Juss for næringsdrivende

RET11 Juss for næringsdrivende

Høst 2021

 • Innhold

  Faget omhandler selskapsrett, arbeidsrett immaterialrett, penge- or kredittrett, garanti - og panterett, samt konkursrett.  

  De selskapsrettslige temaene omfatter behandling av ulike former å organisere økonomisk virksomhet på, med hovedvekt på aksjeselskapet.

  Følgende tema behandles: Stiftelse av selskaper, selskapsorganenes funksjoner og kompetanseforhold mellom de ulike organer, styreansvaret, utbytte/utdelinger fra selskaper, kapitalnedsettelser/kapitalforhøyelser og avvikling av selskaper.

  De arbeidsrettslige temaene dekker individuell arbeidsrett, samt sentrale forbindelseslinjer til den kollektive arbeidsretten.

  Individuell arbeidsrett. Følgende tema behandles: Krav til ansettelsesprosessen, virkning av ansettelser, oppsigelser, avskjed og arbeidsgivers styringsrett.

  Kollektiv arbeidsrett. Følgende tema behandles: Organisasjonsretten, tariffavtaler, arbeidskamp/streikerett/fredsplikt. De immaterialrettslige temaene omfatter opphavsrett, designrett, patentrett og kjennetegnsrett, med særlig vekt på opphavsrett og kjennetegnsett.

  Følgende tema behandles nærmere i opphavsretten: Opphavsrettens eneretter, nærstående rettigheter, avgrensninger i opphavsretten, opphavsretten overgang, opphavsrett på Internett og sanksjoner ved brudd på opphavsretten.

  Følgene tema behandles nærmere i kjennetegnsretten: Varemerkerett og foretaksnavnsett, kjennetegnsrettens funksjoner, stiftelse av varemerke og foretaksnavn, kravet om særpreg og forvekslingsfare, overdragelse av kjennetegnsrett, inngrep i kjennetegnsretten, og forholdet til domenenavn og sanksjoner ved brudd på kjennetegnsretten.

  Penge- og kredittrett omfatter reglene om pengekrav i form av vederlagskrav og kredittkrav

  Følgende tema behandles nærmere i pengekravsretten: Etablering av pengekrav, overdragelse av pengekrav, avvikling av pengekrav og mislighold av pengekrav.

  Garanti- og panterett omfatter reglene om personlige sikkerhetsstillelser for fysiske eller juridiske personer, og reglene om sikkerhetsstillelser gjennom etablering av særretter i bestemte formuesgoder (realsikkerhet).

  Følgende tema behandles nærmere i garanti- og panteretten: Generelt om garantiavtaler (stiftelse, forfall, opphør og innsigelser mot kreditor), kausjonsavtaler med finansinstitusjoner (parter, etablering av avtaler, forfall av kausjoner, reduksjon og bortfall av kausjonsavtaler), stiftelse av panterett, hva som kan være gjenstand for pantsettelse, rettsvern og prioritet for panteretter, reglene om pant i sikringstiden og reglene om realisasjon av pantet.

  Konkursretten omfatter reglene om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandlinger og konkurs

  Følgende tema behandles nærmere i konkursretten: Reglene om tvangsgrunnlag og utlegg i forbindelse med individuell gjeldsinndrivelse, reglene om frivillig og tvungen gjeldsforhandling, samt reglene om insolvens, konkurskreditorene, skyldnerens stilling, boets organer, omstøtelse, kontraktsmessige forpliktelser og prioritersregler i forbindelse med konkurs.

 • Læringsutbytte

  Kandidatene skal ved kursets slutt:

  Kunnskap

  • Gå ut med god oversikt over de sentrale temaer innen arbeidsrett, selskapsrett, immaterialrett, penge- og kredittrett, garanti- og panterett og konkursrett som har betydning for ledelse av moderne virksomheter.

  Ferdigheter

  • Være i stand til selv å oppdatere seg på temaer innenfor de angitte rettsområdene.
  • Være i stand til å identifisere problemstillinger knyttet til de angitte rettsområdene.
  • Ha opparbeidet seg tilfredsstillende analytiske ferdigheter, slik at man langt på vei selv kan ta stilling til de problemstillinger som man typisk stilles overfor i praksis innenfor de angitte rettsområdene.

   

  Generell kompetanse

  • Forstå viktige rettslige problemstillinger og finne relevante rettslige grunnlag for å løse rettslige problemer ved hjelp av juridisk metode og analyse.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, seminar, oppgavekurs og en obligatorisk innleveringsoppgave.

  Dersom koronapandemien ikke gjør det mulig å ha ordinær undervisning på campus, vil det bli undervist ved bruk av digitale løsninger eller en kombinasjon av fysiske og digital undervisning.

 • Anbefalte forkunnskaper

  RET1 eller tilsvarende anbefales, slik at studentene er kjent med rettssystemet og grunnleggende juridisk metode.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapper med RET13 Foretaksrett.

 • Vurderingsform

  Eksamen våren 2021 blir gjennomført som hjemmeeksamen. 

  Normalt 4 timers skoleeksamen.

   [I forbindelse med Covid-19-pandemien kan skoleeksamen på kort varsel bli omgjort til hjemmeeksamen dersom smittesituasjonen tilsier dette. Det kan også bli avholdt en ekstraordinær gjentakseksamen noen uker etter oppsatt eksamensdato for studenter som ikke kan møte til planlagt eksamen grunnet karantene og/eller isolasjon.]

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Tore Bråthen m.fl: Lov og rett i næringslivet, siste utgave (2019), kapittel 3, 4, 8, 11, 12 og 14.

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk 
Semester

Vår. Tilbys våren 2021.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis Knut Martin Tande