Internasjonal handel og velferdsteori

SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori

Vår 2023

Høst 2023
 • Innhold

  Den første delen av kurset omhandler velferdsteori og gir (1) en innføring i generell likevekt med sikte på å lære studentene samspillet mellom ulike markeder i økonomien; (2) viderefører grunntrekkene i velferdsteorien med Pareto-kriteriet og velferdsteoriens hovedteoremer; og (3) viser betydningen av markedssvikt og hvordan markedssvikt kan korrigeres for å oppnå optimal ressursallokering. Den andre delen av kurset omhandler teori om internasjonal handel og fokuserer på næringsstruktur og faktoravlønning i en liten, åpen økonomi. Studentene får en særlig innføring i Heckscher-Ohlin modellen, men også andre modeller gjennomgås for å vise handelsmønster, gevinster ved handel og virkningene av handelspolitikk og annen økonomiske politikk.

  Kurset tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger og viser hvordan teoriene er egnet til å forklare faktiske og empiriske observasjoner.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap:

  Etter endt kurs

  • Har studentene kunnskap om hvordan ressursene allokeres i en økonomi i generell likevekt
  • Forstår studentene mekanismene bak generell likevekt og samspillet mellom ulike markeder
  • Har studentene kunnskap om og forstår velferdsteoriens hovedsetninger og implikasjonene av disse
  • Har studentene kunnskap om i hvilken grad markedsøkonomien fremmer FNs bærekraftsmål
  • Forstår studentene policyimplikasjoner av ulike former for markedssvikt, spesielt hvordan markedssvikt må korrigeres for å fremme FNs bærebraftsmål
  • Har studentene kunnskap om ulike teori om internasjonal handel
  • Forstår studentene betydningen av internasjonal handel for næringsstuktur og ressursallokering
  • Forstår studentene gevinster og fordelingsvirkninger av internasjonal handel
  • Har studentene kjennskap til og forstår virkningene av handels- og næringspolitikk.

  Ferdigheter:

  Etter endt kurs

  • Kan studentene strukturere aktuelle problemstillinger
  • Kan studentene velge relevante modeller for å analysere aktuelle problemstillinger
  • Kan studentene analysere aktuelle problemstillinger ved hjelp av teoriene i kurset

  Generell kompetanse:

  Etter endt kurs

  • Kan studentene reflektere over modellenes begrensinger

 • Undervisningsopplegg

  Kurset består av plenumsforelesninger, diskusjonsgrupper, gruppeøvinger og en obligatorisk gruppeinnlevering.

  Denne høsten går vi tilbake til ordinær undervisning og legger vekt på den fysiske interaksjonen mellom studentene, og mellom studenter og fagpersonene i kurset. Alle aktivitetene krever derfor fysisk tilstedeværelse, og ingen aktiviteter blir filmet. Imidlertid vil studentene få tilgang til forhåndsinnspilte videoer av de vanskeligste teori-elementene i kurset.

 • Krav til forkunnskaper

  SAM1 og SAM2 må være bestått senest semesteret før studenten begynner på SAM4.

  Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i SAM1 eller SAM2 samme semester som man tar SAM4, eller etter at SAM4 er bestått.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent gruppeinnleveringsoppgave

 • Vurderingsordning

  Skriftlig 3 timers individuell skoleeksamen

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

  (Selv om skole-eksamen skulle bli erstattet med hjemme-eksamen, vil karakterskalaen være A-F.)

 • Litteratur

  Austan Goolsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson (siste utgave). Microeconomics, Macmillan. Kapittel 15 og 17.

  Norman og Orvedal (2012): En liten, åpen økonomi, Gyldendal Akademiske.

  Norman (2016): En liten, åpen antologi, Gyldendal Akademiske, utvalgte kronikker.

  Aktuelle artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2022.

.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis, Linda Orvedal, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedemneansvarlig).

Assistant professor, Siri Isaksson, Institutt for samfunnsøkonomi.