Internasjonal handel og velferdsteori

SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori

 • Innhold

  Innhold

  Kurset gir (1) en innføring i generell likevekt med sikte på å lære studentene samspillet mellom ulike markeder i økonomien; (2) videreføring av grunntrekkene i velferdsteorien med Pareto-kriteriet og velferdsteoriens hovedteoremer; (3) innføring i betydningen av markedssvikt for optimal ressursallokering; (4) innføring i teori om internasjonal handel; og (5) innføring i adferdsøkonomi.

  Kurset tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger og viser hvordan teoriene er egnet til å forklare faktiske og empiriske observasjoner.

 • Læringsutbytte

  Læringsutbytte

  Etter endt kurs skal studentene

  • Ha kunnskap om hvordan ressursene allokeres i en økonomi i generell likevekt
  • Forstå mekanismene bak generell likevekt og samspillet mellom ulike markeder
  • Ha kunnskap om og forstå velferdsteoriens hovedsetninger og implikasjonene av disse
  • Forstå policyimplikasjoner av ulike former for markedssvikt
  • Ha kunnskap om teori om internasjonal handel
  • Forstå betydningen av internasjonal handel for næringsstuktur og ressursallokering
  • Forstå gevinster og fordelingsvirkninger av internasjonal handel
  • Ha kjennskap til og forstå virkningene av handels- og næringspolitikk.
  • Ha kjennskap til avvik fra rasjonalitet og snever egeninteresse
  • Forstå mulig policyimplikasjoner av avvik fra rasjonalitet og egeninteresse.
  • Kunne analysere aktuelle problemstillinger ved hjelp av teoriene i kurset.

 • Undervisningsopplegg

  Undervisningsopplegg

   

  Kurset vil bestå av plenumsforelesninger, diskusjonsgrupper, gruppeøvinger og obligatorisk gruppeinnleveringer.

 • Krav til forkunnskaper

  Krav til forkunnskaper

  Det forutsettes at studentene har tilegnet seg kunnskap tilsvarende SAM1 og SAM2

 • Krav til kursgodkjenning

  Krav til kursgodkjenning

  Godkjent gruppeinnleveringsoppgave

 • Vurderingsform

  Vurderingsform

  Skriftlig 3 timers eksamen

 • Karakterskala

  Karakterskala

  A-F

 • Undervisningssemester

  Undervisningssemester

  Høst. Første gang høsten 2017.

 • Litteratur

  Litteratur

  Austan Goolsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson (2013). Microeconomics, Macmillan. Kapittel 14, 16 og 17

  Norman og Orvedal (2012): En liten, åpen økonomi, Gyldendal Akademiske, kap. 1-5 + kap. 9

  Norman (2016): En liten, åpen antologi, Gyldendal Akademiske, utvalgte kronikker.

  Aktuelle artikler

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk
Semester
Høst

Kursansvarlig

Linda Orvedal og Ragnhild Balsvik