Introduksjon til samfunnsøkonomi

SAM1 Introduksjon til samfunnsøkonomi

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset er todelt. Første del gir en kort innføring i mikroøkonomi - tilbud og etterspørsel, likevekt i markeder med fullkommen konkurranse, økonomisk effektivitet og effektivitetsegenskapene ved fullkomne markeder, markedssvikt og økonomisk politikk. Andre del viser hvordan samfunnsøkonomi kan anvendes på spesifikke problemer på makro- og mikronivå, som for eksempel hvorfor noen land lykkes mens andre ikke gjør det, hvorfor verden står overfor et klimaproblem og hvordan det kan løses, hvorfor narkolangere i Chicago og personer med MBA fra Harvard jobber mye og til elendig lønn, hvorfor øyensynlig greie og rasjonelle personer er uselviske ett øyeblikk og egoister neste.

  The course has two parts. The first is a short introduction to microeconomics - demand and supply, equilibrium in a perfectly competitive market, economic efficiency and the efficiency property of perfect markets, market failure and economic policy. The second part illustrates applications of economics at the macro and micro level. E.g., why some countries succeed while others don´t, why the world faces a climate problem and how it can be solved, why drug dealers in Chicago and MBAs from Harvard work long hours for a lousy wage, why seemingly nice and rational persons are caring in one moment and selfish in the next.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi en første, kortfattet innføring i samfunnsøkonomi, med sikte på (1) å lære studentene grunnelementer i økonomisk teori, (2) å gi dem forståelse for den økonomiske måten å nærme seg problemstillinger på, og (3) å illustrere den samfunnsøkonomiske tilnærmingen ved eksempler på mikro- og makronivå.

  Etter å ha fullført kurset skal studentene

   - ha tilegnet seg  kunnskap :

  • vite at økonomi handler om forvaltning av knappe ressurser, og ut fra det beherske alternativtenkning
  • forstå hvordan priser og mengder bestemmes i et marked med fullkommen konkurranse, kunne forklare hva som ligger bak tilbuds- og etterspørselskurver og hvorfor disse avslører bedriftenes grensekostnader og forbrukernes marginale betalingsvilje
  • vite hva som menes med samfunnsøkonomisk effektivitet, kunne forklare hvorfor fullkomne markeder gir en effektiv bruk av ressursene, og kjenne til ulike former for markedssvikt
  • være i stand til å forklare hvordan økonomisk politikk kan rette opp markedssvikt
  • kjenne til eksempler på moderne empiriske analyser i økonomi

  - ha øvd opp  ferdigheter :

  • Illustrere markedslikevekt og forklare hvordan denne nås
  • Illustrere konsument- og produsentoverskudd
  • Illustrere markedssvikt og hvordan politikk kan brukes til å rette opp markedssvikt 
  • Illustrere relativt elastisk eller uelastisk etterspørsel og tilbud og betydningen for hvem som betaler en skatt
  • være i stand til å anvende en økonomisk tilnærmingsmåte på minst ett konkret case

  - og utviklet  generell kompetanse :

  • forstå og kunne beherske bruk av sentral fagterminologi
  • kjenne til sentrale temaer i samfunnsøkonomi
  • kjenne til populærvitenskapelig faglitteratur innenfor samfunnsøkonomien 
  • ha arbeidet i gruppe
  • ha skrevet en tekst om et viktig tema innenfor samfunnsøkonomien
  • ha jobbet med stoffet på egen hånd og sammen med andre, inkludert studentassistenter, igjennom øvingsopplegget
  • ha forberedt seg til og gjennomført skoleeksamen    

   

  The course gives a first, short introduction to economics. The aims are (1) to teach the students basic elements of economic theory, (2) to give them an understanding of the economic approach to issues and problems, and (3) to illustrate, through micro and macro examples, applications of economics.

  Upon completion of the course, the students shall have

  obtained  knowledge :

  • know that economics is about allocation of scare resources, and based on this be able to think systematically in terms of alternatives
  • understand how prices and quantities are determined in perfectly competitive markets, be able to explain where supply and demand curves come from and how they reveal firms´ marginal costs and consumers´ marginal willingness to pay
  • know what is meant by economic efficiency, be able to explain why perfect markets result in an efficient allocation of resources, and know about different sources of market failure
  • be able to explain how economic policy may correct a market failure  
  • know examples of modern empirical analyses in economics

  - trained their  skills:  

  • be able to illustrate a market equilibrium and how it is reached   
  • be able to illustrate consumer and producer surplus
  • be able to illustrate market failure and how policy may correct a market failure
  • be able to illustrate relatively elastic and inelastic demand and supply and the consequences for whether consumers or producers are carrying the burden of a tax
  • be able to apply economics to at least one specific case

  - and developed their  general competence:

  • understand and be able to use core economics language
  • know about key themes in economics
  • know about popular scientific literature in economics
  • be familiar with working in a group
  • have written a text about an important topic in economics
  • worked on the curriculum by themselves as well as together with others, including student assistants
  • prepared for and undertaken a school exam 

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger, gruppeforelesninger og en obligatorisk gruppeinnleveringsoppgave.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent gruppeinnleveringsoppgave. 3-5 studenter per gruppe.

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers eksamen.

   

  Gjentak av SAM1 tillates ikke etter at SAM3 eller SAM4 er bestått. Gjelder fra og med våren 2018.

   

  Students who have passed SAM3 or SAM4 are not allowed to retake SAM1. Applicable from, and including, the spring semester 2018.

 • Karakterskala

  A - F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Austan Golsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson, Microeconomics, Macmillan, siste utgave, kapittel 1-3

  Avinash Dixit, Microeconomics: A very short introduction, Oxford, siste utgave.

  Fire aktuell bøker hvorav hver student skal velge å fordype seg i én:

  Steven Levitt og Stephen Dubner, Freakonomics, Harper (2005) (LD1)

  Michael J Sandel, What money can´t buy, Farrar, Straus and Giroux (2012) (S)

  Daren Acemoglu og James A Robinson, Why Nations Fail, Barnes and Noble (2012) (AA)

  William Nordhaus, The Climate Casino, Yale University Press (2013) (N)

Oppsummering

Studiepoeng
3.8
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Torfinn Harding, Institutt for Samfunnsøkonomi.