Internasjonal handel og velferdsteori

SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori

 • Innhold

  Innhold

  Kurset (1) gir en innføring i generell likevekt med sikte på å lære studentene samspillet mellom ulike markeder i økonomien; (2) viderefører grunntrekkene i velferdsteorien med Pareto-kriteriet og velferdsteoriens hovedteoremer; (3) viser betydningen av markedssvikt for optimal ressursallokering; og (4) omhandler teori om internasjonal handel.

  Kurset tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger og viser hvordan teoriene er egnet til å forklare faktiske og empiriske observasjoner.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Kunnskap

  Etter endt kurs

  • Har studentene kunnskap om hvordan ressursene allokeres i en økonomi i generell likevekt
  • Forstår studentene mekanismene bak generell likevekt og samspillet mellom ulike markeder
  • Har studentene kunnskap om og forstår velferdsteoriens hovedsetninger og implikasjonene av disse
  • Forstår studentene policyimplikasjoner av ulike former for markedssvikt
  • Har studentene kunnskap om ulike teori om internasjonal handel
  • Forstår studentene betydningen av internasjonal handel for næringsstuktur og ressursallokering
  • Forstår studentene gevinster og fordelingsvirkninger av internasjonal handel
  • Har studentene kjennskap til og forstår virkningene av handels- og næringspolitikk.

  Ferdigheter:

  Etter endt kurs

  • Kan studentene strukturere aktuelle problemstillinger
  • Kan studentene velge relevante modeller for å analysere aktuelle problemstillinger
  • Kan studentene analysere aktuelle problemstillinger ved hjelp av teoriene i kurset.

  Generell kompetanse:

  Etter endt kurs

  • Kan studentene reflektere over modellenes begrensinger

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger, diskusjonsgrupper, gruppeøvinger og en obligatorisk gruppeinnlevering.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Det forutsettes at studentene har tilegnet seg kunnskap tilsvarende SAM1 og SAM2

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Godkjent gruppeinnleveringsoppgave

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers eksamen

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A-F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst. Tilbys høsten 2018.

  Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

 • Litteratur

  Litteratur

  Austan Goolsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson (2016). Microeconomics, Macmillan. Kapittel 15 og 17.

  Norman og Orvedal (2012): En liten, åpen økonomi, Gyldendal Akademiske, kap. 1-6 + kap. 9

  Norman (2016): En liten, åpen antologi, Gyldendal Akademiske, utvalgte kronikker.

  Aktuelle artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Førsteamanuensis, Linda Orvedal og Professor Jan I. Haaland, Institutt for samfunnsøkonomi.