene i en åpen økonomi.

  Studentene skal etter å ha fullført kurset:

  • kjenne nasjonalregnskapsbegrepene og sammenhengene mellom disse, og forstå hvordan faktiske transaksjoner vil bli bokført i nasjonalregnskapet og utenriksregnskapet
  • ha oversikt over og forstå de viktigste makroøkonomiske modellene for lang, mellomlang og kort sikt
  • forstå hvordan modellene forholder seg til norsk og internasjonal virkelighet
  • forstå, og kunne beskrive ved hjelp av disse modellene, hvordan økonomien påvirkes av både tilbuds- og etterspørsels sjokk
  • bruke modellene til å beskrive virkningene av finans- og pengepolitikk
  • ha oversikt over den aktuelle makroøkonomiske situasjonen i Norge og internasjonalt

  The course shall provide an overview of central macroeconomic relations and give insight into the use of models for analyzing these relationships in an open economy

  On completing the course, the student should:

  • know the basic concepts of national accounting and the relations between them, and how actual transactions would be entered in the national accounts
  • know and understand the most important macroeconomic models for the long-run, medium-run and short-run
  • understand how the models relate to Norwegian and international reality
  • understand, and describe in terms of these models, how the economy is affected by both supply and demand shocks
  • use the models to describe the effects of fiscal and monetary policies
  • know the actual macroeconomic situation in Norway and internationally

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, oppgaveløsning i grupper og obligatoriske innleveringsoppgaver

 • Krav til forkunnskaper

  Det anbefales at studentene har tatt SAM1 og SAM2. Teorien for konsumentens og bedriftens tilpasning fra SAM2 forutsettes kjent og forstått.

 • Krav til kursgodkjenning

  1 av 2 innleveringsoppgaver må være godkjent (godkjent/ikke godkjent). Oppgavene skal besvares i grupper på 2--4 studenter.

  Kursgodkjenning fra SAM040 er gyldig som kursgodkjenning for SAM3.

 • Vurderingsform

  Skoleeksamen, skriftlig 3 timer.

  Studenter med resultat i SAM040 som ønsker gjentak må ta eksamen på nytt i SAM3. Den beste karakteren blir gjeldende.

 • Karakterskala

  Karakterskala A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle

 • Litteratur

  • Macroeconomics (3rd Edition), Charles I. Jones, W. W. Norton & Company, kapittel 1-21
  • Meld. St. 1 (2016-2017) Nasjonalbudsjettet 2017, kapittel 1 og 2
  • Eventuell annen tilleggslitteratur vil bli gjort kjent i løpet av kurset

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Torfinn Harding, Institutt for samfunnsøkonomi