Internasjonal handel og velferdsteori

SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori

Vår 2019

 • Innhold

  Kurset (1) gir en innføring i generell likevekt med sikte på å lære studentene samspillet mellom ulike markeder i økonomien; (2) viderefører grunntrekkene i velferdsteorien med Pareto-kriteriet og velferdsteoriens hovedteoremer; (3) viser betydningen av markedssvikt for optimal ressursallokering; og (4) omhandler teori om internasjonal handel.

  Kurset tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger og viser hvordan teoriene er egnet til å forklare faktiske og empiriske observasjoner.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Etter endt kurs

  • Har studentene kunnskap om hvordan ressursene allokeres i en økonomi i generell likevekt
  • Forstår studentene mekanismene bak generell likevekt og samspillet mellom ulike markeder
  • Har studentene kunnskap om og forstår velferdsteoriens hovedsetninger og implikasjonene av disse
  • Forstår studentene policyimplikasjoner av ulike former for markedssvikt
  • Har studentene kunnskap om ulike teori om internasjonal handel
  • Forstår studentene betydningen av internasjonal handel for næringsstuktur og ressursallokering
  • Forstår studentene gevinster og fordelingsvirkninger av internasjonal handel
  • Har studentene kjennskap til og forstår virkningene av handels- og næringspolitikk.

  Ferdigheter:

  Etter endt kurs

  • Kan studentene strukturere aktuelle problemstillinger
  • Kan studentene velge relevante modeller for å analysere aktuelle problemstillinger
  • Kan studentene analysere aktuelle problemstillinger ved hjelp av teoriene i kurset.

  Generell kompetanse:

  Etter endt kurs

  • Kan studentene reflektere over modellenes begrensinger

 • Undervisningsopplegg

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger, diskusjonsgrupper, gruppeøvinger og en obligatorisk gruppeinnlevering.

 • Krav til forkunnskaper

  Det forutsettes at studentene har tilegnet seg kunnskap tilsvarende SAM1 og SAM2

 • Krav til kursgodkjenning

  Godkjent gruppeinnleveringsoppgave

 • Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers eksamen

 • Karakterskala

  A-F

 • Litteratur

  Austan Goolsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson (2016). Microeconomics, Macmillan. Kapittel 15 og 17.

  Norman og Orvedal (2012): En liten, åpen økonomi, Gyldendal Akademiske, kap. 1-6 + kap. 9

  Norman (2016): En liten, åpen antologi, Gyldendal Akademiske, utvalgte kronikker.

  Aktuelle artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester

Høst. Tilbys høsten 2018.

Skriftlig skoleeksamen avholdes hvert semester (jamfør Forskrift om fulltidsstudiene ved Norges Handelshøyskole, NHH, §3-1).

Kursansvarlig

Førsteamanuensis, Linda Orvedal og Professor Jan I. Haaland, Institutt for samfunnsøkonomi.