Investering og finans

BED3 Investering og finans

Høst 2023

Vår 2024
 • Innhold

  Først rettes oppmerksomheten mot ulike investeringsproblemstillinger. Budsjettering av kontantstrømmer og metoder for vurdering av prosjektlønnsomhet diskuteres, inklusive prioritering av prosjekter ved begrenset tilgang på kapital. Så tar emnet for seg koblingen mellom kontantstrøm og avkastningskrav, hvor betydningen av skatt, inflasjon og gjeldsfinansiering står sentralt. Valg mellom gjensidig utelukkende finansieringsalternativer, eksempelvis alternative lån, betalingsbetingelser og lån kontra leasing, blir også behandlet. Videre presenteres prinsippene for håndtering av prosjektusikkerhet, blant annet med en kortfattet diskusjon om hva som er relevant risiko. Denne delen avrundes med å beskrive noen tilnærminger, følsomhetsanalyse og beslutningstrær, som er særlig anvendelige når en fokuserer på prosjektenes totale risiko.

  Deretter setter emnet søkelyset på de finansielle problemstillingene. Dette gjelder både investorenes bruk av finansmarkedene for plassering av kapital - forvaltningsproblemet (Investments) - og bedriftenes bruk av markedene for finansiering og risikostyring (Corporate Finance). Emnet inneholder en grundig behandling av portefølje- og kapitalmarkedsteori. Prinsippene for aksjeprising presenteres. Emnet diskuterer også hvordan verdien på rentebærende verdipapirer som sertifikater og obligasjoner fastsettes. Ved hjelp av det grunnleggende arbitrasjeprinsippet forklares det hvordan prisen på terminkontrakter og opsjoner fastsettes. Videre fokuseres det på bedriftens finansiering. Dette gjelder valg mellom gjeld og egenkapital (kapitalstruktur), kapitalkostnad/avkastningskrav for bedriftens egenkapital og dens prosjekter, forholdet til eierne/aksjemarkedet (utbyttepolitikk og emisjoner), valget mellom kort og lang rentebinding for foretakets gjeld, samt styring av selskapets valuta- og renterisiko og bruk av internasjonale finansmarkeder.

  Etiske aspekter presenteres og diskuteres eksplisitt flere ganger. Dette skjer eksempelvis på første forelesning med utgangspunkt i organisasjoners, bedrifters og myndigheters omtale av etiske normer. Andre eksempler på etiske betraktninger og vurderinger knyttes til innsidehandel og interessekonflikter mellom ledelse, aksjonærer og kreditorer. Lønnsomhet knyttet til bærekraftige investeringer tas opp og eventuelle motsetningsforhold mellom bærekraft og tradisjonell finansteori berøres.

 • Læringsutbytte

  Emnet tar sikte på å gi studentene utførlig innsikt i bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger.

  Kunnskap

  Etter å ha fullført emnet vil studentene:

  •Ha innsikt i bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger

  •Forstå hva bærekraftige investeringer innebærer, herunder måling av bærekraft, ESG-vurderinger og -rating samt tilhørende lønnsomhet

  •Ha innsikt i etiske normer og hvordan disse uttrykkes i ulike foretak, og i etiske problemstillinger knyttet til innsidehandel og interessekonflikter

  •Forstå hvordan kapitalmarkedene fungerer og anvendes

  •Ha kunnskap om utviklingen i kapitalmarkeder og tilhørende verdipapirer

  •Forstå hvordan ulike verdipapirer prises og hvilke risikoegenskaper disse instrumentene har

  •Forstå konsekvensene av å finansiere seg med gjeld kontra egenkapital

  •Ha kunnskap om viktige sammenhenger i valutamarkedene

  Ferdigheter

  Etter å ha fullført emnet kan studentene:

  •Anvende ulike teorier og modeller i sentrale problemstillinger innenfor investering og finans

  •Foreta beregninger av lønnsomhet, avkastning og risiko for investeringer, verdipapirer

  og kapitalkilder, herunder bærekraftige investeringer med ESG-rating og lønnsomhet

  •Vurdere etiske normer og tilhørende beslutninger

  •Avgjøre hvordan bedriftens aktiva bør finansieres (gjeld versus egenkapital) og

  hvordan årlige overskudd bør disponeres (utbyttepolitikk)

  •Vise hvordan risiko kan håndteres ved bruk av derivater og andre finansielle instrumenter

  •Foreta lønnsomhetsberegninger for internasjonale investeringer og valutalån

  Generell kompetanse

  Etter å ha fullført emnet kan studentene:

  • Kommunisere de ovennevnte elementer knyttet til kunnskap og ferdigheter
  • Anvende denne innsikten på praktiske problemstillinger
  • Utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn i finans og gjennom dette bidra til god praksis

 • Undervisningsopplegg

  Emnet består av plenumsforelesninger, fem gruppeøvinger, én obligatorisk caseinnlevering i grupper på maksimalt tre deltakere, én frivillig oppgaveinnlevering, samt orakeltjeneste i hele semesteret.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det er en stor fordel at studentene har fulgt normalplanen for de tre første semestrene i bachelorstudiet ved NHH. Spesielt anbefales det at emnene BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi, BED2 Finansregnskap, MET1 Matematikk for økonomer og MET2 Statistikk for økonomer er blitt fullført.

 • Overlapping med andre emner

  Overlapper 100% med BED3E.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent obligatorisk caseinnlevering i gruppe med maksimalt tre studenter.

  Godkjente arbeidskrav fra BED3E er ikke gyldig for eksamen i BED3, og visa versa.

 • Vurderingsordning

  Skriftlig individuell skoleeksamen på 4 timer, teller 100%.

  Godkjente arbeidskrav fra BED3E er ikke gyldig grunnlag for eksamen i BED3.

  Det blir arrangert vurdering i BED3 høsten 2023 for studenter som har gyldige arbeidskrav.

  Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A - F.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  Brealey, Richard A., Stewart C. Myers & Alan J. Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, siste utgave.

  I tillegg vil noen få kapitler fra en norskspråklig lærebok inngå som pensum (dette dreier seg om enkelte særnorske forhold innen investeringsanalyse).

  Anbefalt litteratur:

  Oppgis av faglærerne på forespørsel.

 • Hjelpemidler til eksamen

  To kalkulatorer og ordbok (kategori I) i hht

  Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår. Tilbudt våren 2023.

Emnet tilbys på engelsk om høsten med kode BED3E. Dette emnet tilbys høsten 2023, og overlapper i sin helhet med BED3.

Emneansvarlig

Professor Øystein Gjerde, Institutt for foretaksøkonomi.

Professor Frode Sættem, Institutt for foretaksøkonomi.

Assistant Professor André Wattø Sjuve, Institutt for foretaksøkonomi.