Internasjonal handel og velferdsteori

SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori

Vår 2021

 • Innhold

  Kurset (1) gir en innføring i generell likevekt med sikte på å lære studentene samspillet mellom ulike markeder i økonomien; (2) viderefører grunntrekkene i velferdsteorien med Pareto-kriteriet og velferdsteoriens hovedteoremer; (3) viser betydningen av markedssvikt for optimal ressursallokering; og (4) omhandler teori om internasjonal handel.

  Kurset tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger og viser hvordan teoriene er egnet til å forklare faktiske og empiriske observasjoner.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap:

  Etter endt kurs

  • Har studentene kunnskap om hvordan ressursene allokeres i en økonomi i generell likevekt
  • Forstår studentene mekanismene bak generell likevekt og samspillet mellom ulike markeder
  • Har studentene kunnskap om og forstår velferdsteoriens hovedsetninger og implikasjonene av disse
  • Forstår studentene policyimplikasjoner av ulike former for markedssvikt
  • Har studentene kunnskap om ulike teori om internasjonal handel
  • Forstår studentene betydningen av internasjonal handel for næringsstuktur og ressursallokering
  • Forstår studentene gevinster og fordelingsvirkninger av internasjonal handel
  • Har studentene kjennskap til og forstår virkningene av handels- og næringspolitikk.

  Ferdigheter:

  Etter endt kurs

  • Kan studentene strukturere aktuelle problemstillinger
  • Kan studentene velge relevante modeller for å analysere aktuelle problemstillinger
  • Kan studentene analysere aktuelle problemstillinger ved hjelp av teoriene i kurset

  Generell kompetanse:

  Etter endt kurs

  • Kan studentene reflektere over modellenes begrensinger

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger, diskusjonsgrupper, gruppeøvinger og en obligatorisk gruppeinnlevering. På grunn av koronasituasjonen, vil plenumsforelesningene bli filmet. Det vil bli tilbud av diskusjonsgrupper og gruppeøvinger både fysisk og digitalt.

 • Krav til forkunnskaper

  SAM1 og SAM2 må være bestått senest semesteret før studenten begynner på SAM4.

  Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i SAM1 eller SAM2 samme semester som man tar SAM4, eller etter at SAM4 er bestått.

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent gruppeinnleveringsoppgave

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers skoleeksamen. Hvis koronasituasjonen tilsier det, vil skoleeksamen bli erstattet av en 3 timers hjemmeeksamen.

   

  OPPDATERT 13. oktober 2020:

  Skoleeksamen blir høsten 2020 omgjort til: 3-timers individuell hjemmeeksamen på samme tidspunkt som den opprinnelige eksamenen.

   

  Karakterskala: A-F

 • Karakterskala

  A-F. (Hvis koronasituasjonen tilsier at skole-eksamen blir erstattet med hjemme-eksamen, vil karakterskalaen fortsatt være A-F.)

 • Litteratur

  Austan Goolsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson (2016). Microeconomics, Macmillan. Kapittel 15 og 17.

  Norman og Orvedal (2012): En liten, åpen økonomi, Gyldendal Akademiske.

  Norman (2016): En liten, åpen antologi, Gyldendal Akademiske, utvalgte kronikker.

  Aktuelle artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2020.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester, jf. Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH §4-5 og utfyllende bestemmelser til forskriften, avsnitt 4.5.

 

OPPDATERT 13. oktober 2020: Vurderingsformen ble endret som følge av den pågående koronapandemien. Se under «Vurdering» for mer informasjon.

Kursansvarlig

Førsteamanuensis, Linda Orvedal, Institutt for samfunnsøkonomi.

Assistant professor, Siri Isaksson, Institutt for samfunnsøkonomi.