Internasjonal handel og velferdsteori

SAM4 Internasjonal handel og velferdsteori

Vår 2024

Høst 2024
 • Innhold

  Den første delen av emnet omhandler velferdsteori og gir (1) en innføring i generell likevekt med sikte på å lære studentene samspillet mellom ulike markeder i økonomien; (2) viderefører grunntrekkene i velferdsteorien med Pareto-kriteriet og velferdsteoriens hovedteoremer; og (3) viser betydningen av markedssvikt og hvordan markedssvikt kan korrigeres for å oppnå optimal ressursallokering. Den andre delen av emnet omhandler teori om internasjonal handel og fokuserer på næringsstruktur og faktoravlønning i en liten, åpen økonomi. Studentene får en særlig innføring i Heckscher-Ohlin modellen, men også andre modeller gjennomgås for å vise handelsmønster, gevinster ved handel og virkningene av handelspolitikk og annen økonomiske politikk.

  Emnet tar utgangspunkt i aktuelle problemstillinger og viser hvordan teoriene er egnet til å forklare faktiske og empiriske observasjoner.

 • Læringsutbytte

  Kunnskap

  Etter endt emne kan studenten:

  • Beskrive og forklare hvordan ressursene allokeres i en økonomi i generell likevekt
  • Beskrive og forklare mekanismene bak generell likevekt, og samspillet mellom ulike markeder
  • Beskrive og forklare velferdsteoriens hovedsetninger og implikasjonene av disse
  • Forklare policyimplikasjoner av ulike former for markedssvikt, spesielt hvordan markedssvikt må korrigeres for å fremme FNs bærebraftsmål
  • Diskutere ulike teorier innen internasjonal handel
  • Forklare betydningen av internasjonal handel for næringsstruktur og ressursallokering
  • Drøfte gevinster og fordelingsvirkninger av internasjonal handel
  • Diskutere virkningene av handels- og næringspolitikk.

  Ferdigheter

  Etter endt emne kan studenten:

  • Strukturere aktuelle problemstillinger
  • Velge relevante modeller for å analysere aktuelle problemstillinger
  • Analysere aktuelle problemstillinger ved hjelp av teoriene i emnet
  • Vurdere i hvilken grad markedsøkonomien fremmer FNs bærekraftsmål.

  Generell kompetanse

  Etter endt emne kan studenten:

  • Reflektere over modellenes begrensinger.

 • Undervisningsopplegg

  Emnet består av plenumsforelesninger, klassediskusjoner, gruppeøvinger og obligatorisk gruppeinnlevering. 

  Emnet tilbyr ordinær undervisning og legger vekt på den fysiske interaksjonen mellom studentene, og mellom studenter og fagpersonene i emnet. Alle aktivitetene krever derfor fysisk tilstedeværelse, og ingen aktiviteter blir filmet. Imidlertid vil studentene  få tilgang til forhåndsinnspilte videoer av de vanskeligste teori-elementene i kurset.

 • Krav til forkunnskaper

  SAM1 og SAM2 må være bestått senest semesteret før studenten begynner på SAM4.

  Det er ikke anledning til å avlegge eksamen i SAM1 eller SAM2 samme semester som man tar SAM4, eller etter at SAM4 er bestått.

 • Obligatorisk aktivitet (arbeidskrav)

  Godkjent gruppeinnleveringsoppgave.

 • Vurderingsordning

  4 timers individuell digital skoleeksamen.

  Dette emnet har også vurdering i det undervisningsfrie semesteret (vår) for studenter med gyldig arbeidskrav.

  Merk at fra og med høsten 2023 er hovedregelen for bacheloremner at kun obligatoriske emner med individuell vurdering vil ha vurdering i det undervisningsfrie semesteret. Dette gjelder kun for studenter med gyldig arbeidskrav. Hvilke gjentaksmuligheter som gjelder til enhver tid blir vedtatt av programleder og publisert i emnebeskrivelsen.

 • Vurderingsuttrykk

  A-F

 • Litteratur

  Austan Goolsbee, Steven Levitt, and Chad Syverson (siste utgave). Microeconomics, Macmillan. Kapittel 15 og 17.

  Norman og Orvedal (2012): En liten, åpen økonomi, Gyldendal Akademiske.

  Norman (2016): En liten, åpen antologi, Gyldendal Akademiske, utvalgte kronikker.

  Aktuelle artikler

 • Hjelpemidler til eksamen

  One bilingual dictionary (Category I) 

  All in accordance with Supplementary provisions to the Regulations for Full-time Study Programmes at the Norwegian School of Economics Ch.4 Permitted support material https://www.nhh.no/en/for-students/regulations/https://www.nhh.no/en/for-students/regulations/ and https://www.nhh.no/en/for-students/examinations/examination-support-materials/https://www.nhh.no/en/for-students/examinations/examination-support-materials/  

Oppsummering

Studiepoeng
7.5
Undervisningsspråk
Norsk.
Semester

Høst. Tilbys høsten 2023.

Emneansvarlig

Førsteamanuensis, Linda Orvedal, Institutt for samfunnsøkonomi (hovedemneansvarlig).

Assistant professor, Siri Isaksson, Institutt for samfunnsøkonomi.