Lykken og det gode liv: Hvordan ta bedre beslutninger?

SOL21 Lykken og det gode liv: Hvordan ta bedre beslutninger?

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Formålet med dette kurset er, enkelt fortalt, å lære deg strategier og prinsipper for å leve et mer lykkelig liv. Basert på forskning fra psykologi og atferdsøkonomi lærer du hvordan mennesker, organisasjoner og konsumenter kan unngå feilslutninger, ta bedre beslutninger og bli mer tilfredse.

  Kurset er inspirert av "Psychology and the Good Life", det mest populære kurset på Yale University noensinne. I kurset fokuserer vi på to hovedspørsmål: 1) Hva gjør oss lykkelige? og 2) Hva gjør organisasjoner og konsumenter lykkelige?

  Viktige temaer er: Psykologiske skjevheter, valgarkitektur ('nudging'), behov og motivasjon, selvkontroll, vaner, tid versus penger, sosial identitet og status, autonomi, entreprenørskap, helse, rettferdighet og sosialt ansvar.

  Undervisningen er en blanding av plenumsforelesninger, gjesteforelesninger og en kursoppgave.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap : Studenten har ved fullført kurs:

  - Bred kunnskap om sentrale temaer innen lykke og "well-being"

  - Kjennskap til sentrale forskningsartikler og perspektiver relevant for å forstå hvordan mennesker, organisasjoner og konsumenter kan oppnå høyere tilfredshet og lykke

  - Dybdekunnskap om ett selvvalgt tema innen kursets pensum

  Ferdigheter : Studenten kan ved fullført kurs:

  - Anvende faglig kunnskap og relevante resultater for å kunne gjøre seg selv og medarbeidere lykkelige og i stand til å ta velbegrunnede valg

  - Sammenfatte og kritisk vurdere forskningsbasert kunnskap om hva som gjør individer, organisasjoner og konsumenter lykkelige

  Generell kompetanse: Studenten kan ved fullført kurs:

  - Utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn i pensum og anvende sentral kunnskap fra kurset i vurderinger og beslutninger i eget liv og egen yrkeskarriere.

 • Undervisningsopplegg

  Plenumsforelesninger, gjesteforelesninger og gruppebasert kursoppgave

  Bruk av quiz og app for selv-tracking.

 • Overlapping med andre emner

  Ingen.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent selv-refleksjonsnotat (1 side) knyttet til app-basert selv-tracking gjennom kurset.

 • Vurderingsordning

  Individuell multiple choice breddetest 1 time (30% vekt)

  Gruppebasert semesteroppgave på selvvalgt tema (70% vekt).

  Hver gruppe består av 3 - 5 studenter.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Gratis App for selv-tracking gjennom kurset

  Jamovi for statistisk analyse

 • Litteratur

  Elektronisk kompendium med utvalgte artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys ikke våren 2023.

Emneansvarlig

Professor Helge Thorbjørnsen, Institutt for strategi og ledelse (Hovedemneansvarlig)

Førsteamanuensis Hallgeir Sjåstad, Institutt for strategi og ledelse