Introduksjon til samfunnsøkonomi

SAM1 Introduksjon til samfunnsøkonomi

Vår 2022

Høst 2022
 • Innhold

  Kurset er todelt. Første del gir en kort innføring i mikroøkonomi - tilbud og etterspørsel, likevekt i markeder med fullkommen konkurranse, økonomisk effektivitet og effektivitetsegenskapene ved fullkomne markeder, markedssvikt og økonomisk politikk. Andre del viser hvordan samfunnsøkonomi kan anvendes på spesifikke problemer på makro- og mikronivå, som for eksempel hvorfor noen land lykkes mens andre ikke gjør det, hvorfor verden står overfor et klimaproblem og hvordan det kan løses, hvorfor narkolangere i Chicago og personer med MBA fra Harvard jobber mye og til elendig lønn, hvorfor øyensynlig greie og rasjonelle personer er uselviske ett øyeblikk og egoister neste.

 • Læringsutbytte

  Kurset skal gi en første, kortfattet innføring i samfunnsøkonomi, med sikte på (1) å lære studentene grunnelementer i økonomisk teori, (2) å gi dem forståelse for den økonomiske måten å nærme seg problemstillinger på, og (3) å illustrere den samfunnsøkonomiske tilnærmingen ved eksempler på mikro- og makronivå.

  Deltakerne skal ved kursets avslutning:

  Kunnskap :

  • vite at økonomi handler om forvaltning av knappe ressurser, og ut fra det beherske alternativtenkning
  • forstå hvordan priser og mengder bestemmes i et marked med fullkommen konkurranse, kunne forklare hva som ligger bak tilbuds- og etterspørselskurver og hvorfor disse avslører bedriftenes grensekostnader og forbrukernes marginale betalingsvilje
  • vite hva som menes med samfunnsøkonomisk effektivitet, kunne forklare hvorfor fullkomne markeder gir en effektiv bruk av ressursene, og kjenne til ulike former for markedssvikt
  • være i stand til å forklare hvordan økonomisk politikk kan rette opp markedssvikt
  • kjenne til eksempler på moderne empiriske analyser i økonomi

  Ferdigheter :

  • illustrere markedslikevekt og forklare hvordan denne nås
  • illustrere konsument- og produsentoverskudd
  • illustrere markedssvikt og hvordan politikk kan brukes til å rette opp markedssvikt 
  • illustrere relativt elastisk eller uelastisk etterspørsel og tilbud og betydningen for hvem som betaler en skatt
  • være i stand til å anvende en økonomisk tilnærmingsmåte på minst ett konkret case

  Generell kompetanse :

  • forstå og kunne beherske bruk av sentral fagterminologi
  • kjenne til sentrale temaer i samfunnsøkonomi
  • kjenne til populærvitenskapelig faglitteratur innenfor samfunnsøkonomien 
  • ha skrevet en tekst om et viktig tema innenfor samfunnsøkonomien

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger, gjesteforelesninger og en obligatorisk gruppebasert muntlig presentasjon. Forelesningene vil filmes, slik at de som ikke er fysisk til stede kan følge live-streaming av undervisningen. Hvis det ikke er mulig å opprettholde tilstrekkelig avstand i henhold til Covid-19 bestemmelsene i auditoriet, vil undervisningen høsten 2021 basere seg på en rotasjonsordning der maks 150 studenter kan være i auditoriet samtidig.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent gruppebasert muntlig presentasjon. Presentasjonen kan utføres digitalt, og krever dermed ikke fysisk oppmøte. 3-5 studenter per gruppe. Den muntlige presentasjonen vil fungere som ledd i prosessen med den gruppebaserte hjemmeeksamen. Tanken er at gruppen skal gi en kort presentasjon av strukturen på oppgaven, med mulighet til å få tilbakemeldinger. Godkjent presentasjon er krav for å kunne gå videre til å levere inn hjemmeeksamen.

  Kursgodkjenning er bare gyldig i det semesteret den er avlagt.

 • Vurderingsordning

  Gruppebasert semesteroppgave. 3-5 studenter per gruppe. Oppgaven blir tilgjengelig for studentene i oktober, med innleveringsfrist i desember. 

 • Karakterskala

  Bestått /ikke bestått

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Pensum kommer primært til å  basere seg på de tre første kapitlene i følgende bok: 

  Austan Golsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson, Microeconomics, Macmillan, siste utgave

   

  Vi kommer til å fordype oss i følgende bøker:

  Michael J Sandel, What money can´t buy, Farrar, Straus and Giroux (2012) (S)

  Daren Acemoglu og James A Robinson, Why Nations Fail, Barnes and Noble (2012) (AA)

  William Nordhaus, The Climate Casino, Yale University Press (2013) (N)

  Steven Levitt og Stephen Dubner, Freakonomics, Harper (2005) (LD1)

Oppsummering

Studiepoeng
3.8
Undervisningsspråk
Svensk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Emneansvarlig

Postdoktor Alexander Willén, Institutt for Samfunnsøkonomi.