Juss for næringsdrivende

RET11 Juss for næringsdrivende

Høst 2024

 • Innhold

  Faget omhandler selskapsrett, arbeidsrett immaterialrett, penge- or kredittrett, garanti - og panterett, samt konkursrett.

  De selskapsrettslige temaene omfatter behandling av ulike former å organisere økonomisk virksomhet på, med hovedvekt på aksjeselskapet.

  Følgende tema behandles: Stiftelse av selskaper, selskapsorganenes funksjoner og kompetanseforhold mellom de ulike organer, styreansvaret, utbytte/utdelinger fra selskaper, kapitalnedsettelser/kapitalforhøyelser og avvikling av selskaper.

  De arbeidsrettslige temaene dekker individuell arbeidsrett, samt sentrale forbindelseslinjer til den kollektive arbeidsretten.

  Individuell arbeidsrett. Følgende tema behandles: Krav til ansettelsesprosessen, virkning av ansettelser, oppsigelser, avskjed og arbeidsgivers styringsrett.

  Kollektiv arbeidsrett. Følgende tema behandles: Organisasjonsretten, tariffavtaler, arbeidskamp/streikerett/fredsplikt. De immaterialrettslige temaene omfatter opphavsrett, designrett, patentrett og kjennetegnsrett, med særlig vekt på opphavsrett og kjennetegnsett.

  Følgende tema behandles nærmere i opphavsretten: Opphavsrettens eneretter, nærstående rettigheter, avgrensninger i opphavsretten, opphavsretten overgang, opphavsrett på Internett og sanksjoner ved brudd på opphavsretten.

  Følgene tema behandles nærmere i kjennetegnsretten: Varemerkerett og foretaksnavnsett, kjennetegnsrettens funksjoner, stiftelse av varemerke og foretaksnavn, kravet om særpreg og forvekslingsfare, overdragelse av kjennetegnsrett, inngrep i kjennetegnsretten, og forholdet til domenenavn og sanksjoner ved brudd på kjennetegnsretten.

  Penge- og kredittrett omfatter reglene om pengekrav i form av vederlagskrav og kredittkrav

  Følgende tema behandles nærmere i pengekravsretten: Etablering av pengekrav, overdragelse av pengekrav, avvikling av pengekrav og mislighold av pengekrav.

  Garanti- og panterett omfatter reglene om personlige sikkerhetsstillelser for fysiske eller juridiske personer, og reglene om sikkerhetsstillelser gjennom etablering av særretter i bestemte formuesgoder (realsikkerhet).

  Følgende tema behandles nærmere i garanti- og panteretten: Generelt om garantiavtaler (stiftelse, forfall, opphør og innsigelser mot kreditor), kausjonsavtaler med finansinstitusjoner (parter, etablering av avtaler, forfall av kausjoner, reduksjon og bortfall av kausjonsavtaler), stiftelse av panterett, hva som kan være gjenstand for pantsettelse, rettsvern og prioritet for panteretter, reglene om pant i sikringstiden og reglene om realisasjon av pantet.

  Konkursretten omfatter reglene om tvangsfullbyrdelse, gjeldsforhandlinger og konkurs

  Følgende tema behandles nærmere i konkursretten: Reglene om tvangsgrunnlag og utlegg i forbindelse med individuell gjeldsinndrivelse, reglene om frivillig og tvungen gjeldsforhandling, samt reglene om insolvens, konkurskreditorene, skyldnerens stilling, boets organer, omstøtelse, kontraktsmessige forpliktelser og prioritersregler i forbindelse med konkurs.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  • Forstå de sentrale temaer innen arbeidsrett, selskapsrett, immaterialrett, penge- og kredittrett, garanti- og panterett og konkursrett som har betydning for ledelse av moderne virksomheter.

  Ferdigheter

  • Kunne oppdatere seg på temaer innenfor de angitte rettsområdene.
  • Kunne identifisere og ta stilling til de problemstillinger av grunnleggende art som man stilles overfor på de angitte rettsområdene, på grunnlag av anerkjent juridisk metode

  Generell kompetanse

  • Forstå sentrale rettslige problemstillinger på de aktuelle områder og finne relevante rettslige grunnlag for å løse rettslige problemer ved hjelp av juridisk metode og analyse i en rolle som leder.
  • Kunne kommunisere synspunkter på rettslige spørsmål på de angitte rettsområdene til andre på en hensiktsmessig måte.
  • Kunne reflektere over etiske aspekter ved de spørsmål man står overfor.

 • Undervisningsopplegg

  Forelesninger, seminar, oppgavekurs og to obligatoriske innleveringsoppgaver.

 • Anbefalte forkunnskaper

  RET1 eller tilsvarende anbefales, slik at studentene er kjent med rettssystemet og grunnleggende juridisk metode.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapper med RET13 Foretaksrett, RET11 kan ikke kombineres med RET13.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  To obligatoriske oppgaveinnleveringer som må være godkjente.

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell skriftlig digital skoleeksamen.

  Det blir ikke arrangert vurdering i RET11 i det undervisningsfrie semesteret. Fra og med høsten 2023 ble hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Tore Bråthen m.fl: Lov og rett i næringslivet, siste utgave (2023), 30. utgave. Kapittel 3, 4, 8, 11, 12 og 14.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Ordbok: èn tospråklig ordbok tillatt (kategori 1)

  Kalkulator

  Følgende tekster - alle i kategori 2:

  • Norges Lover
  • Særtrykk av lover med eller uten forskrifter (men uten kommentarer)
  • Lovsamlinger med eller uten forskrifter (men uten kommentarer)
  • Økonomiske lovsamlinger uten kommentarer.

  Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbys våren 2024.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis Knut Martin Tande, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.