Introduksjon til samfunnsøkonomi

SAM1 Introduksjon til samfunnsøkonomi

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Kurset er todelt. Første del gir en kort innføring i mikroøkonomi - tilbud og etterspørsel, likevekt i markeder med fullkommen konkurranse, økonomisk effektivitet og effektivitetsegenskapene ved fullkomne markeder, markedssvikt og økonomisk politikk. Andre del viser hvordan samfunnsøkonomi kan anvendes på spesifikke problemer på makro- og mikronivå, som for eksempel hvorfor noen land lykkes mens andre ikke gjør det, hvorfor verden står overfor et klimaproblem og hvordan det kan løses, hvorfor narkolangere i Chicago og personer med MBA fra Harvard jobber mye og til elendig lønn, hvorfor øyensynlig greie og rasjonelle personer er uselviske ett øyeblikk og egoister neste.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi en første innføring i samfunnsøkonomi, med sikte på (1) å lære studentene grunnelementer i økonomisk teori, (2) å gi dem forståelse for den økonomiske måten å nærme seg problemstillinger på, og (3) å illustrere den samfunnsøkonomiske tilnærmingen ved eksempler på mikro- og makronivå.

  Deltakerne skal ved kursets avslutning:

  Kunnskap :

  • vite at økonomi handler om forvaltning av knappe ressurser, og ut fra det beherske alternativtenkning
  • forstå hvordan priser og mengder bestemmes i et marked med fullkommen konkurranse, kunne forklare hva som ligger bak tilbuds- og etterspørselskurver og hvorfor disse avslører bedriftenes grensekostnader og forbrukernes marginale betalingsvilje
  • vite hva som menes med samfunnsøkonomisk effektivitet, kunne forklare hvorfor fullkomne markeder gir en effektiv bruk av ressursene, og kjenne til ulike former for markedssvikt
  • være i stand til å forklare hvordan økonomisk politikk kan rette opp markedssvikt
  • kjenne til eksempler på moderne empiriske analyser i økonomi
  • bygge en forståelse for hvordan samfunnsøkonomiske verktøy kan brukes for å definere, forklare, og bidra til en mer bærekraftig utvikling av økonomien og samfunnet.

  Ferdigheter :

  • illustrere markedslikevekt og forklare hvordan denne nås
  • illustrere konsument- og produsentoverskudd
  • illustrere markedssvikt og hvordan politikk kan brukes til å rette opp markedssvikt
  • illustrere relativt elastisk eller uelastisk etterspørsel og tilbud og betydningen for hvem som betaler en skatt
  • være i stand til å anvende en økonomisk tilnærmingsmåte på minst ett konkret case

  Generell kompetanse :

  • forstå og kunne beherske bruk av sentral fagterminologi
  • kjenne til sentrale temaer i samfunnsøkonomi
  • kjenne til populærvitenskapelig faglitteratur innenfor samfunnsøkonomien
  • ha skrevet en tekst om et viktig tema innenfor samfunnsøkonomien

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av fysiske plenumsforelesninger, gjesteforelesninger og én obligatorisk gruppebasert muntlig presentasjon.

  Høstsemesteret 2022 vil emnet hovedsakelig ha fysiske forelesninger på campus. De tekniske forelesningen vil filmes, men for å oppmuntre til diskusjon, vil ikke alle være digitalt tilgjengelig. Dette innbefatter at innlednings- og oppsummeringsforelesningene, gjesteforelesningene, og andre forelesninger som har et vesentlig innslag av diskusjon, ikke vil bli filmet.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  i. Muntlig presentasjon av gruppebasert semesteroppgave. 3-5 studenter per gruppe. Oppgaven blir tilgjengelig for studentene i oktober, med presentasjoner i november.

  ii. Minst 50 prosent rette svar på tre multiple choice runder i løpet av semesteret (det arrangeres 5 runder med multiple choice, hver runde har ca. 10 spørsmål).

 • Vurderingsordning

  Eksamen blir gjennomført som skriftlig 3 timers skoleeksamen (100 %).

  Merk at det ikke er anledning til å avlegge eksamen i SAM1 etter at SAM3 er bestått.

  Fra og med høsten 2023 vil dette kravet blir formulert som følger : Merk at det ikke er anledning til å avlegge eksamen i SAM1 i samme semester som man tar SAM3, eller etter at SAM3 er bestått.

  Det blir arrangert vurdering i SAM1 våren 2023 for studenter som har gyldige arbeidskrav.

  Fra og med høsten 2023 blir hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldige arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Pensum kommer primært til å basere seg på de tre første kapitlene i følgende bok:

  Austan Golsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson, Microeconomics, Macmillan, siste utgave.

  De senere kapitlene i boken vil bli benyttet, men i begrenset omfang.

  Vi kommer til å fordype oss i følgende bøker:

  Michael J Sandel, What money can´t buy, Farrar, Straus and Giroux (2012) (S)

  Daren Acemoglu og James A Robinson, Why Nations Fail, Barnes and Noble (2012) (AA)

  William Nordhaus, The Climate Casino, Yale University Press (2013) (N)

  Steven Levitt og Stephen Dubner, Freakonomics, Harper (2005) (LD1)

  Utover dette vil det ble utdelt artikler og supplementerende lesning under forelesningene.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Ordbok: èn tospråklig ordbok tillatt (kategori 1)

  i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/

Oppsummering

Studiepoeng
3.8
Undervisningsspråk
Svensk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022.

Emneansvarlig

Professor Alexander Willén, Institutt for Samfunnsøkonomi.