Investering og finans

BED3 Investering og finans

Høst 2018

Vår 2019
 • Innhold

  Først rettes oppmerksomheten mot ulike investeringsproblemstillinger. Budsjettering av kontantstrømmer og metoder for vurdering av prosjektlønnsomhet diskuteres, inklusive prioritering av prosjekter ved begrenset tilgang på kapital. Så tar emnet for seg koblingen mellom kontantstrøm og avkastningskrav, hvor betydningen av skatt, inflasjon og gjeldsfinansiering står sentralt. Valg mellom gjensidig utelukkende finansieringsalternativer, eksempelvis alternative lån, betalingsbetingelser og lån kontra leasing, blir også behandlet. Videre presenteres prinsippene for håndtering av prosjektusikkerhet, blant annet med en kortfattet diskusjon om hva som er relevant risiko. Denne delen avrundes med å beskrive noen tilnærminger, følsomhetsanalyse og beslutningstrær, som er særlig anvendelige når en fokuserer på prosjektenes totale risiko.

  Deretter setter emnet søkelyset på de finansielle problemstillingene. Dette gjelder både investorenes bruk av finansmarkedene for plassering av kapital - forvaltningsproblemet (Investments) - og bedriftenes bruk av markedene for finansiering og risikostyring (Corporate Finance). Emnet inneholder en grundig behandling av portefølje- og kapitalmarkedsteori. Prinsippene for aksjeprising presenteres. Emnet diskuterer også hvordan verdien på rentebærende verdipapirer som sertifikater og obligasjoner fastsettes. Ved hjelp av det grunnleggende arbitrasjeprinsippet forklares det hvordan prisen på terminkontrakter og opsjoner fastsettes. Videre fokuseres det på bedriftens finansiering. Dette gjelder valg mellom gjeld og egenkapital (kapitalstruktur), kapitalkostnad/avkastningskrav for bedriftens egenkapital og dens prosjekter, forholdet til eierne/aksjemarkedet (utbyttepolitikk og emisjoner), valget mellom kort og lang rentebinding for foretakets gjeld, samt styring av selskapets valuta- og renterisiko og bruk av internasjonale finansmarkeder.

  Etiske aspekter presenteres og diskuteres eksplisitt flere ganger. Dette skjer eksempelvis på første forelesning med utgangspunkt i organisasjoners, bedrifters og myndigheters omtale av etiske normer. Andre eksempler på etiske betraktninger og vurderinger knyttes til innsidehandel og interessekonflikter mellom ledelse, aksjonærer og kreditorer.

 • Læringsutbytte

  Emnet tar sikte på å gi studentene utførlig innsikt i bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger.

  Kunnskap

  • Ha innsikt i bedriftens investerings- og finansieringsbeslutninger
  • Forstå hvordan kapitalmarkedene fungerer og anvendes
  • Ha kunnskap om utviklingen i kapitalmarkeder og tilhørende verdipapirer
  • Forstå hvordan ulike verdipapirer prises og hvilke risikoegenskaper disse instrumentene har
  • Forstå konsekvensene av å finansiere seg med gjeld kontra egenkapital
  • Ha kunnskap om viktige sammenhenger i valutamarkedene

  Ferdigheter

  • Kunne anvende ulike teorier og modeller i sentrale problemstillinger innenfor investering og finans
  • Kunne foreta beregninger av lønnsomhet, avkastning og risiko for investeringer, verdipapirer og kapitalkilder
  • Kunne avgjøre hvordan bedriftens aktiva bør finansieres (gjeld versus egenkapital) og hvordan årlige overskudd bør disponeres (utbyttepolitikk)
  • Kunne vise hvordan risiko kan håndteres ved bruk av derivater og andre finansielle instrumenter
  • Kunne foreta lønnsomhetsberegninger for internasjonale investeringer og valutalån

  Generell kompetanse

  • Være i stand til å kommuniser de ovennevnte elementer knyttet til kunnskap og ferdigheter
  • Kunne anvende denne innsikten på praktiske problemstillinger
  • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre som har bakgrunn i finans og gjennom dette bidra til god praksis

 • Undervisningsopplegg

  Emnet består av plenumsforelesninger, fem gruppeøvinger, én obligatorisk caseinnlevering i grupper på maksimalt tre deltakere, én frivillig oppgaveinnlevering, samt orakeltjeneste i hele semesteret.

 • Anbefalte forkunnskaper

  Det er en stor fordel at studentene har fulgt normalplanen for de tre første semestrene i bachelorstudiet ved NHH. Spesielt anbefales det at kursene BED1 Grunnleggende bedriftsøkonomi, BED2 Finansregnskap, MET1 Matematikk for økonomer og MET2 Statistikk for økonomer er blitt fullført.

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent obligatorisk caseinnlevering i gruppe med maksimalt tre studenter.

 • Vurderingsform

  Skriftlig skoleeksamen på 4 timer (100%).

  Studenter som tidligere har et forsøk (har møtt til eksamen, bestått karakter eller strøket) eller gyldig fravær (legeerklæring) i BED030, får fritak for kursgodkjenning i BED3.

 • Karakterskala

  A-F.

 • Litteratur

  Obligatorisk litteratur:

  Brealey, Richard A., Stewart C. Myers & Alan J. Marcus, Fundamentals of Corporate Finance, McGraw-Hill/Irwin, siste utgave.

  I tillegg vil noen få kapitler fra en norskspråklig lærebok inngå i emnets kompendium (dette dreier seg om enkelte særnorske forhold innen investeringsanalyse)

   

  Anbefalt litteratur:

  Oppgis av faglærerne på forespørsel

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Vår.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Øystein Gjerde og Frode Sættem, Institutt for foretaksøkonomi