Internasjonal handel og velferdsteori

SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori

Vår 2022

Høst 2022
 • Innhold

  Kurset (1) gir en innføring i generell likevekt med sikte på å lære studentene samspillet mellom ulike markeder i økonomien; (2) viderefører grunntrekkene i velferdsteorien med Pareto-kriteriet og velferdsteoriens hovedteoremer; (3) viser betydningen av markedssvikt for optimal ressursallokering; og (4) omhandler teori om internasjonal handel.

  Kurset tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger og viser hvordan teoriene er egnet til å forklare faktiske og empiriske observasjoner.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap:

  Etter endt kurs

  • Har studentene kunnskap om hvordan ressursene allokeres i en økonomi i generell likevekt
  • Forstår studentene mekanismene bak generell likevekt og samspillet mellom ulike markeder
  • Har studentene kunnskap om og forstår velferdsteoriens hovedsetninger og implikasjonene av disse
  • Forstår studentene policyimplikasjoner av ulike former for markedssvikt
  • Har studentene kunnskap om ulike teori om internasjonal handel
  • Forstår studentene betydningen av internasjonal handel for næringsstuktur og ressursallokering
  • Forstår studentene gevinster og fordelingsvirkninger av internasjonal handel
  • Har studentene kjennskap til og forstår virkningene av handels- og næringspolitikk.

  Ferdigheter:

  Etter endt kurs

  • Kan studentene strukturere aktuelle problemstillinger
  • Kan studentene velge relevante modeller for å analysere aktuelle problemstillinger
  • Kan studentene analysere aktuelle problemstillinger ved hjelp av teoriene i kurset

  Generell kompetanse:

  Etter endt kurs

  • Kan studentene reflektere over modellenes begrensinger

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger, diskusjonsgrupper, gruppeøvinger og en obligatorisk gruppeinnlevering. Hvis koronasituasjonen tillater det, vil det bli fysiske forelesninger, diskusjonsgrupper og gruppeøvinger; alternativit blir disse avholdt på Zoom. På grunn av koronasituasjonen, vil det bli publisert opptak av film som dekker plenumsforelesningene. Øvrig aktivitet vil ikke bli filmet med opptak. Diskusjonsgrupper og gruppeøvinger blir tilbudt digitalt (som direktesending, men ikke i opptak) og fysisk hvis koronasituasjonen tillater det.

 • Krav til forkunnskaper

  SAM1 og SAM2 må være bestått senest semesteret før studenten begynner på SAM4.

  Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i SAM1 eller SAM2 samme semester som man tar SAM4, eller etter at SAM4 er bestått.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent gruppeinnleveringsoppgave

 • Vurderingsordning

  Skriftlig 3 timers individuell hjemmeeksamen.

 • Karakterskala

  A-F

  (Selv om skole-eksamen er erstattet med hjemme-eksamen, vil karakterskalaen være A-F.)

 • Litteratur

  Austan Goolsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson (2016). Microeconomics, Macmillan. Kapittel 15 og 17.

  Norman og Orvedal (2012): En liten, åpen økonomi, Gyldendal Akademiske.

  Norman (2016): En liten, åpen antologi, Gyldendal Akademiske, utvalgte kronikker.

  Aktuelle artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2021.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1). Høst 2021 avholdes den skriftlige skoleeksamen som hjemmeeksamen.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis, Linda Orvedal, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedemneansvarlig).

Assistant professor, Siri Isaksson, Institutt for samfunnsøkonomi.