Introduksjon til samfunnsøkonomi

SAM1 Introduksjon til samfunnsøkonomi

Vår 2024

 • Innhold

  Emnet er todelt. Første del gir en kort innføring i mikroøkonomi - tilbud og etterspørsel, likevekt i markeder med fullkommen konkurranse, økonomisk effektivitet og effektivitetsegenskapene ved fullkomne markeder, markedssvikt og økonomisk politikk. Andre del viser hvordan samfunnsøkonomi kan anvendes på spesifikke problemer på makro- og mikronivå, som for eksempel hvorfor noen land lykkes mens andre ikke gjør det, hvorfor verden står overfor et klimaproblem og hvordan det kan løses, hvorfor narkolangere i Chicago og personer med MBA fra Harvard jobber mye og til elendig lønn, hvorfor øyensynlig greie og rasjonelle personer er uselviske ett øyeblikk og egoister neste.

 • Læringsutbytte

  Emnet skal gi en første innføring i samfunnsøkonomi, med sikte på (1) å lære studentene grunnelementer i økonomisk teori, (2) å gi dem forståelse for den økonomiske måten å nærme seg problemstillinger på, og (3) å illustrere den samfunnsøkonomiske tilnærmingen ved eksempler på mikro- og makronivå.

  Ved emnets avslutning, kan studentene:

  Kunnskap

  • forklare hvordan økonomi handler om forvaltning av knappe ressurser, og ut fra det beherske alternativtenkning
  • forklare hvordan priser og mengder bestemmes i et marked med fullkommen konkurranse
  • forklare hva som ligger bak tilbuds- og etterspørselskurver og hvorfor disse avslører bedriftenes grensekostnader og forbrukernes marginale betalingsvilje
  • forklare hva som menes med samfunnsøkonomisk effektivitet
  • forklare hvorfor fullkomne markeder gir en effektiv bruk av ressursene, og kjenne til ulike former for markedssvikt
  • forklare hvordan økonomisk politikk kan rette opp markedssvikt
  • beskrive og forklare eksempler på moderne empiriske analyser i økonomi
  • drøfte hvordan samfunnsøkonomiske verktøy kan brukes for å definere, forklare, og bidra til en mer bærekraftig utvikling av økonomien og samfunnet. 

  Ferdigheter

  • illustrere markedslikevekt og forklare hvordan denne nås
  • illustrere konsument- og produsentoverskudd
  • illustrere markedssvikt og hvordan politikk kan brukes til å rette opp markedssvikt 
  • illustrere relativt elastisk eller uelastisk etterspørsel og tilbud og betydningen for hvem som betaler en skatt
  • anvende en økonomisk tilnærmingsmåte på minst ett konkret case

  Generell kompetanse

  • beherske bruk av sentral fagterminologi
  • redegjøre for sentrale temaer i samfunnsøkonomi
  • beskrive populærvitenskapelig faglitteratur innenfor samfunnsøkonomien 
  • skrive tekster om viktige temaer innenfor samfunnsøkonomien

 • Undervisningsopplegg

  Emnet vil bestå av fysiske plenumsforelesninger, gjesteforelesninger og én obligatorisk gruppebasert muntlig presentasjon.

 • Krav til forkunnskaper

  Ingen spesielle krav til forkunnskaper.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav) 

  i. Muntlig presentasjon av gruppebasert semesteroppgave. 3-5 studenter per gruppe. Oppgaven blir tilgjengelig for studentene i oktober, med presentasjoner i november. 

  ii. Minst 50 prosent rette svar på tre multiple choice runder i løpet av semesteret (det arrangeres 5 runder med multiple choice, hver runde har ca. 10 spørsmål).

 • Vurderingsordning

  3 timer multiple choice skoleeksamen (100 %).

  Merk at det ikke er anledning til å avlegge eksamen i SAM1 i samme semester som  SAM3,  eller etter at SAM3 er bestått.

  Dette emnet har også vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår) for studenter med gyldig arbeidskrav.

  Merk at fra og med høsten 2023 er hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldig arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Dataverktøy

  Ingen spesielle dataverktøy kreves.

 • Litteratur

  Pensum kommer primært til å  basere seg på de tre første kapitlene i følgende bok: 

  Austan Golsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson, Microeconomics, Macmillan, siste utgave.

  De senere kapitlene i boken vil bli benyttet, men i begrenset omfang.

  Vi kommer til å fordype oss i følgende bøker:

  Michael J Sandel, What money can´t buy, Farrar, Straus and Giroux (2012) (S)

  Daren Acemoglu og James A Robinson, Why Nations Fail, Barnes and Noble (2012) (AA)

  William Nordhaus, The Climate Casino, Yale University Press (2013) (N)

  Steven Levitt og Stephen Dubner, Freakonomics, Harper (2005) (LD1)

  Utover dette vil det ble utdelt artikler og supplementerende lesning under forelesningene.

 • Hjelpemidler til eksamen

  Én tospråklig ordbok (kategori 1) 

   Alt i henhold til Utfyllende bestemmelser til Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole Kap 4 https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/https://www.nhh.no/for-studenter/forskrifter/ og informasjonen som er gitt her: https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/https://www.nhh.no/for-studenter/eksamen/hjelpemidler-ved-eksamen/ 

Oppsummering

Studiepoeng
3.8
Undervisningsspråk
Dansk/Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023.

Emneansvarlig

Assistant Professor Heidi Thysen, Institutt for Samfunnsøkonomi.